Μάχαιραν ἔδωκες, μάχαιραν θὰ λάβης…

Μάχαιραν ἔδωκες, μάχαιραν θὰ λάβης...2Μακελειὸ στὴν Γαλλία μὲ δώδεκα νεκρούς.
Τί λέει ὅμως ἕνα μουσουλμᾶνος γιά αὐτό;

Ἐλευθέρα ἀπόδοσις κειμένου:

Γιατί δὲν θλίβομαι γιὰ τὴν Γαλλία, (ἐννοεῖ τὸ μακελειό) ποὺ συμπληρώνει τὴν εἰκόνα τοῦ κακοῦ δυνάστου στὸν κόσμο μας. Ἡ Γαλλία συνετέλεσε στὴν διαίρεσιν καὶ τὴν κατάληψιν τοῦ μισοῦ ἀραβικοῦ κόσμου.

Ἡ Γαλλία στὴν Ἀλγερία ἔκανε ἀνελέητες σφαγὲς καὶ πολλὲς δοκιμὲς πυρηνικῶν ὅπλων, (ὅπως φυσικὰ ἔκανε καὶ τὸ Ἰσραὴλ στὴν Ἀλγερία) μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μολυνθοῦν ἐκατομμύρια ἐκτάρια γῆς καὶ νὰ πεθάνουν ἀπὸ πυρηνικὴ ἀκτινοβολία χιλιάδες Ἀλγερινοί.

Ἡ Γαλλία ἐπίσης ὁδήγησε στὸν ἀφανισμὸ 1.500.000 Ἀλγερινούς, ποὺ τοὺς μετέφερε στὴν Γαλλία γιὰ …ἐργάτες.
Κατόπιν αὐτοῦ, μὲ τὴν εἴσοδο τοῦ Χίτλερ στὸ Παρίσι, οἱ Ἀλγερινοί, ὅπως καὶ  Μαροκινοί, ἐπιστρατεύθησαν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ στερηθοῦν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐργάτες τῶν μεταλλείων, τὶς συντάξεις τους καὶ τὴν ὑγειονομική τους περίθαλψιν.

Ἡ Γαλλία ἐπίσης ἔχει παίξει βρώμικο ῤόλο στὴν Βοσνία καὶ εὐθύνεται ἐπίσης γιὰ τὴν ἐκεῖ θανάτωσιν χιλιάδων μουσουλμάνων*, τοὺς ὁποίους ἔκαψε ἡ Γαλλία, μιμουμένη τὴν σκληρότητα τῶν ἀπογόνων τοῦ Δαυίδ, ποὺ ἀσκοῦσαν ἡγεμονία ἐπὶ τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου καὶ ἐπὶ τῆς Ἀφρικῆς.

Ἡ Γαλλία συμμετεῖχε στὴν ἐπίθεσιν κατὰ τῆς Λιβύης, μὲ τὶς ἀεροπορικὲς ἐπιδρομές, καὶ εἶναι ἄμεσα ἐπίσης ὑπεύθυνη γιὰ τὴν δολοφονία τοῦ Καντάφι.

Jeehad Sharkawi

Καὶ τώρα οἱ δικές μου σκέψεις…
Αὐτὰ σκέπτεται ὁ φίλος μου ὁ Τζιχὰντ ποὺ ζεῖ στὴν Γάζα, ποὺ ὐπομένει μαζὺ μὲ τὴν οἰκογένειά του ὅλων τῶν εἰδῶν τοὺς εὐτελισμούς, καθημερινῶς, ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τοῦ Δαυὶδ καὶ τοὺς παρατρεχαμένους τους, καὶ ποὺ ἡ ἀδικία πλέον τοῦ ἔχει θολώσει τὸ βλέμμα, τὴν σκέψιν καὶ τὴν ἀντίληψιν. Ἄν καὶ μετριοπαθής, σὰν μουσουλμάνος, εἶναι σαφῶς ἱκανοποιημένος, κατὰ ἕνα μέρος, γιὰ τὴν ἐπίθεσιν ποὺ ἐδέχθησαν Γᾶλλοι πολῖτες, ἀπὸ ὁμοθρήσκους του, ἔτσι… ἀναίτια.
Κι ἐπίσης εἶναι εὐκόλως ἀντιληπτὸν τὸ ὅ,τι ὅσο καὶ νὰ τοῦ ἐξηγήσουμε ἐμεῖς πὼς οἱ ἄμαχοι πρέπει νὰ εἶναι ἐκτὸς πεδίου βολῶν, δὲν πρόκειται νὰ τὸ ἀντιληφθῇ, ἐφ΄ ὄσον τὰ δικά τους παιδιά, οἱ γέροντές τους καὶ οἱ γυναῖκες τους, ὡς ἄμαχοι, καθημερινῶς βάλλονται ἀπὸ πανόπλους κι ἀρίστως ἐκπαιδευμένους στρατιῶτες.

Συνεπῶς;  Πῶς ἀντιμετωπίζουμε τόν τρελλό;;   Τόν παράφρονα; Τόν ἀνισόῤῥοπο πού γυάλισε τό μάτι του κι ἐπιτίθεται κατά ἀμάχων; Θεωροῦμε κι ἐμεῖς, ὅπως ὁ Τζιχάντ, πώς ἔχουμε ἕνα δίκαιον κτύπημα ἤ ἐξοργιζόμεθα;
Πιστεύουμε πώς ἀδίκως ἐχάθησαν δώδεκα ἀθῶοι πολῖτες ἤ πιστεύουμε πώς ἡ θεία δίκη δρᾶ κάπου στό …βάθος;
Χαιρόμαστε πού δέν εἴμαστε ἐμεῖς τά θύματα, ἤ χαιρόμαστε γενικῶς;

Σὲ κάθε περίπτωσιν ἔχουμε περάσει σὲ μία νέα ἐποχή, ὅπου τὸ ἄδικο ἐπικρατεῖ, ὅπου ἡ θεία δίκη, γιὰ τὴν ὥρα, κάνει …διακοπὲς καὶ ὅπου ἡ παρανοϊκότης ἐπιβραβεύεται. Ἴσως ἀπὸ μόνοι μας νὰ μὴν εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ δολοφονίες, ἤ ἀκόμη καὶ γενοκτονίες, ἀθώων πολιτῶν, ἀλλὰ σίγουρα, ὡς χώρα, ἐφ΄ ὅσον ἀνήκουμε στὸ ΝΑΤΟ, γιὰ παράδειγμα,  ἔχουμε τὸ ἀναλογοῦν μερίδιον εὐθύνης. Κι ἔχουμε τὸ μερίδιον εὐθύνης ὄχι διότι πυροβολήσαμε ἕνα παιδὶ ἀλλὰ γιατὶ ΔΕΝ ἀντιδράσαμε ὅταν κάποιοι πυροβολοῦσαν ἕνα παιδί.

Κατ’  ἐπέκτασιν, κι ὄχι ἐπεὶ δὴ μοῦ ἀρέσει, ἐπὶ τέλους πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς εἶναι πλέον ἀργά. Πολὺ ἀργά. Πιὸ ἀργὰ ἀπὸ κάθε ἄλλην φορά!!!
Τὰ λάθη, αὐτοῦ τοῦ εἴδους, ποὺ κάναμε ὡς κοινωνίες, δὲν διορθώνονται.
Οἱ διάφοροι Τζιχὰντ θὰ ἐξοργίζονται ὅλο καὶ περισσότερο, ἐφ΄ ὅσον ἡ ἀδικία ἐξαπλώνεται καὶ θίγει πρῶτα αὐτούς.
Τὸ αἷμα τῶν ἀθώων, ἔνθεν κακεῖθεν, θὰ ῥέη, διότι πλέον ὑπάρχουν πολλὰ δίκαια. Ὑπάρχει τὸ δίκαιον τοῦ Ἄραβος, τὸ δίκαιον τοῦ Δυτικοῦ, τὸ δίκαιον τοῦ τραπεζίτου, τὸ δίκαιον τοῦ ἀμάχου, τὸ δίκαιον τοῦ ἐμπολέμου, τὸ δίκαιον τοῦ εἰρηνιστοῦ… Μὰ ὅλα αὐτὰ πλέον συγκρούονται μεταξύ τους καὶ μάλιστα μὲ πολὺ ἰσχυρὰ …«ἐπιχειρήματα». Ἡ ἀποσύνθεσις ἄλλως τὲ τῶν κοινωνιῶν μας τὸ δικαιολογεῖ κάτι τέτοιο.

Πιστεύω πλέον βαθύτατα πὼς αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ φαινόμενα θὰ αὐξηθοῦν.
Θὰ πληρώσουμε, ὅπως ἔγραψα καὶ παρὰ πάνω, ὄχι γιὰ τὴν συμμετοχή μας, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀδιαφορία μας.
Καὶ ὁ μόνος τρόπος νὰ ἀλλάξουμε κάτι, πάλι καὶ πάλι καὶ πάλι, ξεκινᾶ ἀπὸ ἐμᾶς καὶ καταλήγει σὲ ἐμᾶς.
Σαφῶς καὶ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ νὰ «κολλήσουμε» τοὺς διακόπτες, ποὺ πατῶνται γιὰ νὰ γενοκτονοῦνται ἀθῶοι. Μποροῦμε ὅμως νὰ συμβάλουμε ΟΛΟΙ μας στὸ νὰ ἀλλάξῃ αὐτὸς ὁ κόσμος καὶ νὰ μὴν γεννᾶ, ἤ νὰ μὴν ἀναδεικύῃ, παρανοϊκοὺς ποὺ γενοκτονοῦν ἀθώους.

Στὸ χέρι μας εἶναι τὰ πάντα.
Μὰ τὰ πάντα…

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἀκριβῶς γιὰ τὴν καταπίεσιν ποὺ ἀσκοῦσαν οἱ Ἑβραῖοι καὶ οἱ  Ἀγγλογᾶλλοι στοὺς Ἄραβες, ὁ Χίτλερ βρῆκε πρόσφορον ἔδαφος, πρὸ κειμένου νὰ μοιράσῃ κι αὐτὸς μὲ τὴν σειρά του, ψεύτικες ἐλπίδες στοὺς ὑποδουλωμένους αὐτοὺς λαούς. Κι ἔτσι στρατιὲς ὁλόκληρες ἀπὸ Ἀφρικανοὺς κι Ἀσιᾶτες ξεχύθησαν στὰ πεδία τῶν μαχῶν, ἤ ἀκόμη χειρότερα, σὲ περιοχὲς ὅπως ἡ Ἑλλάς, γιὰ …ἐπιστᾶτες. Τὸ μῖσος ποὺ βίωσαν οἱ λευκοὶ πληθυσμοὶ ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐπιδρομὲς ἦταν ἀνεπανάληπτον. Ἀπωθημένα βλέπετε…Μάχαιραν ἔδωκες, μάχαιραν θὰ λάβης...3 Μάχαιραν ἔδωκες, μάχαιραν θὰ λάβης...1

*Βάσει τῶν νέων στοιχείων, ποὺ ἔχουν δεῖ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, τὰ θύματα τοῦ ΝΑΤΟ, στὸ ὁποῖον ἀνήκει ΚΑΙ ἡ Γαλλία, ἦσαν Σέρβοι, χριστιανοί, κι ὄχι μουσουλμάνοι ἰσλαμιστές. Οἱ μουσουλμάνοι ἰσλαμιστές, κάτι ἀντίστοιχον μὲ τοὺς …«ἐπαναστᾶτες» τῆς ISIS, ἦσαν ἁπλῶς …Ἀλβανοὶ καὶ οἱ Σέρβοι τὰ θύματα τῆς ἐκεῖ γενοκτονίας.

Τὰ ἀνθρώπινα ἀνταλλακτικὰ τῆς Σερβίας.

Μελετῶντας τὸ τὶ συνέβῃ στὴν Γιουγκοσλαυΐα, μποροῦμε νὰ γνωρίζουμε τὸ τὶ θὰ συμβῇ στοὺς …ἐπομένους!

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

Ὅλο τὸ κείμενον τοῦ Jeehad:

– لماذا لم أحزن علي فرنسا , و هي المكمل للدور امبراطورية الشر بالعالم
– فرنسا قسّمت و احتلت استعبدت نصف العالم العربي ..
– فرنسا مارست المجازر بالجزائر و و جربت اسلحتها النووية و معها اسلحة اسرائيل النووية بالصحراء الجزائرية فلوثت ملايين الهكتارات و و قتلت آلاف الجزائريين بالاشعاعات النووية
– فرنسا قتلت مليون و نصف مليون مواطن جزائري ثم اقتادت أبنائ الجزائر للتجنيد و تحرير فرنسا بعدما احتل هتلر باريس
– فرنسا تنكرت للجنود الجزائريين و المغاربة و لم تمحهم الرعاية و حرمتهم من الاوسمة و المعاشات و الرعاية الصحية ..
فرنسا كان لها دور قذر في احتراق البوسنة و قتل المسلمين
فرنسا تعود بقوة و بقسوة لتمارس بطشها و هيمنتها علي العالم العربي و افريقيا
فرنسا هي التي قادت التحالف ضد ليبيا ( القصف الجوي) علي ليبيا و اجهزتها الامنية مسؤولة بشكل مباشر عن اغتيال الئيس القذافي

ἡ αὐτόματη μετάφρασις ἀπὸ τὸ BING:

-Γιατί να μην θλίβομαι για τη Γαλλία, και συμπληρώνει το ρόλο του κακού αυτοκρατορία στη κόσμο-Γαλλία διαιρείται και κατέλαβαν το σκλαβωμένου μισό του αραβικού κόσμου.
Γαλλία-Αλγερία σφαγές και ασκείται και δοκιμαστεί την πυρηνικών όπλων και πυρηνικών όπλων Ισραήλ με Αλγερίας έρημο, μολυσμένα εκατομμύρια εκτάρια και σκότωσε χιλιάδες αλγερινών από πυρηνική ακτινοβολία-Γαλλία σκότωσε 1.5 εκατομμύριο αλγερινού υπηκόου τότε πήρε γιοι της Αλγερίας για την πρόσληψη και επεξεργασίας Γαλλία, μετά ο Χίτλερ Παρίσι-Γαλλία αντιστρέφει Αλγερίας στρατιώτες και Μαροκινοί, διαγράφει τους και στερήσει από τα μετάλλια και συντάξεων και υγειονομικής περίθαλψης.
Γαλλία είχε παίξει βρώμικο στη Βοσνία και τη θανάτωση των μουσουλμάνων καύση Γαλλία πίσω έντονα και με σκληρότητα των απογόνων του David και ασκούσαν την ηγεμονία επί τον αραβικό κόσμο και την Αφρική, Γαλλία οδηγεί ο συνασπισμός κατά της Λιβύης (αεροπορικές επιδρομές) για τη Λιβύη και τις υπηρεσίες ασφαλείας που είναι άμεσα υπεύθυνη για τη δολοφονία του Καντάφι έχουν

(Visited 111 times, 1 visits today)
Leave a Reply