Καὶ μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, τὸ παπαδαριὸ καίγεται μόνον γιὰ τὸ χρῆμα!!!

Τί μᾶς λέτε μωρέ;
Ποιοί εἶστε ἐσεῖς πού μέ αὐτοκρατορικά διατάγματα, μέ σουλτανικά φιρμάνια καί μέ «δικαστικές» ἀποφάσεις θεωρεῖστε κράτος ἐν κράτει; 
Ποιοί εἶστε ἐσεῖς, πού ἐν ᾦ ὅλοι οἱ Ἕλληνες λιμοκτονοῦν, ἐσεῖς θά ΑΡΠΑΞΕΤΕ  ἑλληνικά ἐδάφη γιά νά τά χαρίσετε σέ αὐτόν πού θά σᾶς μειώσῃ τήν φορολογία;
Τί στό καλό συνείδησιν κουβαλᾶτε κάτω ἀπό τίς μαῦρες φορεσιές σας; Ἀπο τήν μαύρη καί σκοτεινή σας σκέψιν; Τό μόνον σας μέλημα τό χρῆμα; Τόσο παραδόπιστοι; Τόσο τομάρια; Τόσο ἀνήθικοι;

συνέχεια

(Visited 22 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Καὶ μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, τὸ παπαδαριὸ καίγεται μόνον γιὰ τὸ χρῆμα!!!

 1. Παραφέρεσαι Φιλονόη. Νὰ ἦσαν τοὐλάχιστον σωστὰ ὅλα αὐτά κομμάτια νὰ γίνῃ. Εἰς τὸ ἀναρτηθὲν φληναφολόγημα διαβάζουμε ὅτι “Ανακηρύσσεται ανεξάρτητο & καλεί … Ρωσία!” Μά τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι ἀνεξάρτητος, αὐτόνομος πολιτεία οὔτως ἤ ἄλλως ἐπὶ τῆς ὁποίας τὸ Ἑλληνικὸν κράτος οὐδὲν ἔχει δικαίωμα. Ὑπἀρχει ἡ συμφωνία μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Ἱερᾶς Ἐπιστασίας διὰ τὴν παροχὴν διευθλοκύνσεων τινῶν (ἀστυνομικῆς -ἐδαφικῆς προστασίας κλπ.,) διότι ἡ Ἀθωνικὴ Πολιτεία δὲν λειτουργεῖ δίκην κοσμικοῦ κράτους (ὅπως τὸ Βατικανόν) καὶ ὡς ἐκ τούτου οὔτε ἀστυνομίαν διαθέτει οὔτε στρατόν. Συνεπῶς, ἡ Ἱερὰ ‘Επιστασία ἔχει κάθε δικαίωμα νὰ καταγγείλῃ μονομερῶς τὴν διευκόληνσιν αὐτὴν ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ τὴν ἀναζητήσῃ ἀλλοῦ καὶ οὐδὲν μεμπτὸν ἐπ΄ αὐτοῦ.
  Τέλος, εἶναι δικαίωμά σου νὰ πιστεύῃς ὅ,τι θέλεις ἀλλὰ δὲν εἶναι δικαίωμά σου νὰ θίγης τὰς δοξασίας (τὰς ὅποιας δοξασίας) τοῦ 95% ἑνὸς Ἔθνους, ἐν τῶ συνόλῳ του δῆλα δή, καὶ δὴ δι’ ἀνυποστάτων καταγγελιῶν.

  • Σοβαρά; Ἐγώ παραφέρομαι; Τί λές βρέ Νικόλαε; Ἀδιαφορῶ παντελῶς γιὰ τὸ τὶ μεθοδεύσεις ἔχουν κάνει!!!! Γιὰ τὰ τύποις τυπικὰ καὶ γιὰ τὰ ἐμπορικὰ τους δαιμόνια! Κι ὄχι μόνον βαρέθηκα, ἀλλὰ στὸν βαθμὸ ποὺ μοῦ ἐπιτρέπεται, νὰ εἶσαι σίγουρος πὼς θὰ κάνω Ο,ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πρὸ κειμένου νὰ πᾶνε ἐκεῖ ποὺ τοὺς ἀξίζει! Στὴν ΚΟΛΑΣΙΝ ΤΟΥΣ!!! Διότι μόνον γιὰ αὐτὸ εἶναι ἄξιοι! Οἱ κατ’ ἐξακολούθησιν ΥΒΡΙΣΤΕΣ!!!!
   Ἐγώ λοιπόν παραφέρομαι; Ὄχι αὐτοί; Πού κατέσφαξαν, ἐφ’ ὅσον πρωτύτερα βίασαν καὶ μαγάρισαν, ὅλες τίς ἱέρειες τῆς Ἀρτέμιδος; Πού δέν ἄφησαν πέτρα ἐπάνω σέ πέτρα; Πού ἀλλοίωσαν μέ κάθε δυνατόν τρόπο τήν ἑλληνική γραμματεία, κρατῶντας μόνον αὐτά πού δέν ἔρχονταν σέ ἀντίθεσιν μέ τόν θεό τους;Ἐγώ παραφέρομαι ἤ αὐτοί παραφέρονται κατ’ ἐξακολούθησιν;
   Ἀπό ποῦ κι ὥς ποῦ ἕνα ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΔΑΦΟΣ κρίνεται ἀπό κάποιους θρησκειοκᾶμπτες, γιά τό ποῦ θά ἀνήκῃ; Ἐγώ παραφέρομαι Νικόλαε; Ἤ ἐσύ πού ἔχεις τυφλωθεῖ ἀπό τήν θρησκειοληψία σου καί δέν ἀναγνωρίζεις τό ΑΔΙΚΟΝ πού συντελεῖται;
   Σὲ παρακαλῶ πολύ. Ξέρεις πόσο σὲ σέβομαι. Ἀλλὰ σὲ θέματα θρησκείας καὶ ΛΑΟΣ εἶσαι τόσο ἐπιρρεπής ποὺ τελικῶς ἡ κρίσις σου ἀκυρώνεται!

Leave a Reply