Τὰ σενάρια.

Τὰ σενάρια.Διάβαζα λοιπόν, σὲ κάποιο ἱστολόγιον, πρὸ ἡμερῶν, κάτι θαυμάσιες σκέψεις καὶ ἰδέες.
Οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ὁ ἀρθρογράφος ἰσχυριζόταν πὼς τὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος εἶναι οἰκονομικὸν καὶ θρησκευτικόν.
Μὲ σθένος ὑπερασπιζόταν τὶς θέσεις του, οἱ ὁποῖες περιλιπτικῶς ἦταν οἱ κάτωθι:

  • Θέλουν νὰ μᾶς ἁρπάξουν τό χρῆμα γιὰ νὰ τοὺς δώσουμε δωρεὰν τὰ πετρέλαια.
  • Πίσω ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις μας εἶναι πετρελαιοφάγοι, ποὺ εἶναι καὶ άνελέητοι!!!!
  • Ὁ λόγος ὑπάρξεως τῆς κάρτας τοῦ πολίτου εἶναι γιὰ νὰ μᾶς πτωχεύσουν καὶ ἀτομικῶς καὶ συνολικῶς, διότι θὰ παρακολουθοῦν κάθε μας συναλλαγὴ καὶ δὲν θὰ μποροῦμε νὰ κρύψουμε κάτι.
  • Οἱ Γερμανοὶ εἶναι οἱ ἐγκέφαλοι τῆς κρίσεως. Θέλουν νὰ βάλουν τὸν Νότο νὰ δουλεύῃ γιὰ τὸν Βορά.
  • Θέλουν νὰ καταργήσουν τὴν ἐκκλησία, γιὰ νὰ ἀνοίξουν δρόμο στὸν ἀντίχριστο.
  • Θέλουν νὰ φέρουν τοὺς μουσουλμάνους, γιὰ νὰ σφάξουν τοὺς χριστιανούς, ποὺ ἀντιδροῦν στὴν κάρτα τοῦ πολίτου, πρὸ κειμένου νὰ περάσῃ ἐλεύθερα… Οἱ μουσουλμάνοι ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν κάρτα.
  • Θέλουν νὰ καταργήσουν τὰ σύνορα, γιὰ νὰ μὴν πληρώνουν δασμούς.
  • Θέλουν νὰ χαρίσουν στὴν Τουρκία τὴν Θράκη, διότι τοὺς κάνει περισσότερα χατήρια.
  • Θέλουν νὰ πετάξουν τοὺς Ἕλληνες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, διότι οἱ  Ἕλληνες εἶναι χριστιανοὶ καὶ διαφυλάττουν ἐδῶ καὶ αἰῶνες τὶς ἀξίες τῆς ἐκκλησίας….
Καὶ διάφορα ἄλλα τέτοια χαριτωμένα. Ἀνακατεμένα δῆλα δὴ ἐθνικά, θρησκευτικά, κοινωνικά, οἰκονομικά, πολιτικά, πολιτιστικὰ ζητήματα.
Βέβαια, ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, ἐὰν τὸ ἐξετάσουμε μὲ καθαρὸ καὶ ψύχραιμμο βλέμμα, ὅλο τὸ σκηνικὸ ποὺ μᾶς ἔχουν στήσει, ναί, πολὺ εὔκολα θὰ μπορούσαμε νὰ συμπεράνουμε εἶτε τμῆμα, εἶτε στὸ ὅλον τῶν παραπάνω.
Ἀλλὰ προσωπικῶς πιστεύω πὼς βλέπουμε μόνον τὴν κορυφὴ ἀπὸ τὸ παγόβουνο.
Γιατί; Δὲν γνωρίζω… Ἄν καὶ τὸ παγόβουνον εἶναι τεράστιον, παρὰ ταὔτα, ἐμεῖς βλέπουμε μόνον τὴν κορυφή του!
Ἐὰν ἀναλογιστοῦμε ὅμως πὼς τελικῶς ἡ κάρτα τοῦ πολίτου, γιὰ παράδειγμα δὲν μᾶς φορτώνεται διότι θέλουν νὰ καταπολεμήσουν τὴν φοροδιαφυγὴ ἤ γιὰ νὰ μᾶς ἁρπάξουν τὰ περιουσιακά μας στοιχεῖα, ἀλλὰ μόνον γιὰ νὰ μᾶς ἐλέγχουν σὲ κάθε μας κίνησιν, τότε ἴσως θὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς τὸ χρῆμα δὲν ἔχει καμμίαν ἀπολύτως ἀξία ἐμπρὸς στὴν ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου γιὰ αὐτοδιαχείρισιν καὶ γιὰ ἐλευθερία!
Ἐὰν ἀπὸ τὴν ἄλλην συνειδητοποιήσουμε πὼς τὰ πετρέλαια οὔτε ἀνεξίτηλα εἶναι, οὔτε τὰ καταλληλότερα γιὰ τὴν λήψιν ἐνεργείας, κι ἐὰν θυμηθοῦμε τὶς ἐπιτυχεῖς ἔρευνες ποὺ ἔχουν κάνει γύρω ἀπὸ τὴν χρήσιν τοῦ ὑδρογόνου καὶ τὴν ἀπόδοσίν του, τότε εἶναι νομίζω ἀπλὸ νὰ καταλάβουμε πὼς ἀπλῶς δὲν θέλουν νὰ ἔχουμε ἐμεῖς πρόσβασιν στὰ πετρέλαια. Αὐτοὶ δὲν τὰ χρειάζονται! Ἔχουν ἀπλούστερες καὶ οἰκονομικότερες μεθόδους, πρὸ κειμένου νὰ καλύπτουν τὶς ἐνεργειακές τους ἀνάγκες.
Ἐὰν πάλι θὰ ἤθελαν τὴν Τουρκία ὥς σύμμαχο, τότε δὲν θὰ μεριμνοῦσαν νὰ τὴν ἐξαφανίσουν, ὅπως ξεκίνησαν νὰ κάνουν τώρα. Καὶ θὰ τὸ κάνουν.
Διότι ἡ Τουρκία οὐδέποτε ἦταν τόσο ὑπάκουος συνεργάτης, ὅπως ἤμασταν πάντα ἐμεῖς.
Ὅσο γιὰ τὴν Γερμανία…
Χμμμ… Ἐδῶ χαμογελῶ…
Πράγματι στὴν Γερμανία ὑπάρχουν ὑποδομὲς τέτοιες, πρὸ κειμένου νὰ ἀσκήσῃ ἐξουσία καὶ σὲ νότο καὶ σὲ βορά.
Ἐπίσης ὑπάρχει καὶ τὸ καλαμοκαβάλημα ποὺ ἀπαιτεῖται, πρὸ κειμένου νὰ πιστεύουν οἱ Γερμανοὶ ἑαυτοὺς ὥς ἀρείους. Τί στά κομμάτια;  Δύο παγκοσμίους πολέμους ἔχουν στρώσει! Στόν τρίτο θά κολλήσουν;
Ὅμως δὲν εἶναι μόνον ἡ Γερμανία. Ἐὰν τὴν παρατηρήσουμε προσεκτικότερα, θὰ διαπιστώσουμε πὼς ἀπλῶς κάποιοι κανόνες ἰσχύουν κι ἐκεῖ. Ἀφῆστε δὲ ποὺ κι αὐτὴ ὣς χώρα εἶναι καταχρεωμένη. Πόσο θά κρατήσῃ μέ ὅλην τήν ὑπόλοιπη Εὐρώπη πτωχευμένη;
Δὲν θὰ κρατήσῃ! Ἀπλούστατα!
Δὲν μπορεῖ…
Συνεπῶς καὶ ἡ Γερμανία ἀπειλεῖται ἀγαπητοί μου φίλοι. Ἴσως ὄχι ἄμεσα, ἀλλὰ σαφῶς πορεύεται τὴν ἴδιαν διαδρομὴ μὲ ἐμᾶς!
Τὰ σενάρια λοιπὸν εἶναι πάρα πολλά! Καὶ ἄλλες τόσες οἱ ὑποθέσεις!!!
Μὰ τὸ πρῶτον τμῆμα, ὅλων τῶν σεναρίων, εἶναι τὸ πασιφανές!
Ὁ Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος εἶναι ἐδῶ, μᾶς ἀπειλεῖ καὶ ἀδυνατοῦμε πλέον νὰ τὸν ἀποφύγουμε!

Στὴν διαδρομὴ θὰ συμβοῦν πάρα πολλά. 
Ἄλλως τέ, ὅλες οἱ παγκόσμιες καταστροφὲς δὲν ξεκίνησαν σὲ μίαν μόνον στιγμή, ἔτσι, ἀναίτια…. Κάτι τὶς προσκαλοῦσε. ΠΑΝΤΑ! 

Καὶ σήμερα σαφῶς εἶναι ὅλα ἕτοιμα. 
Μόνον ποὺ κάποιοι δὲν γνωρίζουν τὸ μετά…
Τὰ ἔχουν σχεδιάσει ὅλα θαυμάσια…
Τρίβουν τὰ χέρια τους…
Ξεκινᾶ ἡ μελέτη καὶ ἡ προετοιμασία τῶν γεγονότων ποὺ βιώνουμε τώρα ἐδῶ καὶ αἰῶνες…. 
Ναί, αἰῶνες! Δὲν γίνονται αὐτὰ μόνον σὲ μίαν στιγμή.. .Οὕτε σὲ μερικὰ μόνον χρονάκια… Κυττᾶμε γύρω μας.. Κυττᾶμε ψηλά… Κυττᾶμε ἀκόμη κι ἔξω ἀπὸ τὴν Γῆ… Τὰ πάντα εἶναι ἕτοιμα… Ὄχι διότι προέκυψε ἐξ αἴφνης ἡ προετοιμασία, ὅταν κάποιοι «κακοὶ» ἀνέλαβαν τὰ ἡνία. Οἱ «κακοὶ» πάντα εἶχαν τὰ ἡνία καὶ πάντα προγραμμάτιζαν σὲ βάθος αἰώνων… Ἤξεραν αὐτοί… Κι ἔμαθαν καὶ τὰ παιδιά τους ἀλλὰ καὶ τὰ ἐγγόνια τους…

Τώρα λοιπὸν ἀρχίσαμε νὰ ξυπνᾶμε…
Ἀργά;
Ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά…
Τὰ ὅπλα μας εἶναι ἕτοιμα…
Τὸ μόνον ποὺ ἀπαιτεῖται εἶναι νὰ πιάσουμε καὶ νὰ τὰ χειριστοῦμε!

 

Φιλονόη. 

φωτογραφία

(Visited 73 times, 1 visits today)
Leave a Reply