Ὅλα τὰ ἐρωτήματα ἔχουν ἀπαντήσεις…

Ὅλα τὰ ἐρωτήματα ἔχουν ἀπαντήσεις...Μὰ τὶς ἔχουν στὴν …ὥρα τους!!!
Ἐὰν ΔΕΝ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ κατανοήσουμε ἤ νὰ σεβασθοῦμε κάποιαν πληροφορία ἤ κάποιαν γνώσιν, εἶναι βέβαιον πὼς θὰ …περιφέρεται διαρκῶς …γύρω μας, ἀλλὰ θὰ συμπεριφερόμεθα σὰν τὴν νυκτερίδα ποὺ τυφλωμένη ἀπὸ τὸ φῶς, ἀδυνατεῖ νὰ δῇ στὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας. Ἡ ἀπάντησις δὲν θὰ μᾶς …φανερώνεται ἐπιμόνως…
Θὰ ἐμφανισθῆ μόνον ὄταν θὰ μποροῦμε νὰ τὴν …δοῦμε!!!

Καὶ εἶναι τόσο σημαντικὸ τὸ νὰ μποροῦμε νὰ ἀνακαλύψουμε αὐτὰ ποὺ εἴμαστε …«πλασμένοι» γιὰ νὰ κατανοήσουμε, ποὺ κάποιες φορὲς καταντᾶ …εἰρωνικὸ τὸ νὰ διατηροῦμε ὅλων τῶν εἰδῶν τοὺς φόβους  καὶ τὶς ἄμυνες.
Καὶ καταντᾶ εἰρωνικὸ διότι ὅταν οἰ ἀπαντήσεις εἶναι γύρω μας, εἶναι περιττὸς ὀ πόνος καὶ ὁ κόπος…
Ἀλλαγὴ ὀπτικῆς χρειάζεται κι ὄχι ἀλλαγὴ δράσεων.
Ἤ, ἄλλως…
Κάτι πρέπει νὰ μάθουμε… ὄχι νὰ κάνουμε!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply