Ἡ ἀνομία εἶναι τὸ πρόβλημα.

Ἡ ἀνομία εἶναι τὸ πρόβλημα.Τὸ μεγαλύτερο κοινωνικό μας πρόβλημα παραμένει, λέγεται ἀδικία, ἀνομία, ἀντισυνταγματικότητα καὶ οὐδὲ ἕνας ἀποφασίζει νὰ ἀσχοληθῇ μαζύ του σοβαρά. Μόνον ἐξαγγελίες ἀκοῦμε ἀλλὰ ἀπὸ πράξεις μηδέν….

Ἡ ἀνομία, ἡ καταπάτησις τοῦ Συντάγματος, ἡ κοινωνικὴ ἀδικία εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ πραγματικὰ αἴτια αὐτοῦ ποὺ μᾶς συμβαίνει.
Ἕνας ἐπιχειρηματίας, γιὰ παράδειγμα, δὲν εἶναι καλὸς ἤ κακός. Καλοὶ καὶ κακοὶ πάντα ὑπῆρχαν. Ἕνας ἐπιχειρηματίας ὅμως ἤ ὑπακούει στὸν νόμο ἤ δὲν ὑπακούει. Κι ὅταν καλεῖται ἡ πολιτεία νὰ λάβῃ θέσι, ἀπέναντί του, ἤ τὸν χαϊδεύει ἤ τὸν τιμωρεῖ, κατὰ πῶς τοὺ πρέπει. Ἀντιθέτως ὅμως, ἡ πολιτεία καταστρέφει αὐτὸν ποὺ σεβάστηκε τὸν νόμο καὶ ἀθωώνει ἐκεῖνον ποὺ τὸν ἔχει καταντήσῃ κουρελόπανο…
Διότι τὸ πρόβλημα τῆς πολιτείας δὲν εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου ἀλλὰ ἡ ἐξακολούθησις τῆς ἀνομίας, πρὸ κειμένου τὰ βολεμένα της νὰ βολεύονται καλλίτερα ἀπὸ δωροδοκίες κι ἐξαγορές.

Ὁ καπιταλισμὸς ἤ ὁ κομμουνισμὸς δὲν εἶναι καλὰ ἤ κακὰ οἰκονομικὰ συστήματα. Καὶ σὲ αὐτὰ ἡ ἀνομία βασιλεύει. Ἐὰν πράγματι οἱ κοινωνίες μας ἀντιμετωπίζονταν μὲ διάθεσι κοινωνικῆς δικαιοσύνης, οὐδὲ ἕνα ἀπὸ τὰ προβλήματά μας σήμερα θὰ ὑφίστατο.
Βέβαια, σὲ ὅλον τὸν πλανήτη συμβαίνουν αὐτά… Ἁπλῶς ἐδῶ ἔχουν ἐν τελῶς ξεφύγῃ…
Τὸ ἔχουν παρατραβήξῃ…
Τόσο ποὺ καταντᾶ πλέον ἀνάγκη ἡ ἀλλαγὴ τοῦ καθεστῶτος, ἐφ΄ ὅσον κι ὁ πιὸ βολεμένος ἀρχίζει σιγὰ σιγὰ νὰ ἀντιλαμβάνεται πὼς ξεπεράστηκαν τὰ ὅρια πρὸ πολλοῦ.

Συνεπῶς;
Εἶναι ἁπλῶς θέμα δικαιοσύνης;
Ναί, εἶναι μόνον θέμα δικαιοσύνης. Ἀλλά ποιᾶς δικαιοσύνης; Αὐτῆς πού τά κουδουνισμένα θεσμοθέτησαν ἤ κάποιας ἄλλης, πραγματικῆς;
Ἕνας νόμος εἶναι καλὸς ἤ κακός, κι ἐξετάζεται γιὰ αὐτό, ἐφ΄ ὅσον ἐξυπηρετεῖ τὸ κοινωνικὸν σύνολον. Ὅταν ὅμως ὁ νόμος ἔρχεται γιὰ νὰ καλύψῃ κενὸ νόμου ποὺ ἀδικοῦσε, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν σειρά του θεσμοθετήθηκε γιὰ νὰ καλύψῃ κάποιο ἄλλο κενὸν νόμου, ποὺ πάλι κι αὐτὸς ἐκάλυπτε ἄλλο κενὸν νόμου…, τότε αὐτὸ ποὺ ὀφείλουμε νὰ πράξουμε εἶναι ἡ διάλυσις τοῦ νομικοῦ ἱστοῦ καὶ ἡ ἐπαναδόμησίς του ἀπὸ μηδενικῆς βάσεως.
Πῶς; Πότε; Ποῦ;
Αὐτὰ στὴν ὥρα τους…
Γιὰ νὰ φθάσουμε στὸ σημεῖον νὰ συζητᾶμε γιὰ ἀναδόμησι πρῶτα πρέπει νὰ ὁλοκληρωθῆ ἡ ἀποδόμησις αὐτοῦ ποὺ μᾶς κατέστρεψε…
Καὶ γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσι τῆς ἀποδομήσεως ἔχουμε ἀκόμη λίγο δρόμο…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ ἀνομία εἶναι τὸ πρόβλημα.

Leave a Reply