Οἱ Κύνες τῶν Ὀλυμπίων…

3b13646r

Athletes’ entrance E. to stadion [stadium] – Olympia, Greece (Library of Congress)

Ἔντρομοι οἱ ἀρχαιόφιλοι περιηγητὲς ἀντίκρυσαν μπρός τους, τοὺς τεράστιους ὀδόντες τῶν ἑλληνικῶν ποιμενικῶν! Οὐρλιαχτά, κακό… «ἠμύνθησαν οὗτοι διὰ πολυκρότων»…!

Θέμα μεγάλο προκλήθηκε… ἔγγραφα ἐστάλησαν μεταξὺ τῶν Ὑπουργείων καὶ πρὸς τὴν Δημαρχίαν Πύργου γιὰ νὰ διασφαλισθῇ ἡ ἄνετη περιήγησις τῶν Ἄγγλων ἐπισκεπτῶν!  Ἀνάστατος ὁ τύπος…

Ἐφημερὶς τῶν Συζητήσεων, ἀρ. φύλ. 77, 09.02.1894

ΟΙ ΚΥΝΕΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ

Ἐπίθεσις κατὰ περιηγητῶν.

Τὸ ὑπουργεῖον τῆς Παιδείας ἀπέστειλε χθὲς εἰς τὸ ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν ἔγγραφον, δι’ οὗ παρακαλεῖ, ἵνα ἀπαγορευθῇ ἡ ποιμνιοβοσκὴ ἐν Ὀλυμπίᾳ, ὅπου ὑπάρχουσιν ἀρχαιότητες. Τοῦτο δὲ διότι μετὰ τῶν ποιμένων ὑπάρχουσιν ἐκεῖ καὶ κύνες, τὰ φοβερὰ μανδρόσκυλα, τὰ ὁποῖα ἐμποδίζουσι τοὺς ξένους νὰ πλησιάσωσι τὰ ἀρχαῖα μνημεῖα.

Τὸ ὑπουργεῖον ἔλαβεν ἀφορμὴ εἰς τὸ νὰ ζητήσῃ τὴν ἀποδίωξιν τῶν κυνῶν ἐκ παραστάσεων τῶν ἀρχῶν καὶ τῶν περιηγητῶν, δύο τῶν ὁποίων τὴν παρελθοῦσαν ἑβδομάδα ὑπέστησαν ἀγρίαν ἐπίθεσιν ποιμενικῶν κυνῶν, καθ’ ὧν ἠμύνθησαν οὗτοι διὰ πολυκρότων.

Τὸ ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν διεβίβασεν ἀμέσως τὰς δεούσας διαταγάς, ἵνα πᾶσα εἰς τοὺς ξένους παρέχεται εὐκολία, διαταχθῶσι δὲ οἱ ποιμένες νὰ ἀποσύρωσιν ἐκεῖθεν τὰ ποίμνιά των.

OLYMPIA_GYMNASIUM

Ἐφημερίς, ἀρ. φύλ. 40, 09.02.1894

ΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ ΕΝ ΟΛΥΜΠΙΑι

ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΥΛΛΟΙ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ

Τὸ ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν παρακαλεῖ τὸ ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν ὅπως διατάξῃ τὴν δημαρχίαν Πύργου ν’ ἀπαγορεύσῃ τὴν ποιμνιοβοσκὴν ἐν τῷ ἀνασκαμμένῳ χώρῳ τῆς Ὀλυμπίας, διότι οἱ ποιμενικοὶ κύνες δὲν ἀφίνουν ἄνθρωπον νὰ πλησιάσῃ πρὸς τὸ μέρος ἐκεῖνο, κατ’ αὐτὰς δὲ παρ’ ὀλίγον νὰ κατασπαραχθῶσιν ὑπὸ τῶν κυνῶν Ἄγγλοι τινὲς περιηγηταὶ θελήσαντες νὰ ἐπισκεφθῶσι τὰς ἐν Ὀλυμπίᾳ ἀρχαιότητας.

Αὐτὸ δὰ ἔλειπε νὰ ἐμποδίζουν τοὺς περιηγητὰς οἱ σκύλλοι! Τὸ ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν ὀφείλει ἀμέσως νὰ διατάξῃ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν ποιμένων ἐκ τῶν ἱερῶν ἐκείνων τόπων.

curtius, ernst. olympia, 1892

Ἀρχαιολογικός χῶρος Ὀλυμπίας, Curtius, Ernst. Olympia, 1892

Ἐφημερὶς τῶν Συζητήσεων, ἀρ. φύλ. 96, 28.02.1894

Οἱ περιηγηταὶ ἐν ταῖς ἐπαρχίαις.

Διὰ τῶν χθεσινῶν σιδηροδρομικῶν ἁμαξοστοιχιῶν ἀνεχώρησαν εἰς Πάτρας, Πύργον καὶ ἐκεῖθεν εἰς τὰς ἐν Ὀλυμπίᾳ ἀρχαιότητας οὐκ ὀλίγοι τῶν περιηγητῶν ἐφωδιασμένοι μὲ τὰ συστατικὰ τοῦ ὑπουργείου, καὶ καλῶς πλέον πληροφορημένοι, ὅτι ἐν Ὀλυμπίᾳ δὲν θὰ συναντηθῶσι μέ… μανδρόσκυλα. Ταῦτα, ὡς ἐγράψαμεν, ἀπεμακρύνθησαν ἐκεῖθεν, ἀναχωρησάντων τῶν ποιμένων, κατὰ διαταγὴν τοῦ ὑπουργείου.

***

Καὶ ἀπομακρύνθηκαν αὐτοὶ οἱ ὑπέροχοι κύνες ἀπὸ τὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο, μὲ ὑπουργικὴ ἀπόφαση! Φύλακες ἰκανοί, δραστήριοι καὶ ἄμμισθοι! Φύλακες κοπαδιῶν καὶ πολιτισμοῦ…

Ζητοῦνται μανδρόσκυλα…

Χλόη
 
Βιβλιογραφία – Πηγές
http://invenio.lib.auth.gr/1
http://invenio.lib.auth.gr/2
http://invenio.lib.auth.gr/3
(Visited 36 times, 1 visits today)
One thought on “Οἱ Κύνες τῶν Ὀλυμπίων…

Leave a Reply