Ἀγαπᾶς τήν Ἑλλάδα; Καί γιατί ἀκόμη φορᾶς τήν μαντήλα;

Ἀγαπᾶς τήν Ἑλλάδα; Καί γιατί ἀκόμη φορᾶς τήν μαντήλα;Εἶναι μία πολὺ ὄμορφη κοπέλα, μὲ μαντήλα, ποὺ κρατᾶ μία καρδιά, ἡ ὁποία περιέχει τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία.

Εἶναι μία φωτογραφία ποὺ αὐτὲς τὶς ἡμέρες γυρνοβολᾶ στὸ διαδίκτυον, καὶ μᾶς ἔχει  χαροποιήσει ἰδιαιτέρως…

Εἶναι τέλος πάντων μία παγκόσμιος κατάστασις, ποὺ ἐκδηλώνεται ὅλο καὶ πιὸ ἔντονα, καὶ φυσικὰ καθρεπτίζει τὴν διαισθητικὴ τάσιν τοῦ  πλανήτου νὰ στηρίξῃ τὴν Ἑλλάδα…

Τοὺς εὐχαριστοῦμε, ἄν καὶ γνωρίζουμε πὼς ὅλοι ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὸν ἴδιον σκοπό:

Τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ Ἕλληνος, ἡ ὁποία κατ’ ἐπέκτασιν θὰ ἀπελευθερώσῃ κι αὐτούς….

Γιὰ μισὸ λεπτὸ ὅμως…

Φορᾶ μαντήλα;

Τί ἀκριβῶς σημαίνει αὐτό;

Εἶναι ὑποχρεωμένη νά τήν φορᾶ ἤ θέλει καί τήν φορᾶ;

Διότι ἐὰν εἶναι ὑποχρεωμένη, τί νά κάνουμε; Αὐτὸ τῆς «ἔλαχε» καὶ πρέπει νὰ τὸ ἀντιμετωπίσῃ…

Ἐὰν ὅμως ὄχι….

Ἐὰν ὄχι, δῆλα δὴ ἐὰν θέλῃ καὶ τὴν φορᾶ, κάτι δὲν μοῦ ἀρέσει…

Διότι κάθε μία γυναίκα στὸν πλανήτη ποὺ φορᾶ μαντήλα, δηλώνει πρῶτα καὶ κύρια τὴν θρησκευτική της τοποθέτησιν, καὶ μετὰ τὴν κοινωνική της καὶ τὴν πολιτειακή της…

Κι αὐτό, εἰλικρινῶς, εἶναι κάτι ποὺ οὐδόλως μὲ ἀφορᾷ, καθῶς ἐπίσης δὲν ἀφορᾶ κανέναν ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου.

Ἐν ὁλίγοις, ἐὰν τὴν μαντήλα τὴν φορᾶ κατ’ ἐπιλογήν, τότε θὰ δέχεται καὶ τὸν ἰσλαμικὸ νόμο, καθῶς καὶ τὴν σαρία.

Καὶ τελικῶς, κατὰ βάσιν θὰ δέχεται καὶ τὸ γεγονὸς τῶν ἀλλοθρήσκων ποὺ χαρακτηρίζονται  ὥς ἄπιστοι.

Μήπως θά μποροῦσε μία γυναίκα πού φορᾶ μαντήλα νά μᾶς ἐξηγήσῃ τό τί ἀκριβῶς σημαίνουν οἱ σφαγές κατά χριστιανῶν, οἱ ὁποῖες μάλλιστα τώρα τελευταῖα βρίσκονται σέ ἔξαρσιν;(Θὰ παραθέσω ἕνα φρικιαστικὸ ταινιάκι στὸ τέλος… Μὴν μᾶς χαλάσω τοὺς προβληματισμοὺς ἀπὸ τώρα…)

Ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριά, ἔχω κι ἄλλα ἐρωτήματα….

Ἐδῶ οἱ ἰσλαμιστὲς ἀπειλοῦν νὰ μᾶς σφάξουν…

Ἀναμένουν πῶς καὶ τὶ, ἕνα τόσο δὰ κάτι, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὸ πλαστό τους κοράνι ἤ τίς προσευχές τους στίς πλατεῖες μας, γιὰ νὰ ξεκινήσῃ ἡ ἐπίθεσις…

Ἐὰν μάλλιστα ἀναλογιστοῦμε πὼς αὐτοὶ εἶναι καὶ πεπαιδευμένοι σὲ ἱεροὺς πολέμους, τί ἀκριβῶς προβλέπεται νά πάθουμε ἐμεῖς οἱ «ἄπιστοι»;

 (Τί ἱστορία κι αὐτή; Μήπως δοκίμαζαν τά ὅριά μας τότε; Κι ἐάν ναί; Τί θά γίνῃ ἐάν ἀποφασίσουν νά τό προχωρήσουν λίγο παρά κάτω; Ἐάν γιά παράδειγμα ἀποφασίσουν νά πλιατσικολογήσουν εἰς βάρος μας, ἔτσι, ἄνευ σοβαρῆς αἰτίας, τί ἀκριβῶς θά συμβῇ; Θά μᾶς σφάζουν στό γόνατο; Ἔεεε;;;;;;)

Ἐρωτῶ λοιπὸν ἐκ νέου, αὐτό τό κορίτσι θεωρεῖ πώς πρῶτα εἶναι ἰσλαμίστρια καί μετά ἄνθρωπος; Κι ἐάν ναί, γιατί βεβηλώνει τήν Ἑλληνική σημαία καί τήν ἰδέα ΕΛΛΑΣ;

Τί πασχίζει νά μᾶς δείξῃ; Ἤ μήπως ἁπλῶς ἀναμένει νά νομιμοποιήσουμε τό κάθε καρυδιᾶς καρύδι πού μᾶς κουβαλήθηκε; (Σιγὰ μὴν καὶ μᾶς ῥωτήσουν, ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε…)

Ταὐτοχρόνως ἔχω κι ἄλλες ἀπορίες..

Ἐξ αἴφνης ὅλος ὁ πλανήτης σηκώθηκε στὸ πόδι, πρὸ κειμένου νὰ στηρίξῃ τὴν Ἑλλάδα. 

Εὑχάριστον.

Ἀλλά γιατί μᾶς στηρίζουν;

Μήπως τελικῶς ἀναπαράγουν αὐτά πού ἀναπαράγουν οἱ πανηλίθιοι ἀντιμνημονιακοί;

Μήπως ἀπλῶς ἑστιάζουν στό οἰκονομικόν πρόβλημα, ἀγνοῶντας τά ὑπόλοιπα, ἤ προσποιούμενοι ἄγνοια;

Πάντως, σὲ κάθε περίπτωσιν,  κάθε στήριξις εἶναι δεκτή. 

Ἀλλά πότε ἐπί τέλους θά ἀντιληφθοῦμε πώς ἐμεῖς χρειαζόμαστε ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΜΟ κι ὄχι ἀπαλλαγή ἀπό χρέη; 

Διότι μὲ τὸν ἐπανελληνισμό μας οὔτως ἤ ἄλλως χρέη δὲν ὑπάρχουν!

Πότε ἐπί τέλους θά συνειδητοποιήσουμε πώς τό πρόβλημα τῶν Ἑλλήνων, καθῶς ἐπισης κι ὅλου τοῦ πλανήτου, εἶναι πρόβλημα παιδείας κι ὄχι χρήματος;

Διότι μὲ πεπαιδευμένους πολῖτες δὲν γίνεται νὰ ἐμφανίζονται καπελωτὲς καὶ δυνᾶστες. 

Πόσες φορές θά πρέπῃ νά γράψουμε πώς ἐμεῖς ὀφείλουμε νά ἀποτινάξουμε κάθε εἴδους ζυγό κι ὄχι μόνον τόν ζυγό τῶν τραπεζῶν, ὁ ὁποῖος τελικῶς εἶναι καί πλαστός;

Διότι μία κοινωνία ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν της δὲν χρειάζεται οὔτε τράπεζες ἀλλὰ οὔτε καὶ νεοταξῖτες ἐλεγκτές. 

Πρὶν σᾶς ἀφήσω κάτι τελευταῖον.

Κάπου, σὲ διάφορα σημεῖα, διάβασα περίεργα σχόλια…

Κάποιος ἔγραφε πὼς ἐμεῖς τοὺς δέρνουμε κι αὐτοί, (ὤωωωω, τὶ ἀγαθὲς προσωπικότητες!!!!!) μᾶς στηρίζουν!

(Ἀλήθεια, εἴδατε κάποιον ἀπό αὐτούς νά στηρίζῃ τό Σύνταγμα; Χμμμ…. Πάλι ἐκτὸς πραγματικότητος τὰ νούμερα…)

Ἀλλοῦ πάλι διάβασα γιὰ τὸν ἀπέραντό μας ῥατσισμό…

Καὶ τέλος, κάπου ἀλλοῦ διάβασα πὼς αὐτοὶ πρέπει νὰ κατοικοῦν στὴν Ἑλλάδα κι ὄχι ἐμεῖς…

Καλά, μὴν γελᾶτε… 

Προσωπικῶς οὔτε ἔχω δείρει ἀλλὰ οὔτε καὶ σκοπεύω νὰ δείρω κάποιον ΛΑΘΡΟμετανάστη. Οὔτε φυσικὰ θὰ μποροῦσα ποτὲ νὰ ἐξωθήσω κάποιον ἄλλον στὸ νὰ ἀσκήσῃ βία ὁπουδήποτε, σὲ ὁποιονδήποτε καὶ γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο…

Ἀλλά ἀπό ποῦ κι ὤς ποῦ μπαίνουμε ὅλοι στούς ἴδιους κουβᾶδες; 

Σὰν δὲν ντρεπόμαστε λέω ἐγώ…

Καί γιατί ΟΥΔΕΙΣ ἐξ αὐτῶν δέν ἀνεφέρθῃ στήν διαρκῆ καί ἄνευ ἐλέους βία πού ἀσκεῖται στούς συμπολῖτες μας ἐδῶ καί τόσα χρόνια; Ἤ μήπως ἡ ἀπό ἐδῶ βία εἶναι βία καί ἡ ἀπό ἐκεῖ δέν εἶναι;

Ἀφῆστε δὲ τὸν ῥατσισμό… Καραμέλα ἔχει καταντήσει..

Μία φίλη, κάθε φορὰ ποὺ ἀνέφερε κάποιος τὴν λέξι ΛΑΘΡΟ-κάτι, πεταγόταν ὥς τσουτσοῦ καὶ οὔρλιαζε: «ῥατσιστή, εἶσαι ῥατσιστής!!!» Ἀνάθεμα κι ἐὰν ἤξερε τὶ σημαίνει ἡ λέξις ῥατσιστής!

Ἀλλά ἀπά τότε πού κηδέψαμε τήν κοινή λογική, τί περιμένουμε; Ἐπισκεψιν ὀνομάτων; Ἤ ἐπικοινωνία; Ἤ τέλος πάντων κάποιαν συνοχή; Σιγά… Θὰ πονέσουμε…

Τέλος, γιὰ τὰ περὶ ἀποχωρήσεώς μας ἀπὸ τὴν χώρα…

Δηλώνω ὑπευθύνως πὼς αὐτὸς ὁ τόπος κληροδοτήθηκε στοὺς ἀπελευθερωτές του… (Γιὰ νὰ μὴν πῶ κάτι χειρότερον..)

Κι ὤς φυσικός τους ἀπόγονος, ὀφείλω νὰ τὸν ὑπερασπιστῶ πάσῃ δυνάμει, ἀκόμη καὶ μὲ τὸ αἷμα μου!

Νὰ πᾶνε αὐτοὶ οἱ νεολάτρεις τῆς δικῆς μου χώρας, νὰ ἀγαπήσουν ἐξ ἴσου τὴν δική τους!

Ἐὰν τὸ κάνουν, ἕνα εἶναι βέβαιον! 

Ὁ πλανήτης θὰ ξημερώσῃ καλλίτερος!

Υ.Γ. 1. Καὶ φθάσαμε στὸ ἐπίμαχον τῆς μαντήλας, τοῦ ῥατσισμοῦ καὶ παντὸς εἴδους φανατισμοῦ. Καλῶς την… Καλῶς ὅρισαν ὅλοι οἱ φίλοι, ἀπὸ κάθε μεριὰ τοῦ πλανήτου… Ἀλλά τί ἀκριβῶς ὑποστηρίζουν; Τήν οἰκονομική ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἑλλάδος; Μόνον; Καί γιατί παρακαλῶ δέν βάζουν ἀπό ἔνα εὐρόπουλο οἱ οἰκονομικῶς ἀδύναμοι κι ἀπό 1000 οἱ οἰκονομικῶς εὔρωστοι; Ἑπτὰ δὶς εἴμαστε… Στὸ ἀμέσως θὰ ξεχρεώσῃ τὸ Ἑλλαδοξεφτιλιστᾶν.

Ἐὰν ὅμως δὲν τίθεται θέμα χρέους, ἀλλὰ ἐπανελληνισμοῦ, καλλίτερα νὰ βγάλῃ τὴν μαντήλα. Προσβάλλει καὶ τὴν νοημοσύνη μας, καὶ τὴν ἐλευθερία ἀλλὰ ἰδίως τὸν ἴδιον τὸν ἑαυτόν της. Μεγάλη ὑποκρισία ἀγαπητοί μου! Πολὺ μεγάλη!

Υ.Γ.2.Ναὶ βρὲ παιδιά, ἔχει γυρίσει τὸ μάτι μου… Δὲν πάει ἄλλο μὲ τὴν ὑποκρισία καὶ τὴν Ὕβρι! Ἄς μάθουμε πρῶτα τὸ τὶ σημαίνει Ἑλλὰς κι ἄς βγοῦμε μετὰ νὰ τὴν κερδίσουμε… Ἔως τότε μόνον τὴν Ὕβριν ἀναπαράγουμε!

Υ.Γ.3 Παρακαλῶ τὸ παρακάτω εἶναι ἰδιαιτέρως σκληρό!
Ἐὰν δὲν ἀντέχετε μὴν τὸ δεῖτε! Εἶναι τὰ ἔργα αὐτῶν ποὺ μᾶς ἔχουν τόσο, μὰ τόσο ἀγαπήσει… Ἐλπίζω μόνον νὰ μὴν μᾶς δείξουν συντόμως τὴν ἀγάπη τους μὲ τὸν αὐτὸν τρόπο!!!!

φωτογραφία

(Visited 87 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀγαπᾶς τήν Ἑλλάδα; Καί γιατί ἀκόμη φορᾶς τήν μαντήλα;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀγαπᾶς τήν Ἑλλάδα; Καί γιατί ἀκόμη φορᾶς τήν μαντήλα; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply