Τεράστιο σκάνδαλο γιά νά βολεύονται τά κομματόσκυλα

Ἰδοῦ καί τό περί οὗ ὁ λόγος ἄρθρο (καί ἡ σχετική παράγραφος). Πατῆστε στήν εἰκόνα γιά νά τό δεῖτε σέ μεγέθυνσι

Ὁ ἑλληνικός λαός ἔχει φτάσει στά ὅρια τῆς ἀντοχῆς του. Εἶναι καζάνι πού βράζει ἀλλά ἡ ἔκπτωτη κυβέρνησις μετά τῶν ὑποτακτικῶν της προσπαθεῖ νά κρατηθῇ στήν ἐξουσία μέ «νύχια καί μέ δόντια». Ἕνας τρόπος εἶναι νά βολέψῃ τούς «γλειψιματίες» της.

Στό πολυνομοσχέδιο στό ἄρθρο 39 παράγραφος 2, ὑπάρχει μία σκανδαλώδης διάταξις. Προβλέπεται ὅτι ὅσοι λαμβάνουν σύνταξι ἀπό τό δημόσιο ἤ ἀπό ἄλλο φορέα κυρίας ἀσφαλίσεως καί διορίζονται σέ θέσεις προἱσταμένων, εἰδικῶν συμβούλων καί εἰδικῶν συνεργατῶν ἀλλά καί γενικῶς σέ θέσεις μετακλητῶν ὑπαλλήλων στό πολιτικό γραφείο τοῦ «πρωθυπουργοῦ», τῶν ἀντιπροέδρων τῆς κυβερνήσεως, τῶν ὑπουργῶν, τῶν ὑφιπουργῶν, τῶν γενικῶν καί εἰδικῶν γραμματέων καθώς καί στή γενική γραμματεία τῆς κυβερνήσεως, θεωροῦνται ἐξωτερικοί σύμβουλοι.

Μέ τήν νέα ῥύθμισι μποροῦν νά ἐπιλέξουν νά μή χάσουν τό 70% τῆς συντάξεώς τους καί νά περικοπῇ μόνον τό 50% τῆς ἀμοιβῆς τους ὡς μετακλητοί ἀφοῦ θεωροῦνται πλέον, ἐξωτερικοί σύμβουλοι.

Ἐπί πλέον λαμβάνουν ὑπερωρίες καί πρόσθετες ἀπoζημιώσεις (εἰδικές ἀμοιβές, ἔξοδα παραστάσεως, ὀδοιπορικά, ἀμοιβές ἀπό συμμετοχές σέ συμβούλια καί ἐπιτροπές…). Αὐτά δέ τά ποσά εἰσπράττονται ἀπό τούς μετακλητούς σέ ποσοστό 100%.

Ἄλλη πρόκλησις! Ὅσοι ἔχουν διοριστεῖ (στίς παραπάνω θέσεις) ἀπό τίς 5 Ὀκτωβρίου 2009 καί μετά περιλαμβάνονται στήν προαναφερομένη διάταξι. Ἔχει δηλαδή, ἀναδρομική ἰσχύ ἡ διάταξις!

Ἡ κυβέρνησις προσεπάθησε νά καλύψῃ νομικά τό θέμα προσφεύγοντας στό Νομικό Συμβούλιο τοῦ Κράτους. Ἡ ἀπάντησις ὅμως τοῦ Ν.Σ.Κ. ἦταν ἀρνητική. Ἔτσι, ἀφοῦ δέν λύθηκε τό θέμα μέσω τῆς γνωμοδοτήσεως τοῦ Ν.Σ.Κ. ῥυθμίστηκε μέ τήν διάταξι τοῦ ἄρθρου 39 παράγραφος 2. (Ῥυθμίσεις θεμάτων ὑπουργείου οἰκονομικῶν).

Ἀπό τήν μία πετσοκόβονται, ἀναισχύντως, οἱ συντάξεις καί τό ἐφ΄ἅπαξ. Τό ἀφορολόγητο ἔφθασε στά 5.000 εὐρώ καί οἱ ἡμέτεροι ἀπολαμβάνουν παχυλές συντάξεις καί εἰδικές ἀμοιβές.

Ἄλλο ἡ πλέμπα καί ἄλλο τά κομματόσκυλα πού στηρίζουν τήν παράνομη κυβέρνησι…

[email protected] 


(Visited 16 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τεράστιο σκάνδαλο γιά νά βολεύονται τά κομματόσκυλα

Leave a Reply