Ἡ εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ ἔνωση τῶν φεντεραλιστῶν εἶναι νεκρή

Πρόσφατα ὁ Nigel Farrage, τοῦ UKIP, ἀνέδειξε τὴν δικτατορικὴ ἐμμονὴ τῶν εὐρωφεντεραλιστῶν: Δὲν ρωτήσατε κανέναν γιὰ πολιτικὴ ἔνωση! Προχωρήσατε δίχως καμμία νομιμοποίηση καὶ καμμία συμμετοχὴ πόσο μᾶλλον ἀποδοχὴ τῶν πολιτῶν!

Καὶ μετὰ τὰ πρόσφατα γεγονότα τῆς Οὐκρανίας, ὅπου ἡ ΕΕ φέρει σημαντικότατες εὐθύνες γιὰ τὸ καπέλωμα τῶν αἰτημάτων τῶν πολιτῶν καὶ τὴν ἐπαναφορὰ ἀνθρώπων (ὅπως ἡ Τιμοσένκο) ποὺ ἦταν στὴν φυλακὴ γιὰ μεγάλες καταχράσεις, τὸ ὅποιο “εὐρωπαϊκὸ ὄνειρο” εἶναι πλέον νεκρό. Εἴθισται στοὺς ἐπικήδειους νὰ κάνουμε ἀναφορὰ σὲ σημαντικὰ σημεῖα τῆς ζωῆς τοῦ θανόντος. Ἄς θυμηθοῦμε μία συγκινητικὴ στιγμὴ τοῦ ἀείμνηστου “European project”, πῶς καὶ ἀπὸ ποίους ξεκίνησε, χρηματοδοτήθη καὶ στελεχώθη. Ναί, ὁ εὐρωφεντεραλισμὸς προωθήθη ἀπὸ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες τῶν ΗΠΑ καὶ μὲ χρηματοδότηση ἰδιωτῶν ὅπως τὰ ἰδρύματα Rockfeller καὶ Ford καὶ ἄλλους μεγάλους ἐπιχειρησιακοὺς ὁμίλους.

Αὐτὰ εἶναι καλῶς ἐγνωσμένα ἀπὸ τὸ 2000 παρακαλῶ:
“The leaders of the European Movement – Retinger, the visionary Robert Schuman and the former Belgian prime minister Paul-Henri Spaak – were all treated as hired hands by their American sponsors. The US role was handled as a covert operation. ACUE’s funding came from the Ford and Rockefeller foundations as well as business groups with close ties to the US government.
The head of the Ford Foundation, ex-OSS officer Paul Hoffman, doubled as head of ACUE in the late Fifties. The State Department also played a role. A memo from the European section, dated June 11, 1965, advises the vice-president of the European Economic Community, Robert Marjolin, to pursue monetary union by stealth.
It recommends suppressing debate until the point at which “adoption of such proposals would become virtually inescapable”.

Πηγή:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/1356047/Euro-federalists-financed-by-US-spy-chiefs.html

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply