Οἱ βουλευτές τοῦ Πα-σόκ κατά τήν διάρκεια τῆς ψηφοφορίας

Provata1.jpg

[email protected]

(εἰκών)

(Visited 8 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Οἱ βουλευτές τοῦ Πα-σόκ κατά τήν διάρκεια τῆς ψηφοφορίας

  • Παναγιώτη, ἔτσι φαίνεται. Ὅμως τὰ πράγματα δὲν εἶναι πάντα ὅπως φαίνονται.
   Ἐμεῖς βλέπουμε τὴν δική τους δράσι κι ὄχι αὐτὸ ποὺ συμβαίνει στὸ βάθος.
   Δῆλα δή, πασχίζουν νὰ κρατηθοῦν στηρίζοντας κάτι ποὺ οὐδόλως ἐξυπηρετεῖ τὴν φυσικὴ ἐπιλογή.
   Κουρεύουν λαγοὺς κι ἁρμέγουν χελῶνες.
   Τὸ ἀποτέλεσμα;
   Θὰ φθάσουμε ταχύτερα στὸ ζητούμενον, δῆλα δή στὴν ἀποδόμησι τοῦ συστήματος.

Leave a Reply