Οἱ γυναῖκες τῶν κοπατσάρηδων!

Μία παρουσίασι τῆς ἱστορίας τῶν κοπατσάρηδηδων μᾶς κάνει σήμερα ὁ Γιῶργος Λεκάκης. Νομίζω πὼς ἀξίζει νὰ τὴν γνωρίζουμε.
Κοπατσάρηδες! Μακεδόνες! Πολεμιστές!

Ἔχει τόση σχέσι μὲ αὐτὰ ποὺ ζοῦμε, ποὺ μᾶλλον θὰ μᾶς δόσῃ κάποιες ἰδέες πολὺ ἐνδιαφέρουσες.
 
(Visited 30 times, 1 visits today)




Leave a Reply