Οἱ μετοχές τῆς Τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς φορολογοῦνται!

Οἱ μετοχές τῆς Τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς φορολογοῦνται!1Ἄν εἶναι δυνατόν. Θά πληρώσουν καί φόρο γιά τίς μετοχές πού κατέχουν! Ὁ λόγος γιά τίς μετοχές τῆς Τραπέζης τῆς Ἁνατολῆς, πού κατέχει ὁ κύριος Σώρρας. Ἡ ἐφορία θά εἰσπράξῃ; 13 δίς 570 ἑκατομμύρια εὐρώ. Δεῖτε τήν ἀπάντησιν τῆς ἐφορίας Πατρῶν:

Οἱ μετοχές τῆς Τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς φορολογοῦνται!2

Ἡ ἀπάντησις τῆς Γ΄Δ.Ο.Υ. Πατρῶν γιά τόν φόρο τῶν μετοχῶν τῆς Τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς

Ἡ Γ΄Δ.Ο.Υ. Πατρῶν, ἐπί τῆς οὐσίας, ἀνεγνώρισε τήν ἀξία τους, βεβαιώνοντας μάλιστα καί τόν ἀντίστοιχο φόρο πού ἀναλογεῖ.

Χθές ὁ Ἀ. Σώρρας ζήτησε καί πῆρε ἐπίσημο ἔγγραφο ἀπό τή δημόσια οἰκονομική ὑπηρεσία γιά τόν φόρο δωρεάς πού θά πρέπει νά πληρώσῃ, ὁ ὁποῖος ξεπερνᾶ τά 13 δίς εὐρώ. (13 δίς καί 572 ἑκ. εὐρώ).

Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς END Γιῶργος Γιαβῆς ἐξέφρασε τήν ἰκανοποίησίν του, διότι, ὅπως εἶπε, οἱ μετοχές ἀποκτοῦν νομική ἀξία καί ἀναγνωρίζονται ἀπό τό ἑλληνικό δημόσιο. Ὅταν τόν ἠρώτησαν πού θά εὑρεθῇ τό τεράστιο αὐτό ποσόν, εἶπε ὅτι θά εὑρεθῇ….

Ἀρμόδιες ἐφοριακές πηγές, ὅμως, εἶπαν ὅτι ἡ ἐπίσημος ἀναγνώρισις τῶν μετοχῶν θά γίνῃ ἀφοῦ καταβληθεῖ τό ποσόν τοῦ φόρου. Ὁ κύριος Γιαβῆς εἶπε ὅτι τό ἑπόμενο βῆμα τους θά εἶναι νά ζητήσῃ, μέσω τῆς δικαστικῆς ὁδοῦ, ἕνα ἔγγραφο ἀπό τήν Ἐθνική Τράπεζα, πού νά ἀποδεικνύῃ ὅτι ἡ ἐκκαθάρισις τῆς Τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς ἔχει ὁλοκληρωθεῖ. Μέχρι σήμερα, τέτοιο ἔγγραφο δέν ἔχει δημοσιοποιηθεῖ ἀπό τήν Τράπεζα. (τήν εἰδησι τήν βρῆκα στό best)

Δέν τό βάζουν κάτω….

Μινώταυρος

(Visited 37 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Οἱ μετοχές τῆς Τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς φορολογοῦνται!

  1. ” Σύμφωνα με τη δωρεά, στην οποία ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ να προβείτε”. Δεν έχει υποβληθεί δήλωσηφόρου δωρεάς για την επικείμενη δωρεά. Άρα, απλώς ρώτησαν οι ενδιαφερόμενοι τί φόρος θα πληρωθεί επί δωρεάς αξίας Χ ποσού και η Εφορίααπήντησε. άλλωστε, το πόσος φόρος έπρεπε να πληρωθεί μπορούσαν οι ενδιαφερόμενοι να το υπολογίσουν με βάση τον νόμο. Συμπέρασμα: η Εφορία, ήτοι το Δημόσιο, δεν απήντησε ότι η αξία των μετοχών είναι αυτή που δηλώνουν. Με άλλα λόγια: ερωτώ την Εφορία τί φόρο πρέπει να πληρώσω για δωρεά του τάδε ακινήτου αξίας Χ προς τον θείο μου. Μου απαντά η Εφορία ότι πρέπει να πληρώσω φόρο Ψ. Από το ερώτημά μου και την απάντηση δεν προκύπτει ούτε ότι εγώ είμαι κύριος του ακινήτου ούτε ότι υπάρχει το ακίνητο.

Leave a Reply