Γύπας τρωκτικό.

Αὐτὸς ἀνήκει στὴν δευτέρα   ὁμάδα. Ἔως σήμερα (ζητῶ συγγνώμη ἐκ τῶν προτέρων ἐὰν κάνω κάπου λᾶθος), ὅσες φορὲς ἔπεσα σὲ ἀνάρτησί του, δὲν εἶδα ΠΟΤΕ σύνδεσμο! Μὰ ΠΟΤΕ!!! 

Γράφει πάντα τὸν τόπο προελεύσεως, ἀλλὰ δὲν καταδέχεται νὰ μᾶς πληροφορήσῃ γιὰ τὸ ἐὰν αὐτὸς ὁ συγγραφέας ἔχει κάποιον δικό του χῶρο γιὰ νὰ ἀναρτᾶ. Οὔτε κἂν μεταφέρει ἀπὸ τὴν πηγή του τοὺς συνδέσμους! Σήμερα θὰ σᾶς παρουσιάσω μίαν ἀνάρτησίν του, ποὺ πολὺ πιθανὸν νὰ ἐμπεριέχῃ  καὶ …δόλο. 

Γιατί δόλο; Διότι ὅταν ἀφαιρῇς τοὺς ἐνεργοὺς συνδέσμους ἀπὸ μίαν ἀνάρτησι, ἀποδεικνύεις πὼς ἔκανες συνειδητότατη παρέμβασι πρὸ κειμένου νὰ τοὺς ἀφαιρέσῃς! Οἱ σύνδεσμοι παραμένουν ἐνεργοὶ στὴν ἀντιγραφή. Γιὰ νὰ ἀπενεργοποιηθοῦν κάποιο χεράκι μπαίνει καὶ τοὺς «σκαλίζει»!!!

Γιατί; Ῥωτῆστε τον! 

Ὁ σύνδεσμος ποὺ ἀναγράφεται δίπλα στὸ ὄνομα (ὑπογραφή) μετὰ ἀπὸ ἀντιγραφή ὁδηγεῖ στὸ κείμενον ποὺ εἶναι ἐδῶ Ἡ ἀνάρτησις τοῦ τρωκτικοῦ εἶναι ἐδῶ

Γιὰ νὰ μὴν γίνομαι κακιά, θὰ πρέπῃ νὰ παραθέσω κι ἄλλες ἀποδείξεις. 

Δεῖτε ἐδῶ:

 (ἀπὸ ἐδῶ)

κι ἀκόμη ἕνα:

άπὸ ἐδῶ

Καλή ἡ ἐνημέρωσις, δὲν λέω… Ἀλλὰ κι ὁ σεβασμός καλλίτερος. Φαντάζομαι πὼς δὲν τοῦ ἀρέσει διόλου ποὺ κάποιοι ἄλλοι τὸν κλέβουν ἀσύστολα. Ἀλλὰ  τί νά κάνῃ; Ὅπως στρώνεις κοιμᾶσαι.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Παραπέμπω στὴν ἀνάρτησι περὶ πνευματικῶν δικαιωμάτων ποὺ θὰ βρεῖτε στὴν πρώτη σελίδα, γιὰ ὅσους ἔχουν ἀντιρρήσεις. Κατὰ τὰ ἄλλα, ἀπὸ ὅσο ἀντιλαμβάνομαι, θὰ τὰ λέμε…

(Visited 14 times, 1 visits today)
One thought on “Γύπας τρωκτικό.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Συλλογὴ γυπῶν. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply