Βάζουν τόν λύκο νά φυλάῃ τά πρόβατα.

Βάζουν τόν λύκο νά φυλάῃ τά πρόβατα.

Οἱ ἐθνοπατέρες μας ἑτοιμάζονται νά ψηφίσουν νομοσχέδιο σύμφωνα μέ τό  ὁποῖο θά δύνανται νά ὑπηρετοῦν ἐθελοντές μετανάστες στό Λιμενικό Σῶμα. Τό Λιμενικό Σῶμα μετεξελίσσεται σέ Λιμενικό Σῶμα – Ἑλληνική Ἀκτοφυλακή.

Τό ἄρθρο 1 τοῦ ἐν λόγω νομοσχεδίου ὁρίζει ὅτι ὑποψήφιοι ἐθελοντές/ἐθελόντριες ἀκτοφύλακες μπορεῖ νά εἶναι ὅχι μόνον Ἕλληνες πολίτες ἀλλά καί πολίτες χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως ἤ ὑπήκοοι τρίτων χωρῶν, ἡλικίας 16 ἔως 60 ἐτῶν, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν τήν Ἑλληνική γλῶσσα καί διαμένουν μονίμως στήν Ἑλλάδα τρία τουλάχιστον ἔτη.

Ἡ χώρα μας ἀποτελεῖ τήν μεγαλυτέρα πύλη εἰσόδου λαθρομεταναστῶν στήν Εὐρώπη.

Τό πρόβλημα ἔγκειται στό γεγονός ὅτι δέν ἀναφέρεται ῥητῶς στό νομοσχέδιο ὡς προϋπόθεσις ἡ ὑπαρξις ἄδειας διαμονῆς σέ ἰσχύ γιά τόν ὑποψήφιο πού εἶναι ὑπήκοος τρίτης χώρας.

Ἐπίσης, δέν ἀναφέρεται πουθενά στό νομοσχέδιο ὡς προϋπόθεσις ὅτι δέν πρέπει οἱ λαθροεισαχθέντες νά ἔχουν κατηγορηθῇ ἤ καταδικαστῇ γιά παράβασι τοῦ μεταναστευτικοῦ νόμου (σέ τέτοια παράβασι ἔχουν ὑποπέσει ὅλοι οἱ λαθροεισβολεῖς καί ἐσχάτως, ἀποκαλούμενοι μετανάστες). Δηλαδή, παράνομη διακίνησι λαθρομεταναστῶν, παράνομη εἴσοδο, διαμονή καί ἐμπορία λαθρομεταναστῶν. Προφανῶς, ἐάν ὑπῆρχε τέτοια ἀναφορά, σίγουρα κανείς ἀπό τούς ξένους πού κατοικοῦν στήν χώρα μας δέν θά τηροῦσε τίς προϋποθέσεις.

Ἐπιπλέον, οἱ ἐθελοντές θά φοροῦν στολές οἱ ὁποῖες θά ὁμοιάζουν μέ αὐτές τῶν στελεχῶν τῆς Ἀκτοφυλακῆς καί ἐπίσης θά φέρουν ταυτότητα, ἡ ὁποία θά τούς «ἀνοίγῃ τήν πόρτα» σέ ἐπιχειρησιακά κέντρα, μέσα ἐπεμβάσεως, σκάφη καί ὅπλα τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, ἀκόμη καί σέ πληροφορίες γιά σχεδιαζόμενες ἐπιχειρήσεις κατά δουλεμπόρων, λαθρεμπόρων κ.λ.π.

Προχειρότης ἡ σκοπιμότης; Οὔτως ἤ ἄλλως τό Σύνταγμα τό ἔχουν γράψει στά παλαιά τους ὑποδήματα.

Μινώταυρος

(Visited 10 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Βάζουν τόν λύκο νά φυλάῃ τά πρόβατα.

  1. τόόόόόό΄…… ποιόόόόόό ;;;;
    Τό Σύνταγμα εἶναι μόνο γιά νά τό πετοῦν σάν μπανανόφλουδα στούς πολίτες !
    Ὂχι γιά νά τό τηροῦν αὐτοί !

Leave a Reply