Ἡ ἐμπορεία τῶν ἀσθενειῶν!

Ἡ ἐμπορεία τῶν ἀσθενειῶν!Ἡ μεγαλυτέρα ἐπιχείρησις ποὺ ἔχει στηθεὶ εἰς βᾶρος μας! 

Δεῖτε αὐτὸ τὸ ταινιάκι καὶ θὰ καταλάβετε τί ἐννοῶ. 

Τὰ πράγματα γίνονται ἀκόμη σοβαρότερα, ἐὰν ἀναλογιστοῦμε πὼς ἡ τροφή μας σταδιακῶς μεταμορφώνεται σὲ αὐτὸ ποὺ θὰ προκαλῇ τὶς ἀσθένειες. Δῆλα δή, κάθε μας ζωτική ἀνάγκη θὰ καλύπτεται ὑπὸ ἕναν ὅρο: 

Νὰ τοὺς ἀδειάζουμε ὅσο πιὸ γρήγορα γίνεται τὴν γωνιά. 

Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα.  Κανένα σύστημα δὲν ἐπιθυμεῖ ἀσθενεῖς δούλους.. Οἱ δοῦλοι πρέπει νὰ παραμένουν ὑγιεῖς καὶ παραγωγικοί. 

Συνεπῶς, γιατί μᾶς δηλητηριάζουν; Μήπως γιὰ νὰ μᾶς μειώσουν;

Κι ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ θὰ μᾶς θάψουν, μήπως μᾶς ἁρπάζουν κάθε τί ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς δώσῃ μίαν σχετικὴ ποιότητα ζωῆς; 

Μεγάλα ἐμπόδια ἔχουμε νὰ περάσουμε, ἀλλὰ θὰ τὰ περάσουμε.. 

Δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε διαφορετικά. 

Φιλονόη.

φωτογραφία

πρώτη δημοσιευσις 28 Αὐγούστου 2011

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply