Τὸ τσίρκο τοῦ Μπουταμίνη!

Τὸ τσίρκο τοῦ Μπουταμίνη!Κάποιοι συνέθεσαν τὰ ὀνόματα τῶν Μέρκερ-Σαρκοζὺ καὶδημιούργησαν τὸ Μερκοζύ. 

Ἐγὼ σήμερα ἐπιχειρῶ μίαν νέαν σύνθεσι, γιὰ τὰ ὀνόματα τῶν δύο πιὸ ἀνεγκεφάλων δημάρχων τῆς ἐποχῆς μας. 

Ὁ ἕνας τῆς πρωτευούσης κι ὁ ἄλλος τῆς συμπρωτευούσης. 

Ὁ ἔνας, ὁ τῆς πρωτευούσης, ἐφ’ ὅσον καθάρισε τὰ παγκάκια τῆς Κλαυθμῶνος, στοκάρισε, ἔβαψε καὶ ἔκρυψε κάθε ἴχνος τους, πρὸ κειμένου νὰ ἐξαφανίσῃ τοὺς ἀστέγους ποὺ τοῦ χαλοῦσαν τὸ τοπίο, πῆγε κι ἔστησε στὴν Καυθμῶνος μίαν ἐξέδρα. Καὶ τί ἐξέδρα! Γιὰ παραστάσεις τσίρκου! Σὰν τὸ τσίρκο ποὺ μᾶς παρουσιάζει τὸν τελευταῖο χρόνο! Ἀκριβῶς ἴδιο! Γιὰ νὰ μὴν πῶ χειρότερο!

Στὸ μεταξύ, γιὰ τὶς παραστάσεις τοῦ τσίρκου του διαθέτει 40.000 εὐρόπουλα! (Λεπτομέρειες διαβᾶστε στὸ 40.000 γιὰ τὰ πανηγύρια τῶν λαθροεισβολέων!) Καὶ φυσικὰ δὲν διαθέτει μία γιὰ τοὺς ἀστέγους! Νὰ ψοφήσουν ὅλοι! Νὰ χαθοῦν γιὰ νὰ μὴν τοῦ χαλοῦν καὶ τὸ τοπίο! Τόσο «δήμαρχος» τὸ τσίρκο! 

Ἀπὸ τὴν ἄλλην, στήνει παραστάσεις, τσίρκου πάντα, μὲ λαμπάκια ποὺ ἀναβοσβήσουν στὴν πλατεία τοῦ (ἀλλοτινοῦ) Συντάγματος. Μίαν πλατεία ποὺ ἐπίσης ἐπιθυμεῖ καθαρή! Πρὸς τοῦτο χέστηκε γιὰ τὸ γκέτο τῆς Ὁμονοίας! Στὴν πλατεία τοῦ (ἀλλοτινοῦ) Συντάγματος μόνον νὰ μὴν πατήσουν οἱ ΛΑΘΡΟέποικοι! Θὰ τοῦ χαλάσουν τὴν μόστρα! 

Μίαν Ἀθήνα βόθρο ποὺ ἦλθε τὸ τσίρκο νὰ τὴν κάνῃ χαβούζα! Γιὰ τέτοιου εἴδους παράστασι μᾶς καλεῖ τὸ τσίρκο! Καὶ εἶναι τόσο τσίρκο τὸ τσίρκο, ποὺ ἐὰν μποροῦσε θὰ ἔβαζε τὰ τσιράκια του νὰ κάνουν εὐθανασία στοὺς ἀστέγους, ὅπως  καὶ σὲ κάθε ἕναν ποὺ τοῦ δημιουργεῖ ἐμπόδια στὸ τσίρκουλο ἔργο του. 

Εὐτυχῶς γιὰ αὐτόν, δὲν κυκλοφορεῖ δίχως τὰ ΜΑΤ καὶ δίχως τὰ τσιράκια του. Διότι ἐὰν κυκλοφοροῦσε, δὲν ξέρω πόσα βήματα θὰ προλάβαινε νὰ κάνῃ πρὶν τὸν κάνουν ὀμελέτα. Αὐτὸ ποὺ περισσότερο ἀπὸ ὅλα τρέμει!

Κι ἀπορῶ, πέραν τῶν παρανόμων ψήφων ποὺ συγκέντρωσε καὶ ἐξελέγῃ, ποιός ἄλλος τόν ἐψήφισε; Κι ἐάν ἡ ψῆφος τοῦ κάθε ἑνός ἔπεσε ἔτσι, δίχως δευτέρα σκέψι, τώρα, ποὺ διώκονται ἐπισήμως στὴν πόλι τοῦ (πρώην) Φωτός (καὶ νῦν ἀπολύτου Σκότους) κάθε πρόσωπο ἀνήκον σὲ εὐαίσθητες ὁμάδες, πῶς αἰσθάνονται ὄλοι αὐτοί, πού σήμερα θεωροῦνται συνεργοί του; Μέ τί μοῦτρα κυκλοφοροῦν στόν δρόμο; Ἢ μήπως κι αὐτοί ἐπιθυμοῦν μίαν Ἀθήνα κόλασι γιά κάθε ἀδύναμο καί πεινασμένο; 

Ἀπὸ τὴν ἄλλην, τὸ ἄλλο τσίρκο, στὴν συμπρωτεύουσα αὐτό, πετάει τὰ λεφτά μας (ναί, τά δικά μας λεφτά, κάποτε πρέπει νά τό ἀντιληφθοῦμε) στὸν Θερμαϊκό! Μήπως τά δούλεψε; Μήπως τά πόνεσε; Μήπως τόν τσούζουν;

Πῆγε κι ἔστησε μίαν κατασκευὴ ὁ πολυπολιτισμικός, μέσα στὴν θάλασσα, ἀγνώστου κόστους, πρὸ κειμένου νὰ στολίσῃ τὴν πόλι! Καὶ ὑπάρχουν κάποιοι ποὺ πῆγαν νὰ χειροκροτήσουν!

Ἀλλὰ ἡ κατασκευὴ εἶχε ἄλλην γνώμη. Δὲν τῆς πήγαινε νὰ στολίζῃ τσίρκουλα κι ηὐτοκτόνησε!

Τόσο τσίρκουλο κι αὐτὸ τὸ τσίρκουλο! 

Τὸ ἄτομο εἶναι ἐπίσης ἀνεκδιήγητο! 

Δὲν ἀντιλαμβάνεται ἀπὸ ἱστορία, ἀπὸ μνήμη, ἀπὸ σεβασμὸ σὲ ἀξίες. Μόνον δρόμους καθαροὺς θέλει νὰ ἔχῃ ἀπὸ σκουπίδια. Ἡ συνείδησις νὰ πάῃ στὸν ἀγύριστο, καθῶς καὶ τὸ φιλότιμο, καθῶς καὶ μία ξεχασμένη (ἴσως καὶ ἀνύπαρκτος γιὰ αὐτόν) γενοκτονία. 

Ἀντὶ νὰ στήσῃ μίαν παράγκα γιὰ νὰ χωθοῦν οἱ ἄστεγοι, βυθίζει χιλιάρικα στὸν Θερμαϊκό! Ἄλλος «ἀνθρωπιστής» κι ἐτοῦτος! Αὐτὸς μάλλιστα εἶναι καὶ τουρολᾶγνος. Τζαμιὰ λαχταρᾶ, συναγωγές, ἐπιστροφὴ τῶν τούρκων καὶ τῶν ἑβραίων στὴν πόλι… Μὲσα στὴν ὀμορφιὰ θέλει νὰ τὴν χώσῃ τὴν συμπρωτεύουσα! Παζάρι θὰ τὴν καταντήσῃ! Τσίρκουλο κι αὐτήν! Ὄπως τὴν Κλαυθμῶνος!

Βγῆκαν λοιπὸν παγανιὰ τὰ τσίρκουλα. Ὄχι γιὰ νὰ μᾶς διασκεδάσουν. Γιὰ νὰ μᾶς εὐτελίσουν. 

Μὲ καμμίαν ἰδεολογία, πέραν αὐτῆς τοῦ χρήματος. Μὲ καμμίαν ἀρχή, πέραν αὐτῆς τῆς παγκοσμιοποιήσεως! Μὲ κανέναν σεβασμό, πέραν τοῦ σεβασμοῦ τους στὸν κοινό τους σκοπό: τὴν δική μας ἅλωσι!

Δήμαρχοι μέν, ἀλλὰ δήμαρχοι «μπροστάρηδες» καὶ σύμβολα τῆς ἀποδομήσεως. Μαζεύουν ψηφαλάκια ἀπὸ παράνομες ἑλληνοποιήσεις καὶ βρίσκουν τρόπους νὰ ξεφεύγουν ἀπὸ τὴν καθαίρεσι καὶ τὴν ἀπομάκρυνσί τους ἀπὸ τὰ κέντρα ἐλέγχου τῶν δήμων. Ἀκόμη τοὐλάχιστον. Ἀλλά γιά πόσο ἀκόμη; 

Διότι, ἂν καὶ οὐσιαστικῶς ἀποδεικνύουν περίτρανα τὴν ἀπόλυτο ἅλωσι τῶν θεσμῶν, δὲν ὑπάρχει καμμία ἀπολύτως σοβαρὴ ἀντιπρότασις ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἐξεταστῇ ὡς ὑποψήφιος. Ὅλοι κομματόσκυλα, κρατικοδίαιτοι, ξεπουλημένοι καὶ συμβιβασμένοι. Ὅλοι τους. 

Βέβαια μέσα στοὺς στραβοὺς βασιλεύει ὁ μονόφθαλμος.Κι αὐτοὶ ἀκριβῶς αὐτὸ κάνουν πλέον. Βασιλεύουν, μὲ κουτσὲς βασιλεῖες, καὶ μὲ σαφέστατη ἡμερομηνία λήξεως. 

Γιά πόσο; 

Γιὰ λίγο ἀκόμη. 

Τὸ μόνο ποὺ εὔχομαι εἶναι νὰ ἀντέξουν τὰ νεῦρα μας ἔως τότε. Διότι δὲν τὰ βλέπω. Ἰδίως ἐὰν ἀρχίσουν νὰ μᾶς πεθαίνουν οἱ ἄστεγοι. Τότε εἶναι ποὺ δὲν θὰ ἀντέξουμε. Τὸν Μπουταμίνη ὅμως νὰ δῶ τότε! 

Ἐδῶ θὰ εἴμαστε κι ἐδῶ θὰ εἶναι. Σέ τί θέσεις ὅμως; Θά μάθουμε σύντομα!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ τσίρκο τοῦ Μπουταμίνη!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πόσο πιό ἄστεγος μπορεῖ νά γίνῃ ὁ ἄστεγος; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply