Οἱ τέσσερις ἐποχές.

Οἱ τέσσερις ἐποχές.3Τὶς παρακάτω φωτογραφίες μοῦ ἔστειλε ὁ Ἀντώνης, κάτοικος Γερμανίας.
Εἶναι πανέμορφες κι ἀπεφάσισα νὰ τὶς μοιραστῶ μαζύ σας. 
Εἶναι ὅμως κι ἀφορμὴ γιὰ κάποιες σκέψεις… 
Αὐτὲς οἱ φωτογραφίες εἶναι μάρτυρες τῶν ἐναλλαγῶν, στὸ ἴδιο σημεῖο, ἀλλὰ σὲ διαφορετικὲς χρονικὲς στιγμές, αὐτῶν τῶν ἀλλαγῶν ποὺ ἐπιφέρουν οἱ ἐποχὲς στὴν Φύσι. Μαρτυροῦν οὐσιαστικῶς πὼς τίποτα δὲν εἶναι στατικό.

Οὔτε κι ἐμεῖς ὅμως παραμένουμε στατικοί. Ἁπλῶς ἔχουμε τὴν δυνατότητα νὰ βλέπουμε μόνον πρὸς τὰ ἔξω καὶ ποτὲ πρὸς τὰ μέσα μας. Ἤ, κάποιες φορὲς παραμένουμε στατικοί, διότι ξεχάσαμε πὼς παραμένουμε τμῆμα τῆς Φύσεως… Οἱ τέσσερις ἐποχές.3Οἱ τέσσερις ἐποχές.1Οἱ τέσσερις ἐποχές.4  Οἱ τέσσερις ἐποχές.3   Οἱ τέσσερις ἐποχές.2Τέσσερις ἐποχὲς στὴν Φύσι μας… Τέσσερις ἐποχὲς στὸ περιβᾶλλον μας… Τέσσερις ἐποχές ἀπ΄  ἔξω μας… Καί μέσα μας; Τί; 

Σὲ αὐτὰ ποὺ τὰ μάτια μας μαρτυροῦν οἱ ἀλλαγὲς εἶναι ἐμφανεῖς.
Ἀλλὰ αὐτὲς τὶς ἐναλλαγὲς συνήθως δὲν μποροῦμε νὰ τὶς ἀναγνωρίσουμε οὔτε κἄν στὸν καθρέπτη μας σὲ ὅσα μᾶς ἀφοροῦν… 
Βασικός μας σύμμαχος ὅμως σὲ αὐτὴν τὴν ἄλλην εἰκόνα μας, εἶναι οἱ ἄλλοι… Οἱ γύρω μας…
Εἶναι ὁ δείκτης ποὺ συνήθως δὲν λαμβάνουμε ὑπ’ ὄψιν μας… Καὶ εἶναι συνήθως τὸ μέσον γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ διαπιστώσουμε τὸ ἐὰν παραμένουμε στατικοί, στάσιμοι, ἤ ἐὰν ἐξελισσόμεθα, ὅπως ἄλλως τε ἐξελίσσονται  τὰ πάντα γύρω μας. Οἱ τέσσερις ἐποχές.5

Δίχως ὅμως νὰ τὸ θέλουμε, συμβαίνει κάτι ἀκόμη…
Ἐμεῖς ἐπηρεάζουμε τὸ περιβᾶλλον μας, ὅπως φυσικὰ μᾶς ἐπηρεάζει κι αὐτό…
Ἐμεῖς εἴμαστε ὁ πομπὸς κι ὁ δέκτης. Ἡ πηγὴ καὶ ὁ λήπτης. 
Ἐμεῖς εἴμαστε γιὰ τοὺς ἄλλους τὸ «Ἐσύ»…. 
Ἄρα ἐμεῖς εἴμαστε τὸ περιβᾶλλον τους… Ἡ Φύσις ποὺ τοὺς περιβάλλει….  Ὅπως φυσικὰ εἶναι κι αὐτοὶ τὸ δικό μας περιβᾶλλον…. Ἡ Φύσις ποὺ μᾶς περιβάλλει…
Διότι ἡ Φύσις δὲν εἶναι μόνον τὰ δέντρα καὶ τὰ πουλιά…

Εἶναι τὰ πάντα….

Κι ἐμεῖς κομμάτι της…
Εἴμαστε λοιπόν σάν τίς πέτρες, τό χῶμα, τήν σκόνη ἤ εἴμαστε σάν τόν ἄνεμο, τά πουλιά, τά δέντρα, τά ὑπόλοιπα ζῶα καί κάθε ἄλλον ζωντανό ὀργανισμό; Ἔχουμε πεθάνῃ ἤ ἀκολουθοῦμε τίς ἐναλλαγές, ἀνεβαίνοντας κάθε χρόνο σέ νέα ἐπίπεδα; 

Αὐτὸ ποὺ δὲν μποροῦμε ἀκόμη νὰ συνειδητοποιήσουμε εἶναι τὸ πῶς ἀκολουθοῦμε ἐμεῖς αὐτὲς τὶς ἐναλλαγές, ὡς ἄνθρωπότης κι ὡς ἄτομα. Ἤ, ἀκόμη περισσότερο, τὸ πῶς φαινόμαστε στὰ μάτια τῶν ἄλλων… Τὸ πῶς μᾶς βλέπουν μὲ τὰ δικά τους μάτια… Στατικούς ἤ ζωντανούς;
Διότι κι αὐτὸ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν Φύσι. 

Ὄχι, δὲν ἐξαρτᾶται τὸ τὶ εἴμαστε ἀπὸ αὐτὸ ποὺ οἱ ἄλλοι πιστεύουν γιὰ ἐμᾶς ἤ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ οἱ ἄλλοι βλέπουν σὲ ἐμᾶς. 
Ἁπλῶς ἡ ματιά τους εἶναι βοηθητικὴ πρὸ κειμένου νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ ἐὰν ζοῦμε ἤ ξεχαστήκαμε.

Καλὸ λοιπὸν εἶναι, ὅταν θὰ αἰσθανόμαστε πὼς παραμείναμε κάπου στάσιμοι, νὰ πασχίζουμε νὰ δοῦμε τὸν ἑαυτό μας μὲ τὰ μάτια τῶν ἄλλων….
Ὄχι γιὰ νὰ μᾶς κρίνουμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ μᾶς ἐνεργοποιήσουμε στὴν περίπτωσι ποὺ ἔχουμε ἀπὸ τὰ γεγονότα ἀκινητοποιηθῇ….
Ἡ φύσις οὐδέποτε εἶναι στατική… Κι ἐμεῖς εἴμαστε τμῆμα της….

Φιλονόη. 

φωτογραφία

(Visited 60 times, 1 visits today)