Κάποιοι, ξεκίνησαν νά κινδυνολογοῦν. Γιατί ἄρα γέ;

Κάποιοι, ξεκίνησαν νά κινδυνολογοῦν. Γιατί ἄρα γέ;Γιά ποιάν εἰρήνη συζητοῦν κάποιοι; Γιά ποιάν προσπάθεια τῆς χώρας νά παραμείνῃ ἀπέχουσα ἀπό πολεμικές συρράξεις; Μήπως ὅλο αὐτό πού ζοῦμε δέν εἶναι τίποτα ἄλλο παρά μόνον ἡ ἔκφρασις τοῦ δικοῦ τους φόβου γιά τά τομάρια τους;
Καὶ οἱ προσκυνημένοι δὲν μποροῦν νὰ συνδιαλαγοῦν. Τρέμουν! 

Κι ὅταν κάποιος τρέμῃ, τότε ἀπλούστατα, τὰ κάνει ἐπάνω του!
Κι ἐπεὶ δὴ ἐδῶ μέσα ἔχουμε γεμίσει Ἐφιᾶλτες, ΝΑΙνΑΙκούς  καὶ προσκυνημένους, ἔβγαλαν τὰ τσιράκια τους παγανιά, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ὑπαγορεύσουν πὼς πρέπει νὰ κάτσουμε ἥσυχα ἥσυχα στὰ αὐγουλάκια μας καὶ νὰ τὰ κλωσίσουμε. 
Διότι κότες μᾶς ἔχουν κάνει τόσες δεκαετίες. Κι ὄχι μόνον δὲν τὸ ἔχουμε ἀντιληφθεῖ, ἀλλὰ πιστεύουμε πὼς εἴμαστε καὶ λέοντες… Μὴν γελάσω…. 

Παρ” ὅλα ὅμως αὐτὰ ποὺ αἰσθανόμαστε, παρὰ τοῦ γεγονότος πὼς ἔχουμε μεταμορφωθεῖ σὲ λειρᾶτες κότες, παρ” ὅ,τι ἡ ἐπανάστασίς μας παραμένει μόνον στὰ πληκτρολόγια, αὐτοί, οἱ χειραγωγοί μας, δὲν τὸ βάζουν κάτω. 
Κι ἔτσι ἔχουν ἐξαπολύσει τὰ τσιράκια τους, βλέπετε ΔΟΛ, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς «ἐνημερώσουν» γιὰ τὰ ὅσα θὰ πάθουμε. 
Δυστυχῶς ὅμως γιὰ αὐτούς, δὲν εἶδα νὰ κάνουν μίαν ἀνάλυσιν γιὰ τὰ ὅσα παθαίνουμε ἤδη, ἀπὸ τοὺς Ἀλβανούς, ποὺ διεκδικοῦν τὴν Ἤπειρο. 
Οὔτε τοὺς εἶδα νὰ κόβονται γιὰ αὐτὰ ποὺ παθαίνουμε ἤδη στὴν Θράκη, ἀπὸ  τὸ τουρκικὸ στοιχεῖον, ποὺ ὅλοι τους ἐξέθρευσαν. 
Οὔτε εἶδα κάποιαν ἀνάλυσιν γιὰ τὸ τὶ παθαίνουμε ἀπὸ τὰ ἐκατομμύρια τῶν ΛΑΘΡΟεποίκων ποὺ ἔχουν στοιβάξει στὶς γειτονιές μας καὶ στὴν χώρα μας γενικότερα. 
Καὶ καλά, δὲν ἐνδιαφέρονταν νὰ προλάβουν. Τώρα πού ἤδη τό πρόβλημα εἶναι ἐμφανέστατον, γιατί ἀκόμη σιωποῦν; 
Αὐτός ὁ δημοσιογρᾶφος, πού τόσο θαυμάσια ἀναλύει τά παρακάτω, ποῦ ἦταν ὅταν ὁ Μπαχτσελί περιόδευ στήν Θράκη, ὥς ὑποβεζύρης; Ποῦ ἦταν ὅταν ὁ Νταβούτογλου-βεζύρης ἔκανε τά ὅμοια; Ὅταν ἡ βαλιδέ χανούμ ἐπίσης περιπατοῦσε στήν Θράκη μας, σάν νά περπατοῦσε σέ Ἑλληνική ἐπαρχία; 
Εἴδατε κάποιαν γραφή του; Κάποιες σκέψεις του; Κάποιες ἐκτιμήσεις τους; Ἐγὼ ὄχι…
Τώρα λοιπόν ἀπό ποῦ πηγάζει ὁ …πατριωτισμός του; Ἀπό ποῦ μᾶς πρέκυψε τό τόσο κόψιμό του γιά τήν ἐνημέρωσίν μας; Μήπως κι αὐτός ἀπλῶς μᾶς προειδοποιεῖ γιά αὐτά πού ἔρχονται; 
Καὶ ξέρετε, ὅταν αὐτοὶ προειδοποιοῦν, δὲν τὸ κάνουν διότι ἐξ αἴφνης μᾶς ἀγάπησαν… Σιγά!
Ἀπλῶς τέτοιες ἐντολὲς ἔχουν λάβει…
Κι ἐπεὶ δὴ ὁ ἀέρας βρωμᾶ μπαρούτη, ὁ  Δημάκας ἀπλῶς μεταφέρει αὐτὰ ποὺ τοῦ εἶπαν νὰ μεταφέρῃ…
Σιγὰ μὴν κινδυνεύουμε ἀπὸ τὴν πτώσιν τοῦ ἀεροπλάνου τῶν Τούρκων. 
Ἀλλά πῶς θά παρουσιάσουν τά ὅσα μᾶς ἔχουν προγραμματίσει; 
Πρέπει νὰ στρώσουν τὸ ἔδαφος καταλλήλως.. Κι ἔτσι ἔβγαλαν τὰ τσιράκια τους παγανιά..
Άπὸ ἐδῶ καὶ πέρα μόνον τέτοια θὰ διαβάζουμε…
Καὶ εἴμαστε μόνον στὴν ἀρχή.
Γιὰ κάθε περίπτωσιν ὅμως τὸ ξαναγράφω: ὅλο τὸ σκηνικὸ ποὺ ἔχουν στήσει, εἶναι γνωστό. Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ ἡ γνωστὴ παροιμία μας ποὺ λέει πὼς ὅποιος σκάβει τὸν λᾶκκο τοῦ ἄλλου…
Κι ἐμεῖς αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἀναμένουμε…
Μᾶς σκάβουν τὸν λᾶκκο….
Καὶ τὸ κάνουν ἐν τελῶς συνειδητῶς!
Ποντάρουν στὴν ἔως σήμερα συμπεριφορά μας, ποὺ μᾶλλον πρὸς τῆς κοτούλας ὁμοιάζει. 
Ἀλλά εἶναι ἔτσι;
Ἐγὼ ἤξερα ἀπὸ τὸν παπποῦ μου πὼς τὸ ἀγώι ξυπνᾶ τὸ ἀγωγιάτη.
Κι ὁ ἀγωγιάτης αὐτὴν τὴν στιγμὴ δὲν ξέρει τὶ τοῦ γίνεται, ἀλλὰ συντόμως θὰ κληθῇ νὰ τὰ βγάλῃ πέρα μὲ τὸ ἀγώι.  
Φιλονόη.
Υ.Γ.1. Σᾶς παρουσιάζω τὸ ἄρθρον τοῦ ἡττοπαθοῦς, «φιλειρηνικοῦ» καὶ ξεπουλημένου ΔΟΛ. Ἀναμενόμενον. Ἴσως νὰ χρησιμοποιῇ λογικὰ ἐπιχειρήματα, ἀλλὰ τοῦ λείπουν βασικὰ στοιχεῖα. 
Υ.Γ.2. Γιατί αὐτός ὁ δημοσιογρᾶφος ἀγνοεῖ ἐν τελῶς τόν παράγοντα Κοῦρδοι; Ἔτσι τοῦ εἶπαν; 
Υ.Γ.3. Γιατί ἐξ αἴφνης ὅλοι καταπιάνονται μέ τήν ἀπειλή τῆς Τουρκίας; Δέν ξέρουν ἤ κάνουν πώς δέν ξέρουν; 
Υ.Γ.4. Γιατί δέν ἀναφέρει τόν δάκτυλο Τουρκία στά προβλήματα τῆς Συρίας; Κι αὐτόν τόν ἀγνοεῖ; 
Υ.Γ.5. Γιατί δέν ἀναφέρει τήν παραμονή Ἰσραηλινῶν καί Ἀμερικανῶν καί Ῥώσσων στήν Κύπρο; Κι αὐτήν τήν ἀγνοεῖ; Καί τί στό καλό λαμβάνει ὑπ” ὄψιν του;
Υ.Γ.6. Μὴν δέχεστε τὴν κινδυνολογία. Μᾶς καταβάλλει. Κάτι τέτοιο δὲν μᾶς ἀξίζει. Ἐμεῖς ἔχουμε ἄλλον δρόμο νὰ διαβοῦμε. Σαφῶς καὶ θὰ ἔχουμε μπελᾶδες μὲ τὸν πόλεμο ποὺ ἐτοιμάζουν. Ἀλλὰ πλέον παίζουμε κι ἐμεῖς. Ὄχι αὐτὰ τὰ κουδουνισμένα. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες. Κι ἐμεῖς εἴμαστε ἀποφασισμένοι νὰ ἀλλάξουμε διὰ παντὸς τὸ σκηνικόν! 

Πώς η κατάρριψη του τουρκικού Φάντομ απειλεί την Ελλάδα

Αν οι ΗΠΑ επιλέξουν την Αγκυρα για να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος κατά της Συρίας, αυτό θα οδηγήσει σε σημαντική γεωστρατηγική αναβάθμισή της

Του Λουκά Δημάκα

 

Μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα διαμορφώνει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου η κατάρριψη του τουρκικού αεροφωτογραφικού Φάντομ από τη Συρία, η οποία δημιουργεί ένα καινοφανές περιβάλλον απειλής για την Ελλάδα. Συγκεκριμένα ανατέλλει το ενδεχόμενο σημαντικής γεωστρατηγικής αναβάθμισης της Τουρκίας αν, όπως φοβούνται στρατιωτικοί αναλυτές, η Αγκυρα επιλεγεί από κάποιες δυνάμεις – ΗΠΑ και αραβικούς κύκλους – για να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος κατά της Συρίας! Μια αναβάθμιση με ευθεία αντανάκλαση κυρίως στη διαμόρφωση των ΑΟΖ και των ενεργειακών οδών στην Ανατολική Μεσόγειο, το σημερινό ενεργειακό στάτους της Κύπρου, το Αιγαίο κ.ο.κ.
Αυτό το γεωπολιτικό σενάριο δείχνει τολμηρό και μακρινό για όσους κάνουν απλή ανάγνωση των περιστατικών. Ωστόσο, δεν είναι κατ” ανάγκην έτσι για τρεις λόγους:
 Πρώτον, διότι ο κ. Ερντογάν δήλωσε ευθέως ότι η Τουρκία θα διαλέξει τον χρόνο, τον τρόπο και τη μορφή της απάντησης στη Συρία. Η Τουρκία έχει ήδη αναπτύξει στρατεύματα, συστοιχίες πυραύλων και άλλα αντιαεροπορικά όπλα κατά μήκος της μεθορίου με τη Συρία. Στρατηγός των σύρων ανταρτών υποστήριξε χθες πως και η Δαμασκός έχει αναπτύξει κάπου 170 άρματα μάχης κοντά στα σύνορα, βόρεια της πόλης Χαλέπι.
 Δεύτερον, διότι μόλις προχθές την Πέμπτη η τουρκική εφημερίδα «Γενί Σαφάκ» μάς ενημέρωνε ότι η Τουρκία άλλαξε τους κανόνες εμπλοκής των Ενόπλων Δυνάμεών της και πλέον δεν θα απαιτείται εντολή του Πρωθυπουργού για να καταρριφθεί αεροσκάφος που παραβιάζει τον τουρκικό εναέριο χώρο. Εφεξής οι τοπικοί διοικητές θα ανοίγουν πυρ κατά την κρίση τους… Εξέλιξη που πρέπει να ιδωθεί ως συνέχεια του τουρκικού ισχυρισμού μετά την κατάρριψη του Φάντομ ότι μόνο φέτος ελληνικά, ισραηλινά, ιταλικά κ.λπ. αεροσκάφη έχουν παραβιάσει 114 φορές τον τουρκικό εναέριο χώρο – ψευδούς ισχυρού φυσικά, τουλάχιστον όσον αφορά την Ελλάδα…
– Τρίτον, διότι η Αγκυρα έχει προαναγγείλει «πολιτική κανονιοφόρων» για να στηρίξει το επιθετικό ερευνητικό πρόγραμμα υδρογονανθράκων εις βάρος των δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Η νεοθωμανική… Αυτοκρατορία. Χθες το Εθνικό Συμβουλιο Ασφαλείας της Τουρκίας με «νεοθωμανκού» και «αυτοκρατορικού» τύπου ανακοίνωσή του, με αναφορές σε όλη την περιoχή (!), τονίζει πως αποτελεί προτεραιοτητα η προστασία των δικαιωμάτων της Τουρκίας και της «Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου» στην Αν. Μεσόγειο και ότι θα συνεχισθούν «σε πλήρη συνεργασία» οι δραστηριότητες φορέων και «θεσμών» – εννοώντας προφανώς τις προαναγγελθείσες παράνομες έρευνες υδρογονανθρακων στην ΑΟΖ της Κύπρου και της Ελλάδας…

 

ΣΟΥΝΙΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ. Αναλυτές του ελληνικού «Πενταγώνου» – και όχι μόνο! – εκτιμούν ότι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να δρομολογηθούν εύκολα και λόγω των ευρύτερων γεωπολιτικών εμπλοκών. Αλλωστε, λένε, υπάρχει μια ρεαλιστική βάση που έχει να κάνει και με τα «εσωτερικά» του ισλαμισμού: τον κίνδυνο δημιουργίας ενιαίου – πραγματικού ή κατασκευασμένου – σουνιτικού γεωπολιτικού πλέγματος (με αιχμή την Τουρκία του σουνίτη Ερντογάν), το οποίο θα προσπαθεί να αποδομήσει το σιιτικό τρίγωνο Ιράν, Συρίας και Χεζμπολάχ του Λιβάνου.
Το πρωταρχικό στοιχείο που διαμορφώνει αυτή την πραγματικότητα είναι η ταραχώδης κατάσταση που υπάρχει στη Συρία. Σε αντίθεση με τις αφελείς αντιλήψεις περί ενός ομογενούς εξεγερθέντος λαού που ζητάει δημοκρατία, η ενδοσυριακή σύρραξη αρχίζει από τη διαχρονική προσπάθεια της σουνιτικής πλειονότητας του πληθυσμού να αποτινάξει την κυριαρχία της μειονότητας των αλεβιτών (που αποτελούν παρακλάδι των Σιιτών) και να πάρει αυτή την εξουσία.

 

ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Απλά πράγματα, κατά τους ειδικούς – τρομακτικά για εμάς αν επαληθευτούν, λόγω της γιγαντιαίας αναβάθμισης της Τουρκίας που απαιτεί! Μια τέτοια (ή παρόμοια) εξέλιξη θα είχε φυσικά και τεράστιες συνέπειες στις ευρύτερες ισορροπίες ισχύος στην περιοχή που θα επηρέαζαν αρνητικά ακόμα και το Ισραήλ!
Τι σημαίνει όμως αυτή η πραγματικότητα για τη χώρα μας και την Κύπρο; Το κύριο, όπως προείπαμε, είναι ότι ενδέχεται να βρεθούν ενώπιον μιας εξαιρετικά αναβαθμισμένης Τουρκίας.
Η υλοποίηση του ενδεχομένου αυτού, κατά τον δρα Κωνσταντίνο Γρίβα, ο οποίος διδάσκει Γεωγραφία της Ασφάλειας και των Αφοπλισμών στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ξεκινά από την αδυναμία των ΗΠΑ και της Δύσης γενικότερα να επέμβει με στρατιωτικά μέσα στη Συρία, χάρη στις διαφαινόμενες υψηλές δυνατότητες του συριακού οπλοστασίου, ιδιαίτερα αντιαεροπορικών και συστημάτων παράκτιας άμυνας – ρωσικής κατασκευής. Ετσι, αν οι ΗΠΑ επιμείνουν στη στρατηγική τους να αποδομήσουν τον σιιτικό «άξονα» Ιράν, Συρίας, Χεζμπολάχ, τότε θα επιλέξουν τη στρατηγική της στρατιωτικής παρέμβασης. Αυτό ωστόσο δεν φαίνεται να είναι σε θέση να το κάνουν μόνοι τους. Μπορούν όμως να το κάνουν σε συνεργασία με την Τουρκία.

 

ΟΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ. Μια τέτοια εξαιρετικά αναβαθμισμένη και επικίνδυνη Τουρκία δύσκολα θα μπορεί να φρεναριστεί σε όλα τα μέτωπα. Για να μείνουμε στο… επίκαιρο θέμα της παραβίασης εναέριου χώρου από μαχητικά αεροσκάφη, η Αγκυρα δεν θα «περιοριστεί» π.χ. στις 363 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και τις 2 υπερπτήσεις νησιών που έχει φέτος (μέχρι τον Μάιο), τις 962 παραβιάσεις και 4 υπερπτήσεις του 2011 ή τις 1.239 παραβιάσεις και 20 υπερπτήσεις του 2010.(πηγή)
(Visited 54 times, 1 visits today)
Leave a Reply