Ἀναμνήσεις…

Ἀναμνήσεις...Οἱ μνῆμες μας, οἱ ἀναμνήσεις μας, οἱ ἐμπειρίες μας, εἶναι αὐτὰ ποὺ μᾶς δόμησαν, ὡς προσωπικότητες καὶ  μᾶς ἔκαναν αὐτὸ ποὺ σήμερα εἴμαστε. Καλὲς ἤ κακές, σκληρὲς ἤ ἀστεῖες, εὐαίσθητες ἤ ἀπωθητικές, αὐτὲς εἶναι. Δὲν ἔχει ἄλλες.

Ἐμεῖς ἤμασταν ἐκεῖ ὅταν συνέβησαν αὐτὰ ποὺ συνέβησαν καὶ σήμερα μποροῦμε νὰ ἀνατρέχουμε σὲ αὐτὰ τὰ γεγονότα, γιὰ νὰ χαμογελάσουμε, νὰ αἰσθανθοῦμε τρυφερὰ ἤ νὰ θυμώσουμε.
Τὶς ἀναμνήσεις μας δὲν τὶς πετᾶμε. Δὲν τὶς ξεχνᾶμε. Ἀλλὰ δὲν τοὺς ἐπιτρέπουμε καὶ νὰ μᾶς καθορίζουν τὴν σημερινή μας πραγματικότητα, ἤ, πολὺ περισσότερο, νὰ ὀρίζουν τὰ αὐριανά μας βήματα.

Οἱ ἀναμνήσεις μας εἶναι πηγὴ πληροφοριῶν ἀλλὰ ΔΕΝ εἶναι ἄγκυρες, γιὰ νὰ μᾶς δένουν σταθερὰ κάπου.
Μποροῦμε νὰ τὶς χρησιμοποιήσουμε ἀλλὰ ὄχι νὰ γίνουμε ἐμεῖς δέσμιοί τους.
Μὰ πρῶτα ἀπ΄ ὅλα ὀφείλουμε νὰ μάθουμε πὼς οἱ ἀναμνήσεις μας εἶναι ἐρέθισμα κι ὄχι παγίδα. Δὲν μποροῦμε νὰ ζοῦμε μέσα ἀπὸ αὐτές, γιὰ χάριν αὐτῶν καὶ πρὸς τιμήν τους. Ἀντιθέτως, πατῶντας γερὰ στὰ πόδια μας, ὅλα ὅσα περάσαμε μποροῦν σιγὰ σιγὰ νὰ βροῦν τὴν σωστή τους θέσιν, στὸ μεγάλο πᾶζλ τῆς ζωῆς μας, καὶ νὰ ἀρωματίζουν τὴν κάθε μας μελλοντικὴ ἀπόφασιν ἤ δράσιν, μὲ κάτι ἀπὸ τὶς γνώσεις μας, ποὺ ἀποκομίσαμε, λόγῳ τῶν ἐμπειριῶν μας.
Καὶ τότε πράγματι ἡ ζωὴ ἀποκτᾶ ἄλλο νόημα…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply