Μία σημαία εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ἐπαναστάσεως!

Click to get cool Animations for your MySpace profile
Ἡ μεγάλη ἐπέτειος πλησιάζει. Ἡ ἡμέρα σύμβολο τῆς μάχης ποὺ ἀνέδειξε γιὰ ἀκόμην μία φορὰ τὴν μοναδική μας ἱκανότητα, νὰ στεκόμαστε, μικροὶ ἀλλὰ πανίσχυροι, ἐμπρὸς στὸν κάθε ἐχθρό, ἰσότιμοι καὶ ἀξιόμαχοι.  Καὶ ἰδίως νικητές.

Μάχη; Λᾶθος….

Μᾶχες. Πολλὲς μᾶχες ποὺ ἀνέδειξαν τὸν ἕναν νικητὴ ἑνὸς πολέμου ἀναίτιου καὶ ἀδίκου. Τὸν ἕναν νικητὴ ποὺ κέρδισε ἐκ νέου τὸ δικαίωμα του στὴν ἐλευθερία. Μίαν ἐλευθερία ποὺ συχνὰ πυκνὰ πληρώσαμε μὲ αἷμα. Κι ἀκόμη συχνότερα τὴν κερδίσαμε λαβωμένη, μισακή, κουτσουρεμένη. 

Ὅπως  καὶ τότε. 

Ἂν καὶ νικητές, ἂν καὶ ἥρωες, ἂν καὶ συνειδητοποιημένοι, ἐλάχιστα ἐλάβαμε ὡς ἀποζημίωσι γιὰ ὅσα προσφέραμε. Πολλῷ δὲ μᾶλλον ἐλαχίστη ἐλευθερία διασώσαμε. 

Ἀποκορύφωμα τὸ σήμερα. Τὸ ἐδῶ καὶ τώρα. Ἡ πλήρης αἴσχους κι ἀηδίας πραγματικότης μας.

Οἱ  μεγᾶλες μᾶχες λοιπόν!

Μᾶχες ἀντίγραφα ἄλλων μαχῶν, τοῦ βαθυτάτου παρελθόντος. 

Μαραθῶν, Σαλαμίς,  Πλαταιές….

Ἄλλα πρόσωπα, ἴδιοι ἄνθρωποι, ἴδιες συνειδήσεις.

Ἴδιες ἀξίες, ἴδια θέλησις, ἴδιες ἀνάγκες.

Ἐλευθερία. 

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψι 

τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή, 

σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψι 

ποὺ μὲ βιὰ μετρᾶ τὴν γῆ…

Στίχοι διαχρονικοί!

Στίχοι ποὺ γράφουν καὶ περιγράφουν μὲ κάθε λεπτομέρεια τὰ ὅσα ἔχουμε πληρώσει ἀνὰ τοὺς αἰῶνες γιὰ τὴν μία κι αἱματοβαμμένη μας λευτεριά. Ὀρθότερα, μὲ αἷμα ἐξαργυρωμένη. 

Σήμερα, γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ καλούμαστε ὡς Ἕλληνες νὰ δόσουμε Τὴν Μάχη Τῶν Μαχῶν. 

Μάχη σύμβολο. Ἀρχὴ καὶ Πέρας!

Ἡ Μάχη ξεκίνησε! Συμβαίνει τώρα! Σὲ ὄλα τὰ ἐπίπεδα. 

Κι ἔχουμε μόνον ἕναν δρόμο κι ἕναν τρόπο! 

Νὰ νικήσουμε.

Εἶναι στὴν Μοίρα μας γραμμένο! 

Θὰ νικήσουμε!

Τὸ σύμβολό μας ἡ Σημαία μας. Αὐτὴ ἡ κατακόκκινη σημαία. Αὐτὴ ἡ αἱματοβαμμένη σημαία. 

Τραγούδι μας τὸ τραγούδι τῆς λευτεριᾶς. 

Καὶ σὰν πρῶτα ἀντρειωμένοι

χαῖρε, ὢ χαῖρε ἐλευθεριά!

Ὅπλα μας ἡ Συνείδησις, ἡ Νόησις, ἡ Θέλησις, τὸ Δίκαιον, ἡ Ἀνθρωπιὰ καὶ ὁ Ἔρως γιὰ Ἐλευθερία!

Ἕνας δρόμος ἀνοίγεται ἐμπρός μας.

Πεδίον δόξης λαμπρόν!

Ὁ μοναδικὸς κι ἀκριβοπληρωμένος δρόμος τῆς λευτεριᾶς.

Τὸν ἀξίζουμε, τὸν δικαιούμαστε, τὸν πληρώνουμε!

Τὸν πορευόμαστε!

Μία σημαία ὑψηλά καὶ λίγοι στίχοι στὰ χείλη. 

Θὰ νικήσουμε!

Δὲν ἔχουμε ἄλλον δρόμο!

Ναί, ἀλλὰ τώρα ἀντιπαλεύει

κάθε τέκνο σου μὲ ὁρμή, 

ποὺ ἀκατάπαυστα γυρεύει,

ἢ τὴν νίκη ἢ τὴν θανή.

Ἀπ’ τὰ κόκκαλα βγαλμένη, 

τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,

καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη, 

χαῖρε, ὦ χαῖρε Ἐλευθεριά!

Ἕλληνες, ὑψηλὰ τὴν Σημαία! Ὁ Ἐθνικός μας ποιητής μόνον νὰ μᾶς ἐνώσῃ μπορεῖ! Μόνον νὰ μᾶς ἐμψυχώνῃ καὶ νὰ μᾶς ὁδηγῇ!

Ἕλληνες! Ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβριου, ὑψῶστε τὴν Σημαία μας! Κρατῆστε την ὑψηλά! Πολὺ ὑψηλά! Διαρκῶς!

Ἀπὸ σήμερα ἡ Σημαία νὰ κυματίζῃ σὲ κάθε μπαλκόνι, σὲ κάθε ταράτσα, σὲ κάθε ἱστό!

Ἔχουμε πόλεμο! 

Στὸν πόλεμο ἐμπρὸς πάει ἡ Σημαία!

Κι ἐμεῖς πρῶτα αὐτὴν σηκώνουμε!

Καὶ πρῶτα αὐτὴν ὑπερασπιζόμαστε! 

Μᾶς ὁδηγεῖ!

Θὰ νοιώσουν τὴν δύναμί μας οἱ ἐχθροὶ καὶ οἱ πατριδοκάπηλοι!

Ἡ Μάχη τῶν Μαχῶν! 

Ἔφθασε!

Θὰ νικήσουμε. 

Φιλονόη.

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply