Ἡ …«νεκρανάστασις» τοῦ Καρατζαπαίρνη.

Ἡ ...«νεκρανάστασις» τοῦ Καρατζαπαίρνη.12Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, δὲν εἶναι …«νεκρανάστασις». Εἶναι …«ὑποχρεωτικὴ στράτευσις» γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν …τοκογλύφων.  Κάτι σὰν …ἐπιστράτευσις ἕνα πρᾶγμα!!!

Ὁ Καρατζαπαίρνης ἔπνεε τὰ λοίσθια ἐδῶ καὶ μῆνες. Ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2012 καὶ μετὰ εἶπαν νὰ τὸν …ἀνασύρουν ὅμως γιὰ …ἐφεδρεῖα. Δὲν μᾶς …ἔπεισαν. «Πάτωσε», σὲ ποσοστά, περισσότερο κι ἀπὸ τὸν …πᾶτο.
Στὶς εὐρωεκλογὲς μάλιστα τὸ εἴδαμε τὸ …παραμῦθι του νὰ ἀργοανασύρεται…
Μὰ δὲν τοῦ …βγῆκε. Ἔκανε καὶ μίαν ἔνστασιν, ἀλλὰ ἐπίσης …ΔΕΝ!!!
Τὸ κόμμα του καὶ ὁ ἴδιος ἦσαν γιὰ τὴν ἀνακύκλωσιν, ἐδῶ καὶ καιρό, ἰδίως μετὰ τὴν ψήφισιν* τοῦ πρώτου μνημονίου καὶ τὴν στήριξιν τῶν GAP-Παπαδῆμου. Ἕναν Παπαδῆμο ποὺ πρῶτος (;;;) ἐπρότεινε καὶ στὴν συνέχεια ἐστήριξε.

Ἐὰν συνυπολογίσουμε φυσικὰ στὰ παραπάνω καὶ τὴν πρόσφατον ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ Καρατζαφέρη, ἀπὸ τὸν Χατζηνικολάου, μὲ ἀφορμὴ τὶς …«ἀποκαλύψεις» γιὰ τὶς ἁρπακτὲς τοῦ «ἐθνοσωτῆρος», ἀπὸ τὰ «δωράκια» τῶν ἐξοπλιστικῶν, τότε συζητᾶμε γιὰ ἕναν καταποντισμό-ἀφανισμὸ τοῦ ἐν λόγῳ κόμματος , μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες.
Μάλιστα στὸ πρόσωπο τοῦ Καρατζαπαίρνη ἀρχίσαμε νὰ διακρίνουμε καὶ ἕναν τέλειο ἀποδιοπομπαῖο τράγο.

Τὸ σκεπτικὸ ἁπλό.
Ὅσον καιρὸ ἔκανε τὶς βρώμικες δουλειές, τὶς ὅποιες βρώμικες δουλειές, δὲν τὸν ἐνοχλοῦσε κάποιος.
Ἅπαξ κι ἔπιασε νὰ σιγομουρμουρᾷ τὸ ὄνομα τῶν Rothshchild, ἀφ΄ ἑνός, ἀλλὰ καὶ ὁ ἔμμεσος τρόπος του νὰ στηρίζῃ τὴν χρυσῆ αὐγή, ἀφ’ ἑτέρου, ἦταν δεδομένον πὼς συντόμως θὰ ἐγίνετο στόχος.
Ὅπως κι ἔγινε.

Ἡ ...«νεκρανάστασις» τοῦ Καρατζαπαίρνη.1Ὅμως…
Κι ἐδῶ τὰ «ὅμως» εἶναι πολλὰ μαζεμένα, τόσο ποὺ νὰ μὲ κάνουν νὰ …ἀνησυχῷ ἰδιαιτέρως.
Διότι…
Τὸ ἐὰν πράγματι αὐτοὶ ποὺ …«κατηύθυναν» τὸν Χατζηνικολάου στὴν μεγάλη αὐτὴ …«ἀποκάλυψιν» (κατὰ τὸ «ὁ κόσμος τὸ ‘χει τούμπανο κι ἐμεῖς κρυφὸ καμάρι)» εἶχαν σὰν στόχο τὴν ἐξαφάνισιν τοῦ Καρατζαπαίρνη, ἤ ὄχι, εἶναι κάτι ποὺ δὲν μᾶς ἀπασχολεῖ γιὰ τὴν ὥρα. Μᾶς ἀπασχολεῖ ὅμως ποