Ἐπετειολόγιον.

Ἀπὸ Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Στρατοῦ!

28/10/1940: “Στις 03.00 επιδίδεται, από τον πρέσβυ της Ιταλίας στην Αθήνα Γκράτσι στον Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά, τελεσίγραφο, με το οποίο η ιταλική κυβέρνηση ζητεί “”το δικαίωμα να καταλάβη δια των Ενόπλων αυτής Δυνάμεων, κατά την διάρκειαν της σημερινής προς την Αγγλίαν ρήξεως, ωρισμένα στρατηγικά σημεία του ελληνικού εδάφους””. Απέναντι σε αυτή την ιταλική φασιστική απαίτηση, που ουσιαστικά θα σήμαινε την υποταγή της χώρας στην Ιταλία, η Ελλάδα, δια του πρωθυπουργού της, απαντά το ιστορικό “”ΟΧΙ””. Στις 04.00 ο Διοικητής της VIII Μεραρχίας, Υποστράτηγος Χαράλαμπος Κατσιμήτρος, πληροφορείται τηλεφωνικά από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, την παρακάτω ανακοίνωση:

“”Ο Ιταλός Πρεσβευτής την 03.00 δια διακοινώσεώς του προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, εζήτησε να εισέλθωσι, σήμερον την 6ην πρωινήν, τα ιταλικά στρατεύματα εις το ημέτερον έδαφος και ότι εν περιπτώσει αρνήσεως θα εισέλθωσι δια της βίας. Η Κυβέρνησις απέρριψε την αίτησιν ταύτην του Ιταλού Πρέσβεως και διατάσσει αvτίστασιν μέχρις εσχάτων””. (φωτογραφία)

(Visited 12 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἐπετειολόγιον.

  1. Διερωτῶμαι τὶ εἴδους δικτάτωρ ἦτο ὁ Μεταξᾶς ὅταν καθ’ ὁμολογίαν τοῦ ἰδίου τοῦ Γκράτσοι ὅταν τὸν ἐπεσκέφθη εἰς τὴ ὀἰκίαν του τὰ ξημερώματα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου διὰ νὰ τοῦ ἐπιδώσῃ τὸ τελεσίγραφον τῆς κυβερνήσεώς του, μοναδικὸς φρουρὸς τοῦ “δικτάτορος” ἦτο ἕνας κοιμισμένος χωροφύλαξ!!!! Φαντασθεῖτε τὸ θέαμα φίλοι μου, καὶ συγκρίνατέ το πρὸς τοὺς σημερινοὺς “”δημικράτας”” πολιτικοὺς μὲ τοὺς στρατοὺς τῶν σωματοφυλάκων των. Ἕνεκα δημοκρατίας βεβαίως!! Ἄς ἦσαν ἔστω καὶ εἰς τὸ νυχάκι των Μεταξάδες καὶ ἄς ἦσαν δικτάτορες. Κομμάτια νὰ γίνῃ!!!

Leave a Reply