Ἡ τουρκία ἀπειλεῖ ἐνῶ ἡ ἡγεσία τῆς Ἑλλάδος ἀπουσιάζει

Ἡ τουρκία ἀπειλεῖ ἐνῶ ἡ ἡγεσία τῆς Ἑλλάδος ἀπουσιάζειἩ Ἄγκυρα ἀπειλεῖ  καί προσπαθεῖ νά δημιουργήσῃ de facto καταστάσεις στό Αἰγαῖο, μέ ἔρευνες πού ἑτοιμάζει στήν «Ἑλληνική» ὑφαλοκρηπίδα, μεταθέτοντας τό κέντρο βάρους τῶν ἐνεργειῶν της στό σημεῖο πού θεωρεῖ πιό εὐάλωτο, δηλαδή τήν Ἑλλάδα, ἀπειλῶντας, ἐπίσης καί μέ Αττίλα ΙΙΙ τήν Κύπρο. Ἔχει ἀνοίξει πολλά μέτωπα, ὅμως,  γιά Ἀττίλα ΙΙΙ δέν τήν βλέπω διότι ἔχει νά κάνῃ καί μέ ἄλλους ὑποστηρικτές τῆς Κύπρου (τῶν ὁποίων οἱ «φωνές» ἔχουν ἀρχίσει νά μήν ἀκούγονται ὅπως παλαιότερα), μπορεῖ ὅμως ἀνενόχλητη – ἴσως καί νά τά ἔχῃ προσυμφωνήσει μέ τόν ποδηλάτη – νά δημιουργήσῃ τις προϋποθέσεις γιά νά ὑπάξῃ τό Καστελλόριζο στήν Ἀνατολική Μεσόγειο, ἀποκλειστικά καί ὅχι στό Ἑλληνικό Αἰγαῖο πού ἀνήκει σήμερα. 

Πληροφοροῦμαι ἀπό τό defencenet ὄτι ὁ πρωθυπουργός GAP, εἶναι στήν Νέα Ὑόρκη, ὅπως ἐπίσης καί ὁ ὑπουργός ἐξωτερικῶν Σ. Λαμπρινίδης. Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως Εὐάγγελος Βενιζέλος εὑρίσκεται στό Eurogroup. Ὁ ἕτερος ἀντιπρόεδρος Θεόδωρος Πάγκαλος εὑρίσκεται στήν Οὐγγαρία γιά νά συναντηθῇ μέ τόν Οὔγγρο πρωθυπουργό. Ὁ πτέραρχος Ἰωάννης Γιάγκος (ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ) εὐρίσκεται σέ σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ. Ὅλοι δηλαδή οἱ ἀρμόδιοι ὑπουργοί τῶν ὑπουργείων πού εἶναι ὑπεύθυνοι σέ περίπτωσιν ἀντιμετωπίσεως θερμοῦ ἐπισοδείου εἶναι ἅπαντες, ἀπόντες.

Ἀρμόδιος τῆ τάξει, ἀπό τούς ἐναπομείναντες εἶναι ὁ Δημήτρης Ῥέππας.

Ἐχθές, οἱ ὑπουργοί Ἀμύνης Ἑλλάδος καί Κύπρου στίς δηλώσεις του εἶπαν μεταξύ ἄλλων ὅτι ἀποβλέπουν στήν ὑπεράσπισιν τῶν δικαίων τῆς Ἑλλάδος καί Κύπρου ἀπό τήν διεθνῆ κοινότητα!

Ἡ Ἑλληνική πολιτική ἡγεσία ἀνεχώρησε γιά τό ἐξωτερικό, προφανῶς γιά νά μήν ὑπονοηθῇ ἀπό τήν τουρκία ὅτι ἡ Ἑλλάς ἑτοιμάζεται γιά πόλεμο καί ἔτσι συνεχίσει τίς ἀπειλές της, τίς ὁποίες, πάλι προφανῶς, δέν μπορεῖ καί δέν ἔχει ἐντολή νά διαχειρισθῇ.

Ἔπρεπε νά εἶναι ὅλοι παρόντες καί νά παίξουν τό παιχνίδι τῆς τουρκίας, κερδίζοντας στά σημεῖα αὐτή τή φορά. Μεγάλη εὐκαιρία πού χάνεται.

Οἱ Ἑλληνικές ἡγεσίες, Ἑλλάδος καί Κύπρου δυστυχῶς, ἐξακολουθοῦν νά ἐμμένουν στίς προσδοκίες ἐξευμενισμοῦ τῆς γείτονος, χωρίς νά παίρνουν μαθήματα ἀπό τό παρελθόν πού τόσες φορές διαψεύστηκαν. Εἶναι ἀδύνατον ἡ τουρκία νά μήν ἔχει προωθήσει τά συμφέροντά της στήν περιοχή μέχρι τήν 1η Ἰουλίου πού ἀναλαμβάνει τήν προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως ἡ Κύπρος. Ὁ χρόνος πιέζει. Εὐρισκόμεθα σέ μία δύσκολη καί καθοριστική καμπή τῆς Ἱστορίας μας γιά τό μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί δέν ἔχουμε ἀνθρώπους νά διαχειρισθοῦν τά προβλήματα πού προέκυψαν καί προκύπτουν κάθε μέρα σέ οἰκονομικό καί πολύ περισσότερο σέ ἐθνικό ἐπίπεδο. 

Νά σημειωθῇ ὅτι τό Καστελλόριζο ἔχει 1.000 κατοίκους.   (εἰκόνα)  

Μινώταυρος

Υ.Γ. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι δέν μπορῶ νά φανταστῶ τόν γιωργάκη τουλάχιστον, σέ ῥόλο σκληροῦ διαπραγματευτή καί ὑπερασπιστή τῶν Ἑλληνικῶν δικαίων. Κάτι σέ χαζοαμερικανάκι «μοῦ βγάζει»!

(Visited 31 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἡ τουρκία ἀπειλεῖ ἐνῶ ἡ ἡγεσία τῆς Ἑλλάδος ἀπουσιάζει

Leave a Reply