Ὤρα νά πληρωθοῦν γερμανικές ἀποζημιώσεις

Ὤρα νά πληρωθοῦν γερμανικές ἀποζημιώσειςὉ τίτλος εἶναι ἀπό ἄρθρο τῶν Financial Times. Δέν ἐννοεῖ, βεβαίως, τίς ἀποζημιώσεις πού ὀφείλει ἡ Γερμανία στήν χώρα μας ἀπό τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο….Ἡ Γερμανία χρωστᾶ στούς ὑπολοίπους Εὐρωπαίους. Οἱ χῶρες τῆς νοτίου Εὐρώπης ἔχασαν εἰσχωρόντας στό εὐρώ.Οἱ Γερμανοί, ἀντιθέτως, ἔχουν  ἀποκομίσει πολλά καί ἦρθε ἡ ὥρα νά πληρώσουν κι ἐκεῖνοι. Ἀλλοιῶς θά χάσουν τήν «ἡγεσία» τῆς Ε.Ε. καί τοῦ εὐρώ. Ἐκτός ἐάν αὐτό θέλουν….

Ἡ ἐφημερίδα ἰσχυρίζεται ὅτι: 

Τά τελευταῖα δύο χρόνια ἡ Γερμανία ἔχει δοκιμάσει ὅλους τούς τρόπους γιά νά μειώσῃ τήν συμμετοχή της στήν διάσωσι τοῦ εὐρωπαϊκοῦ νομίσματος. Ἔχει επιβάλλει ἐξοντωτικές λιτότητες σέ χρεωκοπημένες χῶρες. Ἔδωσε ἄδεια στό Δ.Ν.Τ. νά εἰσχωρήσῃ στήν Εὐρωπαϊκή Ἐνότητα. Προσπαθεῖ νά πετάξῃ τό μπαλλάκι στήν Κίνα.

Ὅλοι αὐτοί οἱ τρόποι ἔχουν ἀποτύχει., ἐνῶ καί ἡ ἴδια ἡ Γερμανία ἀπέτυχε, παταγωδῶς, στήν δημοπρασία τῶν ὁμολόγων πού ἐξέδωσε πρό ἡμερῶν.

Ἡ Γερμανία θά πρέπῃ νά πάρῃ μία ἀπόφασι: Νά πληρώσῃ, γιά νά σώσῃ.

Οἱ Γερμανοί πιστεύουν ὅτι οἱ χῶρες τοῦ Νότου εἶναι ἀνάξιοι καί εὐεργετημένοι ἀπό τίς πληρωμές τῶν χωρῶν τοῦ Βορρᾶ. Ἡ μνησικακία γιά τούς τεμπέληδες Ἕλληνες καί τούς ἀναξίους Εὐρωπαίους τοῦ νότου εἶναι ὑπερβολική καί ἀστήρικτη. (εἶναι γνωστές οἱ ἀεροφωτογραφίες πού ἐκυκλοφόρησαν μέ Ἀθηναίους νά λιάζονται στίς πισίνες).

Ἡ Γερμανία πρέπει νά πληρώσῃ γιά νά διατηρήσῃ τά πλεονεκτήματα πού ἀπολαμβάνει ἀπό τήν ἐνοποιημένη Εὐρώπη, δηλαδή: 

Ἄν ἡ Γερμανία δέν ἦταν στό εὐρώ, τό νόμισμά της θά ὑπέκειτο στίς ἀνοδικές πιέσεις τοῦ «καυτοῦ» χρήματος. 

Ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 2009 ἔως τόν Μάϊο τοῦ 2011 οἱ γερμανικές ἐξαγωγές ἐκτινάχθηκαν στό 18%. Ἡ Γερμανία χρωστᾶ τήν ἄνοδό τῶν ἐξαγωγῶν της στούς τεμπέληδες τοῦ νότου. 

Ἡ Γερμανία εὐνοήθηκε στήν πρώτη δεκαετία τοῦ εὐρώ καί ἀπό τό ὅτι τά ἐπιτόκια σέ ὅλη τήν εὐρωζώνη ἔπεσαν μέχρι τά ἐπίπεδα τῶν γερμανικῶν.

Οἱ γερμανοί φοβοῦνται τόν πληθωρισμό γι΄αὐτό ἐθελοτυφλοῦν στίς «φοῦσκες» τῆς Ἰρλανδίας καί Ἱσπανίας, σέ ἀκίνητα καί τράπεζες, οἱ ὁποῖες προεκλήθησαν λόγω τοῦ ὅτι ἡ νομισματική πολιτική εἶναι γερμανική.

Ἀντί, λοιπόν, νά ἐπιβάλῃ, συνεχῶς, τούς ὅρους της πρέπει νά ἀποζημιώσῃ τούς χαμένους. 

Ὅταν ξεκίνησε ἡ κρίσις στήν Εὐρωζώνη ἡ Γερμανία ἀπήλαυσε τεράστιες καφαλαιακές εἰσρροές ἀπό τίς χῶρες τοῦ νότου.

Ἡ νομισματική ἔνωσις τῆς Εὐρώπης ἐμπεριέχει, πράγματι, «πληρωμές». Ὅμως, αὐτές οἱ πληρωμές δέν πρέπει νά γίνονται πάντοτε πρός τήν ἴδια κατεύθυνσι. Ἡ Γερμανία πληρώνει μέσω διασώσεων καί ἐνδοκυβερνητικῶν μεταβιβάσεων, ὅμως, ὠφελεῖται μέσω τῶν νομισματικῶν καί ἐμπορικῶν «δρόμων». Πρέπει νά συμφωνήσῃ σέ αὐτό γιά νά ἀποφασίσῃ νά σώσῃ τό εὐρώ καί νά πιάσουν τόπο οἱ θυσίες καί οἱ προσπάθειες τῶν εὐρωπαίων νά δημιουργήσουν μία ἐνωμένη Εὐρώπη.

Αὐτά δημοσίευσαν οἱ Financial Times. Συμπέρασμα. Μόνο ἐάν θελήσῃ, πραγματικά, ἡ Γερμανία θά σωθῇ τό εὐρώ καί Εὐρωπαϊκή Ἔνωσις. Ὅσες ἀποφάσεις καί μέτρα ἐάν λάβουμε ἐμεῖς οἱ ὑπόλοιποι εἶναι μάταιος κόπος. 

Ἐδῶ πού ἔχουν φτάσει τά πράγματα καί γιά τήν χώρα μας ὅποιος δρόμος καί ἄν ἀκολουθηθῇ θά εἶναι δύσβατος. Ἴσως, ὁ εὐρωπαϊκός νά εἶναι πιό εὔκολος οἰκονομικά, μέ ὅτι αὐτό συνεπάγεται γιά τά ἐθνικά καί συμφέροντα καί τίς διεκδικήσεις μας μέσα ἀπό τήν εὐρωπαϊκή πορεῖα τῆς Ἑλλάδος. 

Μινώταυρος 

εἰκόνα

 

(Visited 32 times, 1 visits today)
Leave a Reply