Ἐκκλησία: μία ἐπιχείρησις παντὸς καιροῦ!

Ἐκκλησία μία ἐπιχείρησις παντὸς καιροῦ!Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν εἶχα κάνει μίαν ἀνάρτησι μὲ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Γιάννη Σκαρίμπα: «τὸ 1821 καὶ ἡ ἀλήθεια του», («Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία!»)

Σὲ κάποιους δὲν ἄρεσε. 
Τϊ δὲν ἄρεσε; Ἡ ἀλήθεια της.
Ἔχουμε μεγαλώσει μὲ τὴν πεποίθησι πὼς τὸ 1821 ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς συμμαχίας τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ κλήρου! Μέγα ψεῦδος! Μέγιστον! 
Διότι ἡ ἐκκλησία ἀφώρησε τὴν ἐπανάστασι καὶ τοὺς ἀγωνιστές. 
Διότι οἱ ἀγωνιστές, ἀκόμη καὶ σήμερα, ἐξακολουθοῦν νὰ παραμένουν ἀφωρισμένοι.
Διότι ΟΥΔΕ ἕνας ἱεράρχης ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες δὲν συνέπραξε. 
Πολλοὶ ἀντιπαραβάλλουν τὸν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό. 
Ἐγὼ θὰ τοὺς προσθέσω καὶ τὸν Παπαφλέσσα. 
Θέλετε νὰ προσθέσουμε κι 100 ἀκόμη; 200; 1000; Ποῦ ἦταν οἱ ὑπόλοιποι; Μήπως ἁπλῶς ἀκουλουθοῦσαν τὶς ἐπιταγὲς τοῦ σουλτάνου; Μήπως τηροῦσαν τὴν συμφωνία τους;
Ποιά συμφωνία;
Μὴν πᾶτε μακριά… 
Ὅλοι οἱ κατακτημένοι λαοί, καὶ τῶν Ἑλλήνων συμπεριλαμβανομένων, ἦταν ὑποτελεῖς. Ὁ σουλτᾶνος ὅταν κατακτοῦσε κάποιο ἔδαφος, αὐτὸ τὸ ἔδαφος τοῦ ἀνῆκε. Τὰ πάντα ἦταν δικά του! Οὐδεῖς κράτησε κάποιαν περιουσία μετὰ τὴν ὀθωμανικὴ ἐπικράτησι. Πλήν ἑνός! Τῆς ἐκκλησίας! Περίεργο; 
Διόλου περίεργο!!!
Ὁ ὀθωμανὸς κατακτητὴς θεωρεῖ ἑαυτὸν συνεχιστὴ τοῦ βυζαντινοῦ. Ἔχει λέει καὶ ἀποδείξεις! Τὶς παρουσιάζει! ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ τὴν Κωνσταντινούπολιν! Τοῦ παρεδόθῃ ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπό της! 
Μάλλιστα, ὀρθῶς διαβάσατε!!! Ὀρθότατα! Τοῦ παρεδόθῃ παρακαλῶ! 
(Μπορεῖτε νὰ διαβάσετε κι αὐτό: Οἱ σφετεριστές! Τὰ ἀναλύω καλλίτερα.)
Ἀπὸ ποιόν ὅμως παρεδόθῃ; 
Ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα; Μὰ αὐτὸς ἔπεσε μαχόμενος. Ἀπὸ τὸ ἐπιτελεῖο του; Μὰ κι αὐτοί, πλὴν ἐλαχίστων, ἐπίσης ἔπεσαν μαχόμενοι. 
Ποιοί δὲν ἔλαβαν μέρος στὴν προάσπισι τῶν τειχῶν;  Ποιοί χώθηκαν στὰ μοναστήρια; Ποιοί πολέμησαν τὸν Κωνσταντῖνο ποὺ …μαχόταν  μὲ ἀπώτερον σκοπὸ τους νὰ μὴν φθάσῃ κἂν σὲ μάχη; Καὶ γιατί;
Γνωρίζουμε πὼς πλέον τῶν 100.000 ἀντρῶν κρύβονταν στὰ μοναστήρια γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὴν στράτευσι, καὶ μόλις 4.500-5.000 ἀντρῶν μάχονταν! 
Γνωρίζουμε πὼς βοήθησε ὁ Ἰουστινιάνης (Γενουάτης) στὴν ἄμυνα, ἀλλὰ ἡ ἐκκλησία ὄχι. 
Γνωρίζουμε ἐπίσης τὴν περιβόητη προπαγάνδα τῶν ἀνθενωτικῶν τότε, ἐκκλησιαστικῶν καὶ μοναχῶν, μὲ στόχο τὴν ἀποστασιοποίησι ἀπὸ τὴν Δύσι. (Ζόρι κι αὐτό ὅμως!!! Μὲ τίποτα νὰ μὴν δεκτοῦν συνεταῖρο στὸ μαγαζάκι τους!!!) Καλλίτερα φέσι τούρκικο παρὰ καλύπτραν λατινική, ἦταν ἡ βάσις τῆς προπαγάνδας. («Κρειττότερον ἐστὶν εἰδέναι ἐν τῇ μέσῃ τῇ πόλει φακιόλον βασιλεῦον Τούρκων ἢ καλύπτραν Λατινικήν» Λουκᾶς Νοταρᾶς.) 
Καὶ τί βλέπουμε μετὰ τὴν ἅλωσι; 
Ἅπαντες, ὅπως προανέφερα, στὴν σκλαβιά καὶ στὴν φτώχια! Πλὴν ἑνός… Τὰ συμπεράσματα σας;  (Ξέρω καὶ τὰ συμπεράσματα τῶν μὲν καὶ τὰ συμπεράσματα τῶν δέ(ν)… Ἐγκυκλοπαιδικόν τὸ ἐρώτημα!!!)
Ἔρχεται ἡ ἐπανάστασις, ἀγῶνες, προδοσίες, αἷμα ἄφθονο…. Κάποιαν στιγμὴ νὰ καὶ ἡ ἀπελευθέρωσις! Ποιοί πολέμησαν τὴν ….ἐπανάστασι; Οἱ ἴδιοι! Δῆλα δή οἱ κρατοῦντες! Δῆλα δή ὁ σουλτᾶνος καὶ ἡ ἐκκλησία!
Γιατί;  
Γιὰ τὸν σουλτᾶνο εὐκόλως κατανοοῦμε.. Γιὰ τὴν ἑκκλησία ὅμως; 
Ἁπλῆ πάντως ἡ ἀπάντησις!
Πάλι ἡ κουτάλα ἔπαιξε τὸν ῥόλο της! 
Τόσους αἰῶνες ἅπλωσαν τὴν ἐξουσία τους παντοῦ. Ταπιὰ καὶ βακούφια τὸ ἀποδεικνύουν! Κοινῶς; Ἡ ἐπιχείρησις ἐργαζόταν θαυμάσια, παρὰ τὴν σκλαβιὰ τοῦ λαοῦ! 
Ἔλα ὅμως ποὺ κάτι θερμοκέφαλοι, ὅπως ὁ Ὑψηλάντης, ὁ Γέρος, ὁ Ἀνδροῦτσος… εἶχαν ἄλλα κατὰ νοῦ… 
Κι ἔτσι, ἐφ’ ὅσον πρωτίστως ἔστειλαν (πρὸς διάλυσιν παρακαλῶ, κάτι ποὺ ἀποδεικνύει ἡ ἱστορία πλέον) κάτι Μαυροκορδάτους καὶ λοιποὺς φαναριῶτες (ποίου ἰδιοκτησία ἦταν τὸ Φανάρι εἴπαμε;), κατάφεραν ἐκ νέου νὰ διαλύσουν τὸ μόλις δημιουργηθὲν κρατίδιον καὶ φυσικὰ νὰ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ ΟΛΗΝ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ!!!! 
Μία περιουσία ποὺ φυσικὰ καὶ δὲν τοὺς ἀνῆκε!
Μία περιουσία ποὺ ἀπελευθέρωσε ὁ λαὸς μὲ τοὺς ἀγῶνες του! 
Μία περιουσία ποὺ ἀνῆκε ΜΟΝΟΝ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!
Κι ἐδῶ συμβαίνει τὸ ἄλλον ἐπίσης ὀξύμωρον!!!
Κατακτητής (ἀπελευθερωτής ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου), στὸν ὁποῖον ἀνήκουν ὅλα τὰ ἐδάφη ποὺ κατέκτησε, δὲν τὰ θέλει βρὲ παιδιά… Δὲν ἔχει πολεμιστὲς νὰ θρέψῃ!! (Πρὸς τοῦτο πέθαναν ὅλοι σχεδὸν πάμπτωχοι!!) Ἔχει ὅμως ἐκκλησία! Καὶ ἡ ἐκκλησία ἔχει δικό της λόγο, ἄποψι καὶ …ἰδιοκτησιακὸ καθεστῶς!!! 
Ἔρχονται λοιπὸν τὰ δικαστήρια τῆς ἐποχῆς κι ἀναγνωρίζουν …συνέχεια στὴν ἰδιοκτησία! Εἰδικῶς μάλλιστα γιὰ τὴν ἐκκλησία, τὸ δίκαιον (νόμοι) δὲν ἄλλαξε διόλου! Ὥς εἶχε τόόόοοοοοτε, ἐπὶ ἐρχομοῦ (;;;;;) Μωάμεθ, εἶχε καὶ ἀργότερα, ἐπὶ ἐρχομοῦ …Ἑλλήνων! 
Ἐκκλησία εἶναι αὐτή… Καὶ μετὰ πασχίζουν νὰ μᾶς πείσουν γιὰ …τὸ καπέλωμα τοῦ ἀγῶνος ἀπὸ τὴν ἐπιχείρισί τους! Τρέλλα πουλᾶμε; 
Σήμερα, γιὰ ἀκόμη μία φορὰ ἡ σύμπραξις ἐκκλησίας-ἐξουσίας (κράτος ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου) στήνουν ἀκόμη μίαν ἐπιχείρισι εἰς βᾶρος τῶν Ἑλλήνων.
Τὰ πρῶτα σημάδια τὰ διαπιστώσαμε στὸ περίφημο ἄπαρτο «ὕψωμα» τῆς πλατείας τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος. 
Ἀντὶ νὰ στηρίξῃ τοὺς πολιορκημένους κατοίκους ἡ ἐκκλησία,  ἔπραξε ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα. Ἔως καὶ συναυλίες «ἀνθρωπισμοῦ» ὀργάνωσε κατὰ τῶν …ἰθαγενῶν. 
Προχωρᾶ ἀκόμη περισσότερο μὲ τὴν σιωπή καὶ τὴν συνεργεία της. Σὲ κάθε πρόβλημα ποὺ ἀνακύπτει, ὁ Ἱερόδουλος τάσσεται ὐπὲρ τῶν …θεσμῶν!!! ΠΟΤΕ ὑπὲρ τοῦ «ποιμνίου» του! Κοινῶς; Ξεπούλημα κανονικότατον!
Κάθε φορὰ ὅμως ποὺ λαμβάνει τὸ μέρος τῶν κρατούντων (εἶτε μὲ δηλώσεις, εἶτε μὲ τὴν σιωπή του) ὅλο καὶ κάτι διασφαλίζει γιὰ τὸ μαγαζάκι του. 
Τήν μία, ἐν μέσῳ «κρίσεως», τὴν ὥρα ποὺ  τὰ πάντα περικόπτονται, ἡ ἑκκλησία λαμβάνει γιὰ κάθε ναό της 150.000 εὐρόπουλα πρὸ κειμένου νὰ ἐγκαταστήσῃ φυσικόν ἀέριον σὲ κάθε της ναό! (Ἐπὶ πόσους ναούς εἴπαμε;) (Λεπτομέρειες στὸ: 150.000 γιὰ κάθε ἐκκλησία;)
Τὴν ἄλλην μὲ τὴν κάρτα τοῦ ἐλεγχομένου πολίτου, κάτι διαβάζουμε γιὰ φοροαπαλλαγὲς καὶ ..διευκολύνσεις! 
Καὶ τώρα μαθαίνουμε πὼς ἀκόμη μία συμφωνία συνετελέσθη! (Ὅλοι στὸ ταμεῖο ἀλλὰ οἱ παγκαριώτατοι στὸ τζᾶμπα;) Ὅλοι καλοῦνται νὰ πληρώσουν χαράτσι ἐὰν δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ξαραχνιάσουν τὶς λᾶμπες πετρελαίου, ἀλλὰ ἡ ἐκκλησία τυγχάνει …φοροαπαλλαγῶν! 
Τί νὰ πῶ; 
Καλὲς οἱ ἐπιχειρηματικὲς δραστηριότητες. Μάλλιστα ἐν μέσῳ κρίσεως, θὰ μποροῦσαν νὰ στηρίξουν τὴν οἰκονομία καὶ νὰ βοηθήσουν τὴν κοινωνία. Ἀλλὰ ὅταν οἱ συμφωνίες γίνονται μόνον γιὰ τὴν προσωπικὴ (βλέπε μαγαζάκι) ἐξυπηρέτησι… Κάτι βρωμᾶ… Καὶ βρωμᾶ καὶ ζέχνει… Καὶ δυστυχῶς οὐδεῖς ἐπιθυμεῖ ἐκ τῶν κρατούντων, ἔνθεν κι ἔνθεν, νὰ σεβαστοῦν τοὐλάχιστον τοὺς τύπους καὶ τὸ κοινότατον αἴσθημα τῆς ὀργῆς!!!!
Ξέρω… Ξέρω… 
Μόνη μου τὰ γράφω, μόνη μου τὰ διαβάζω… 
Σιγὰ μὴν καὶ ἱδρώσῃ κάποιου κουδουνισμένου τὸ αὐτί!!! (Κυκλοφοροῦν καὶ κάτι ὠτίτιδες τώρα τελευταῖα…)
(Visited 33 times, 1 visits today)
28 thoughts on “Ἐκκλησία: μία ἐπιχείρησις παντὸς καιροῦ!

 1. Λυποῦμαι Φιλονόη ἀλλὰ τὰ ἀνωτέρω εἶναι ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου, κυρίως δὲ εἶναι ἀνερμάτιστα. Ὑπάρχει δὲ καὶ σύγχυσις εἰς τὴν ἔννοιαν τῆς λέξεως ἐκκλησία. Ἐκκλησία εἶναι τὸ σύνολον τῶν Ὀρθδόξων, κλήρου καὶ λαοῦ, ζώντων καὶ τεθνεὠτων. Σταματῶ ἐδῶ διότι ἔχω ἀρχὴν νὰ μὴ ἐκθέτω δημοσίως σκέψεις φιλοσοφικὰς καὶ θεολογικάς. Ἁπλῶς συμβουλεύω τὸ “μελετᾶτε τὰς γραφάς”. Τὰς ὅποιας γραφάς, νηφαλίως.

  • Νικόλαε, σὲ τί διαφωνεῖς;
   Ἐγὼ δὲν ἔθιξα τὸ θέμα τῆς ἐκκλησίας ὡς κοινωνίας, ἀλλὰ τὸ θέμα τῆς ἐκκλησίας ὡς ἐπιχείρησις. Ποῦ λοιπὸν διαφωνεῖς; Γράφω κάτι ψευδές;

 2. Συνεπώς εξάγεται ευκόλως το συμπέρασμα γιατί τα α-δέσποτα αυτής της χώρας είναι πρόβλημα για κάποιους.

