Ἀκόμη προσλαμβάνουν (τούς ἡμετέρους).

δημοσιοι υπαλληλοι.jpgΓιατί δέν μειώνεται τό λειτουργικό κόστος τοῦ δημοσίου τομέως παρά τό γεγονός ὅτι οἱ μισθοί τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων ἔχουν δεχτεῖ ἀλλεπάλληλα πλήγματα μέ ἀποκορύφωμα τό ἐνιαῖο μισθολόγιο πού θά ἰσχύσῃ ἀπό 1-1-2011; Ἡ ΝΔ ἀποδίδει τό γεγονός στό ὅτι ἔχουν γίνει 25.850 προσλήψεις καί ἔχουν συναφθεῖ 3.353 συμβάσεις ἔργου.

Μέ ἀπόφασιν τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν καί Οἰκονομικῶν διενεργήθη ἀπογραφή τοῦ προσωπικοῦ τοῦ δημοσίου. Κατεγράφησαν ὅλοι ὅσοι μισθοδοτοῦνται ἀπό τό δημόσιο. Τό ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἀπογραφῆς (www.apografi.gov.gr) ἦταν 768.009 ἄνθρωποι. 

Πρίν ἀπό μερικές ἡμέρες, στίς 14 Σεπτεμβρίου 2011 (http://apografi.gov.gr/statistics) ἡ συγκεκριμένη ἰστοσελίδα μᾶς ἐνημερώνει ὅτι στίς 31 Ἰουλίου 2010 ὑπηρετοῦσαν 768.000 δημόσιοι ὑπάλληλοι ἀλλά στίς 14 Σεπτεμβρίου 2011 ὑπάρχουν 45.463 νέες ἀπογραφές!

Οἱ συγκεκριμένοι ὑπάλληλοι, δηλαδή, ἤρχισαν νά μισθοδοτοῦνται ἀπό τόν κρατικό προϋπολογισμό μετά τόν Ἰούλιο τοῦ 2010, δηλαδή μετά τό μνημόνιο. Τό «εἶδος» αὐτῶν τῶν νεοπροσληφθέντων εἶναι: 

.Οἱ στρατιές τῶν μετακλητῶν, εἰδικῶν συνεργατῶν καί συμβούλων πού προσελήφθησαν στά ὑπουργεῖα, στίς Γενικές καί Εἰδικές Γραμματεῖες, στίς δύο Ἀντιπροεδρίες, στήν Γενική Γραμματεία τοῦ πρωθυπουργοῦ καί στήν Γενική Γραμματεία τῆς κυβερνήσεως.

.Ὁ στρατός τῶν νέων συμβούλων, μελῶν ἐπιτροπῶν καί συμβουλίων, ἐλεγκτῶν νομιμότητος, συμπαραστατῶν τοῦ δημότη καί τῆς ἐπιχειρήσεως, περιφερειακῶν συμπαραστατῶν κ.λ.π. τοῦ «Καλλικράτη», οἱ ὁποῖοι διορίστηκαν μετά τήν 1-1-2011, ὁπότε ἐτέθη σέ ἰσχύν ὁ νόμος. (ὁ Ῥαγκούσης μιλοῦσε γιά εξοικονόμησιν δαπανῶν καί περικοπές!).

.Τά νέα μέλη τῶν διοικητικῶν συμβουλίων, νομικῶν προσώπων καί ὀργανισμῶν, οἱ πρόεδροι καί διευθύνοντες σύμβουλοι καί, γενικά, ὅσοι εἰσπράττουν ἀποζημιώσεις, ἔξοδα παραστάσεως καί ἀμοιβές ἀπό τόν κρατικό πρϋπολογισμό.

.Οἱ κάτι λιγότερο ἀπό 5.000 ὑπάλληλοι τοῦ ΟΣΕ καί τῶν θυγατρικῶν του, πού μετατάχθηκαν στό στενό δημόσιο τομέα γιά νά διασωθοῦν ἀπό τήν ἐφεδρεία, ἐνῶ πρίν, στόν εὑρύτερο δημόσιο ὄντες, δέν εἶχαν ἀπογραφεῖ.

.Τό προσωπικό μερικῆς ἀπασχολήσεως

.1.000 δάσκαλοι καί καθηγητές

.700 ἰατροί

.100 ἰερεῖς

.62 δικαστές

.2.100 ἀστυνομικοί

Ἐπίσης σέ ἐξέλιξιν εὑρίσκονται ἀκόμη οἱ προσλήψεις 4.000 πυροσβεστῶν καί 1.200 εἰδικῶν φρουρῶν.

Τό σκανδαλῶδες εἶναι ὅτι προσετέθησαν 21.000 νέοι δημόσιοι ὑπάλληλοι ἀπό 26 Αὐγούστου 2011, ἐως 9 Σεπτεμβρίου 2011. Ἐνόμιζαν, προφανῶς, ὅτι αὐτό τό διάστημα δέν θά γίνουν ἀντιληπτοί! Μόλις ἐζητήθησαν διευκρινήσεις κατέβηκε ἡ σχετική ἰστοσελίδα! Ἔμεινε μόνον ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν ὑπαλλήλων πού ἀπεγράφησαν ἔως τίς 31-7-2010. Ἄλλη μία ἀπόδειξις γιά τό σκάνδαλο.

Σπάταλο κράτος, ῥουσφέτι, βόλεμα, στίς πλάτες τῶν ὑπολοίπων Ἑλλήνων (κορόϊδων), πού ἔχουν φτάσει στά ὅριά τους γιά νά πληρώνουν φόρους καί ξανά φόρους, μέσω τῶν ὁποίων ταΐζουν τούς κηφῆνες πού προσποιοῦνται ὅτι μᾶς κυβερνοῦν καί τίς στρατιές τῶν «ἡμετέρων» πού βολεύονται στό δημόσιο. Τώρα ἔχουμε νά ταΐζουμε καί τόν στρατό κατοχῆς.

Τά στοιχεῖα τά πῆρα ἀπό τά “Ἑπίκαιρα”. (εἰκών) 

Μινώταυρος

(Visited 5 times, 1 visits today)
Leave a Reply