550 λαθρομετανάστες εἰσβάλλουν καθημερινῶς στήν Ἐλλάδα!

Ἀνοχύρωτα τά ἑλληνικά σύνορα.

Ἀμφιβολίες γιά τήν ἀποτελεσματικότητα τοῦ φράχτη στόν Ἕβρο.

Ξέφραγο ἀμπέλι παραμένει ἡ χώρα, παρά τά νέα μέτρα, τά σύνορα τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας φυλάσσονται ἀναποτελεσματικά. Σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα πού παρουσιάζει στά «Ἐπίκαιρα» ἡ Ὀμοσπονδία τῶν Συνοριακῶν Φυλάκων, πεντακόσιοι πενῆντα λαθρομετανάστες εἰσέρχονται καθημερινῶς, καθώς οἱ ἔμποροι τῆς ἐλπίδος ἀποδεικνύεται ὅτι εὑρίσκονται ἕνα βῆμα πιό μπροστά ἀπό τίς ἀρχές καί τούς ἐπιτελεῖς τῆς Frontex. 

Παράλληλα, ἀναδεικνύονται τόσο ὁ λανθασμένος ἐπιχειρησιακός σχεδιασμός ὅσο καί ἡ κατανομή τῶν συνοριακοφυλάκων, ἀφοῦ οἱ περισσότεροι  «ζεσταίνουν» καρέκλες στά ἀστικά κἐντρα, ἀντί νά «χτενίζουν» δύσβατες παραμεθόριες περιοχές.

Ὑπό ἄλλες συνθῆκες, τό θέμα τῆς λαθρομεταναστεύσεως καί τῆς ἀθρόας εἰσροῆς παρανόμων ἀλλοδαπῶν ἀπό τά ἀνοχύρωτα ἑλληνικά σύνορα θά ἀποτελοῦσε ἀντικείμενο πολιτικῆς συζητήσεως ἤ καί – σφοδρῆς – ἀντιπαραθέσεως. Ἐξ αἰτίας ὅμως, τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καί τῶν ῥαγδαίων πολιτικῶν ἐξελίξεων, τείνει νά ξεχαστῇ, χωρίς ὡστόσο, νά σημαίνῃ ὅτι δέν ὑφίσταται καί, μάλιστα ἐντονότερο ἀπό πρίν. Ἀποκορύφωμα το…πυροτέχνημα τοῦ «φράχτη – τείχους» πού ἐπιχειρεῖται νά κατασκευαστῇ στόν Ἕβρο, ἀφοῦ τό πρόβλημα ὄχι μόνον δέν λύνεται, ἀλλά, ἀντιθέτως, περιπλέκεται, ὅπως τουλάχιστον ὑποστηρίζουν ἄνθρωποι πού γνωρίζουν τήν κατάστασι στήν μεθόριο.

Οἱ περισσότεροι συνοριακοί φύλακες ὑπηρετοῦν σέ ἀστικά κέντρα καί οἱ λιγοστοί συνάδελφοί τους πού ἀπομένουν γιά τήν φύλαξι τῶν συνόρων ἐπιβαίνουν σέ χαλασμένα ὀχήματα, καθιστῶντας ἀδύνατη τήν ἀποτελεσματική ἐπιτήρησι τῶν ἑλληνικῶν συνόρων, μήκους δεκάδων χιλιομέτρων.

Ἀπό τά στοιχεῖα πού συγκεντρώνει ἡ Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Συνοριακῶν Φυλάκων (ΠΟΣΥΦΥ) καί παρουσιάζουν σήμερα τά «Ἐπίκαιρα», ἀποδεικνύεται ὅτι τό θέμα τῆς λαθρομεταναστεύσεως μοιάζει ὡρολογιακή βόμβα, ἡ ὁποία ἀνα πᾶσα στιγμή εἶναι ἕτοιμη νά ἐκραγῇ. «Μόνον τόν Ὀκτώβριο στήν χώρα μας εἰσῆλθον ἐννέα χιλιάδες ἑφτακόσιοι λαθρομετανάστες, δηλαδή περίπου πεντακόσιοι πενῆντα τήν ἡμέρα», δηλώνει ὁ κ. Παναγιώτης Χαρέλας, πρόεδρος τῆς ΠΟΦΥΣΥ. «Ὁ κύριος ὄγκος τους ἐξακολουθεῖ νά εἰσέρχεται ἀπό τά περάσματα τοῦ Ἕβρου. Ἐκεῖνο, ὅμως, πού ἔχει ἀλλάξει εἶναι ἡ ἐθνικότης τους. Σέ ἀντίθεσι μέ τά προηγούμενα χρόνια, οἱ περισσότεροι πλέον εἶναι Πακιστανοί καί Ἀφροασιᾶτες».

