Οἱ ἐμπράγματες ἐγγυήσεις

Οἱ ἐμπράγματες ἐγγυήσειςΠολύ πρόσφατα, ὁ ὑπουργός οἰκονομικῶν, Εὐάγγελος Βενιζέλος, δήλωσε ὅτι ἔχει ἀποκλειστεῖ τό ἐνδεχόμενο νά δώσουμε ἐμπράγματες ἀσφάλειες γιά τά δάνεια πού θά πάρουμε ἀπό τήν Φινλανδία καί ἀπό ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρωζώνης. Κατά σύμπτωσιν, τίς ἡμέρες πού ἔκανε τήν δήλωσιν αὐτή, δημοσιεύματα στόν διεθνῆ τύπο ἀνέφεραν ὅτι ἡ Εὐρωζώνη συζητᾶ καί πάλι σενάρια γιά ἐγγυήσεις πού δέν θά δοθοῦν ὡς χρηματική κατάθεσις, ἀλλά ὑπό μορφήν ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἐλληνικοῦ Δημοσίου ἤ μετοχῶν του σέ δημόσιες ἐπιχειρήσεις. Ἡ καταβολή χρηματικῆς ἐγγυήσεως, ὅπως προεβλέπετο ἀπό τήν συμφωνία πού συνῆψε ὁ κ. Βενιζέλος μέ τήν Φινλανδή ὁμόλογο του, Γιοῦτα Οὐρπιλάινεν, ἀπερρίφθη ἀπό τήν Γερμανία καί ἄλλες χῶρες ἐπειδή οὐσιαστικά θά ἐμειώνετο ἡ συμβολή τῆς Φινλανδίας στό νέο δάνειο τῶν 109 δίς εὐρώ πρός τήν Ἑλλάδα.

Μέ τό δεδομένο αὐτό, ἡ ἐπιστροφή τῆς συζητήσεως σέ ἕνα πλαίσιο ἐμπραγμάτων ἐγγυήσεων φαίνεται σχεδόν προφανής, ἐφ΄ ὅσον ἡ Φινλανδία ἔχει καταστήσει σαφές πως δέν πρόκειται νά ὑποχωρήσῃ ἀπό τό αἴτημα αὐτό, στό ὁποῖο ἐβασίσθη, ἄλλωστε καί ὁ σχηματισμός τῆς νέας πολυκομματικῆς κυβερνήσεως τῆς χώρας. Στό πλαίσιο αὐτό ἐντάσσεται καί ἡ  νέα πρότασις τῆς Φινλανδίας, τήν ὁποίαν ἀπεκάλυψε τό πρακτορεῖο Reuters, γιά τήν εἰσφορά περιουσιακῶν στοιχείων τῆς Ἑλλάδος σέ ἑταιρεία μέ ἕδρα τό Λουξεμβοῦργο ὡς ἐνεχύρου. Ἐάν ἡ Ἑλλάς δέν ἀποπληρώνει τά δάνεια πού θά πάρῃ, τότε οἱ μετοχές τῆς ἑταιρείας θά μεταβιβάζονται στίς χῶρες πού ἔχουν ζητήσει ἐγγυήσεις. Ἀκόμη πιό ἐπώδυνη εἶναι ἡ πρότασις τῆς μεταβιβάσεως τῶν μετοχῶν, ὅταν ἡ τρέχουσα ἀξία τῶν περιουσιακῶν στοιχείων ὑποχωρήσει κάτω ἀπό τό ποσόν ππού ἔχει ὡριστεῖ ὡς ἀξία τῆς ἐγγυήσεως. Ἐάν, δηλαδή, ἡ ἀξία τῆς ἐγγυήσεως γιά μιά χώρα εἶναι 5 δίς εὐρώ καί οἱ ἀγοραῖες τιμές τῶν μετοχῶν δημοσίων ἐπιχειρήσεων πού ἔχουν δοθεῖ στήν ἑταιρεία στό Λουξεμβοῦργο ὑποχωρήσουν κάτω ἀπό τό ποσόν αὐτό, τότε ἡ Ἑλλάς πρέπει νά εἰσφέρῃ καί ἄλλες ἐγγυήσεις, διαφορετικά ὁ ἔλεγχος τῶν μετοχῶν θά περνᾶ στούς δανειστές.

Τό ἐρώτημα εἶναι ἐάν ἡ κυβέρνησις θά ἀποκρούσῃ μέχρι τέλους τά ἀπεχθῆ αὐτά σενάρια ἤ θά τά «καταπιῇ» κι αὐτά, ὅπως ἔχει ἤδη «καταπιεῖ» τήν πώλησιν δημοσίας περιουσίας ὕψους 50 δίς εὐρώ καί τά ἀλλεπάλληλα πακέτα εἰσπρακτικῶν μέτρων….(“Ἐπίκαιρα” σελ. 20) (εἰκόνα)  

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply