Ἔρχεται ραγδαία ἡ ἰσλαμοποίησις τῆς Εὐρώπης


Ἔρχεται ραγδαία ἡ ἰσλαμοποίησις τῆς ΕὐρώπηςΤό παρακάτω ἄρθρο καλόν εἶναι νά τό διαβάσουν μόνον οἱ χριστιανοί. Ὀρθόδοξοι ἤ καθολικοί δέν ἔχει σημασία. Τό ἀντέγραψα ἀπό τήν σημερινή ἐλ. ὥρα. (Εἶναι γνωστή ἡ «ἀγάπη» τῆς συγκεκριμένης ἐφημερίδος πρός τούς «ἐκπροσώπους τοῦ θεοῦ»  ἐπί τῆς γῆς). Τά συμπεράσματά μου στό τέλος τοῦ κειμένου….

Τρομακτική πληθυσμιακή ἄνοδο σημειώνουν τόν τελευταῖο καιρό οἱ μουσουλμανικοί πληθυσμοί στήν Εὐρώπη! Παντοῦ σχεδόν στήν «γηραιά ἥπειρο», σέ κάθε χώρα, ἡ δημογραφική τάσις δείχνει ὅτι δέν θά περάσῃ πολύς καιρός καί τό ἰσλάμ θά καταστῇ Νο1 θρησκευτική δύναμις στήν περιοχή….Ἀνεξέλεγκτες μάζες δυστυχισμένων ἀνθρώπων ἀπό τήν Ἀσία καί τήν Ἀφρική συρρέουν καθημερινῶς κατά χιλιάδες στό εὐρωπαϊκό γεωγραφικό χῶρο, μέ τίς «δημοκρατικές» κυβερνήσεις τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν νά παρακολουθοῦν ἀμήχανες τήν τεραστία μετάλλαξι πού σιγά-σιγά ἐπιτελεῖται…Πραγματικά, τά νούμερα εἶναι ἀμείλικτα, ψυχρά καί σοκάρουν.

Σύμφωνα μέ κρυφές ἐκθέσεις εὐρωπαϊκῶν στατιστικῶν θεσμῶν τό πρόβλημα εἶναι ἤδη μεγάλο παντοῦ καί διογκώνεται συνέχεια. Τόν προβληματισμό μάλιστα τόν έπιτείνει καί ἡ νοοτροπία τῶν παρεισάκτων τοῦ τρίτου κόσμου, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνον ἀρνοῦνται πεισματικά νά ἐνταχθοῦν στά κοινωνικά δρώμενα τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν, ἀλλά ἀξιώνουν κι ἀπό πάνω νά σέβονται οἱ εὐρωπαῖοι πολίτες τά δικά τους θρησκευτικά ἰδανικά καί συνήθειες! Φυσικά κανείς δέν μπορεῖ ννά φανταστῇ τί τύχη θά εἶχε ἕνας μή μουσουλμάνος στίς θεοκρατικές κοινωνίες τοῦ τρίτου κόσμου, σέ περίπτωσιν πού ἐπιθυμοῦσε νά ἐκτελέσῃ τά δικά του ἰδιαίτερα θρησκευτικά καθήκοντα….Ἀπό τήν ὅλη αὐτή κατάστασι «τρίβουν» τά χέρια τους ἀπό ἰκανοποίησιν οἱ ἰθύνοντες νόες τοῦ εὐρασιατικοῦ ἀξονος, πού βλέπουν τήν δύσιν ἀργά ἀλλά σταθερά νά γκρεμίζεται καί τόν χριστιανικό πληθυσμό νά ἀποτελῇ σύντομα ἱστορικό παρελθόν…Εἶναι ἄραγε τυχαῖο ὅτι τά δύο κόμματα ππού στήν Ἑλλάδα στηρίζουν ποικιλοτρόπως τούς ἰσλαμιστές λαθρομετανάστες εἶναι τά δύο κόμμματα τῆς ἀνατολῆς. Τό ΚΚΕ καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ;

Ἡ πρώτη, πού προειδοποίησε ἔγκαιρα γιά τήν ἀπειλή ἡ Εὐρώπη νά μεταβληθῇ σέ Εὐραβία (!) ἦταν ἡ ἀείμνηστη Ἰταλίδα δημοσιογράφος – παγκοσμίου φήμης – Ὀριάνα Φαλάτσι, ἡ ὁποία μετά τίς ἐπιθέσεις  (στούς διδύμους πύργους) ἔξέδωσε τό βιβλίο «Ὀργή καί περηφάνεια», πού ἐξεδόθη καί στά Ἑλληνικκά. Ἀργότερα ἔβγαλε καί τό ἔργο «Ἡ δύναμις τῆς λογικῆς», πού ὅμως κανένας «μεγαλό»-ἐκδότης δέν θεώρησε πρέπον νά παρουσιάσῃ στό Ἑλληνικό ἀναγνωστικό κοινό (ἐνῶ βγαίνουν χιλιάδες ἀνοησίες, θεωρητικολογίες μέ πολλά «μπλά – μπλά – μπλά» κτλ.) Τά δύο αὐτά ἔργα τά θεωροῦμε κλασσικά καί ἐξάλλου φανερώνουν τόν πόνο ψυχῆς μιᾶς εὐρωπαίας, ἡ ὁποία λίγο πρό τοῦ θανάτου της ἔκρινε σκόπιμο νά κρούσῃ τόν συναγερμό πρός τούς λαούς τῆς ἡπείρου μας γιά τόν ἀπίστευτο κίνδυνο πού πλησιάζει…Καί βέβαια οἱ ἀκραῖοι ἰσλαμιστές δολοφόνοι, πού χαἱδεύουν οἱ Ἕλληνες «προοδευτικοί», επικήρυξαν μέ θάνατο τήν Φαλάτσι!!

Ἐμεῖς σήμερα προβλέπουμε τά δραματικά ἐπακόλουθα πού θά ἔχουν οἱ σημερινές ἀρνητικές ἐξελίξεις γιά ὅλους τούς εὐρωπαϊκούς λαούς καί εἰδικότερα γιά τήν Ἑλλάδα. Τήν πρόβλεψίν μας αὐτή τήν κάνουμε βασιζόμενοι ἀποκλειστικῶς στά στατιστικά στοιχεῖα πού ἔχουμε στήν διάθεσιν μας (ἐπίσημα καί μή), μέσα στό γενικότερο πλαίσιο τῆς παγκοσμίου πολιτισμικῆς Ἱστορίας, ἡ ὁποία καί ἄλλοτε ἔχει δείξει τήν ἐπικράτησιν παρομοίων δραματικῶν ἀλλαγῶν. Καί ἡ πρόβλεψίς μας αὐτή εἶναι ἀπαισιόδοξος γιά Εὐρώπη καί χριστιανισμό, στόν βαθμό πού οἱ σημερινές τάσεις ἐξακολουθοῦν νά ἰσχύουν καί – γεωμετρικά – νά αὐξάνονται…

Οἱ πλέον προωθημένες λοιπόν ἀντιλήψεις σήμερα ξένων εἰδικῶν ἐπιστημόνων κάνουν λόγο γιά βαθμιαία ἰσλαμοποίησιν τῆς Εὐρώπης, ἔτσι πού τά ἔγγόνια μας (σέ 1 – 2 μόλις γενιές) θά εἶναι πλέον ὄχι χριστιανοί ἀλλά μωαμεθανοί! Πράγματι ἡ ἐξάπλωσις τού Ἰσλάμ σέ βάρος τού χριστιανισμοῦ εἶναι ὄχι μόνον ποσοτική  (ὅπου εἶναι ἤδη ὁρατή ἡ ἀθρόα εἰσβολή ἑκατομμυρίων νέων τριτοκοσμικῶν μουσουλμάνων), ἀλλά καί ποιοτική: ὡς νέοι ἡλικιακά οἱ καινούργιοι αὐτοί πληθυσμοί – πού μετοικοῦν στήν Εὐρώπη – θά καταλάβουν σύντομα κάθε κρίσιμο ἰστό τῶν εὐρωπαϊκῶν κοινωνιῶν, τήν ὥρα πού οἱ γυναῖκες τους κυριολεκτικά θά «γεωννοβολᾶνε» καί μάλιστα σέ πολύ μικρές ἡλικίες! Τήν ἴδια ὥρα ἡ μέση εὐρωπαία θά ἐξακολουθῇ στά 40 της νά εἶναι ἀνύπαντρη καί ἄτεκνη, ἐνῶ ἡ συνομήλική της μουσουλμάνα θά εἶναι πιά….γιαγιά, μέ τουλάχιστον 5-6 παιδιά, ἀλλά καί μέ ἐγγόνια!….

Τό ἐμπόριο τῆς εὐρωπαϊκῆς ἡπείρου ἤδη καταλήγει σταδιακά στά χέρια τῶν Κινέζων καί τῶν Ἀσιατῶν μεταπρατῶν. Αὐτό γίνεται ὁρατό στό κέντρο τῆς Ἀθήνας, ὅπου στήν θέσι τῶν μόλις πρό δεκαετίας ἑλληνικῶν μαγαζιῶν τώρα – σέ ποσοστό ἄνω τοῦ 90% σέ κάποια σημεῖα τοῦ κέντρου! – βρίσκει κανείς μαγαζάτορες ὄχι μόνον ἀπό τήν Κίνα, ἀλλά καί ἀπό τό Πακιστάν, τό Μπάγκλαντές κτλ.

 Τά ἑλληνόπουλα, τώρα πού ἡ «μεγάλη ἰδέα» τοῦ δημοσίου πού τούς ὑπέβαλλαν Πασοκ καί ΝΔ ἔχει πιά πεθάνει ὁριστικά, εἴτε μεταναστεύουν εἴτε καταλήγουν στήν μακροχρόνια ἀνεργία ἤ ἀκόμη καί ὑπάλληλοι στά μαγαζάκια τῶν ξένων μεταναστῶν, πού μόλις λίγα χρόνια προηγουμένως καροΐδευαν!…

Πῶς λοιπόν νά ἐπιβιώσῃ ὁ νέος Ἕλληνας καί Εὐρωπαῖος μέσα στίς τόσο ἀσφυκτικές συνθῆκες πού δημιουργοῦνται;Οἱ ξένοι ἀναλυτές ἐκτιμοῦν ὅτι οἱ νέοι τῆς Εὐρώπης θά ἐπιζήσουν, ὡς ὄντα δεύτερης ὅμως κατηγορίας (μέσα στίς ἴδιες τους τίς χῶρες!), μέ μιά ὅμως βασική προὑπόθεσι: νά γίνουν θιασῶτες τοῦ ἰσλάμ καί νά ἀσπασθοῦν τόν νόμο τοῦ προφήτη! Πῶς ἄραγε νά ἐπιζήσουν ὅλοι αὐτοι οἱ νέοι ἡλικιακά ἄνθρωποι σἐ μία εὐρώπη μέ διαρκῶς ἐπιδεινομένη τήν οἰκονομία της, χωρίς δημόσια ἀσφαλιστικά ταμεῖα (αὐτά σύντομα καταργοῦνται!) καί χωρίς καμμία ἀπολύτως εὐκαιρία ἀπασχόλησης ἔστω μέσα σέ ἕναν συνεχῶς δυσκολότερο κόσμο;Πολύ ἁπλά, ἤ δέν θά ἐπιβιώσουν ἤ θά ἀναγκαστοῦν νά προσχωρήσουν στό ὁλοένα καί δυναμικότερο ἰσλάμ….

Γιά μία ἀκόμη λοιπόν φορά ἡ Εὐρώπη εὑρίσκεται σέ μία φάσι μεταβάσεως ἀπό τήν μία θρησκεία στήν ἄλλη! Ὅπως πρίν ἀπό δύο χιλιάδες χρόνια ξεκίνησε τό πέρασμα ἀπό τήν «πατρῶα θρησκεία» στόν χριστιανισμό (εἰσδοχή στήν ἀστρολογική ἐποχή τῶν ἰχθύων), ἔτσι καί τώρα βιώνουμε γύρω μας τήν παρακμή τοῦ χριστιανισμοῦ καί τήν ἀντικατάστασίν του ἀπό τό ἰσλάμ….Εἶναι ἡ ἀστρολογική ἐποχή τοῦ ὑδροχόου, ἡ περίοδος κυριαρχίας τοῦ ἰσλαμικοῦ κόσμου ἔναντι τῆς Δύσεως.

Βέβαια, νά σημειωθῇ ὅτι ὅπως πρίν ἀπό δύο χιλιετίες ὁ χριστιανισμός ἐνσωματώθηκε στήν εὐρωπαϊκή κουλτούρα καί, ἐν πολλοῖς ἀπέκτησε νέα χαρακτηριστικά, ἔτσι θά συμβῇ καί μέ τό ἰσλάμ: ἡ ἐπικράτησίς του τόν 21ο αἰῶνα (ἀναπόφευκτη κατά πολλούς) θά γίνῃ ἀρχικά μέν μέ ἔντονο πόνο καί σφοδρές συγκρούσεις (ἱστορικές – πολιτισμικές «τριβές»), κλιμακωτά ὅμως θά ἀπορροφήσῃ δυτικότροπα στοιχεῖα καί θά μεταβληθῇ  – σύν τῷ χρόνῳ – σέ κάτι τό «νέοο», θρησκευτικό – πολιτισμικό «ὑβρίδιο»,

Αὐτό εἶναι λοιπόν τό μμέλλον τῆς Εὐρώπης (καί τῆς Ἑλλάδος). Καί σημειώνουμε πάλι, αὐτό ἰσχύει ἄν συνεχιστοῦν βεβαίως, οἱ σημερινές τάσεις. Ἄρα τό ζητούμενο γιά μία ἐθνική πολιτική εἶναι νά ἀνατραπῇ ἡ ἐπικρατοῦσα τάσις συρρικνώσεως τοῦ ἐθνικοῦ χώρου καί τῆς ἐκρήξεως τῆς κοινωνικῆς ἀνισορροπίας.

Μέ δεδομένη τήν ἀντίληψιν ἰκανοποιητικῆς προτάσεως πού νά ἐπιλύῃ τά προβλήματα ἀπό τά δύο τουλάχιστον κόμματα ἐξουσίας, ἡ λύσις δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι «ἐξωθεσμική» καί (γιατί ὄχι;) πιθανόν καί ἐξωελληνική! Αὐτό πρέπει νά ἰδωθῇ ὁπωσδήποτε σέ συνδυασμό μέ τίς γενικότερες ἐξελίξεις – πού ἀναμένονται ἐπίσης δραματικές – στήν γειτονική τουρκία, πού θά διαμορφώσουν μία τελείως νέα πραγματικότητα στήν περιοχή.

Καί, τέλος, νά σημειωθῇ ὅτι ἡ «ἔξωθεν» λύσις τοῦ Ἑλληνικοῦ «γορδίου δεσμοῦ» θά ἔρθῃ μόνον ἀπό τόν «ἀπό μηχανῆς θεό», δηλαδή ἐκείνον πού πρέπει, τόν Ἥρωα, πού θά πῇ σάν νέος Μεγαλέξανδρος: Δέν ἀναγνωρίζω τούς νόμους, διότι ἐγώ εἶμαι ὁ νόμος!

Δρ. Ἡσαΐας Κωνσταντινίδης (εἰκόνα)  

Ἅλλος ἕνας “θεός” δηλαδή. Πήξαμε στούς θεούς καί στά “προσκυνήματα”. Ὀ ὑπογράφων τό ἄρθρο τό βλέπει ἀπό τό δικό του πρῖσμα. Γιατί νά προσκυνᾶμε τούς ἐκπροσώπους τοῦ Μωάμεθ καί ὄχι τούς ἐκπροσώπους τοῦ χριστοῦ; (Θά ἀναρωτιέται, ὑποθέτω)….

Κάποτε ὅ ἄνθρωπος ἀποτελοῦσε ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς φύσεως. Δέν εἶχε ἀνάγκη ἀπό “θεούς”. Ἀπό τήν «στιγμήν» πού ἔπαψε – ἤ «τόν ἔπαψαν» – νά εἶναι ἕνα μέ τήν φύσι καί νἀ ἀποτελῇ μέρος της, ἄρχισε νά αἰσθάνεται ἀδύναμος καί προσπαθεῖ νά βρῇ “θεούς” γιά νά τούς προσκυνᾶ καί νά τόν προστατεύουν. Δωδεκαθεϊσμός, χριστιανισμός, ἰμπεριαλισμός, ἀμερικανισμός, σιωνισμός, ἰσλαμισμός καί ὅλα τά εἰς -ισμός.

Ἡ καινούργια «τάσις» πού θά ἐπικρατήσῃ στό ἐγγύς μέλλον θά εἶναι ὁ ἰσλαμισμός.

Οἱ ἄνθρωποι μέσα στήν ἀνασφάλεια πού αἰσθάνονται πλέον, προσπαθοῦν νά συμπλεύσουν μέ αὐτόν πού θεωροῦν περισσότερο ἰσχυρό. Προσεταιρίζονται τόν «νικητή»…..καί τό ἰσλάμ στό τέλος θά νικήσῃ.

Ὅτι καί νά κάνουμε, δέν……Δέν ὑπάρχει βούλησις, γενικῶς. Ἄλλοι ἀποφασίζουν γιά μᾶς, χωρίς ἐμᾶς, Ἀποφασίζουν μέ τά ἀνδρείκελα πού ὑπάρχουν σέ ὅλη τήν εὐρώπη καί ὑπηρετοῦν τούς ἐντολεῖς τους. Τό ἰσλάμ θά εἶναι ὁ ἑπόμενος «πλανητάρχης»! Αὐτό τούς ἐξυπηρετεῖ στήν παροῦσα φάσι. Τό γιατί; Θά τό ἀναλύσουμε σέ ἕνα ἄλλο μας ἄρθρο.

Μινώταυρος

(Visited 18 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Ἔρχεται ραγδαία ἡ ἰσλαμοποίησις τῆς Εὐρώπης

 1. Διαφωνῶ εῖς δύο σημεῖα Μινώταυρε. Πρῶτον, εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν ΔΕΝ ὑπάρχουν ἐκπρόσωποι τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς.Αὐταὶ αἱ ἠλιθιότητες ἐκπορεύονται ἀπὸ τοὺς καθολικοδιαμαρτυρομενοτέποιους. Δεύτερον, ὅτι τὸ Ἰσλάμ θὰ εἶναι ὁ νέος πλανητάρχης. Ἐπ’ αὐτοῦ ὅμως θὰ ἀναμένω τὸ αὐριανὸ ἄρθρο διὰ νὰ ἀξιολογήσω τὰ ἐπιχειρήματα

  • Ἀκριβῶς, Νικόλαε.Δέν ὑπάρχουν τέτοιοι. Τό ἔκανα ἀλλωστε μέ σκωπτικήν διάθεσιν (ἐξ οὗ καί τά εἰσαγωγικά).

   Α καί νά διευκρινήσω…..Θά ἐπανἐλθω στό θέμα τοῦ «αὐριανοῦ πλανητάρχου», κάποια στιγμή στό ἐγγύς μέλλον, διότι θέλω νά ἐκθέσω τήν ἄποψίν μου (τεκμηριωμένη, ὅσο εἶναι δυνατόν), καί θά ἤθελα, ἐπίσης καί τήν δική σου ἄποψιν. (ἔστω καί διαφωνία).

 2. … αν καποιος αρθρογραφει στα μπλογκς,και επικαληται “στατιστικα στοιχεια”, βασει των οποιων επιχειρηματολογει, θα ηταν ΛΟΓΙΚΟ να τα ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ή να ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ (ετσι… για πληροτητα).

  Θεωρω οτι η “ντοπια” εικονα που εχω (εχουμε) περι του φαινομενου που εκτυλισσεται -ζοφεροτατη ομολογουμενως- ειναι μονο ενα “κομματι” μιας μεγαλυτερης “‘πανοραμικης” Πανευρωπαϊκης.

  Κατα τα αλλα, επι της ουσιας, ΑΝ -προλαβει και- υπαρξει αντιδραση “χριστιανικη” αυτη θα ξεκινησει “αμα των αλλοθρησκων ενωπιον των Βιεννης τοιχων” …
  Οψομεθα

  • Πλατεία Βάθης, δέν ὑπάρχει σύνδεσμος γιά τό συνημμένο ἄρθρο στό διαδίκτυο, τουλάχιστον μέχρι στιγμῆς. Ἔχω ἀναφέρει τήν πηγή.

   Καμμιά φορά, οἱ στατιστικές πηγές ἀποκρύπτονται, γιά λόγους σκοπιμότητος! Ἴσως, γιά νά ἀποφευχθῇ ἀνησυχία στούς λαούς τῆς Εὐρώπης, μέ ὅτι αὐτό συνεπάγεται, ἀλλά ἀκόμη καί γιά νά μήν ὑπάρξῃ ἀντίδρασις καί ἀνακοπή τῶν σχεδίων κάποιων!

 3. .. φυσικα…
  ολα τα στατιστικα “χειραγωγουνται”… το ειπε και ο Στωρτσιλ !

  Ζητω συγνωμην, αλλα εκνευριζουμαι απο επιφανειακους “παραλληλισμους” περι π.χ. μεταναστευσης μεταξυ Ελλαδος και Γαλλιας.
  Υπαρχουν τα πληθυσμιακα ποσοστα, το εργασιακο δυναμικο (εργοδοσια) και το “ιστορικο” της καθε κοινωνιας επαφης με μεταναστες.
  Ευχαριστω για τον διαλογο

Leave a Reply