Ποιά φύλαξι;

Γιά τό ἄν φυλάσσονται στοιχειωδῶς τά ἑλληνικά σύνορα καί ποιός εἶναι ὁ ῥόλος ἀλλά καί ἡ δύναμις τῶν συνοριακῶν φυλάκων, ὁ κ. Χαρελᾶς δίνει ἐνδιαφέρουσες ἀπαντήσεις.

«Ἕνα θά σᾶς πῶ: Ἐδῶ καί δύο χρόνια κάθε λίγο καί λιγάκι σχεδιάζονται διάφορα προγράμματα, τά ὁποῖα ἔχουν ὡς σκοπόν νά ἀντιμετωπίσουν τό πρόβλημα τῆς λαθρομεταναστεύσεως. Κατ΄οὐσίαν, δέν γίνεται τίποτα. Ἡ πραγματικότης εἶναι πολύ σκληρή.

Ὁ ἀριθμός τῶν φυλάκων πού ὑπηρετοῦν στά σύνορα τῆς Ἑλλάδος ἀντιστοιχεῖ στόν ἀριθμό τῶν λαθρομεταναστῶν πού εἰσέρχονται καθημερινῶς στήν χώρα μας.

«Αὐτή τή στιγμή ἡ δύναμις μας ἀριθμεῖ τετρακόσιους πενῆντα ὑπαλλήλους. Σέ αὐτούς προσθέσετε καί ἑκατόν εἴκοσι ἀστυνομικούς ἀπό διάφορες ὑπηρεσίες πού ἀποσπῶνται κάθε μῆνα, προκειμένου νά συνεισφέρουν στήν φύλαξιν τῶν συνόρων. Ἀλλά καί πάλι δέν ἐπαρκοῦν. Σκεφτεῖτε ὅτι μόνον τόν Ὀκτώβριο καθημερινῶς τά σύνορα περνούσαν περί τούς πεντακόσιους πενῆντα ἀλλοδαπούς. Οἱ περισσότεροι ἦρθαν ἀπό τά χερσαῖα σύνορα τῆς χώρας. Πῶς, λοιπόν,νά τούς περιορίσεις;Μέ τί; Τό πρῶτο πρᾶγμα πού κάνουν οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν εἶναι νά πέσουν ἐπίτηδες πάνω σέ ἕνα περιπολικό, προκειμένου νά καταγραφοῦν τά στοιχεῖα τους, καί στήν συνέχεια νά ὁδηγηθοῦν στήν Ἀθήνα. Ἐκεῖ, δηλαδή, πού εὑρίσκεται ἡ “ἀποθήκη” τῶν άθρομεταναστῶν», σημειώνει ὁ κ. Χαρελᾶς καί προσθέτει: «Ἀκόμα καί ἀνθρώπινη ἁλυσίδα νά κάναμε στά σύνορα, εἶναι φύσει ἀδύνατον νά λυθῇ τό πρόβλημα. Κι αὐτό ἐπειδή, δυστυχῶς, δέν ὑπάρχει ἡ ἀπαραίτητη πολιτική βούλησις».

«Βρῆκαν ἄλλα μονοπάτια»

Ὅταν ὁ ὑπουργός προστασίας τοῦ πολίτου, Χρῆστος Παπουτσῆς, προανήγγειλε μέσω τῶν «Ἐπικαίρων» τήν κατασκευή ἑνός «φράχτη – τείχους»,  στόν Ἕβρο, οἱ προσδοκίες γιά λύσι τοῦ φαινομένου τῆς λαθρομεταναστεύσεως εἶχαν αὐξηθεῖ. Ἕνα χρόνο ἀργότερα, ὑπάρχει σκεπτικισμός γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ ἐγχειρήματος. Σύμφωνα μέ τήν Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Συνοριακῶν Φυλάκων, ὁ φράχτης τοῦ Ἕβρου, πού ἀναμένεται νά στοιχίσῃ περί τά 5,5 ἑκατομμύρια εὐρώ, εἶναι ἰκανός νά ἐμποδίσῃ τήν ἀθρόα διέλευσι τῶν λαθρομεταναστῶν ἀπό τό χερσαῖο τμῆμα τῶν ἑλληνοτουρκικῶν συνόρων.

«Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ ἀπόφασις κατασκευῆς τοῦ τείχους ἔδρασε ἀποτρεπτικά γιά τούς λαθρομετανάστες καί τούς ἐμπόρους πού τούς ὁδηγοῦν στήν πατρίδα μας. Μπορῶ νά σᾶς πῶ ὅτι ἀπό τό συγκεκριμένο πέρασμα ἔχει μειωθεῖ ἡ εἰσροή κατά 80% μέ 90%. Αὐτό ὅμως, δέν σημαίνει ὅτι τό πρόβλημα λύθηκε. Πλέον οἱ περισσότεροι ἀλλοδαποί εἰσέρχονται ἀπό τό ποτάμι», ἐπισημαίνει ὁ κ. Χαρελᾶς.

Ἐνδεικτικό τῆς ἔνδειας καί τῶν ἐλλιπῶν μέσων μέ τά ὁποῖα καλοῦνται οἱ συνοριακοί φύλακες νά προστατεύσουν τήν χώρα μας ἀπό τίς ὀρδές τῶν λαθραίων μεταναστῶν εἶναι τά χαλασμένα αὐτοκίνητα καί τά ἀνύπαρκτα μεταγωγικά μέσα. «Στήν πλειονότητά τους, τά ὀχήματα πού ἔχει ἡ ὑπηρασία μας εἶναι παλαιά καί χαλασμένα. Σέ ὅ, τι ἀφορᾶ στά μεταγωγικά μέσα, αὐτά εἶναι ἀνύπαρκτα. Ὑπό κανονικές συνθῆκες θά ἔπρεπε νά ὑπάρχουν τά κατάλληλα λεωφορεῖα πού θά μεταφέρουν τούς λαθρομετανάστες στά κέντρα ὑποδοχῆς. Ἀλλά ποῦ; Ἀναγκαζόμαστε νά χρησιμοποιοῦμε κάποια παλαιά καί χαλασμένα ἀγροτικά, μέ ὅτι αὐτό συνεπάγεται. Ἐγκυμονοῦν πολλοί κίνδυνοι, ἀκόμη καί ὑγιεινῆς. Δυστυχῶς, ὅμως, κανείς ἐνδιαφέρεται», ἐπισημαίνει.

Τό ἐρώτημα τό ὁποῖο τίθεται εἶναι «τί μπορεῖ νά ἀλλάξῃ;» Κατά τόν ἐκπρόσωπο τῶν συνοριακῶν φυλάκων, «τίποτα», ἐφ΄ὅσον δέν ὑπάρξει ἡ ἀπαραίτητη πολιτική βούλησις.

«Ὅσους φράχτες κι ἄν ὑψώσουμε, τό πρόβλημα δέν θά λυθῇ, ἐκτός κι ἄν ἀποφασίσουμε σοβαρά ὡς κράτος νά ἀσχοληθοῦμε μέ τό θέμα. Δηλαδή, νά προχωρήσουμε σέ ὅλες τίς πολιτικές καί διπλωματικές ἐνέργειες προκειμένου νά πιέσουμε τήν Τουρκία νά ἀλλάξῃ στάσι καί νά σταματήσῃ νά μᾶς “τροφοδοτῇ» μέ ἀπελπισμένους λαθρομετανάστες, οἱ ὁποῖοι ψάχνουν γιά καλύτερη ζωή στήν Εὐρώπη», ἀναφέρει.

Συνοριοφύλακες στήν πόλι

Ἐντύπωσι, ὅμως, προκαλεῖ ἡ ἀποψίλωσις τῆς ὑπηρεσίας συνοριακῆς φυλάξεως πού παρατηρεῖται τό τελευταῖο διάστημα, καθώς προκύπτουν ἀποσπάσεις συνοριακῶν φυλάκων στά μεγάλα ἀστικά κέντρα τῆς Βορείου Ἑλλάδος.

Ἐνδεικτικά εἶναι τά ὅσα ἀναφέρει ὁ δήμαρχος Πωγωνίου, κ. Κώστας Καψάλης: «Ἔχει προσληφθεῖ κόσμος γιά ἕνα συγκεκριμένο σκοπό – γιά νά φυλάξῃ τά σύνορα, καθώς ἀνήκουμε στίς περιοχές οἱ ὁποῖες δέχονται μεγάλο ἀριθμό λαθρομεταναστῶν. Ὅμως ἔχουμε φτάσει στό σημεῖο νά μετακινοῦνται οἱ συνοριακοί φύλακες γιά νά καλύψουν κενές θέσεις στό ἀστυνομικό τμῆμα Ἰωαννίνων. Κάτι τέτοιο, βέβαια, εἶναι παράνομο, καθώς γιά ἄλλο λόγο, βεβαίως, ἔχουν προσληφθεῖ».

Τήν ὕπαρξι ὑπαλλήλων οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται νά ὑπηρετοῦν στό κέντρο πόλεων παραδέχεται καί ὁ πρόεδρος τῆς ΠΟΣΥΦΥ, κ. Χαρελᾶς. «Μεγάλος ὄγκος συνοριοφυλάκων, ἀπό τό 50% ἔως καί τό 80%, ἔχει μετατοπιστεῖ σέ ξένες πρός τό ἀντικείμενό του ὑπηρεσίες, ὅπως τροχαῖα, ἀσφάλεια, τμῆμα, ἐπιτελεῖα, γραφεῖα κλπ. Αὐτό τό γεγονός εἶναι παράτυπο. Ὁ τρόπος πού γίνεται αὐτό εἶναι καθαρά μέσω διαθέσεως. Ἡ λέξις “διάθεσις” εἶναι μία ἐφεύρεσις τῶν ἀρμοδίων γιά νά ἐξυπηρετοῦν τίς ἀνάγκες τῆς ἑκάστοτε ὑπηρεσίας καί δέν πηγάζει ἀπό κανένα Προεδρικό Διάταγμα. Ποιός ἐνδιαφέρεται, ὅμως, γιά τά σύνορα; Μᾶλλον κανείς, παρά τό γεγονός ὅτι μέσω ἐπισήμων ἐγγράφων ἔχουμε κοινοποιήσει στήν ὑπηρεσία τοῦ ὑπουργείου τήν ἀνάγκη προσλήψεως καί ἄλλων συνοριοφυλάκων γιά τήν στελέχωσι τῶν ὑπηρεσιῶν»….(Πέτρος Κουσουλος, «Ἐπίκαιρα», σελ. 86 καί 87)

Ἐάν καταγράφονται καθημερινῶς πεντακόσιο πενῆντα λαθρομετανάστες, ὑποθέτω ὅτι ὑπάρχουν καί μή καταγεγραμμένοι, οἱ ὁποῖοι ἴσως νά εἶναι καί ἄλλοι τόσοι; Κανείς δέν μπορεῖ νά ξέρῃ. Ἄς ἀφήσουν, λοιπόν, τό παραμύθι ὅτι, οἱ λαθροεισβολεῖς στήν Ἐλλάδα εἶναι δυόμισυ ἑκατομμύρια. Τό λυπηρόν εἶναι ὁτι ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν λαθραίων στήν χώρα μας εἶναι ἀφροασιᾶτες. 

Ὑπάρχει ἤ πότε θά ὑπάρξῃ ἡ πολιτική βούλησις νά καθαρίσῃ ὁ τόπος ἀπό αὐτούς πού τρῶνε τίς σάρκες τῆς πατρίδος μας; Ποιός θά προστατεύσῃ αὐτόν τόν τόπο, ἐπιτέλους; Τό μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι κάποτε ὅλοι αὐτοί θά δημιουργήσουν πολύ μεγάλο πρόβλημα στούς Ἕλληνες, ἐκτός ἀπό τά τεράστια προβλήματα πού ἤδη δημιουργοῦν. Καθαρίστε ἐπιτέλους τόν τόπο. Κάνετε καί μία δουλειά σωστή. Τό μεῖζον θέμα τῆς πατρίδος μας δέν εἶναι τό οἰκονομικό. 

Μινώταυρος

(Visited 14 times, 1 visits today)
5 thoughts on “550 λαθρομετανάστες εἰσβάλλουν καθημερινῶς στήν Ἐλλάδα!

 1. Παρατηρείστε τι κάνουν στη φωτογραφία.
  Μιλάμε για επίπεδο έ;
  Τέτοια ηθικά στοιχεία μάλιστα,λείπουν από την Ελληνική κοινωνία.
  Αναρωτιέμαι βρε παιδιά τι έρχονται να κάνουν,αφού δεν υπάρχει ούτε σάλιο πια.
  Δεν έκω αυτοκίνητο καρντιά μου λέμε.

 2. Ὅταν ὁ Κυριάκος Βελόπουλος εἶπε πρὸ καιροῦ ὅτι πρέπει ὁ στρατὸς νὰ φύλάσσῃ τὰ σύνορα ὅπως θὰ ἔπρεπε, σύσσωμος ἡ θολοκουλτοῦρα, οἱ “ἁνθρωπισταί” καὶ πάντα τὰ σαβουροειδῆ τῆ ἀρωγῆ φυσικὰ τῶν κωλοκάναλων, πάντες ἔπεσαν νὰ τὸν κατασπαράξουν! Καὶ ἐμεῖς ὅλοι ὅπως πάντα θεαταί. Καλὰ νὰ πάθουμε.

 3. Αναρωτηθείτε το πιο απλό,τι καλό έχουν προσφέρει στην Ελλάδα.
  Λαθρομετανάστες ληστεύουν, σκοτώνουν, βιάζουν…

  muslim_riots
  Ξέφραγο αμπέλι έχει γίνει η Πατρίδα μας και ο κάθε εγκληματίας του κόσμου έρχεται εδώ και παρανομεί ασυστόλως! Δεν υπάρχει μέρα που να μην γίνεται ένα τουλάχιστον βαρύ έγκλημα, μία αιματηρή ληστεία, ένας βιασμός από τους μετανάστες υπάνθρωπους που κατέκλυσαν την Ελλάδα!… Μία εφιαλτική πραγματικότητα που την κρύβουν συστηματικά οι «προοδευτικοί» πολικάντηδες και τα καθεστωτικά μέσα «ενημέρωσης» ή μάλλον αποβλάκωσης! Τα οποία μιλάνε συνεχώς για τα εγκλήματα που γίνονται παντού στη χώρα, αλλά αποφεύγουν να αναφέρουν τον δράστη… Ο οποίος στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, στο 99%, «τυχαίνει» να είναι αλλοδαπός!!! Τυχαίο; Δεν νομίζω.