  α) Γιατί είναι σε αρμονία με το περιβάλλον τους

  β) Γιατί “ανοίγουν” ή “πηδάνε” φράχτες θέλοντας να παίξουν και “χαλάνε” το κοπάδι

  γ) Γιατί “σημαδεύουν” όλο τον χώρο τους με ιδρώτα και αίμα. Βουνά, λαγκάδια, θάλασσες, λίμνες, υψώματα “φιλέτα, πλατείες..
  Ακόμα και ο καρπός ενός δέντρου περιέχει την “ουσία” τους, την οποίαν εναπόθεσαν κάποτε στην ρίζα του.

  Αίνιγμα: Πώς λέγεται ο τσομπάνος που έχει μεγάλη στάνη;

  Μεγιστάνας

  Και πότε το γάλα και το μαλλί δεν είναι αρκετά γι’ αυτόν;
  Όταν η στάνη αξίζει περισσότερα

  Για “καλό” βέβαια η κραυγαλέα παράλειψη του λεζαντογράφου στην κάτωθι εικόνα:

  http://1.bp.blogspot.com/_C7sV82Thhho/TPeLtgUywCI/AAAAAAAABuA/aClNTIWexGc/s400/photo5.jpg

  Και για να μή παρεξηγηθώ (πάλι), πνευματικός μου συνοδοιπόρος είναι ένας παπάς τον οποίον θα συναντήσεις σε μονοπάτια με το πρώτο φώς της ημέρας (για να μήν τον δεί κανείς) όταν πηγαίνει να βοηθήσει κάποιον που έχει ανάγκη.

  Eδώ επίσης τα λέει καλύτερα: Δόγματα και αλήθειες
  http://kommatoskylo.blogspot.com/2009/03/blog-post_18.html.

 3. Φιλονόη εκ του Πόντου :

  – Τήν μία, ἐν μέσῳ «κρίσεως», τὴν ὥρα ποὺ τὰ πάντα περικόπτονται, ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ λαμβάνει γιὰ κάθε ναό της 150.000 εὐρόπουλα πρὸ κειμένου νὰ ἐγκαταστήσῃ φυσικόν ἀέριον σὲ κάθε της ναό!

  – Σήμερα, γιὰ ἀκόμη μία φορὰ ἡ σύμπραξις ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ἐξουσίας (κράτος ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου) στήνουν ἀκόμη μίαν ἐπιχείρισι εἰς βᾶρος τῶν Ἑλλήνων.

  – Κατακτητής (ἀπελευθερωτής ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου), στὸν ὁποῖον ἀνήκουν ὅλα τὰ ἐδάφη ποὺ κατέκτησε, δὲν τὰ θέλει βρὲ παιδιά… Δὲν ἔχει πολεμιστὲς νὰ θρέψῃ!! (Πρὸς τοῦτο πέθαναν ὅλοι σχεδὸν πάμπτωχοι!!) Ἔχει ὅμως ΕΚΚΛΗΣΙΑ! Καὶ ἡ ἐκκλησία ἔχει δικό της λόγο, ἄποψι καὶ …ἰδιοκτησιακὸ καθεστῶς!!!

  – Ποιοί πολέμησαν τὴν ….ἐπανάστασι; Οἱ ἴδιοι! Δῆλα δή οἱ κρατοῦντες! Δῆλα δή ὁ σουλτᾶνος καὶ ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ!

  – Ὅλοι οἱ κατακτημένοι λαοί, καὶ τῶν Ἑλλήνων συμπεριλαμβανομένων, ἦταν ὑποτελεῖς. Ὁ σουλτᾶνος ὅταν κατακτοῦσε κάποιο ἔδαφος, αὐτὸ τὸ ἔδαφος τοῦ ἀνῆκε. Τὰ πάντα ἦταν δικά του! Οὐδεῖς κράτησε κάποιαν περιουσία μετὰ τὴν ὀθωμανικὴ ἐπικράτησι. Πλήν ἑνός! Τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!

  – Διότι ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ἀφώρησε τὴν ἐπανάστασι καὶ τοὺς ἀγωνιστές.
  Διότι οἱ ἀγωνιστές, ἀκόμη καὶ σήμερα, ἐξακολουθοῦν νὰ παραμένουν ἀφωρισμένοι.

  Κυπριανός Χ :

  Και είχαμε, τέλος, το κορυφαίον εκ της Φιλονόης : “Ἐγὼ δὲν ἔθιξα τὸ θέμα τῆς ἐκκλησίας ὡς κοινωνίας, ἀλλὰ τὸ θέμα τῆς ἐκκλησίας ὡς ἐπιχείρησις”!
  Δηλαδή, αν καταλαβαίνουμε καλά, η αγαπητή Φιλονόη θεωρεί ότι από τη μια έχουμε την εκκλησία ως κοινωνία, την οποία δεν θίγει, αλλά έχουμε και την εκκλησία ως επιχείρηση (σημ. αν και το σωστότερο θα ήταν να μας έγραφε “σαν επιχείρηση”, αλλά ας το αφήσουμε).

  Θα ήταν δικαιολογημένη η Φιλονόη, αν η κριτική που ασκούσε δεν ήταν στείρα και διαλυτική. Θα άξιζε τον κόπο να μας έδινε τουλάχιστον το στίγμα της : Γιατί τόσο μένος; Δεν μας το έδωσε εδώ, το έδωσε όμως κάπου αλλού (βλ. θέμα “Για του Χριστού την πίστη την αγία…” κλπ.”), όπου και έγραψε : “Πάντως γενικῶς εἶμαι κατὰ τῶν ναῶν… Παντὸς θεοῦ…”.

  Όταν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν γιατί μακαρίζονται οι “πτωχοί τω πνεύματι”, τότε είναι βέβαιο ότι θεωρούν εαυτούς πνευματικά επαρκείς και η πλησμονή του πνεύματος που έχουν, τους επιτρέπει να γράφουν όλα τα προαναφερθέντα (της Φιλονόης) με επιστέγασμα το : “Δεν θίγω την εκκλησία ως κοινωνία αλλά ως επιχείρηση”. Είναι βέβαια άλλο θέμα ότι η κοινωνία “του επιχειρείν” δεν έπαψε ποτέ να απασχολεί τους ανθρώπους και τις κοινωνίες που αυτοί έφτιαξαν ή φτιάχνουν.

  Η κοινωνία του επιχειρείν ( ή της επιχειρηματικότητας για να είμαστε μέσα στο συρμό των νεολογισμών) της αγαπητής Φιλονόης είναι η κοινωνία του ουδενός και του τίποτα. Τουλάχιστον ο Οθωμανός κατακτητής σεβάστηκε τους θεσμούς, ο νεογραικυλισμός δεν άφησε, και δεν αφήνει, τίποτα όρθιο.

  Και κάτι τελευταίο. Εκείνος που τσάκισε τους ψευδεπίγραφους υπερασπιστές των θεσμών είπε : “Ουκ ήλθον καταλύσαι τον νόμον”. Οι πλαστογράφοι συνεχιστές του έργου του, τύπου Φιλονόης, Σκαρίμπα και άλλων, δεν ξέρουμε τι είδους νόμο ή νόμους έχουν μέσα εις την κεφαλήν τους. Κατά πάσαν πιθανότητα την “ανθρωπιά του ανθρώπου”, δηλαδή την – άνευ δοξολογίας, αυτό μην το ξεχνάμε – ένωση ενός σπερματοζωαρίου με ένα ωάριο εντός ή εκτός εργαστηριακού σωλήνα. Ο σωλήνας θα μας αποδείξει σε λίγο και αυτό που λέγεται “ανθρωπιά”. Πολύ ωραία.

  • Καλὰ βρὲ Κυπριανέ, προμήθεια παίρνεις καὶ τόσο πολὺ κόπτεσαι; Ἐγὼ πάντως δὲν τὰ παίρνω ἀπὸ ποὐθενά. Κι ἔτσι κοιμᾶμαι πιὸ ἥσυχη τὰ βράδια! Σοῦ δίδω τὸν λόγο μου!

  • Ἀγαπητὲ Κυπριανὲ, γράψε σὲ παρακαλῶ, ἄν ἀρθρογραφεῖς κάπου ὥστε νὰ βρίσκω τὴ σκέψη σου ἑρμηνευμένη ἐπαρκῶς. Εἶναι μικρὸς ὁ χῶρος τῶν σχολίων

 4. Να ξέρεις Φιλονόη ότι στο μυαλό μου δεν έχω εσένα. Είναι πολλοί, πάρα πολλοί σαν εσένα, “λεγεών το όνομά μου”, που λέει κι ο λόγος. Αυτά τα δικά σου τα διάβαζα μια ζωή, κάτι έγραφα (στις εφημερίδες) αλλά τα περισσότερα τα πέταγαν. Το δίχως άλλο, όπως θα πεταχτούν κι αυτά.

  Όσο για την προμήθεια, έ, κάποια σύνταξη παίρνω (ακόμη) και δεν θέλω να πληρώνομαι άνευ αντικρύσματος.

  • Ἀπὸ τὴν ἐκκλησία φαντάζομαι… Κι ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες σου πρὸς αὐτήν…
   Ἀλήθεια, γιατί νὰ εἶναι γιὰ πέταμα οἱ ἰσχυρισμοί σου; Δὲν σὲ κάνει νὰ ἀπορῇς;

 5. “Ἀπὸ τὴν ἐκκλησία φαντάζομαι”

  ΚΧ :
  Η φαντασία σου σε παραπλανά (πάλι). Υπηρέτησα το Δημόσιο – ήμουν δημόσιος υπάλληλος με ειδίκευση εις τα αφορώντα θέματα υγείας – και τους δικαιούχους του.

  • Τότε μᾶλλον θὰ ἀνήκῃς στὸν «ἰδεολογικὸ στρατό» ποὺ κάθε κομματικός μηχανισμός, δογματική παράταξις καὶ θρησκεία ἄγει. Κατανοητόν ἀλλὰ ξεπερασμένον πλέον! Λυπᾶμαι!

 6. Τότε, μάλλον, αφού μου δίνεις το δικαίωμα, μπορώ κι εγώ να σε κατατάξω στον “ιδεολογικό στρατό” της New World Order. Η οποία αν και φαινομενικά καταργεί τα σύνορα φτιάχνει άλλα, σαν αυτό της “ματσεντόνια” ή της διχοτομημένης Κύπρου. Έτσι κάνεις κι εσύ. Με το ένα χέρι ελληνοπρεπής, με το άλλο στρώνεις τον (ελληνικό) τάπητα για να περάσει η παγκοσμιοποίηση.

  Λυπάμαι περισσότερο κι εγώ, διότι μόνο οι περσικοί τάπητες φημίζονται για το “πάτημα” και την ποιότητά τους.

  • ‘Ἐὰν σὲ βολεύη βᾶλε με καὶ στοὺς γαΪδάρους. Κανένα πρόβλημα!
   Εἰλικρινῶς, ἔχω ἀπόλυτο ἐπίγνωσι τοῦ τί καὶ ποιόν κι ἐὰν ὑπηρετῶ.
   Ὅπως ἐπίσης ἔχω κι ἀπόλυτο ἐπίγνωσι τῶν διαφορῶν καὶ τῶν ὀμοιοτήτων αὐτῶν ἐπὶ τῶν ὁποίων ἀναφέρεσαι.
   Ἐγώ Κυπριανὲ δὲν ἔχω θρησκευτικοὺς ἐκπροσώπους ποὺ νὰ συμμετέχουν στὴν δημιουργία πανθρησκείας. Οἱ δικοί σου ὅμως τὸ κάνουν. )Μήπως ὅμως καὶ ἡ πανθρησκεία εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἀκόμη ὅπλο τῆς νέας τάξεως πραγμάτων;)
   Ἐπίσης, δὲν λαμβάνω χρήματα ἀπὸ κανέναν γιὰ νὰ τὸν δοξάζω ἢ γιὰ νὰ τὸν εὐλογῶ ἢ γιὰ νὰ τὸν προσκυνῶ. Ὅσα χρήματα κερδίζω ἀπὸ τὴν ἐργασία μου (καὶ σὲ πληροφορῶ τὸ κάνω μὲ ὅλον τὸν ἀπαιτούμενον κόπο) δὲν βασίζονται οὔτε σὲ ψεῦδος, οὔτε σὲ ἐκμετάλλευσι ἀνθρωπίνου πόνου, οὔτε σὲ ὑποκρισίες, οὔτε σὲ ἐπιχειρήσεις ποὺ λαμβάνουν φοροαπαλλαγές, οὔτε σὲ ψέμματα. (Οἱ δικοί σου ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν ἀνάλογον στάσι ἢ ὄχι;)
   Τέλος, ἐγὼ δὲν ἔχω κατσικωθεῖ στὸ κεφάλι πιστῶν καὶ ποιμνίων… Λειτουργῶ ἐλεύθερα, αὐτόνομα καὶ ξεκάθαρα. Δὲν συνεργάστηκα μὲ καταπατητές, σουλτάνους καὶ ναζιστές. Οἱ δικοί σου ὅμως;
   Ἂσε Κυπριανέ…
   Καὶ σὲ τελικὴν ἀνάλυσι ἐγὼ δὲν ἔχω νὰ ἀποδείξω τίποτα. Οὔτε ἐλπίζω σὲ καρέκλες, οὔτε ἔχω νὰ λαμβάνω περιουσίες, οὔτε πρόκειται νὰ μοῦ χαρίσουν κάτι στὸ μέλλον, ἢ νὰ μὲ πληρώσουν, ἢ νὰ μὲ χρηματοδοτήσουν ἢ νὰ μὲ προσεγγίσουν. Τὴν ζωή μου καὶ τὰ πιστεύω μου τὰ διεκδικῶ μὲ τὸ σπαθί μου. Δὲν ἀναζητῶ οὔτε ἀκολούθους, οὔτε πιστούς, οὔτε ποίμνια.
   Δὲν ἔχω νὰ συντηρήσω οὔτε μαγαζάκια, οὔτε συνεργᾶτες, οὔτε δοσιλόγους.
   ΜΟΝΗ ΜΟΥ!!!
   Δὲν σοῦ ἀρέσει. Τό ξέρω. Ἀλλὰ αὐτὸ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὰ δικά σου ταβάνια.
   Ἐὰν λοιπὸν τόσο κόπτεσαι γιὰ τὰ συμφέροντα τῆς ἐκκλησίας, ἔλα καὶ φέρε μας ἀποδείξεις ποὺ νὰ ἀποδεικνύουν τὸ ἦθος τους. Μὴν μᾶς ξεκινήσῃς τὰ προχθεσινά. Βαριέμαι ἀφόρητα.
   Θέλω λοιπὸν νὰ μοῦ πῇς γιὰ τοὺς 150.000 πιστούς ποὺ πολεμοῦσαν ἐναντίον τοῦ Παλαιολόγου.
   Γιὰ τοὺς χριστιανοὺς ποὺ πολιορκοῦσαν τὴν Πόλι.
   Γιὰ τὰ βακούφια.
   Γιὰ τὰ χρυσόβουλα. Γιὰ κάθε φιρμάνι.
   Γιὰ τὴν διατήρησι τῶν περιουσιῶν τὴν στγμὴ ποὺ οἱ ἀγωνιστὲς πέθαιναν στὴν ψάθα.
   Γιὰ τὶς χρυσὲς κουτᾶλες.
   Γιὰ τὶς τωρινὲς φοροαπαλλαγές.
   Διότι ἐὰν δὲν μοῦ πῇς, κι ἀρχίσεις πάλι τὰ περί λόγου καὶ θεωριῶν, θὰ ἀντιληφθῶ ἐκ νέου πὼς ἢ ὑπάλληλός τους εἶσαι, ἢ στρατευμένος τους ἢ ὑπηρέτης τῆς πανθρησκείας. Ὅλα τὸ ἴδιο εἶναι. Ἐκπροσωποῦν τοὺς ἐχθροὺς τοῦ λαοῦ καὶ τῶν Ἐλλήνων.

