Μιλοῦν ὅλοι, μιλᾶ καί ὁ Πάγκαλος

Μιλοῦν ὅλοι, μιλᾶ καί ὁ ΠάγκαλοςἘκτός ἀπό τόν ἄχρηστο πού μᾶς «κυβερνᾶ», – ἀλήθεια πού ἐξαφανίστηκε; –  ὑπάρχουν καί οἱ ὑποτακτικοί του, πού κάνουν καλά τήν δουλειά γιά τήν ὁποίαν τούς προώρισε (νά στηρίζουν τήν κυβέρνησι τῆς συμφορᾶς). Μιλῶ γιά τούς ὑπουργούς, ὑφυπουργούς καί βουλευτές τούς κυβερνῶντος κόμματος. 

Ἕνας ἀπό αὐτούς εἶναι καί ὁ βαρέων βαρῶν, β΄ ἀντιπρόεδρος Θ. Πάγκαλος. Ὁ «μαζί τά φάγαμε», ὅπως τόν ξέρουμε ὅλοι. Ὑποθέτω ὅτι, ἄν καθόμουν στό ἴδιο τραπέζι μ΄ αὐτόν δέν θά προλάβαινα μπουκιά νά «σταυρώσω». Δέν θά τό ἤθελα ἄλλωστε. «Δεῖξε μου τόν φίλο σου νά σοῦ ‘πῶ ποιός εἶσαι». Τόν συνδαιτυμόνα στήν προκειμένη περίπτωσι.

Προχθές σέ συνέντευξι πού ἔδωσε σέ ἐλβετική ἐφημερίδα ὕβρισε γιά μία ἀκόμη φορά τούς Ἕλληνες κατά τήν προσφιλῆ του μέθοδο. Αὐτή τή φορά ἔβαλε στό στόχαστρό του τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἐπαγγελματίες «κλέβουν μονίμως τό κράτος», κατά τόν βαρέων βαρῶν β΄ ἀντιπρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς κυβερνήσεως.

Ἀπό τήν ὥρα καί τήν στιγμή πού ἀνέλαβε τήν ἐξουσία (τήν ὁποίαν ἀπεμπόλησε), ἡ πλέον ἀνίκανη κυβένησις ὅλων τῶν ἐποχῶν, (ἀπό τήν κεφαλή βρωμάει τό ψάρι), μετά τοῦ Παγκάλου συμπεριλαμβανομένου, ἔχουν κλείσει χιλιάδες ἐπιχειρήσεις καί ἄλλες τόσες φυτοζωοῦν. Ἔχουν δώσει τέλος στήν ζωή τους δεκάδες ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι. Εἶναι ἐπειδή κλέβουν(!)

Δεκάδες χιλιάδες ἐργαζόμενοι σέ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις καί οἱ ἴδιοι οἱ ἐπιχειρηματίες, ἔχουν πάρει τόν δρόμο τῆς ἀνεργίας καί τῆς ἀνέχειας. Ὅλοι αὐτοί, δέν ἔγλειψαν κανέναν πολιτικό γιά νά τούς βολέψῃ στό δημόσιο, οὔτε πίστεψαν ποτέ στά ψέμματα καί τίς προεκλογικές «σαπουνάδες» τους. Ἦσαν οἱ περισσότεροι ἐλεύθεροι Ἕλληνες. Δέν ἤθελαν νά προσκυνοῦν καί νά ἐξαρτῶνται ἀπό κανέναν. Δούλευαν κάθε μέρα μέ τό ἄγχος τῆς ἑπομένης, διότι δέν εἶχαν τό σίγουρο μισθό τοῦ δημοσίου. Δούλευαν καί δουλεύουν, ὅσοι ἔχουν ἀπομείνει ἀπό τό πρωί ὡς τό βράδυ, πολλές φορές καί ἄρρωστοι γιατί δέν μποροῦσαν καί δέν μποροῦν νά πάρουν «ἄδεια ἀπό τήν σημαία» καί διότι τά ἔξοδα (καί τά «φέσια, τά ὁποῖα δέν ἀναγνωρίζει ἡ ἐφορία), «ἔτρεχαν» (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ἐφορία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ καί ἄλλα ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός) γιά νά μπορῇ τό κράτος νά ἔχῃ ἔσοδα καί νά πληρώνῃ κηφῆνες σάν τόν Πάγκαλο, τόν γιωργάκη καί τούς ὑπεράριθμους ὑπαλλήλους πού διώρισαν στό δημόσιο γιά νά ἔχουν πάντοτε τόν ἔλεγχο τῆς ἐξουσίας καί τῆς μάσας. 

Τόν πληρώνουν καί τοῦ δίδουν ἐξουσία ὅλοι αὐτοί πού καθυβρίζει στό ἐξωτερικό ὅταν τοῦ δοθῇ ἡ εὐκαιρία καί τοῦ ἔχει δοθεῖ πολλές φορές λόγω τῆς θέσεως στήν ὁποίαν εὑρίσκεται. Ὡρισμένοι ἀπό αὐτούς σήμερα, ντρέπονται γιά τίς ἐπιλογές τους. Τίς ὁποῖες πληρώνουμε ὅλοι. Ἴσως τώρα νά ἔχουν βάλει μυαλό. Ἴσως.

Ὁ βαρέων βαρῶν β΄ ἀντιπρόεδρος ἔχει μία ῥοπή πρός τήν προδοσίαν καί τήν ἀνικανότητα ἀλλά εἴπαμε «μωραίνει “Κύριος”, ὅν βούλεται ἀπωλέσαι» καί ὁ Ἑλληνικός λαός, οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες ἔχουν ἀπολέσει πάρα πολλά τά τελευταῖα χρόνια, στέλνοντας στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο ἀνθρώπους σάν τόν βαρέων βαρῶν β΄ ἀντιπρόεδρο καί σάν τόν ὀλίγιστο γιωργάκη.

Ἄς μή ξεχνᾶμε τόν Ὄτσαλάν. Ἡ οὐσία δέν εἶναι ὅτι πούλησε τόν Κοῦρδο ἡγέτη, ἀλλά ὅτι ὑπέκυψε στίς ἀπειλές τῶν τούρκων, οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι καί πολύ μάγκες ἀπ΄ ὅτι ἀποδεικνύεται, τελευταίως.  Ἐπίσης, ἄς μή ξεχνᾶμε τά Ἴμια καί τήν ἀνικανότητά του νά χειριστῇ τήν κατάστασι μέ τά γνωστά θλιβερά ἐπακόλουθα.

Κατά τά ἄλλα τό παράσιτο ζῇ ἀπό τόν ἱδρῶτα – καί τό αἷμα – τῶν ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν καί τῶν ἐργαζομένων τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως καί φτύνει ἐκεῖ πού τρώει. Ὁ ἴδιος καί οἱ σύν αὐτῷ δέν ἔχει θιγεῖ ἀπό τά μέτρα πού κάθε τρεῖς καί λίγο μᾶς ἐπιβάλλει ἡ , κατ΄ εὐφημισμόν, κυβέρνησις. Ἐκτός ἀπό τόν μισθό τους πού θά ἔπρεπε νά μειωθῇ ἔτι περαιτέρω, ὅπως μειώνεται, συνεχῶς,  τῶν συνταξιούχων, ἄκουσε κανείς νά θίγονται τά βουλευτικά προνόμια; Μήπως κλέβει καί κλέβουν μονίμως τό κράτος; Καί τί ἔχουμε γιά νά κλέψουν πιά; Τίς σάρκες μας μασᾶνε σάν τούς κανίβαλους.

Τέλος πάντων, στό θέμα μας. Στόν βαρέων βαρῶν β΄ ἀντιπρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς κυβερνήσεως καί στό θράσος του νά καθυβρίζῃ καί νά λοιδορῇ τόν λαό πού τόν ἔστειλε στήν θέσι πού κατέχει καί στά προνόμια, πού ἐξ αὐτῆς ἀπολομβάνει καί κατ΄ ἐπέκτασιν τήν χώρα τῆς ὁποίας, ἀτυχῶς, «ἀντιπροεδρεύει».

Πῶς λέγεται αὐτός πού καταπατᾶ, πού ἀθετεῖ τόν λόγο του, τίς ὑποχρεώσεις του; Αὐτός πού ξεπουλᾶ τά συμφέροντα τῆς πατρίδος καί τοῦ λαοῦ του στούς «ἐχθρούς»; Αὐτός πού ἐγκαταλείπει αὐτόν τόν λαό σέ ὥρα ἀνάγκης; (είκόνα)  

Μινώταυρος

(Visited 28 times, 1 visits today)
One thought on “Μιλοῦν ὅλοι, μιλᾶ καί ὁ Πάγκαλος

  1. Κάποτε, φίλε Μινώταυρε, εἰς μίαν τηλεοπτικὴν ἐκπομὴν ἦτο καλεσμένος καὶ ὁ περὶ οὗ ὁ λόγος βουβαλοειδής. Ἦτο δὲ προσκεκλημένος καὶ ὁ Κώστας Πλεύρης, ὁ πατέρας τοῦ Θάνου. Ὅταν ἦλθε ἡ σειρὰ τοῦ στομαχόφρονος κυρίου νὰ ὁμιλήσῃ ἐδήλωσεν ἀγερόχως ὅτι αὐτὸς μὲ φασίστες δὲν συζητᾶ. Ἔγινε μία ψιλοαναταραχὴ ἀλλὰ ὁ Κρεατερὸς ἐσυνέχισεν ἀπτόητος “Ἄν κυβερνοῦσαν οἱ ὁμοϊδεᾶτες τοῦ κυρίου αὐτοῦ ὅλους ἐμᾶς ποὺ δὲν συμφωνοῦμε μὲ αὐτοὺς θὰ μᾶς ἔκαναν σαποῦνι”. Καὶ τότε ὁ Πλεύρης τοῦ ἀπήντησε ἀτάραχος: “Βεβαίως. Καὶ μὲ τόσο λῖπος ποῦ ἔχεις θὰ ἔδινες μπόλικο!!”
    Τὸ τὶ ἠκολούθησε δὲν περιγράφεται. Τοῦ ἄξιζε ὅμως!

Leave a Reply