Τὸ σχέδιον κατὰ τῆς Μακεδονίας.

Μᾶλλον κάποια συνωμοσία ἔχει ἐξυφανθεῖ καὶ τελικῶς ἀποδεικνύεται πὼς οἱ κινδυνολόγοι εἶχαν σοβαροτάτους λόγους ἀνησυχίας. 
Ἁρπαγὴ τῆς Μακεδονίας καὶ ἀλλαγή τῶν συνόρων;
Κατὰ πῶς ἀναφέρει τὸ ἄρθρον ναί.

Βέβαια, τὸ ἐὰν ἢ ὄχι θὰ πραγματοποιηθοῦν ἐτοῦτα τὰ σκοτεινὰ σχέδια, εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις…

Πρὸς ὥρας, καλὸ θὰ ἦταν νὰ τὰ ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν μας. Γιὰ τὴν ἱστορία τοὐλάχιστον!

συνέχεια

(Visited 14 times, 1 visits today)




Leave a Reply