 7. Αγαπητέ Παναγιώτη,

  Με τον λεγόμενο “κέρσορα” πήγαινε εκεί όπου βλέπεις το όνομα Kyprianos άνω αριστερά σε κάθε σχόλιο που γράφω. Από βέλος θα γίνει δείκτης και πίεσε το αριστερό πλήκτρο του “ποντικιού”. Από εκεί θα μεταφερθείς στο ιστολόγιο όπου γράφω Διάφορα Θέματα. Άλλος απλός τρόπος είναι να γράψεις ολογράφως στα ελληνικά το όνομά μου (Κυπριανός Χριστοδουλίδης) στη μηχανή αναζήτησης Google.

  • Τὸ βρῆκα. Ἀπρέπεια ἐκ μέρους μου ἡ εἰρωνεία. Δὲ μὲ χαρακτηρίζει. Περιττὸ νὰ πῶ ὅτι δὲ συμφωνῶ μαζί σου. Ἄν θέλεις τὴ γνώμη μου, μὴ διαβάζεις μόνο κείμενα ὁμοιδεατῶν σου. Στῶν ἀντιθέτων τὰ γραπτὰ ἐλέγχεις τὶς ἀπόψεις σου. Ἡ συνεχὴς ἀναφορὰ σὲ εὐαγγελικὲς ρήσεις δὲν προσθέτει κάτι• ἔχει πέσει πολλὴ κοπτοραπτική, σὲ ὅλα τὰ κείμενα. Καὶ ἡ ἀποδοχὴ αὐθεντιῶν δὲν ταιριάζει σὲ σκεπτόμενους. Βρῆκα βεβαίως καὶ πολλὰ σωστὰ, ἐνδιαφέροντα, ὡραία γραφή. Θὰ συνεχίσω νὰ σὲ διαβάζω..

 8. Aγαπητή Φιλονόη

  Δεν είμαι εγώ εκείνος που ήρξατο χειρών αδίκων. Εσύ έγραψες “προμήθεια παίρνεις (σημ. απὸ τὴν ἐκκλησία φαντάζομαι…) καὶ τόσο πολὺ κόπτεσαι;” και δικό σου ήταν επίσης το : “Τότε μᾶλλον θὰ ἀνήκῃς στὸν «ἰδεολογικὸ στρατό» ποὺ κάθε κομματικός μηχανισμός, δογματική παράταξις καὶ θρησκεία ἄγει”.

  Κι εσύ επαίρεσαι διότι τα κάνεις όλα ΜΟΝΗ δίνοντας και εύσημα στον εαυτό σου. Για τους άλλους αυτό δεν το αναγνωρίζεις. Γιατί; Πρέπει οπωσδήποτε, όπως θα φαντάζεσαι, από κάπου να τα παίρνουν. Τι στα κομμάτια κάθονται και σκαλίζουν αυτά που γράφω; Χρυσόβουλα, φιρμάνια, βακούφια και χρυσές κουτάλες είναι, για σένα, αυτά που δρέπουν όσοι δεν πάνε με τα νερά σου και γράφουν άλλα. Που όμως δεν τα καταλαβαίνεις. Διότι πώς να διακιολογήσεις τούτο : “Ἐγώ Κυπριανὲ δὲν ἔχω θρησκευτικοὺς ἐκπροσώπους ποὺ νὰ συμμετέχουν στὴν δημιουργία πανθρησκείας”!

  Νομίζεις ότι εγώ έχω; Νομίζεις ότι αυτοί έχουν θεό μέσα τους; Λάθος κάνεις. Και κάνεις δυο φορές λάθος. Διότι μη γνωρίζοντας ότι αυτοί ουσιαστικά είναι υπεύθυνοι για γραφές όπως οι δικές σου, αντί να τους ελέγχεις, κτυπάς “του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδος της ελευθερία”. Θέλεις να γκρεμίσεις την Εκκλησία επειδή σου είναι αδιανόητος ο μακαρισμός για τους “πτωχούς τω πνεύματι” και η περίπτωση με την “ξηρανθείσα συκή”.

  Καταφέρεσαι κατά θεσμών, ενώ θα έπρεπε να κτυπάς τα ανάξια πρόσωπα, υπεύθυνα σημειωτέον για την φανέρωση αυτού (ή αυτών) που ονομάζεται θεσμός. Αυτά τα πρόσωπα αντί να αναδεικνύουν τους θεσμούς κυριολεκτικά τους ρεζιλεύουν. Ψάχνεις για την αλήθεια και δεν τη βλέπεις. Σωστά δεν την βλέπεις. Διότι αυτοί, που πανε να φτιάξουν την πανθρησκεία, αντί στα πρόσωπά τους να καταυγάζει η αλήθεια, φανερώνεται η ιδιοτέλεια, το ψεύδος και η απόκρυψη της αλήθειας.

  Προτιμάς να βαράς το σαμάρι, βλέποντας ότι ο γάϊδαρος πάει στραβά. Και αντί να του δώσεις να καταλάβει, εσύ προτιμάς να τον σκοτώσεις γιατί δεν σε ακούει.

  Εσύ θέλεις να τα κάνεις όλα ΜΟΝΗ, επειδή έτσι νοιώθεις την ελευθερία. Αλλά γιατί αρνείσαι στους άλλους, αυτό που κάνουν, να το κάνουν μαζί με άλλους και να βιώνουν, όπως εσύ, την ελευθερία; Έχουν αυτόν που έφτιαξε την Εκκλησία, αλλά έχουν κι αυτόν ο οποίος “όλον συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας”. Αυτή είναι η συντροφιά τους. Γιατί λοιπόν τους πετάς στα άχρηστα και μόνο ο δικός σου τρόπος είναι ο καλύτερος;

  Θα μπορούσα να συνεχίσω γράφοντας για τα ερωτήματα που έθεσες. Κυρίως για τις 150.000 πιστούς κρυμμένους στα Μοναστήρια που πολεμούσαν κατά του Παλαιολόγου, όπως έγραψες. Αλλά θα μάκραινε η κουβέντα και μάλλον θα σου ήταν άχρηστη. Φαντάσου όμως τι θα γινόταν αν μας επιτιθόταν η Τουρκία και είχαμε αυτόν τον ανεκδιήγητο κυβερνήτη που έχουμε σήμερα να μας φωνάζει : “Στ΄ άρματα, στ΄ άρματα, να πάρουμε την Πόλη”.

  Είχαμε τον Ελευθέριο Βενιζέλο και χάριν αυτού, εσύ υπογράφεις σήμερα “φαρδιά πλατιά” … Φιλονόη εκ του Πόντου.

  • Κυπριανέ, ἔχεις μήπως πρόβλημα νὰ διαβάσῃς αὐτὰ ποὺ γράφω;
   Μπῆκες ἐπιθετικότατα μέσα στὴν σελίδα, καὶ ξεκίνησες νὰ ἐπαναλαμβάνῃς τὰ ὅσα ἐπαναλαμβάνεις ἐδῶ καὶ τόσον καιρό.
   Δῆλα δή, δογματισμούς, συγχύσεις καὶ ἀλλὰ ἀντὶ ἄλλων.
   Ἔχεις τὴν ἱκανότητα νὰ διαβάζῃς τὰ γραπτὰ τῶν ἄλλων ἢ ξεκινᾶς τὸν ἀντίλογο δίχως νὰ ξέρῃς σὲ τί ἀντιλέγεις;
   Ἡ ἀνάρτησις ἀφορᾷ στὴν ἐπιχείρησι ἐκκλησία. Τὴν ἔχεις ὑπ’ ὄψιν σου; Ἐὰν ὄχι, ἂς μὴν τὸ ζαλίζουμε Ἐὰν ναί, κᾶτσε καὶ κατάθεσε τὶς γνώσεις σου.
   Ἀλλὰ πολὺ φοβᾶμαι πὼς τὸ ζόρι σου δὲν εἶναι ἡ ἀνάρτησις, ἀλλὰ ὁ δικός μου λόγος.
   Διότι σοῦ ἀποδεικνύει τὸν ἐγκλεισμό σου στὸν δογματισμό.
   Ἔχεις μπερδέψει τὰ ὅσα ἔχεις μπερδέψει καὶ ὄχι μόνον ἀρνεῖσαι νὰ δῇς τὴν πραγματικότητα τῶν ἄλλων, ἡ ὁποία σὲ πληροφορῶ πὼς ἔχει μεγαλυτέραν σχέσι μὲ τὴν πραγματικότητα, ἀλλὰ κλωθογυρίζεις γύρω ἀπὸ ἀλήθειες ποὺ σοῦ ἀποκαλύπτουν τὴν γύμνια τῶν μύθων ποὺ κουβαλᾶς στὸ κεφάλι σου.

   ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ!!! ΤΙΠΟΤΑ!!!! Τὸ μοναδικό σου πρόβλημα εἶναι πὼς ὑπάρχω καὶ γράφω. Καὶ γράφω ἀλήθειες ποὺ δὲν ἀντέχεις.

   Σέβομαι τὴν ἀνικανότητα σου νὰ δῇς κάτι ἄλλο, πέραν αὐτῶν ποὺ ἐσὺ δέχεσαι ὡς θέσφατα. Ἀλλὰ μὴν μᾶς σκίζεις… Μᾶς ἔχεις ἐπιτεθεῖ κανονικότατα σὰν νὰ σοῦ θίγουμε τὸ μαγαζάκι σου. Ἔλεος πιά.

   ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑΝ ΑΝΑΡΤΗΣΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΝΤΙΛΟΓΟ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΜΜΙΑΝ ΑΠΟΔΕΙΞΙ!
   Παπαγαλίζεις θεωρίες, εὐχολόγια καὶ δοξολογίες, λὲς κι ἔχουμε τὴν ὄρεξι νὰ τὰ διαβάζουμε. (Ἐὰν τὴν εἴχαμε θὰ γράφαμε σὲ ἱστολόγιο τῆς ἐκκλησίας.)
   Σοῦ γράφω καὶ σοῦ ξαναγράφω πὼς παραμένεις ἐκτὸς θέματος, ἀλλὰ ἀντὶ ἀπαντήσεως, λαμβάνω ἀκόμη μίαν τοποθέτησι …ἐκτὸς θέματος.
   Τί ἀκριβῶς ζητᾶς; Τί θέλεις νὰ μάθῃς; Καὶ γιατί δὲν πᾶς στὸν πνευματικό σου;
   Ἢ μήπως ἐλπίζῃς πὼς θὰ μᾶς ἀλλάξῃς μυαλά; (Λᾶθος πόρτα. Ἐξακολουθοῦμε νὰ ἀναζητοῦμε τὴν ἀλήθεια. Κι αὐτὴ δὲν ἐμπεριέχει τίποτα ἀπὸ ὅσα ἔχεις γράψει ἔως σήμερα.)

   Κυπριανέ, ἐν τελῶς φιλικά, κρᾶτα αὐτό:
   Κάνω κάτι ποὺ δὲν καταλαβαίνεις. Σὲ τρομάζει. Κι αὐτὸ ποὺ κάνω εἶναι νὰ πασχίζω νὰ ἀναστήσω τὸν Ἕλληνα Λόγο. Δὲν θὰ τὸ ἀντιληφθῇς ποτέ. Τὸ γνωρίζω.
   Δὲν μάχομαι ἐσένα, Μάχομαι κάθε παραπληροφόρησι, κάθε ψεῦδος, κάθε δολοφονία, κάθε ἀνηθικότητα, κάθε γενοκτονία, κάθε ἀδικία. Κι αὐτὸ δὲν μπορεῖς νὰ τὸ καταλάβῃς.
   Δὲν μὲ ἀπασχολεῖς ἐσὺ καὶ τὰ πιστεύω σου. Ὅσο κι ἐὰν σοῦ φαίνεται παράξενο, τὰ σέβομαι. Μπορεῖ νὰ μὴν τὰ ἀσπάζομαι, ἀλλὰ τὰ σέβομαι. Εἶναι προσωπικός σου δρόμος τὸ ἐὰν θὰ ἢ δὲν θὰ μπορέσῃς νὰ κάνῃς τὸ ἐπόμενο βῆμα. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σοῦ δίδει τὸ δικαίωμα νὰ ἀλλοιώνῃς τὸ θέμα τῆς κάθε ἀναρτήσεως.
   Οὐδεῖς σοῦ ζήτησε νὰ συμφωνήσῃς σὲ κάτι. Σοῦ ζήτησα ὅμως ἀποδείξεις, κάτι ποὺ ποτέ δὲν ἔφερες.
   Οὐδεῖς σοῦ ζήτησε νὰ συμπορευθῇς. Σοῦ ζήτησα ὅμως νὰ κρατήσῃς τὰ πιστεύω σου γιὰ τὸν ἑαυτό σου καὶ νὰ μὴν θεωρῇς τὴν ἄλλην (ἀντίθετο μὲ τὴν δική σου θεώρησι) ὡς ὀρθὴ ἢ λᾶθος. Σαφῶς καὶ υἱοθετώντας μίαν θεώρησι τὴν ἔχουμε κρίνει ὡς ὀρθή. Ἀλλὰ τὸ ἐὰν εἶναι ὀρθή, εἴμαστε οἱ μόνοι ποὺ δὲν μποροῦμε καὶ δὲν πρέπει νὰ τὸ κρίνουμε, διότι χάνουμε τὴν ἀντικειμενικότητά μας.

   Κυπριανέ, ἐγὼ καὶ πάρα πολλοί ἄλλοι, ἔχουμε διαφορετικὴν ἀντίληψι γιὰ τὸν κόσμο. Γιὰ τὴν ζωή. Γιὰ τὸ αὔριο. Καὶ θὰ πέσουμε μαχόμενοι ὑπὲρ αὐτοῦ. Διότι τὸ δικό μας πιστεύω δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ μαγαζάκια, ἐπιχειρήσεις, συμφέροντα, ἐλέγχους, καταπατήσεις δικαιωμάτων… Ἐργαζόμαστε γιὰ τὸ ΔΙΚΑΙΟΝ, τὸ Ἀπόλυτον δίκαιον. Ὄχι γιὰ χωρισμένους κόσμους σὲ καλοὺς καὶ κακούς. Σὲ τυχεροὺς καὶ μή. Σὲ πιστοὺς καὶ ἀπίστους.

   Καὶ σοῦ δίδω τὸν λόγο μου, (τὸν ὁποῖον συνηθίζω νὰ κρατῶ) πὼς ἡ ὑπόθεσις Ἑλλάς τώρα ξεκίνησε νὰ ἀνασταίνεται!!!!
   Δὲν γυρίζει πίσω τὸ ποτάμι. Νὰ εἶσαι σίγουρος.

   Τέλος, ἐπεί δή πράγματι ἔχω πολὺ σημαντικότερα νὰ πράξω, θὰ σοῦ ἀπαντῶ ἀνὰ τρεῖς ἡμέρες. Ἐὰν φυσικὰ χρήζουν ἀπαντήσεων τὰ ὅσα γράφεις. Διαφορετικῶς θὰ ἀντιγράφω τὴν παρούσα ἀπάντησι καὶ θὰ τὴν ἐπικολλῶ. Ἴσως κάποτε νὰ τὴν διαβάσῃς.

   Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου.
   Τοῦ Ἑλληνικοῦ Πόντου. Αὐτοῦ ποὺ ἐξ’ αἰτίας τῆς μαλακίας τοῦ Βενιζέλου χάσαμε.
   Εὐχαριστῶ γιὰ τὸν χρόνο σου. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ προστατεύω τὸν δικό μου.
   (Ἀλύθεια, ἐκεῖνο τὸ ἐπαίρομαι ποῦ τὸ βασίζεις; Ἀλλὰ ξέχασα… Μόνον ἐγὼ θέτω ἐρωτήματα καὶ δίδω ἀπαντήσεις… Ἐσὺ ΠΟΤΕ!!!! Μόνον κάνεις παρουσίασι ἐδαφίων ἀπὸ τὴν βίβλο.)

 9. Επι Τουκοκρατιας το εποκρατεον θρησκευμα απεκτησεν λιαν πολλας και καλλιστας περιοχας του Ελληνικου χωρου, και ως επι το πλειστον ανειγειρεν μεγαλλα μοναστηρια.

  Παρετηρησα εαχατως οτι η Ακροπολις των Αθηνων “πολιορκειται” υπο
  24 ναων, μηπως τηχον αποδρασηι ολιγη Αθηνα Σοφιας.

  Μεγα καταχρασται ησαν εισιν και εσονται.

  Καθ’ εκαστην ημεραν του ΗΛΙΟΥ αμελκουσιν το ποινιον.

  Τουλαχιστον δυο φαρας ετησιως κουρευουσιν το ποιμνιον.

  Τρεις φορας κατα τον βιον ενος εκαστου πιστου ΑΜΕΛΚΟΥΣΙΝ τον σνθρωπον και ονομαζουσιν αυτον πολλας φορας ΔΟΥΛΟΝ και ΔΟΥΛΗΝ
  παρολον οτι ο θεος εποιησεν τον ανθρωπον κατ’ εικωναν και ομοιωσιν του, οπως εγνωριζων και οι πατερες ΗΜΩΝ.

  • Ἔτσι εἶναι Πυριγένη, ἀλλὰ αὐτὰ τὰ βλέπεις ἐσὺ ποὺ εἶσαι ἀπ’ ἔξω. Οἱ ἐντὸς ἔχουν πρόβλημα ὀράσεως!

   • ΦΙΛΟΝΟΗ, ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΤΗΝ ΕΠΚΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΔΗΛΑΔΗ, ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟΝ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ; AYTOI OI 150.000 MAXOMENOI TON ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ ΔΕΝ ΕΙΝAI ΠΟΙΜΝΙΟ ;
    ΕΑΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΣΟΥΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ, ΟΤΙ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΑΛΙΣΤΑ ;
    ΠΡΟΣ ΤΙ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΜΝΙΩΝ;
    TO ΨΑΡΙ ΒΡΩΜΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΑΠΙΖΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ Η ΟΥΡΑ. Η ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ;

   • Ῥίχνω πάντα μικρότερη εὐθύνη στὸ ποίμνιο διότι δὲν γνωρίζουν τὰ αἴτια. Σαφῶς καὶ τὸ ψάρι βρωμᾶ ἀπὸ τὸ κεφάλι. Ἀλλὰ γιὰ νὰ ξεκινήσῃ ἡ βρώμα πρέπει νὰ ξεκινήσῃ ἀπὸ κάποιο αἴτιον.

   • @ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΣ.
    Αγαπητέ αν τυχόν πέσουν στα χέρια σου τα βιβλία που έχουν τις αυθεντικές αριθμήσεις θα διαπιστώσεις μετά λύπης σου ότι οι μαχόμενοι με τον παλαιολόγο δεν ήταν 150.000 αλλά μονάχα 11.000 με το ζόρι, και μισθοφόροι. Ο εχθρός είχε απέξω 140.000 στρατό. Κι εδώ δώσε μία μικρή προσοχή, οι ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ και γενικά οι ιερωμένοι που ΔΕΝ έπιαναν όπλο και ΔΕΝ ήθελαν επ’ ουδενί λόγο να πολεμήσουν ήταν ΜΟΝΑΧΑ 400 γαμημένες χιλιάδες. Αν αυτές οι 400 γαμημένες χιλιάδες δειλοί έπιαναν ένα όπλο, σήμερα δεν θα υπήρχε Τούρκος στον ορίζοντα ούτε για δείγμα. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι, εκτός κι αν σου διέφυγαν τα νούμερα. Την ευθύνη την τότε εποχή την έφερναν οι ΙΕΡΩΜΕΝΟΙ, που ήθελαν να έχουν και προνόμια. Σήμερα πετάνε το μπαλάκι στους πολίτες.

 10. Ο Χριστός απευθυνόμενος προς τους Μαθητές :

  οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν.

 11. Σοῦ χάρισα μίαν ἡμέρα διότι εἴχαμε κι ἄλλους ἐπισκέπτες.
  Γιὰ τὴν ὥρα ἐπαναλαμβάνω τὰ παραπάνω:
  Κυπριανέ, ἔχεις μήπως πρόβλημα νὰ διαβάσῃς αὐτὰ ποὺ γράφω;
  Μπῆκες ἐπιθετικότατα μέσα στὴν σελίδα, καὶ ξεκίνησες νὰ ἐπαναλαμβάνῃς τὰ ὅσα ἐπαναλαμβάνεις ἐδῶ καὶ τόσον καιρό.
  Δῆλα δή, δογματισμούς, συγχύσεις καὶ ἀλλὰ ἀντὶ ἄλλων.
  Ἔχεις τὴν ἱκανότητα νὰ διαβάζῃς τὰ γραπτὰ τῶν ἄλλων ἢ ξεκινᾶς τὸν ἀντίλογο δίχως νὰ ξέρῃς σὲ τί ἀντιλέγεις;
  Ἡ ἀνάρτησις ἀφορᾷ στὴν ἐπιχείρησι ἐκκλησία. Τὴν ἔχεις ὑπ’ ὄψιν σου; Ἐὰν ὄχι, ἂς μὴν τὸ ζαλίζουμε Ἐὰν ναί, κᾶτσε καὶ κατάθεσε τὶς γνώσεις σου.
  Ἀλλὰ πολὺ φοβᾶμαι πὼς τὸ ζόρι σου δὲν εἶναι ἡ ἀνάρτησις, ἀλλὰ ὁ δικός μου λόγος.
  Διότι σοῦ ἀποδεικνύει τὸν ἐγκλεισμό σου στὸν δογματισμό.
  Ἔχεις μπερδέψει τὰ ὅσα ἔχεις μπερδέψει καὶ ὄχι μόνον ἀρνεῖσαι νὰ δῇς τὴν πραγματικότητα τῶν ἄλλων, ἡ ὁποία σὲ πληροφορῶ πὼς ἔχει μεγαλυτέραν σχέσι μὲ τὴν πραγματικότητα, ἀλλὰ κλωθογυρίζεις γύρω ἀπὸ ἀλήθειες ποὺ σοῦ ἀποκαλύπτουν τὴν γύμνια τῶν μύθων ποὺ κουβαλᾶς στὸ κεφάλι σου.
  ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ!!! ΤΙΠΟΤΑ!!!! Τὸ μοναδικό σου πρόβλημα εἶναι πὼς ὑπάρχω καὶ γράφω. Καὶ γράφω ἀλήθειες ποὺ δὲν ἀντέχεις.
  Σέβομαι τὴν ἀνικανότητα σου νὰ δῇς κάτι ἄλλο, πέραν αὐτῶν ποὺ ἐσὺ δέχεσαι ὡς θέσφατα. Ἀλλὰ μὴν μᾶς σκίζεις… Μᾶς ἔχεις ἐπιτεθεῖ κανονικότατα σὰν νὰ σοῦ θίγουμε τὸ μαγαζάκι σου. Ἔλεος πιά.
  ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑΝ ΑΝΑΡΤΗΣΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΝΤΙΛΟΓΟ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΜΜΙΑΝ ΑΠΟΔΕΙΞΙ!
  Παπαγαλίζεις θεωρίες, εὐχολόγια καὶ δοξολογίες, λὲς κι ἔχουμε τὴν ὄρεξι νὰ τὰ διαβάζουμε. (Ἐὰν τὴν εἴχαμε θὰ γράφαμε σὲ ἱστολόγιο τῆς ἐκκλησίας.)
  Σοῦ γράφω καὶ σοῦ ξαναγράφω πὼς παραμένεις ἐκτὸς θέματος, ἀλλὰ ἀντὶ ἀπαντήσεως, λαμβάνω ἀκόμη μίαν τοποθέτησι …ἐκτὸς θέματος.
  Τί ἀκριβῶς ζητᾶς; Τί θέλεις νὰ μάθῃς; Καὶ γιατί δὲν πᾶς στὸν πνευματικό σου;
  Ἢ μήπως ἐλπίζῃς πὼς θὰ μᾶς ἀλλάξῃς μυαλά; (Λᾶθος πόρτα. Ἐξακολουθοῦμε νὰ ἀναζητοῦμε τὴν ἀλήθεια. Κι αὐτὴ δὲν ἐμπεριέχει τίποτα ἀπὸ ὅσα ἔχεις γράψει ἔως σήμερα.)
  Κυπριανέ, ἐν τελῶς φιλικά, κρᾶτα αὐτό:
  Κάνω κάτι ποὺ δὲν καταλαβαίνεις. Σὲ τρομάζει. Κι αὐτὸ ποὺ κάνω εἶναι νὰ πασχίζω νὰ ἀναστήσω τὸν Ἕλληνα Λόγο. Δὲν θὰ τὸ ἀντιληφθῇς ποτέ. Τὸ γνωρίζω.
  Δὲν μάχομαι ἐσένα, Μάχομαι κάθε παραπληροφόρησι, κάθε ψεῦδος, κάθε δολοφονία, κάθε ἀνηθικότητα, κάθε γενοκτονία, κάθε ἀδικία. Κι αὐτὸ δὲν μπορεῖς νὰ τὸ καταλάβῃς.
  Δὲν μὲ ἀπασχολεῖς ἐσὺ καὶ τὰ πιστεύω σου. Ὅσο κι ἐὰν σοῦ φαίνεται παράξενο, τὰ σέβομαι. Μπορεῖ νὰ μὴν τὰ ἀσπάζομαι, ἀλλὰ τὰ σέβομαι. Εἶναι προσωπικός σου δρόμος τὸ ἐὰν θὰ ἢ δὲν θὰ μπορέσῃς νὰ κάνῃς τὸ ἐπόμενο βῆμα. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σοῦ δίδει τὸ δικαίωμα νὰ ἀλλοιώνῃς τὸ θέμα τῆς κάθε ἀναρτήσεως.
  Οὐδεῖς σοῦ ζήτησε νὰ συμφωνήσῃς σὲ κάτι. Σοῦ ζήτησα ὅμως ἀποδείξεις, κάτι ποὺ ποτέ δὲν ἔφερες.
  Οὐδεῖς σοῦ ζήτησε νὰ συμπορευθῇς. Σοῦ ζήτησα ὅμως νὰ κρατήσῃς τὰ πιστεύω σου γιὰ τὸν ἑαυτό σου καὶ νὰ μὴν θεωρῇς τὴν ἄλλην (ἀντίθετο μὲ τὴν δική σου θεώρησι) ὡς ὀρθὴ ἢ λᾶθος. Σαφῶς καὶ υἱοθετώντας μίαν θεώρησι τὴν ἔχουμε κρίνει ὡς ὀρθή. Ἀλλὰ τὸ ἐὰν εἶναι ὀρθή, εἴμαστε οἱ μόνοι ποὺ δὲν μποροῦμε καὶ δὲν πρέπει νὰ τὸ κρίνουμε, διότι χάνουμε τὴν ἀντικειμενικότητά μας.
  Κυπριανέ, ἐγὼ καὶ πάρα πολλοί ἄλλοι, ἔχουμε διαφορετικὴν ἀντίληψι γιὰ τὸν κόσμο. Γιὰ τὴν ζωή. Γιὰ τὸ αὔριο. Καὶ θὰ πέσουμε μαχόμενοι ὑπὲρ αὐτοῦ. Διότι τὸ δικό μας πιστεύω δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ μαγαζάκια, ἐπιχειρήσεις, συμφέροντα, ἐλέγχους, καταπατήσεις δικαιωμάτων… Ἐργαζόμαστε γιὰ τὸ ΔΙΚΑΙΟΝ, τὸ Ἀπόλυτον δίκαιον. Ὄχι γιὰ χωρισμένους κόσμους σὲ καλοὺς καὶ κακούς. Σὲ τυχεροὺς καὶ μή. Σὲ πιστοὺς καὶ ἀπίστους.
  Καὶ σοῦ δίδω τὸν λόγο μου, (τὸν ὁποῖον συνηθίζω νὰ κρατῶ) πὼς ἡ ὑπόθεσις Ἑλλάς τώρα ξεκίνησε νὰ ἀνασταίνεται!!!!
  Δὲν γυρίζει πίσω τὸ ποτάμι. Νὰ εἶσαι σίγουρος.
  Τέλος, ἐπεί δή πράγματι ἔχω πολὺ σημαντικότερα νὰ πράξω, θὰ σοῦ ἀπαντῶ ἀνὰ τρεῖς ἡμέρες. Ἐὰν φυσικὰ χρήζουν ἀπαντήσεων τὰ ὅσα γράφεις. Διαφορετικῶς θὰ ἀντιγράφω τὴν παρούσα ἀπάντησι καὶ θὰ τὴν ἐπικολλῶ. Ἴσως κάποτε νὰ τὴν διαβάσῃς.
  Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου.
  Τοῦ Ἑλληνικοῦ Πόντου. Αὐτοῦ ποὺ ἐξ’ αἰτίας τῆς μαλακίας τοῦ Βενιζέλου χάσαμε.
  Εὐχαριστῶ γιὰ τὸν χρόνο σου. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ προστατεύω τὸν δικό μου.
  (Ἀλύθεια, ἐκεῖνο τὸ ἐπαίρομαι ποῦ τὸ βασίζεις; Ἀλλὰ ξέχασα… Μόνον ἐγὼ θέτω ἐρωτήματα καὶ δίδω ἀπαντήσεις… Ἐσὺ ΠΟΤΕ!!!! Μόνον κάνεις παρουσίασι ἐδαφίων ἀπὸ τὴν βίβλο.)
  Ἴσως κάποτε καταφέρῃς νὰ τὰ διαβάσῃς!

 12. pyrigenes Olympiades

  “Τρεις φορας κατα τον βιον ενος εκαστου πιστου ΑΜΕΛΚΟΥΣΙΝ τον σνθρωπον και ονομαζουσιν αυτον πολλας φορας ΔΟΥΛΟΝ και ΔΟΥΛΗΝ
  παρολον οτι ο θεος εποιησεν τον ανθρωπον κατ’ εικωναν και ομοιωσιν του, οπως εγνωριζων και οι πατερες ΗΜΩΝ.”

  Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

  Σοῦ χάρισα μίαν ἡμέρα διότι εἴχαμε κι ἄλλους ἐπισκέπτες.
  Γιὰ τὴν ὥρα ἐπαναλαμβάνω τὰ παραπάνω:
  Κυπριανέ, ἔχεις μήπως πρόβλημα νὰ διαβάσῃς αὐτὰ ποὺ γράφω;

  Κυπριανός Χ :

  Το πρόβλημα είναι ότι γράφουν κι άλλοι. Αλλά όπως συνήθως συμβαίνει, διαβάζουμε μόνο τα δικά μας και όχι των άλλων.
  Ακολουθούν, για να μην επαναλαμβάνομαι, όσα έγραψα 23 Σεπτεμβρίου 2011, 8:15 μ.μ.

 13. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ψόφα Ἕλληνα γιὰ νὰ ζήσουν οἱ …«ἐκλεκτοί»!!! (Ἤ ἄλλως…Ἔλα Ἄνθιμε… Φτιᾶξε μας…) | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply