Ἡ κεφαλὴ καὶ τὸ σῶμα.

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν συζητούσαμε μὲ κάποιους φίλους στὸ μουροβιβλίον, γιὰ τὸ ἐὰν τὰ ἄκρα-σῶμα θὰ μποροῦσαν ἤ ὄχι νὰ ὁρίσουν καὶ νὰ καθορίσουν τὴν γενικοτέρα λειτουργία τοῦ ὀργανισμοῦ.
Βάσει τῶν ἰατρικῶν (ἀνατομικῶν κι ὄχι μόνον) δεδομένων πάντως ποὺ γνωρίζουμε, σὲ καμμίαν τῶν περιπτώσεων τὸ σῶμα δὲν θὰ μποροῦσε νὰ λειτουργήσῃ ἄνευ ὑπάρξεως ἐγκεφάλου!

Δῆλα δή, ΠΟΤΕ κανένα ἄκρον, δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ ὑπάρξῃ, ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ ΚΕΦΑΛΗ!!!!
Γιὰ τὴν ἀκρίβειαν, ἡ συζήτησις ξεκίνησε μὲ ἀφορμὴ ἕνα ἐρώτημα γιὰ τὴν ἁρμονία ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ φέρνῃ ἡ δημοκρατία.

συνέχεια

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply