Οἱ ἀνύπαρκτοι δάσκαλοι!

Οἱ ἀνύπαρκτοι δάσκαλοι!1
Αὔριο ξεκινοῦν τὰ σχολεῖα. Κι ὄχι μόνον ξεκινοῦν, ἀλλὰ μέσα στὴν διδακτέα ὕλη θὰ εἶναι καὶ τὸ κατάπτυστον «δημιούργημα» τῆς μανδᾶμ Φιλιππάκη.

Ἀπὸ τὴν Φιλιππάκη δὲν περίμενα οὔτε νὰ σκεφθῇ, οὔτε νὰ ἀναλογιστῇ τὶς εὐθῦνες της, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ ὑπαναχωρήσῃ. (Μεταξύ μας, ἰδία στάσις μὲ τὴν στάσιν  Ῥεπούση… Σέ τί ἀκριβῶς διαφέρουν;)
Ἡ μανδὰμ Φιλιππάκη λοιπὸν δὲν ἔχει κανένα πρόβλημα. Τσίμπησε ζεστὸ χρῆμα, γιὰ τὸ ὁποῖον οὐδέποτε κοπίασε,  ἐφ’ ὅσον τὸ «δημιούργημά» της δὲν ἦταν παρὰ μία κακῆς ποιότητος μετάφρασις τοῦ ἄλλου «πονήματος», τοῦ ὁποίου φέρεται ὥς συνδημιουργός, καὶ τὸ ὁποῖον «πόνημα» ἀπευθύνεται σὲ ἀλλοδαποὺς ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ μάθουν τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα!!!!
Δῆλα δή, κατ’  οὐσίαν ἡ Φιλιππάκη πληρώθηκε διπλά, γιὰ κάτι ποὺ δὲν ἀφορᾷ τοὺς Ἑλληνόπαιδες ἀλλὰ τοὺς ἀνᾲ τὸν πλανήτη φοιτητὲς καὶ σπουδαστὲς τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης! Τόσο ἀπλᾶ!

Ἀπὸ τὴν ἄλλην μερικά, ἐκεῖνο τὸ ὑπουργεῖον ἀπαιδείας δὲν ἔχει κανέναν λόγο νὰ κόπτεται. Ἐντολὲς ἐξυπηρετεῖ. Γιατί λοιπόν νά κάτσῃ καί να «κοσκινήσῃ» τό τί θά διδαχθοῦν τά παιδιά; Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅλα τὰ συγγράμματα πλέον εἶναι συγχρηματοδοτούμενα ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσιν καὶ ἀπὸ τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν! Ἄλλος ἀποφασίζει, διότι ἄλλος δίδει τὸ πολὺ χρῆμα! Ὄχι ὁ ὑπουργός. Αὐτὸν τὸν ἔχουν στὴν βιτρίνα. 

Γιὰ αὐτὸ ὅμως τὸ κατάπτυστον «δημιούργημα» καλούμαστε τώρα νὰ λάβουμε θέσιν.
Θά πᾶμε τά παιδιά μας στά σχολεῖα, ναί ἤ ὄχι; Κι ἐάν ναί, θά διδαχθοῦν τήν γραμματική τους μέ τόν τρόπο πού θά τήν διδαχθοῦν οἱ σπουδαστές τῶν νέων Ἑλληνικῶν στό Παρίσι, στό Λονδίνο ἤ στό Κέιπ Τάουν ἤ θά διδαχθοῦν τήν ἑλληνική ὥς μητρική τους γλῶσσα; Ἐδῶ μᾶς θέλω!

Αὐτὸ ποὺ περίμενα ἀρχικῶς εἶναι νὰ ἀντιδράσουν οἱ δάσκαλοι. Ἀλλὰ ἔτσι ἀποχαυνωμένοι ποὺ εἶναι ἀφ΄  ἑνός, λόγῳ τῆς ἀπείρου βάθους λοβοτομῆς τους, κι ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἔτσι στὰ καρφιὰ ποὺ κάθονται, λόγῳ τοῦ διαρκῶς συρρικνωμένου βιοτικοῦ τους ἐπιπέδου, ποῦ μυαλό, σκέψις καί συνείδησις γιά ἀντίδρασιν ἀναφορικῶς μέ τήν παιδεία;
Μάλλιστα, στὶς ἐξαγγελίες τους, γιὰ ἀπεργίες, μὲ τὸ «καλημέρα» ἀναφέρουν πὼς πρέπει νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν ἐξαθλίωσιν τῶν μαθητῶν καὶ τῶν δασκάλων. Χά… (Μὴν γελάσω πολὺ ὅμως…)
Ἐξαθλίωσις σημαίνει ἐξαθλίωσις! Δὲν σημαίνει πνευματικὴ κατάπτωσις! Σημαίνει πτωχοποίησις! Σημαίνει ἀδυναμία πληρωμῆς τῶν βασικῶν εἰδῶν διατροφῆς καὶ διαβιώσεως. Δὲν σημαίνει νὰ πάρουν ἕνα παιδὶ καὶ νὰ τὸ κάνουν ἄνθρωπο! Γιὰ αὐτὰ τὰ ζητήματα δὲν φέρουν εὐθύνη! Εὐθύνη φέρει τὸ Ὑπουργεῖον ἀπαιδείας. (Ποῦ εἶσαι χἌννα μέ τά ὠραῖα σου; Ποῦ γυρνᾶς; Μᾶς ἔλειψες κι ἐσὺ καὶ οἱ φωτοτυπίες σου!!!)

Μέσα στὸ καλοκαίρι ποὺ πέρασε συζήτησα μὲ τοὐλάχιστον δύο ντουζίνες δασκάλους! (Δὲν γνωρίζω τὸ πῶς μὲ βρίσκουν… Ἀλλὰ μᾶλλον μὲ σημαδεύουν…  Οὐδέποτε τοὺς ἔχω ξεφύγει!!!)
Αὐτοὶ λοιπόν, ἄν καὶ καλοὶ ἄνθρωποι, οἰκογενειᾶρχες, σοβαροί, μελετηροί, δραστήριοι, οὐδέποτε ἀντελήφθησαν, παρ’ ὅ,τι μέσα στὰ σχολεῖα κινοῦνται, πὼς ἡ μανδὰμ Φιλιππάκη, παρέα μὲ τὴν κουστωδία της, κατάφεραν νὰ περάσουν ἕνα τόσο σοβαρὸ τερατούργημα ὥς ἀνάγνωσμα!. (Ὧρες ὧρες ἀναρωτιέμαι ἐὰν τὸ «ἀνάγνωσμα» ἐτοῦτο πέρασε κάτω ἀπὸ τὴν μύτη τους ἤ ἐὰν εἶναι τῆς φανατασίας μας!)
Ἀθῶοι δηλώνουν! Ἀδαεῖς! Ἔτρεχαν πανικόβλητοι στὸ διαδίκτυον γιὰ νὰ διαβάσουν τὶς καταγγελίες ποὺ τοὺς ἀνέφερα! Καὶ μετὰ ἐπέστρεφαν σκεπτικοί, προβληματισμένοι, τρομαγμένοι… Ἄλλοι κατάλαβαν κι ἄλλοι, οἱ περισσότεροι,  δὲν κατάλαβαν.. .Αὐτοὶ λοιπὸν οἱ περισσότεροι,μάλλιστα εἶπαν-σὲ γενικὲς γραμμές- πὼς «ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα καὶ δὲν ἀλλάζουν»…
Δῆλα δή, εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἀγωνισθοῦν γιὰ τὸ ψωμί, ποὺ τοὺς κλέβουν, ἀλλὰ γιὰ τὴν πνευματικὴ τροφὴ ἀπλῶς …ΧΕΣΤΗΚΑΝ!!!!Νὰ πᾶμε στὸ ὑπουργεῖον! (Ναί, τὸ ἄκουσα κι αὐτὸ ἀπὸ μερικούς!!!!)

Κι ἐρωτῶ:

Ἐάν ἐγώ, πού εἶμια μονάδα, πάω στό ὑπουργεῖον, ποιός θά μέ ἀκούσῃ; Νὰ πάω κι ἐγὼ στὸ ὑπουργεῖον.  Ἀλλὰ πρῶτα καὶ κύρια πρέπει καὶ ὀφείλει νὰ πάῃ ὁ δάσκαλος!!!! Αὐτὸς θεωρεῖται εἰδικός! (Τρομάρα του!) Ἀπό ποῦ κι ὥς ποῦ θά εἰσακουστῶ ἐγώ ὥς ἀπλός γονέας;
Νὰ ἤμασταν ὅλοι οἱ γονεῖς  τῆς αὐτῆς ἀντιλήψεως, ναί, νὰ τὸ κάνουμε. Ἀλλὰ στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν σήμερα οἱ μισοὶ γονεῖς πεινοῦν καὶ οἱ ἄλλοι μισοὶ φοβοῦνται πὼς θὰ πεινάσουν συντόμως. Μέ τί μυαλό καί καθαρήν σκέψιν θά ἀσχοληθοῦν καί μέ αὐτό;

Ἐάν δέν ἀντιδράσῃ ὁ δάσκαλος, πού θεωρεῖται εἰδικός, διότι ἔρχεται καθημερινῶς σέ ἐπαφή μέ τά παιδιά, ποιός θά ἀντιδράσῃ; Ὁ μπάρμπας μου ὁ τσέλιγκας;

Ναί, σὲ μίαν τέτοιαν ἀντίδρασιν, οἱ γονεῖς πρῶτοι θὰ στηρίξουν τοὺς δασκάλους. Ἀλλά ποῦ εἶναι ἡ ἀντίδρασις τῶν δασκάλων; Ποῦ εἶναι ὁ λόγος τους; Ποῦ εἶναι ἡ συνείδησίς τους; Ποῦ εἶναι ἡ ἀνάγκη τους γιά παιδεῖα τέτοια πού θά δημιουργῇ σκεπτομένους ἀνθρώπους; Ἤ μήπως δέν θέλουν σκεπτομένους καί θέλουν τοῦβλα, ὅπως δῆλα δή καταφέρνουν νά μεταμορφώνουν σέ μερικά χρόνια τά παιδικά μαυαλά; Τούς βολεύει κάτι τέτοιο; Τούς ἐξυπηρετεῖ; Τούς ἀρέσει; Τούς ἀρέσει δῆλα δή τό θέαμα πού βλέπουν κάθε πρωΐ στόν καθρέπτη τους;

Ἐδῶ ἕνας σύλλογος Δερμοῦζος, ποὺ δημοσίευσε τὴν ἐπιστολὴ τῆς μοναδικῆς δασκάλας ποὺ ἀντέδρασε, βιάστηκε νὰ ἀποστασιοποιηθῇ! Δὲν θέλει παρτίδες μὲ τὴν Χρυσοῦ… Τί λέμε τώρα; Θά τά βάλῃ κοτζάμ σύλλογος μέ τό ὑπουργεῖον ἀπαιδεῖας; Ἐν ᾦ ἡ Χρυσοῦ… Τὰ βάζει….

Τὸ χειρότερόν μας πρόβλημα σήμερα εἶναι ὁ φιλοτομαρισμός μας! Νὰ φᾶμε, νὰ πιοῦμε καὶ  ,,,,πορδέψουμε! Νὰ πάῃ νὰ χαθῇ ἡ ἐλευθερία τῆς κοινωνίας μας! Νὰ πάῃ νὰ πνιγῇ ὁ γείτονας ποὺ τοῦ ἔκαναν ἔξωσιν. Νὰ πάῃ νὰ κουρευτῇ τὸ παιδί μας ποὺ θὰ γίνῃ καλλίτερος καὶ περισσότερο ὑπάκουος δοῦλος ἀπὸ ἐμάς! Ἐμεῖς μόνον νὰ περάσουμε ζάχαρι σήμερα! Ἀρκεῖ!

Ὄχι ἀγαπητοί μου! Δὲν ἀρκεῖ! 
Ξεκινᾶ μία χρονιὰ μὲ τόνους ἠλιθιότητος, τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ Πατριδα μας καίγεται! Οἱ περισσότεροι παραμένουν στὰ τῆς φτώχειας τους καὶ πολὺ καλὰ κάνουν, διότι δὲν ἀντιλαμβάνονται πὼς ἡ μεγαλυτέρα πενία εἶναι ἡ πνευματική! Πὼς ὅταν ἀπουσιάζῃ τὸ ἐλεύθερο πνεῦμα, τότε ἐξουσιάζεται καλλίτερα ὁ ὑπήκοος!
Στὶς πλατεῖες δὲν θὰ γίνῃ κάτι… Τὸ ξέρουμε!
Ἡ μεγάλη ἀνατροπὴ θὰ γίνῃ μετά, σὲ ἄλλους τομεῖς, τότε ποὺ αὐτοὶ ποὺ πρέπει νὰ καταλάβουν, θὰ καταλάβουν πὼς γιὰ νὰ γίνῃ κάποιος ἐλεύθερος, πρέπει πρῶτα νὰ σκέπτεται ἐλεύθερα! Καὶ γιὰ νὰ σκέπτεται ἐλεύθερα κάποιος, πρέπει πρῶτα νὰ φύγουμε ἀπὸ τὴν μαζοποίησιν τῶν παιδικῶν μυαλῶν!
Ἀλλὰ γιὰ νὰ συμβῇ αὐτό, πρέπει οἱ δάσκαλοι νὰ πάψουν νὰ εἶναι ὑπάκουοι ὑπάλληλοι καὶ  νὰ γίνουν ἄνθρωποι μὲ συνείδησιν.

Δύσκολο…. Ναί, ἀλλὰ ὄχι ἀδύνατον… Ἰδίως μετὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μᾶς ἔχουν στρώσει τὰ δικά τους ἀφεντικά!

 

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Ἀφιερωμένον στοὺς δασκάλους καὶ στοὺς γονεῖς ποὺ τοὺς ἐμπιστεύονται:

 

Υ.Γ.2. Ὄχι, τὰ δικά μου παιδιά, καθῶς καὶ πολλῶν ἄλλων, δὲν εἶναι θύματά σας! Ἀπλῶς κοπιάζουμε περισσότερο! Ἀλλὰ σπόρο ῥίχνουμε… Καὶ θὰ καρπίσῃ συντόμως… Νὰ σᾶς δῶ τότε ποῦ θὰ κρυφτεῖτε….. Ὅλοι σας!
φωτογραφία

(Visited 301 times, 1 visits today)
Leave a Reply