Ὁ πόλεμος τῶν φατριῶν.

Φατρία τί εἶναι; Πολιτικὸν κόμμα ἤ ὁμας ἀνθρώπων ἐπιδιωκόντων ἀνενδοιάστως ἴδια συμφέροντα. (Λεξικὸν Δημητράκου, ἐκδόσεις Γιοβάννη, Ἀθῆναι 1969) 
Γιατί χρησιμοποιῶ τόν ὅρον φατρία; 
Διότι ἔχει ξεκινήσει ὁ πόλεμος τῶν νονῶν τῆς (μαύρης κι ἄραχνης) νυκτὸς ἐντὸς τῆς χώρας μας! 
Πάσῃς φύσεως μαφίες, μπρᾶβοι, κατακάθια ἐμπλέκονται σὲ μᾶχες μεταξύ τους πρὸ κειμένου νὰ ξεκαθαρίσουν τὸ τοπίον γιὰ τὸ ποιὰ γειτονιά, ἤ καὶ περιοχή, θὰ ἐλέγχουν. 
Αὐτὸ σημαίνει αὐτομάτως πὼς ἐμεῖς οἱ ὑπόλοιποι, ποὺ καμμίαν σχέσιν δὲν ἔχουμε μὲ τὸ ἔγκλημα, ἤ θὰ πέφτουμε ὥς παράπλευρες ἀπώλειες ἤ θὰ φτωχαίνουμε περισσότερο,διότι οἱ ἐγκληματίες ὑπάρχουν μόνον ὅταν φτωχαίνουμε ἐμεῖς!  

συνέχεια

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply