Τά λάθη δροῦν προσθετικά ἤ πολλαπλασιαστικά;

Τά λάθη δροῦν προσθετικά ἤ πολλαπλασιαστικά;Αὐτὸ ποὺ γνώριζα γιὰ τὰ μαθηματικὰ προβλήματα ἦταν πὼς ὅταν ξεκινήσῃς τὴν λύσι μίας ἀσκήσεως μὲ λάθος βάσεις, ὅποιαν διαδρομὴ κι ἐὰν ἀκολουθήσῃς, σὲ λᾶθος θὰ καταλήξῃς.
Ἐὰν γιὰ παράδειγμα ἔχω ἐμπρός μου μίαν οἰκοδομή, τῆς ὁποίας τὰ θεμέλια εἶναι στραβοστημένα, ἀλλὰ ἔχουν ἀρχίσῃ ἤδη οἱ ἐργασίες γιὰ τὸν πρῶτο, ἤ ἀκόμη καὶ γιὰ τὸν δεύτερο ὄροφο, ὅσες πατέντες κι ἐὰν κάνω, τὰ θεμέλια εἶναι στραβὰ καὶ ἡ οἰκοδομὴ θὰ πέσῃ σίγουρα.
Δὲν ἴσιώνουν τὰ λάθη. Δὲν γίνεται νὰ ἰσιώσουν. Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ διορθώσουμε ἕνα λᾶθος κι ὄχι νὰ τὸ μεταφέρουμε, προσθέτοντάς του οὐσιαστικῶς ἐπὶ πλέον λάθη, ὀφείλουμε νὰ τὰ ἀναγνωρίσουμε, νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ σημεῖον ποὺ ἔγινε τὸ λᾶθος καὶ νὰ τὸ πιάσουμε ὅλο ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Ἔχουμε λοιπὸν σήμερα φθάσῃ στὸ σημεῖον νὰ συζητᾶμε γιὰ λάθη ἐπὶ λαθῶν, ὦ λάθη, γιὰ τὰ ὁποῖα ὅσοι εὐθύνονται συμπεριφέρονται μὲ ἕναν ἀπόλυτον ὠχαδελφισμό… Σὰν νὰ μὴν συνέβησαν.
Λειτουργοῦν μὲ τὴν λογική: «ἔλα μωρέ… κατέστρεψα μίαν χώρα… καὶ τί ἔγινε… Δὲν μπορεῖτε νὰ μοῦ κάνετε κάτι, διότι ἔκανα λᾶθος!!! Ἄνθρωπος εἶμαι κι ἐγώ… Ἀνθρώπινα καὶ τὰ λάθη μου…»
Εἶναι ὅμως ἔτσι ἤ ἁπλῶς ἔχουμε παρανοήσῃ κάποιες βασικές ἔννοιες; Κι ἐάν ναί, τότε ποιός θά πληρώσῃ τά σπασμένα; Ὁ παθών ἤ αὐτός πού τά ἔσπασε;

Θὰ ξεκινήσω λοιπὸν ἀπὸ τὸ ΔΝΤ καὶ τὴν τρόικα.
Προσφάτως ἀπεφασίσθῃ ἀπὸ τοὺς τροϊκανοὺς νὰ μᾶς ἀνακοινώσουν πὼς λάθεψαν.
Δὲν ἦταν ἡ πρώτη φορὰ φυσικά. Ἁπλῶς τώρα ἀρχίζουν καὶ ἐμφανίζονται κι ἄλλα λάθη, λάθη ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐβασίσθησαν οἱ τροϊκανοί, πρὸ κειμένου νὰ καταλήξουν στὰ λᾶθος συμπεράσματα, στὶς λᾶθος ἀποφάσεις καὶ στὶς λᾶθος κινήσεις καὶ τελικῶς σήμερα νὰ σηκώνουν τὰ χέρια ὥς μὴ ὑπεύθυνοι.
Ἐάν ὅμως δέν εἶναι αὐτοί ὑπεύθυνοι γιά τούς προσφάτους, ἄς ποῦμε οἰκονομικούς, σχεδιασμούς καί τήν καταστροφή τῆς χώρας, τότε ποιός εἶναι; 

(Τοὺς κυβερνητικοὺς θὰ τοὺς ἐλέγξουμε σὲ ἄλλην ἀνάρτησιν, καθῶς ἐπίσης τὰ δικά τους λάθη, τὶς ὑπογραφές, τὸν δόλο ἤ τὴν βλακεία τους.)

Προσωπικῶς λοιπόν, τοὺς τροϊκανούς, καθῶς ἐπίσης κι ὅλους αὐτοὺς ποὺ σχεδιάζουν σήμερα τὰ ὅσα ἀφοροῦν στὴν Ἑλλάδα, τώρα πιὰ  οὐδόλως ἀνευθύνους τοὺς θεωρῶ καὶ φυσικὰ κατὰ βάθος πιστεύω πὼς ἔκρυβε, κάθε τους πράξις, ἀπόφασις, σχεδιασμός, καὶ κρύβει φυσικά, δόλο κατὰ τῆς χώρας καὶ τῶν πολιτῶν της. 

Ἄς τὰ πάρουμε  ὅμως ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Τί εἴδους λάθος ἔκαναν οἱ τροϊκανοί;

 1. Σκόπιμον λᾶθος;
 2. Λᾶθος κατά συνθήκην; Δῆλα δή, κατ’ ἀνάγκην πρό κειμένου νά σώσουν τήν χώρα; (Καί τελικῶς βεβιασμένον;)
 3. Λᾶθος ἀγνοίας, ἀπουσίᾳ στοιχείων;

Ἄς καταπιαστοῦμε μὲ τὸ τρίτον ἀρχικῶς.
Ἀποκλείεται νὰ ἔκαναν λᾶθος ἀγνοίας, διότι δὲν πρόκειται γιὰ ἄτομα ἄσχετα μὲ τὰ οἰκονομικά.
Τὸ πρῶτο ποὺ πράττει κάποιος, ὁ ὁποῖος καλεῖται νὰ δανείσῃ, εἶναι νὰ ἐλέγξῃ τὰ οἰκονομικά, λογιστικά, στατιστικὰ δεδομένα τοῦ αἰτοῦντος τὸ δάνειον, διότι, ὅπως εἶναι πολὺ λογικόν, θέλει νὰ πάρῃ πίσω τὰ χρήματά του. Αὐτοὶ δὲν τὸ ἔπραξαν, ἄν καὶ ὄφειλαν.
Ἡ πρόχειρος καὶ βεβιασμένη ἀπόφασις τοῦ ΔΝΤ νὰ «στηρίξῃ» τὴν χώρα μας βασίστηκε κυρίως στὸν GAPατο καὶ τοὺς ἰσχυρισμούς του, στὸ ἀρνητικὸ κλίμα ποὺ καλλιεργήθηκε ἀπὸ τὴν περιφορὰ τοῦ προαναφερομένου ἀνᾲ τὸν πλανήτη καὶ φυσικὰ στὰ προηγούμενα στοιχεῖα ἀναφορᾶς ἐλλειμμάτων ἀπὸ κυβερνητικοὺς παράγοντες,  τοῦ αὐτοῦ ὅμως κόμματος μὲ τὸν προαναφερόμενον.
Ποῦ ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἔκθεσις τῶν τροϊκανῶν, πού βασίζεται σέ κάποιαν μελέτη ἡ ὁποία νά  ἀποδεικνύῃ τό ὅ,τι εἴχαμε ἤ δέν εἴχαμε θέμα ῥευστότητος; Τήν εἴδαμε ἤ δέν τήν εἴδαμε καί δέν θά τήν δοῦμε ποτέ;
Συνεπῶς, μὲ βάσιν πάντα τὰ λίγα οἰκονομικὰ ποὺ ἀντιλαμβάνομαι, οἱ συγκεκριμένοι δὲν ἔκαναν κάποιο λᾶθος ἀπὸ ἄγνοια. Τὸ λᾶθος τους βασίζεται σὲ κάποιον ἀπὸ τοὺς προηγουμένους παράγοντες. Δῆλα δὴ ἤ σὲ δόλο ἤ σὲ κατ’ ἀνάγκην ἐπέμβασιν στὴν χώρα μας.

Ἔκαναν λοιπόν κάποιο λᾶθος κατά συνθήκην; Δῆλα δή ἔκαναν κάποιο λᾶθος, βεβιασμένοι, στήν προσπάθειά τους νά σώσουν τήν χώρα; Ἤ ὄχι;
Ἐὰν δεκτοῦμε πὼς βασίστηκαν μόνον στὰ παραποιημένα στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ, καὶ φυσικὰ στὴν καούρα τῶν τότε κυβερνητικῶν παραγόντων, ναί, θὰ μπορούσαμε νὰ δεκτοῦμε πὼς πράγματι, ἔκαναν κάποιο λᾶθος ἐξ ἀνάγκης. Δῆλα δὴ κατὰ συνθήκην.
Δὲν συζητᾶμε ὅμως γιὰ τυχαίους οἰκονομικοὺς ἐγκεφάλους. Γνώριζαν τὰ ὅσα συνέβαιναν μὲ τὶς τοκογλυφικὲς χρεώσεις τῆς Goldman Sachs, γνώριζαν τὰ κερδοσκοπικὰ παίγνια ποὺ στήνονταν κατὰ τῆς χώρας μας καὶ φυσικὰ γνώριζαν, μὲ κάθε λεπτομέρεια τὰ ὅσα ὁ ἴδιος ὁ Προβόπουλος συγκάλυψε, ἀναφορικῶς μὲ τὰ Τ10 κι ὅσα τὰ συνόδευαν. Γνώριζαν οὐσιαστικῶς πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅσα γνωρίζαμε ἐμεῖς. Γνώριζαν γιὰ τὰ στοιχήματα, γιὰ τὰ «βρώμικα ὁμόλογα», γιὰ κάθε τὶ ποὺ συνέβαινε στὴν διεθνὴ ἀγορά, ἀλλὰ ἀπεφάσισαν νὰ μὴν τοὺς δώσουν ἀξία καὶ σημασία καὶ νὰ προχωρήσουν στὴν δέσμευσιν τῆς χώρας στὸ ἅρμα τοῦ ΔΝΤ καὶ τῶν λοιπῶν χρηματοδοτῶν.
Δῆλα δή, ἄν καὶ σοβαροί, ἀναγνωρισμένοι, καταξιωμένοι οἰκονομολόγοι, ἀγνόησαν συνειδητῶς κάθε πληροφορία, φήμη, καπνὸ τέλος πάντων, διότι ἔπρεπε νὰ μᾶς σώσουν.
Κι αὐτό πρέπει νά τό πιστέψουμε; Ἤ μήπως νά τό ἀμφισβητήσουμε διότι τό παραμύθι τῶν ἀθώων καί ἠλιθίων ἔχει πρό πολλοῦ καταπέσῃ;

Ἐὰν λοιπὸν δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἠλιθίους, ἀνοήτους, ἀδαεῖς, τότε δὲν συμβαίνει ἡ δευτέρα περίπτωσις. Δὲν μᾶς ἔσωσαν, λόγῳ ἀνάγκης, διότι ἐὰν τὸ εἶχαν κάνῃ, σήμερα δὲν θὰ ἀντικρύζαμε τὴν εἰκόνα ποὺ ἀντικρύζουμε. Δὲν θὰ ἤμασταν τόσο ἐξαθλιωμένοι καὶ δὲν θὰ ἀτενίζαμε ὸ μέλλον μας μὲ τρόμο.

Διότι ἐὰν πιέστηκαν ἀπὸ τὶς συνθῆκες, τότε δὲν ἦταν ποτὲ οἱ κατάλληλοι γιὰ αὐτὲς τὶς θέσεις. Ἤ εἶσαι γνώστης τοῦ πῶς πάει τὸ καράβι, καὶ συμπεριφέρεσαι ὡς καπετάνιος, ἤ εἶσαι ἁπλὸς μοῦτσος καὶ τὸ βουλώνεις.

Ἄρα, ἐὰν φυσικὰ πάντα δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἠλιθίους, ἀνοήτους, ἀμαθεῖς, ἀνικάνους, ἀσχέτους, ἡμιμαθεῖς, τότε ἐκ τῶν πραγμάτων καταλήγουμε στὸν δόλο.
Οἱ τύποι ἦλθαν τάχα μου νὰ μᾶς σώσουν ἀλλὰ οὐσιαστικῶς νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν.
Δῆλα δὴ ἔπαιξαν ἕναν ῥόλο ποὺ τοὺς ταίριαζε γάντι: τοῦ τελείου ἀπατεῶνος, δολιοφθορέως, τοκογλύφου!!!

Βέβαια, θὰ ἰσχυριστοῦν κάποιοι, πὼς πίσω ἀπὸ κάθε παρέμβασιν τῶν τροϊκανῶν, κρύβεται ἡ ἔκθεσις τῆς ΕΛΣΤΑΤ καὶ τοῦ Γεωργίου. Οὐσιαστικῶς πίσω ἀπὸ τὶς πράξεις, ἀποφάσεις, σχεδιασμοὺς τῶν τροϊκανῶν κρύβεται μία παραποίησις στοιχείων καὶ μία σοβαρὴ ἀλλοίωσις δεδομένων.

Ἐδῶ πάλι ἔχουμε νὰ ἐξετάσουμε τὴν στάσιν τοῦ Γεωργίου.
Πῶς θά μπορούσαμε νά χαρακτηρίσουμε τίς πράξεις του, τώρα μάλλιστα πού ἡ Γεωργαντᾶ ἐπαληθεύεται στό ἔπακρον τῶν καταγγελιῶν της;
Τί ἀκριβῶς ἔκανε ὁ Γεωργίου;

 1. Πιέστηκε ἀπό τούς ἀνωτέρους του γιά νά κάνῃ τήν παραποίησιν;
 2. Δωροδοκήθηκε γιά νά κάνῃ τήν παραποίησιν;
 3. Εἶχε καλές προθέσεις, διότι κάποιος, ἤ κάτι, τόν ἔπεισαν πώς ἔτσι ἔπρεπε νά γίνῃ;

Ἄς ξεκινήσουμε πάλι ἀνάποδα.
Ἐὰν γιὰ παράδειγμα ὁ Γεωργίου εἶχε καλὲς προθέσεις, ἀλλὰ τὸν ἔπεισαν, παραπληροφορῶντας τον, τότε συζητᾶμε ἐπίσης γιὰ κάποιον ἠλίθιο, ἀνίκανο, ὁλίγιστον ποὺ ἀνέλαβε μίαν θέσιν γιὰ τὴν ὁποίαν ὅμως οὔτε ἱκανὸς ἦταν οὔτε ἄξιος. Τὰ λάθη στὸν καπετάνιο δὲν ἐπιτρέπονται. Δὲν γίνεται κύριε νὰ πάρῃς ἕνα πλοῖο μὲ δέκα ἐκατομμύρια ἐπιβᾶτες καὶ νὰ τὸ φουντάρῃς, διότι δὲν σοῦ κόβει τὸ νιονιό σου. Ἤ εἶσαι ἠλίθιος καὶ κατ’  ἐπέκτασιν ἐν μέρει ἀνεύθυνος, ἀλλὰ σαφῶς ἀνίκανος γιὰ μίαν τέτοιαν θέσιν, ἤ, ἀκόμη χειρότερα, συμβαίνουν ἄλλα, σοβαρότερα, γιὰ τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ λογοδοτήσῃς.

Πιέστηκε λοιπόν μήπως ἀπό τούς ἀνωτέρους του ὁ Γεωργίου, ἄν καί γνώριζε πώς ἐγκληματῇ κατά τοῦ ἔθνους; Τόν πίεσε ὁ Παπακωνσταντίνου; Τό GAPατο; Ὁ Προβόπουλος; Ὁ Παπούλιας; Ὁ Βενιζέλος; Κάποιος ἄλλος; Δῆλα δή ἔπαψε νά ὑπηρετῇ τόν σκοπό, γιά τόν ὁποῖον τόν προσλάβαμε, καί ἄρχισε νά ὑπηρετῇ τόν σκοπό κάποιων ἄλλων; Καί γιατί δέν βγῆκε νά διαμαρτυρηθῇ; Γιατί δέν παραιτήθηκε; Γιατί τέλος πάντων δέν ἔκανε κάτι πρό κειμένου νά ἀνακόψῃ τήν πορεία πού οὐσιαστικῶς μᾶς ἔβαζε πρός τήν ἀπόλυτον ἐξάρτησιν καί τήν καταστροφή τῆς χώρας;
Μήπως τελικῶς τά ἤθελε ἡ …συνείδησίς του τά …πιεστικά;

Ἐὰν πάλι δὲν πιέστηκε, δὲν ἦταν ἠλίθιος, δὲν τελοῦσε ὑπὸ ἄγνοια, δὲν ἦταν ὁλίγιστος, δὲν ἦταν καρικατούρα, δὲν τὸν ἔπεισαν, τότε μένει μόνον ἕναν: δωροδοκήθηκε!!!
Τὸ ποιὸς ἦταν ὁ τρόπος, ποιὸ τὸ μέσον καὶ ποιὸ τὸ ποσόν, καμμίαν σημασία δὲν ἔχει.
Ἐὰν δὲν ἦταν κάτι ἀπὸ τὰ παραπάνω κι ἐὰν δὲν πιέστηκε, δῆλα δὴ ἐὰν δὲν ἐγκατέλειψε τὴν θέσιν στὴν ὁποίαν τὸν ὅρισε ἡ Πατρίς, τότε εἶναι ἕνα ἐξαγορασμένο τομάρι σκέτο.

Τί ἀπό τά παραπάνω συμβαίνει λοιπόν;

Ἄς ἐπιστρέψουμε ὅμως γιὰ λίγο πάλι στοὺς τροϊκανούς.
Ἐὰν οἱ τροϊκανοὶ ἔπεσαν θύματα τοῦ Γεωργίου, ὅπως ἤδη προανέφερα, εἶναι ὁλίγιστοι, ἀνίκανοι, ἀδαεῖς, ἄσχετοι, ἄχρηστοι καὶ τέλος πάντων δὲν δικαιοῦνται νὰ κρατοῦν στὰ χέρια τους τὶς τύχες δέκα ἐκατομμυρίων Ἑλλήνων. Καπεταναῖοι δὲν εἶναι. Σκιντζῆδες ἴσως ναί... Ἀλλὰ καπεταναῖοι ὄχι.
Ἐὰν πάλι ἐδωροδοκήθησαν, ἀπὸ ὁπουδήποτε, τότε εἶναι καθάρματα. Σὲ μίαν τέτοιαν περίπτωσιν τοὺς ἀξίζει τοὐλάχιστον ἡ φυλακή. Καὶ τὸ τονίζω. Τοὐλάχιστον!!!
Ἐὰν πάλι πιέστηκαν ἀπὸ κάποιους, ἤ κάτι, γιὰ νὰ μᾶς βάλουν στὸ κλουβί, τότε εἶναι ὑπάνθρωποι καὶ ἐπίσης ὁλίγιστοι καὶ κτήνη. Καὶ πάλι ὀφείλουν νὰ ἐπαναφέρουν τὴν χώρα στὴν προτέρα κατάστασιν, πληρώνοντας φυσικὰ κι ἕνα πολὺ μεγάλο κομμάτι γιὰ ἀποζημιώσεις γιὰ ἠθική μας βλάβη καὶ ψυχικὴ ὀδύνη.

Καὶ φθάνουμε στὸ ζητούμενον.
Ποιός θά πληρώσῃ τήν ζημιά πού ὑπέστημεν ἐμεῖς ὥς πολίτες καί φυσικά τήν ζημιά πού ὑπέστῃ ἡ χώρα;
Ἐὰν ἐγὼ πέσω μὲ τὸ αὐτοκίνητό μου σὲ μίαν βιτρίνα, εἶτε διότι ἔκανα στραβοτιμονιά (λᾶθος), εἶτε διότι ὁ δρόμος γλυστροῦσε ἀπὸ λάδια ποὺ ἔριξε ὁ προηγούμενος ὁδηγὸς (ἄγνοια), εἶτε διότι προσπάθησα νὰ ἀποφύγω ἔναν πεζὸ (κατ’ ἀνάγκην ἤ κατὰ συνθήκην), τὴν βιτρίνα θὰ τὴν πληρώσω.

 1. Εἶτε λοιπὸν λάθεψα, (ἀνικανότης)
 2. εἶτε ὁδηγοῦσα καλῶς ἀλλὰ κατ’ ἀνάγκην ἔπεσα στὴν βιτρίνα, γιὰ νὰ ἀποφύγω τὸν πεζό (κατὰ συνθήκην-ἀνάγκη)
 3. εἶτε κάποιος ἔριξε λάδια στὴν ἄσφαλτο (ἄγνοια) ,

ἐγὼ τὴν ζημιὰ τῆς βιτρίνας θὰ τὴν πληρώσω, ὁ κόσμος νὰ χαλάσῃ.
Θὰ μὲ κυνηγήσῃ ὁ ἰδιοκτήτης, ἡ τροχαία, ἡ συνείδησίς μου… Θὰ τὴν πληρώσω ἀκόμη κι ἐὰν χρειαστῇ νὰ ξεπουληθῶ. Θὰ τὴν πληρώσω διότι αὐτὸ εἶναι τὸ ἠθικόν, τὸ νόμιμον καὶ τὸ δίκαιον. Θὰ τὴν πληρώσω διότι ὁ ἰδιοκτήτης τῆς βιτρίνας δὲν φταίει σὲ τίποτα γιὰ τὰ δικά μου λάθη ἀνικανότητος ἤ ἀπροσεξίας ἤ ἀκόμη  κι ….ἀνθρωπιᾶς.
Ὅταν θὰ ἔχω ἀποπληρώσῃ τὴν ζημιά, τότε καὶ μόνον τότε, θὰ μὲ ἀφήσουν ὅλοι στὴν ἡσυχία μου.

Ἐδῶ λοιπόν τί ἔχουμε;

Σηκώθηκαν οἱ εἰσαγγελεῖς νὰ διενεργήσουν ἔρευνες. Μέσα ἀπὸ τὶς ἔρευνές τους ἀποκαλύπτεται ἡ εὐθύνη Γεωργίου, ὁ ὁποῖος παρεποίησε τὰ στατιστικὰ τῆς ΕΛΣΤΑΤ, σαφῶς δίχως ἄγνοια καὶ δίχως ἀνικανότητα. (Γιὰ νὰ παραποιήσῃς τέτοια στοιχεῖα, μὲ πειστικὸν τρόπο,  πρέπει νὰ εἶσαι ἀητὸς ἑξαπτέρυγος!!!)
Πίσω ἀπὸ τὸν Γεωργίου ἀκολουθοῦν οἱ τροϊκανοί. Αὐτοὶ πάλι οὔτε ἄγνοια μποροῦν νὰ δηλώσουν, οὔτε ἀνάγκη. Ἀλλὰ ἀκόμη κι ἐὰν τὰ δηλώσουν, θά μποροῦσε κάποιος νά μοῦ ἐξηγήσῃ τό πῶς στά κομμάτια θά ἀποκατασταθῇ ἡ βλάβη τῆς χώρας καί σέ διεθνές ἐπίπεδον καί σέ ἐθνικό;
Ποιός θά πληρώσῃ τήν ζημιά;
Ποιός θά πληρώσῃ γιά τίς πράξεις του;
Ποιός θά πάῃ στήν φυλακή, μέ δέσμευσιν περιουσιακῶν στοιχείων ἔως ἐξοφλήσεως τοὐλάχιστον αὐτῶν πού ἅρπαξε;
Τό ΔΝΤ, σάν ὀργανισμός, παρέα μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἔνωσιν, δέν πρέπει νά μᾶς ἀποζημιώσουν γιά τό τόσο μεγάλο πλῆγμα πού ἔχουμε ὑποστῇ;
Θά στραφῇ ἡ ἑλληνική δικαιοσύνη κατά αὐτῶν τῶν ἀχόρταγων θηρίων; Θά φροντίσῃ νά ἀποκατασταθῇ ἡ νομιμότης; Ἤ θά περάσῃ κι αὐτό στά πρός ….παραγραφήν ἐγκλήματα;
Παραγράφονται μωρέ τά ἐγκλήματα κατά ἐθνῶν; Οἱ γενοκτονίες; Οἱ ἀφαιμάξεις ὁλοκλήρων λαῶν;

Χρειάζομαι ἀπαντήσεις…
Χρειάζομαι καλές, πειστικές, σοβαρὲς ἀπαντήσεις.
Μὰ περισσότερο ἀπὸ ὅλα χρειάζομαι ὁπωσδήποτε δικαιοσύνη.

Θά τήν περιμένουμε νά ἔλθῃ ἤ δέν θά ἔλθῃ καί θά τήν ἐπιβάλλουμε ἐμεῖς;

Φιλονόη.

 

Υ.Γ. Ὁ λαός μας τὸ λέει καλλίτερα: Ἑνὸς κακοῦ μύρια ἔπονται. Τὰ λάθη ὅλων αὐτῶν δὲν λειτουργοῦν διόλου ἀθροιστικά. Λειτουργοῦν πολλαπλασιαστικά. Διογκώνονται ταχύτατα. Κι αὐτὰ τὰ λάθη δὲν θὰ τὰ πληρώσουμε ἐμεῖς ἀλλὰ αὐτοί. 

 φωτογραφία

 

(Visited 37 times, 1 visits today)
8 thoughts on “Τά λάθη δροῦν προσθετικά ἤ πολλαπλασιαστικά;

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τά λάθη δροῦν προσθετικά ἤ πολλαπλασιαστικά; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τά λάθη δροῦν προσθετικά ἤ πολλαπλασιαστικά; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τά λάθη δροῦν προσθετικά ἤ πολλαπλασιαστικά; « Τόνοι καὶ Πνεύματα ….

 4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τά λάθη δροῦν προσθετικά ἤ πολλαπλασιαστικά; | αἰέν ἀριστεύειν

 5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Σας δολοφονήσαμε, και συνεχίζουμε να σας δολοφονούμε “ κατά λάθος ” ! « Αρχαία Ιθώμη

 6. Τά λάθη δροῦν προσθετικά ἤ πολλαπλασιαστικά;
  Ελα ντε !
  Της στραβης της ψηλης, της φταινε οι τριχες !
  Για δες προβλημα τωρα που ανεκυψε !
  Τά λάθη δροῦν προσθετικά ἤ πολλαπλασιαστικά;
  Δεν ξερω !
  Και ποιος θα τοβρει ?
  Να το βρει ο Εισαγγελεας !

  Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα !

  Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα !

  Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα !

  Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα !

  Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα !

  Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα !

  Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα !

  Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα ! Στον Εισαγγελεα !

 7. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Σᾶς δολοφονήσαμε κι ἐξακολουθοῦμε νὰ σᾶς δολοφονοῦμε! » Φιλονόη καὶ φίλοι...

 8. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τά λάθη δροῦν προσθετικά ἤ πολλαπλασιαστικά; | Τόνοι καὶ Πνεύματα ….

Leave a Reply