Χάος;

Χάος;Πρὸ καιροῦ ἔγραψα ἀρκετὰ γιὰ τὸ Χάος μας καὶ γιὰ τὸ  πόσο χαοτικοὶ εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδοι, καὶ σὰν ἄτομα, ἀλλὰ καὶ σὰν κοινωνίες.
Διαφορετικοὶ τὸ πρωΐ, διαφορετικοὶ τὸ μεσημέρι καὶ διαφορετικοὶ τὸ βράδυ.
Μὰ ὅλη αὐτὴ ἡ χαοτικὴ κατάστασις ποὺ ἐπικρατεῖ μέσα στὸ κεφάλι μας, εἶναι δεδομένον πὼς θὰ καθρεπτίζεται καὶ στὴν κοινωνία μας.
Καὶ φυσικὰ οἰ χαοτικές μας κοινωνίες εἶναι μὴ προβλέψιμες καὶ μὴ κατανοητές, ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους λαούς.

Τώρα ζοῦμε στὸ Χάος μας!

Τὸ χάος ἐμφανίζεται, βάσει τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας, λίγο πρὸ τῆς …Δημιουργίας.
Δῆλα δὴ τὸ Χάος ὑπάρχει πρὸ τῆς ἐμφανίσεως  (ἐπισήμως)  τῆς ἐκφράσεως τῆς ζωῆς, μὲ τὸν τρόπο ποὺ ΕΜΕΙΣ τὴν ἀντιλαμβανόμεθα!!!
Κι ἐὰν ἁπλοποιήσουμε ἀρκετὰ τὰ στοιχεῖα μας, τότε θὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς πολὺ …«συμπτωματικῶς» καὶ τώρα διαβιοῦμε ἐντὸς μίας χαοτικῆς καταστάεως ποὺ …ἐγκυμονεῖ μίαν …νέα ζωή!!!
Μίαν ζωὴ ποὺ ὅμως ἀκόμη ΔΕΝ μποροῦμε νὰ τὴν κατανοήσουμε, διότι ΠΟΤΕ ἕνας θνητός, σὰν κι ἐμᾶς, ΔΕΝ μπορεῖ νὰ γνωρίζῃ τὰ ὅσα ἔπονται.

Ἡ καταπληκτικὴ αὐτὴ περιόδος, ποὺ ἐντός της διαβιοῦμε, εἶναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ χαοτικὴ καὶ κουραστική.
Πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ δὲν ἀντέχον κι …ἐγκαταλείπουν!
Μὰ κάποιοι ἄλλοι, διασθητικῶς κυρίως, γνωρίζουν πὼς αὐτὴ ἡ περίοδος ΔΕΝ ἐμφανίζεται γιὰ πρώτη φορὰ στὸν πλανήτη μας. Καὶ ἀκριβῶς ἐπειδὴ ΔΕΝ ἐμφανίζεται γιὰ πρώτη φορά, εἶναι βέβαιον πὼς μετὰ ἀπὸ τὴν χαοτικὴ περίοδον θὰ ἐπέλθη κάτι τελείως διαφορετικό, ποὺ θὰ ἐκφράζη μὲ ἄλλον τρόπο, ἀπὸ αὐτὸν ποὺ ἐμεῖς ἔως τώρα γνωρίζουμε τὴν ζωή.
Εἶναι σὰν τὴν γέννα… Σὰν τὴν γέννα, ποὺ θέλει αἷμα…
Τὸ νέον ἔρχεται…. Ὅσο ἄγνωστο κι ἐὰν εἶναι, τόσο περισσότερο μᾶς ἕλκει.
Κι ὅσο περισσότερο μᾶς ἕλκει, τόσο περισσότερο θὰ τὸ ἀπολαύσουμε.
Σημασία ἔχει πὼς κάτι ἀλλάζει… Κάτι ἔρχεται… Κάτι ἀνατρέπεται…
Ἄς τὸ θαυμάσουμε…
Κι ὄχι μὲ τὴν κοντοφθαλμη ματιά μας, τῶν ὁλίγων ἐτῶν ποὺ πατᾶμε τὸν πλανήτη, ἀλλὰ μὲ τὸ βλέμμα τοῦ διαχρονικοῦ Ἀνθρώπου ποὺ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ἀπουσίασε ἀπὸ τὴν ζωή!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply