ΠΠ: Ἀνυπόγραφη ἡ δανειακὴ μὲ EFSF!! ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Από τον ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ

Εμπεριέχει το Ν. 4060/2012 – Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε. Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης».(ΦΕΚ Α’ 65/22-03-2012)

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply