Δρίτσας ὁ Ἕλλην ποὺ νίκησε τὴν Nestle.

Ὅλοι μας ἔχουμε καταλήξει νὰ ζοῦμε σχεδὸν ἀπὸ κεκτημένη ταχύτητα, δίχως νὰ συνειδητοποιοῦμε βασικὲς ἀξίες, ἀνάγκες καὶ προτεραιότητες. 
Σήμερα διάβασα γιὰ μίαν κίνησι τῆς  Nestle νὰ ἐφοδιάσῃ ὅλους τοὺς Ἕλληνες φοιτητὲς τοῦ ἐξωτερικοῦ μὲ τὰ ἄθλια παρασκευάσματά της, ποὺ μόνον καφὲς δὲν εἶναι. 
Δῆλα δή, νὰ ἐξακολουθήσῃ νὰ δηλητηριάζῃ τὰ παιδιά μας, μὴν καὶ τῆς ξεφύγουν!

Ὑπάρχουν λοιπὸν καὶ οἱ ἄλλες πλευρὲς τοῦ νομίσματος… Αὐτὲς ποὺ δὲν γνωρίζουμε ἀλλὰ ἀξίζει νὰ μάθουμε. Αὐτὲς ποὺ μᾶς καταδεικνύουν τὸ ἐὰν πρέπει νὰ κάνουμε χρήσι τέτοιων προϊόντων ἢ ὄχι. 
Προσωπικῶς μὲ τὴν Nestle ἔχω διακόψει σχέσεις. Δὲν μοῦ χρειάζεται. Ὑποστηρίζω ἐμπράκτως τὰ Ἑλληνικὰ προϊόντα καὶ δὲν συμπεριφέρομαι ὡς πρόβατο. Αὐτὸ, θέλω νὰ πιστεύω, πὼς ἔχει ἀντίκτυπο καὶ σὲ ἄλλους. 

Παραμένοντας στὰ τῆς πολυεθνικῆς, καλλίτερα νὰ σᾶς παρουσιάσω σήμερα τὸν Γεώργιο Δρίτσα!

συνέχεια

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply