Ἄγγλοι περιηγηταί.

Ἄγγλοι περιηγηταί.Ζωηρὰ κίνησις ἤρξατο ἐν τοῖς ξενοδοχεςιοις τῆς πόλεως. Καὶ χθὲς ἀφςικοντο ἐκ Πατρῶν οὐκ ὀλίγοι ἄγγλοι περιηγηταί, οἵτινες ἐξεχύθησαν εἰς τὰ πέριξ τῆς πόλεως, ἐνθουσιασμένοι διὰ τὸν λαμπρὸν ἥλιον τῆς χθές. Πολλοὶ διηυθύνθησαν ἀμέσως εἰς τὴν Ἀκρόπολιν, ὅπου μετὰ μεσημβρίαν εἶχον συρρεύσει πολλοὶ περίεργοι παρακολουθοῦντες τὰς ἀρχαιολογικὰς ἀνασκαφάς.

(Ἐφημερὶς τῶν Συζητήσεων, ἀρ. φύλ. 59, 22.01.1894)

Ὁ Χεδίβης ἐδώρησε πρός τινα Ἀγγλίδα, γνωστήν του, βραχιόνιον χρυσοῦν πεποικιλμένον διὰ καράβων, οὗ ἡ ἀρχαιότης ἀναβιβάζεται εἰς 4000 ἐτῶν. Ἡ ἀξία τοῦ βραχιονίου τούτου εἶνε ἀνυπολόγιστος.

(Ἐφημερὶς τῶν Συζητήσεων, ἀρ. φύλ. 55, 18.01.1894)

Ξένοι περιηγητὲς ἀτενίζουν τὴν Ἀκρόπολη

(φωτογραφικὸ ἀρχεῖο Μουσείου Mπενάκη).

Χλόη

ἀρχεῖα ἐφημερίδων ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ

φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ

(Visited 60 times, 1 visits today)
One thought on “Ἄγγλοι περιηγηταί.

Leave a Reply