Ἄν μποροῦμε νὰ πιστέψουμε σὲ κάτι, τότε μποροῦμε καὶ νὰ τὸ …πραγματοποιήσουμε!

Ἄν μποροῦμε νὰ πιστέψουμε σὲ κάτι, τότε μποροῦμε καὶ νὰ τὸ ...πραγματοποιήσουμε!Ἂν μποροῦμε νὰ πιστέψουμε σὲ κάτι τότε μποροῦμε καὶ νὰ τὸ πραγματοποιήσουμε.

Ἡ σκέψη μας εἶναι ἐκείνη ποὺ δημιουργεῖ τὰ πάντα.
Ὅ,τι ὑπάρχει γύρω μας δημιουργήθηκε πρῶτα σὲ νοητικὸ ἐπίπεδο καὶ μετὰ πέρασε ἀπὸ τὸν ἀόρατο κόσμο τῆς σκέψεως στὸν ὀρατό, ὑλικὸ κόσμο.

Γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε ὀ,τιδήποτε θὰ πρέπη αὐτὸ ποὺ συνειδητὰ θέλουμε καὶ αὐτὸ ποὺ ὑποσυνείδητα πιστεύουμε σὲ σχέση μὲ αὐτό, νὰ εἶναι σὲ ἁρμονία.

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ὅμως χρησιμοποιοῦν τὴν φαντασία τοὺς γιὰ νὰ σκοτώνουν τὰ ὄνειρά τους.
Ἀπὸ τὴν μία ἐκφράζουν τὴν ἐπιθυμία τους καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ φωνὴ μέσα τους τὴν ἀκυρώνει, ἐκφράζοντας πολλὲς ἀντιρρήσεις.
Οἱ ἐπιθυμίες μας μοιάζουν κατὰ κάποιον τρόπο μὲ τὸ γκάζι τοῦ αὐτοκινήτου ποὺ κάει τὸ ὄχημα νὰ  κινεῖται. Οἱ ἀντιρρήσεις τοῦ ὑποσυνειδήγου νοῦ εἶναι σὰν τὸ φρένο. Ὅταν πατάμε γκάζι καὶ φρένο μαζὶ τὸ ὄχημα ἀκινητοποιείται.

Γιὰ νὰ προχωρήσουμε ἀληθινὰ εἶναι ἀναγκαῖο νὰ πάρουμε τὸ πόδι μας ἀπὸ τὸ φρένο καὶ νὰ πιστέψουμε, νὰ πιστέψουμε στὸν ἑαυτό μας, νὰ πιστέψουμε στὶς δυνατότητές μας, χρησιμοποιῶντας ὅλα τὰ δῶρα ποὺ μᾶς ἔχουν δοθεί.
Καὶ τότε σὲ κάθε μίλι τῆς διαδρομῆς ἡ πίστις θὰ αὐξάνεται, ἡ δύναμις θὰ κορυφώνεται καὶ οἱ ἀπεριόριστες δυνατότητες θὰ ἐμφανίζονται

Τὰ πάντα εἶναι δυνατὰ γι’ αὐτόν ποὺ πιστεύει.
Τὰ πάντα εἶναι δυνατὰ γιὰ ἐκεῖνον ποὺ μὲ θάρρος καὶ ἀποφασιστικότητα παίρνει τὸν δρόμο γιὰ τὸ προσκύνημα τοῦ σκοποῦ καὶ τῶν ὀνείρων του..

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 60 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἄν μποροῦμε νὰ πιστέψουμε σὲ κάτι, τότε μποροῦμε καὶ νὰ τὸ …πραγματοποιήσουμε!

Leave a Reply