Εἰδωλολατρεία ἤ ἀπόδοσις τιμῶν;

 

Εἰδωλολάτρία ἤ ἀπόδοσις τιμῶν;Σκέψη:

Στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα, ἐτιμᾶτο ἡ θεότητα μὲ προσφορὰ ἢ στὸν βωμὸ ἢ στὸ ἄγαλμά της, τὸ ὁποῖο ἄγαλμα ΔΕΝ ἤταν ἀντικείμενο λατρείας, οὔτε ἐπιστεύετο ὅτι «ἤταν θαυματουργό» – ἆσε ποὺ στὴν βαθυτέρα φιλοσοφία τους οἱ τότε Ἕλληνες, ἰδιαίτερα μετὰ τὸ 500 π.Χ., στὴν οὐσία ἦσαν μονοθεϊστές, μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ὅ,τι ἀνέφεραν τὸ ἀπόλυτον ΟΝ…
Ὅταν κατατίθεται σήμερα στεφάνι σὲ ἕνα ἄγαλμα, δίδεται τιμὴ (καὶ ὄχι λατρεία ) στὸ μνημεῖο, ὅπως π.χ. ὁ  Ἄγνωστος Στρατιώτης. Ἔτσι ἔδιναν τιμὴ καὶ οἱ πρόγονοί μας στοὺς θεούς τους. Ὄχι σὰν τοὺς χριστιανούς ποὺ φιλοῦν εἰκόνες καὶ προσκυνοῦν λείψανα. Αὐτό ποὺ κάνουν οἱ χριστιανοί, αὐτὸ εἶναι εἰδωλολατρία καὶ ὄχι ἡ τιμή ποὺ  δίνουμε καταθέτοντας ἕνα στεφάνι σὲ ἕνα μνημεῖο πεσόντων ἡρῴων.

Τὰ περὶ «εἰδωλολατρείας τῶν Ἑλλήνων» λοιπὸν εἶναι προβοκάτσια τῶν Χριστιανῶν.
Πολλὲς ἐκκλησίες καὶ μοναστήρια εἶναι κτισμένα ἐπάνω σὲ ἑλληνικοὺς ναούς, πού τὶς γκρέμισαν διὰ τῆς βίας. Πήραν ὅλη τὴν γῆ τῶν ναῶν τῶν ἐθνικῶν.
 Ἄσχετα μὲ τό τὶ πιστεύει κάποιος,  δεν πρέπει νὰ δοθοῦν σὲ ἕνα σωματεῖο ἀρχαιολόγων, ἱστορικῶν  καὶ ἀρχιτεκτόνων μέρη ποὺ πῆραν οἱ χριστιανοὶ ἀπὸ τοὺς ἐθνικούς, ὥστε νὰ ξανακτίσουν τοὺς ναοὺς καὶ νὰ ἀποθέτουμε τιμὴ οἱ σημερινοὶ ἕλληνες στοὺς προγόνους μας ὅπως στον ἄγνωστο στρατιώτῃ;
Θὰ πεῖτε, τώρα μέ τήν κρίση θά κτιστοῦν ναοί;
Νομίζω σὲ κάθε νομὸ μπορεὶ νὰ κτιστῇ καὶ ἔνας ναὸς μὲ ἐθελοντικὴ ἐργασία.
Ἐξ ἅλλου θὰ ὑπάρξῃ καὶ τουρισμὸς.
Θὰ ἔρθουν ξένοι νὰ δοῦν πῶς τιμοῦσαν οἱ πρόγονοί μας τοὺς θεοὺς τους.

Παναγιώτης Δαρίβας
περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 68 times, 1 visits today)
Leave a Reply