Ὁ Βενιζέλος πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος;

Ὁ Βενιζέλος πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος;Ἐλαχιστοποιοῦνται οἱ πιθανότητες ὁ Γιῶργος Παπανδρέου νά ἡγηθῇ τοῦ ΠΑΣΟΚ στίς ἐθνικές ἐκλογές ἤ νά εἶναι ἐκ νέου ὑποψήφιος γιά τήν ἡγεσία του, ὅπως τουλάχιστον, ἐκτιμοῦν τίς τελευταίες μέρες στελέχη τοῦ κόμματος. Πολλά θά ἐξαρτηθοῦν βέβαίως, καί ἀπό τίς ἐξελίξεις σέ κυβερνητικό ἐπίπεδο καί ἀπό τό πότε θά στηθοῦν οἱ κάλπες. Γι΄αὐτό καί ὁ ἴδιος συνεχίζει τήν προσπάθεια γιά νά κερδίσῃ χρόνο.

Θέλοντας, ἀπό τήν πλευρά του, νά ἐκμεταλλευθῇ τή συγκυρία, ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος καταστρώνει τώρα νέα σχέδια καί πιστεύει ὅτι εἶναι σέ θέσι νά «ἁλώσῃ» τό μέγαρο Μαξίμου πρίν ἀπό τίς ἐκλογές. Ὁ βουλιμικός ἀντιπρόεδρος, βλέποντας ὅτι ἡ «συγκυβέρνησις» κινδυνεύει μέ διάλυσι, φέρεται νά λέῃ ὅτι σέ περίπτωσι πού ὁ κ.Παπαδῆμος δέν «ἀντέξει» μπορεῖ νά γίνῃ ὁ ἴδιος πρωθυπουργός. Γι΄αὐτό καί μιλῶντας προχθές στή βουλή ὑπεστήριξε ὅτι τό ΠΑΣΟΚ ἔχει τήν «δεδηλωμένη», πού ὅμως ἔχει χαθεῖ στήν πραγματικότητα ἀπό τήν στιγμή πού ἄλλαξε ἡ κυβέρνησις.

Κατά τό σχέδιο Βενιζέλου, ἄν ὁ κ. Παπαδῆμος ἀποχωρήσει καί ἡ κυβέρνησίς του διαλυθεῖ δέν χρειάζεται (καί κατ΄αὐτόν δέν πρέπει) νά γίνουν ἐκλογές μέχρι νά ὁλοκληρωθῇ ἡ διαδικασία τοῦ PSI. Ἔστω καί γιά μερικές ἑβδομάδες, ἑπομένως, μία ἄλλη κυβέρνησις θά κληθῇ νά ἀναλάβῃ τήν διαχείρησι τῶν πραγμάτων.

Ἡ κυβέρνησις αὐτή θά στηρίζεται, πάντα κατά τόν ἴδιο, στό ΠΑΣΟΚ ὡς κόμμα τῆς πλειοψηφίας καί ἐνδεχομένως σέ κάποιους ἐκ τῶν «προθύμων».

Ἡ προϋπόθεσις

Ὡς προϋπόθεσις ὅλων αὐτῶν θεωρεῖ, βεβαίως, ὅτι θά γίνῃ ἀλλαγή στήν ἡγεσία τοῦ ΠΑΣΟΚ καί λόγω τῶν «ἐκτάκτων συνθηκῶν» αὐτό θά συμβῇ μέσω τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος ἡ ὁποία – μέ βάσι τό Σύνταγμα – θά ἐπιλέξῃ τό νέο πρωθυπουργό.

Καθώς λοιπόν στό παρασκήνιο βρίσκεται σέ ἐξέλιξι ἡ συμφωνία μέ τόν Παπανδρέου γιά νά πάρῃ τό «δαχτυλίδι», ὁ Βενιζέλος ἐκτιμᾶ ὅτι μία τέτοια καραμπόλα μπορεῖ νά ὁδηγήσῃ στήν πρωθυπουργοποίησι του, ἀκόμη καί γιά λίγες μόνον ἡμέρες.

Ἐπί τοῦ παρόντος οἱ πληροφορίες φέρουν τόν κ. Παπανδρέου νά σκοπεύῃ νά προσέλθῃ τήν Τρίτη στήν διευρυμένη συνεδρίασι τοῦ πολιτικοῦ συμβουλίου, μέ σκοπό νά ὑπαινιχθῇ ὑπόσχεσιν ἀποχωρήσεως του ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ κόμματος, ὑπό τήν αἵρεσι ὅτι θά διατηρήσῃ μέχρι τέλους τό δικαίωμα νά καθορίσῃ τά ὀργανωτικά χαρακτηριστικά τῶν προσυνεδριακῶν διαδικασιῶν καί τό χρονοδιάγραμμα τῶν ἐξελίξεων.

Σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες, καί στόν οἰκογενειακό του περίγυρο καί στό ἔμπιστο ἐπιτελεῖο τοῦ Γιώργου Παπανδρέου ἀρχίζει πλέον νά ἐμπεδώνεται ἡ ἄποψις ὅτι ἐφ΄ὅσον δέν ὑπάρχει πιθανότης ἐκλογικῆς διασώσεως του, τότε εἶναι προτιμότερον νά μήν ὁδηγήσῃ τό ΠΑΣΟΚ στίς ἐθνικές ἐκλογές, ὥστε νά μή ταυτίσῃ τό ὄνομά του μέ τήν πιό ταπεινωτική ἦττα στήν Ἱστορία τοῦ κόμματος.

Ἄν καί πρόκειται γιά ἠττοπαθῆ κίνησι, μέ στόχο τήν διάσωσι τῆς ὑστεροφημίας του, ἐν τούτοις, ὑπάρχουν προσχηματικά ἐπιχειρήματα γιά νά τήν δικαιολογήσουν. Πρῶτον, θά ἰσχυριστῇ ὅτι δέν θέλει νά στερήσῃ τήν δυνατότητα ἀπό τόν διάδοχό του νά καταρτίσῃ τά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος, κάτι πού δέν μπόρεσε νά κάνῃ ὁ ἴδιος ὅταν ἀνέλαβε νά «σηκώσῃ τό σταυρό τοῦ μαρτυρίου» πού τοῦ παρέδωσε τό 2004 ὁ Κώστας Σημίτης, καί δεύτερον, ὅτι τό κάνει ἐν ὀνόματι τῆς συσπειρώσεως τῶν δυνάμεων τοῦ ΠΑΣΟΚ.

Ὁ σχεδιασμός αὐτός εἶναι προφανές ὅτι εὐνοεῖ περισσότερο τήν ὑποψηφιότητα τοῦ Εὐαγγέλου Βενιζέλου, ὁ ὁποῖος στήν πασοῦσα φάσι εἶναι καί ὁ μόνος πού μπορεῖ νά παράσχῃ «ἐγγυήσεις» γιά ἀσυλία σέ ὁτιδήποτε τοῦ ζητήσει ὁ Γιῶργος Παπανδρέου εἴτε γιά τόν ἴδιο εἴτε γιά «δικά» του πρόσωπα.

Βεβαίως, ἀπό τήν πλευρά του, ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως, ἐπιθυμεῖ νά ἀποσπάσῃ τή «συναίνεσι» τοῦ Γιώργου Παπανδρέου ὡς πρός τόν τρόπο ἐκλογῆς νέου ἀρχηγοῦ, ἄν αὐτή δέν γίνει μέσω κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος.

Μέ κατεπείγουσα διαδικασία

Συγκεκριμένα θέλει νά μήν ἐπιλεγῇ ἡ διαδικασία τῶν «μελῶν καί φίλων καί ἡ ἰδέα πού ῥίχνει στόν Γιῶργο Παπανδρέου, γιά νά μή ξεσηκωθοῦν οἱ ἄλλοι δελφίνοι, εἶναι νά προβληθῇ ἀφ΄ἕνος μέν τό «κατεπεῖγον», ἀφ΄ἑτἐρου δέ τό «ἐπικίνδυνο» τῶν συνθηκῶν, πού «μπορεῖ νά ἔχῃ ὡς συνέπεια τό νά ἐκφυλιστῇ ἡ κατάστασις καί νά τραυματιστῇ ἡ σοβαρότης τῆς νέας προσπαθείας».

Τό ἰδιότυπο παζάρι μεταξύ τοῦ Γιώργου Παπανδρέου καί τοῦ Εὐαγγέλου Βενιζέλου ἔχει προκαλέσει ἀντιδρᾶσεις στήν τρόικα ἐσωτερικοῦ (Διαμαντοπούλου, Λοβέρδου, Ῥαγκούση) καθώς ἀντιλαμβάνονται πώς εὑρίσκεται ἐν ἐξελείξει ἡ σύναψις τῆς παρασκηνιακῆς συμφωνίας. Ἐπίσης, θεωροῦν πώς τήν Τρἰτη ὁ Γιῶργος Παπανδρέου στήν «συνεδρίασι – παρωδία», ὅπως ἀποκαλοῦν τήν σύγκλησι τοῦ διευρυμένου ὀργάνου, θά ἐπιχειρήσῃ νά τούς «στοχοποιήσῃ» διά τῶν «προθύμων» σκοπευτῶν πού διαθέτει. (ἐφημερ. δημοκρατία, σελ. 9)

Γιά ὅλα αὐτά κόπτεται ὁ Βενιζέλος νά παραταθῇ ἡ διάρκεια τῆς δοτῆς κυβερνήσεως; Ὅτι θά τό προσπαθήσῃ δέν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία….. Λέτε νά δοῦμε καί τήν Καρατζαφέρη ἀντιπρόεδρο; Κάτι τέτοιο, ἄκουσα, ὅτι σχεδιάζει….Εἶναι ἕνα πολύ «ὡραῖο» σενάριο.

Μινώταυρος

(Visited 31 times, 1 visits today)
Leave a Reply