  Πριν από μερικούς μήνες στο κέντρο της Αθήνας ασιατικά κτήνη σκότωσαν έναν Έλληνα για να του κλέψουν την κάμερα! Και μάλιστα την ώρα ακριβώς που στην ζωή ερχόταν η κορούλα του, την οποία και πήγε να βιντεοσκοπήσει!… Περιστατικό πρωτοφανές που δείχνει ότι οι υπάνθρωποι αυτοί που μας τους κουβαλά η Τουρκία στην χώρα μας δεν λογαριάζουν καθόλου μα καθόλου την ανθρώπινη ζωή…
  Δεν δίστασαν να σκοτώσουν για μια κάμερα των 100 ευρώ έναν άνθρωπο, έναν Έλληνα, αφήνοντας ορφανό ένα παιδάκι που δεν θα γνωρίσει ποτέ τον πατέρα του! Που δεν θα γιορτάσει ποτέ τα γενέθλιά του αφού την ημέρα της γέννησής του οι λαθρομετανάστες δολοφόνησαν τον γονιό του…
  Αλλά αυτό το άγριο περιστατικό ήταν από τα πολύ λίγα, τα ελάχιστα που γίνονται γνωστά στην κοινή γνώμη. Γιατί τα διάφορα δημοκρατικά κανάλια αλλά και ο τύπος αποφεύγουν στο σύνολό τους να γνωστοποιήσουν τέτοια περιστατικά που γίνονται κάθε μέρα και μάλιστα αποκρύπτουν την ταυτότητα των δραστών που «συμπτωματικά» είναι πάντοτε ξένοι!
  Αν ξεκινήσουμε εδώ έναν κατάλογο των όσων φοβερών έγιναν φέτος, με δολοφονίες Ελλήνων και με βιασμούς Ελληνίδων από αλλοδαπούς παράνομους η λίστα δεν θα ’χει τέλος… Για μερικά ευρώ ή για μια αλυσίδα είναι ικανά τα ξένα αυτά ανθρωπόμορφα κτήνη να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες, να αφήσουν για πάντα κουσούρια, στα σώματα και στις ψυχές των συμπατριωτών μας…
  Όσοι λοιπόν πιστεύουμε στην δύναμη του αίματος και της ελληνικής ψυχής και ασπαζόμαστε τον εθνικισμό σαν μόνη ιδεολογία λέμε με φωνή δυνατή: ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΟΙ – Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!
  Γιατί λοιπόν δεν αναφέρονται τα μέσα μαζικής προπαγάνδας και αποβλάκωσης του σιωνιστικού συστήματος, οι εγκάθετοι της λέσχης Μπίλντερμπεργκ και της εβραιομασονίας, στις τόσες περιπτώσεις δολοφονιών νέων Ελλήνων και Ελληνίδων που προκάλεσαν παράνομοι αλλοδαποί;
  Πού είναι οι «προοδευτικοί» της πλάκας να κάνουν διαδήλωση διαμαρτυρίας για την άγρια δολοφονία του περασμένου Μαρτίου των αστυνομικών μας που έγινε στου Ρέντη από Γεωργιανούς γκάνγκστερ; Ποιος θα τιμήσει την μνήμη αυτών των παιδιών, που δολοφονήθηκαν με βάναυσο τρόπο απ’ τους υπάνθρωπους βάρβαρους, και τα οποία ήταν Ελληνόπουλα και δεν λέγονταν Τσενάι ή Ριτζάι;
  Γιατί αυτή η επιλεκτικότητα, αυτό το κόμπλεξ των Συριζέων απέναντι σε κάθε τι το ελληνικό;
  Γιατί κανένας από τα καθεστωτικά ΜΜΕ δεν μίλησε για τον βιασμό και την απάνθρωπη δολοφονία της νεαρής Ελληνίδας στην Γκράβα την πρωτοχρονιά του 2010; Γιατί φαίνεται αυτοί ήταν Αλβανοί, όπως και αποδείχτηκε, και είναι προστατευόμενοι του υπουργείου ΠΡΟΠΟ και του «προοδευτικού» προϊστάμενού του… Μπορούμε να μάθουμε τι απέγιναν αυτά τα κτήνη;
  Μήπως τα… άφησαν ελεύθερα οι «προοδευτικοί» μας για να διαπράξουν και άλλα εγκλήματα σε βάρος του Έθνους μας;… Μπορεί να φανταστεί κάποιος τι θα συνέβαινε και τι προπαγάνδα θα είχε εξαπολύθεί κατά των Ελλήνων Εθνικιστών αν στην θέση της κοπέλας αυτής ήταν μια Αλβανίδα και οι βιαστές-δολοφόνοι της ήταν Έλληνες; Ακόμα και σήμερα θα μας έπρηζαν το συκώτι οι Βαλλιανάτοι και Δημητράδες με τον ρατσισμό και τον φασισμό μας!
  Το καλοκαίρι που μας πέρασε οκτώ λαθροέποικοι Ασιάτες έκαναν κάτι πρωτοφανές. Βίασαν όλοι μαζί (οι άνανδροι!) ένα ζευγάρι Ελληνόπουλων στην Πάτρα, μια πόλη που μαστίζεται πάρα πολύ από τους λαθραίους αλλοδαπούς. Αυτό το αγόρι και το κορίτσι έζησαν πραγματικά τον απόλυτο εφιάλτη, όταν χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος εγκλωβίστηκαν από τους οκτώ αλλοδαπούς, οι οποίοι τους βίασαν με ιδιαίτερη σκληρότητα! Και κατόπιν τα ζώα εγκατέλειψαν αιμόφυρτα τα παιδιά, στέλνοντας το κορίτσι στην εντατική…
  Τελικά η Ελληνοπούλα αυτή έχασε την μήτρα της από τους αλλεπάληλους βιασμούς, ενώ στο αγόρι έγιναν ράμματα στην πρωκτική χώρα, αποτέλεσμα της «καλοσύνης» των λαθρομεταναστών. Που αποδείχτηκε ότι ήταν Πακιστανοί… Το θέμα το έθαψαν τα καθεστωτικά ΜΜΕ…
  Αλλά και ακόμα πιο πρόσφατα συνελήφθη η άγρια συμμορία των Αλβανών που λήστευαν με αγριότητα και βίαζαν στην περιοχή της Αττικής. Αυτά τα οκτώ στον αριθμό Αλβανά έκαναν εκατοντάδες ληστείες σε σπίτια, κακοποιώντας μάλιστα τα θύματά τους.
  Επιδείκνυαν κακία και μίσος κατά κάθε τι του ελληνικού, γι’ αυτό και βίαζαν Ελληνίδες ανεξαρτήτως της ηλικίας τους! Και πολύ χαρακτηριστικό του απέραντου μίσους που αισθάνονται μέσα τους για την Ελλάδα είναι η δήλωση που έκανε ένας εκ των Αλβανών αυτών που θρασύτατα είπε πως: «Όταν βγω από την φυλακή θα ξαναβιάσω»!!!
  Kαι συμπλήρωσε: «Ξέρω την πορεία μου. Θα συνεχίσω και θα κάνω μεγαλύτερα πράγματα»! Αυτός ο Αλβανός, 21 ετών, βίασε μια Ελληνίδα 34 χρονών στην Γλυφάδα και όταν εκείνη τον ικέτευε να την αφήσει ελεύθερη και εκλιπαρούσε στον Θεό, αυτός της απάντησε: «Δεν πιστεύω στον Θεό! Μόνο στο τομάρι μου πιστεύω»! Αυτή είναι η ιδεολογία των άθεων και ανθελλήνων Αλβανών… Τι έχουν να μας πουν οι «προοδευτικοί» του Σύριζα και της Ανταρσύα;
  Η ίδια εικόνα και στην Ήπειρο, που είναι στο έλεος των Αλβανών που μπαινοβγαίνουν όποτε θέλουν από τα προσωρινά σύνορα (προσωρινά γιατί αυτοί κατέχουν την ελληνική Βόρειο Ήπειρο). Μάλιστα τώρα που καταργήθηκε η βίζα για τους Αλβανούς θα έπρεπε να ενισχυθεί η φρούρηση των προσωρινών συνόρων, αφού θα μπαίνουν στην Πατρίδα μας όλο και περισσότεροι εγκληματίες που τους αφήνουν επίτηδες από τις αλβανικές φυλακές για να έρχονται εδώ και να σκορπίζουν τον τρόμο!
  Και ο υπουργός ΠΡΟΠΟτζής τι έκανε; Μείωσε την επάνδρωση στα προσωρινά σύνορα με την Αλβανία, γιατί κατά την γνώμη του η περιοχή της Ηπείρου δεν έχει πια ανάγκη από τόση φύλαξη! Αμέσως μετά λοιπόν, πριν έναν μήνα, τέσσερις βρωμοαλβανοί βίασαν μία ανήλικη Ελληνοπούλα μέσα στο σπίτι της στην Άρτα μπροστά στα μάτια του πατέρα της!… Φοβερό σοκ που συνοδεύτηκε από ληστεία και άγριο ξυλοδαρμό του άτυχου άνδρα…
  Φοβερό αίσχος, φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι είμαστε και ευχαριστημένοι που δεν μας σκοτώνουν και απλά μας βιάζουν και μας δέρνουν!
  Θα χρειαζόταν να γράψουμε κανέναν τόμο για να αναφέρουμε μόνο τα εγκλήματα των αλλοδαπών παράνομων κατά του Έθνους και της Πατρίδας μας! Βασικό γνώρισμα όλων αυτών είναι το βαθύ μίσος κατά της Ελλάδας και των Ελλήνων!
  Και στόχος τους να κάνουν όσο κακό μπορούν στην χώρα που για κακή μας τύχη βρέθηκαν με ληστείες, εμπόριο ναρκωτικών, βιασμούς, δολοφονίες κτλ. Η απάντηση των Ελλήνων Εθνικιστών είναι να απελαθούν όλοι αυτοί από την Πατρίδα μας Τώρα! Να ξεκαθαρίσει ο τόπος μας απ’ αυτή την βρωμιά των άπλυτων και απολίτιστων βάρβαρων που υποβαθμίζουν τον τρόπο ζωής μας. Που μόνο έγκλημα και μίσος έφεραν στην χώρα μας. Θέλουμε μια Ελλάδα που να είναι ελεύθερη και γεμάτη με Έλληνες! Και μόνο για Έλληνες στο γένος και στο αίμα…
  ΑΠΕΛΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΩΡΑ!
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΟΙ – Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!
  ΑΙΜΑ, ΠΙΣΤΗ, ΝΙΚΗ!

  ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2011/11/blog-post_970.html#ixzz1exIHfd00

Leave a Reply