Μποροῦμε

Μποροῦμε«Εἶναι ἀδύνατον νά ἀρχίσῃ δημιουργία Ἑλληνικῆς ζωῆς, ἐνόσω ὅλα τά πράγματα τῆς ζωῆς, ἀπό τό πρῶτο κουρέλι τοῦ λίκνου – καί ὅλων τῶν ἰδεῶν – μέχρι τοῦ τελευταίου κουρελιοῦ τοῦ τάφου εἶναι ξένα.» (Περικλῆς Γιαννόπουλος, Ξενομανία)

Ποῦ πᾶμε, λοιπόν; Πῶς μπορεῖς νά πολεμήσῃς τά πάντα; Εἶναι ὁ ἀγῶνας ἄνισος; 

Μποροῦν οἱ Ῥωμιοί νά ξαναγίνουν Ἕλληνες, κυρίως τώρα, πού ἡ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα εἶναι ἔχθρική καί προετοιμασμένη γιά τό τελειωτικό κτύπημα;

Μποροῦμε νά λυτρωθοῦμε ἀπό τά δεσμά τοῦ δυτικοῦ ψευτοπολιτισμοῦ γιά νά ξαναδημιουργήσουμε τό Ἑλληνικό θαῦμα, μία ζωή πρότυπο γιά ὅλους τούς λαούς τῆς γῆς; 

Ὑπάρχει στόν κάθε ἕνα ἀπό μᾶς ἕνα Ἑλληνικό κύτταρο πού θά μπορέσῃ νά πολλαπλασιαστῇ καί νά λυτρωθῇ ἀπό τά δεσμά τῆς Ῥωμιοσύνης καί τοῦ Χριστιανισμοῦ;

Ἡ ἐπανάστασις τοῦ 1821, ὁ Μακεδονικός ἀγῶνας, οἱ νίκες τοῦ 1912, τό ἔπος τοῦ 40……ἀνέδειξαν τόν Ἑλληνικό λαό πρωτοπόρο μαχητή τῆς ἐλευθερίας σέ ὅλο τόν κόσμο.

Εἶναι δεἰγματα ὅτι ὑπάρχει ἀκόμη, ὁ «ἀκατάλυτος Ἑλληνικός πυρήνας» μέσα μας.

Τί εἶναι αὐτός ὁ «ἀκατάλυτος Ἑλληνικός πυρήνας» πού ἐπικαλεῖται ὁ Περικλῆς Γιαννόπουλος; Εἶναι κάτι βαθύτερο καί ἀνεξήγητο. Δέν ὑπάρχει θεωρία πού νά μπορῇ νά τό ἐξηγήσῃ. 

Μποροῦμε, ὅμως, νά τόν ἀναθερμἀνουμε καί νά τόν ξυπνήσουμε, μέ τά λόγια καί τίς πράξεις μας. Ὅλοι ὅσοι αἰσθανόμαστε ὅτι μέσα μας ἔχει ξυπνήσει ἤ δέν ἔχει χαθεῖ, ποτέ, τό ἀκατάλυτο Ἑλληνικό πνεῦμα καί ἡ ὄρεξι γιά προσπάθεια, γιά ἀγῶνα, μέ στόχο τήν ἐπικράτησι καί πάλι τοῦ Ἑλληνισμοῦ σέ ὁλόκληρη τή γῆ, μέ ὁποιοδήποτε τρόπο.

Ἀπελευθέρωσις χωρίς κατάκτησι δέν γίνεται.

Μινώταυρος 

(Visited 27 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μποροῦμε

Leave a Reply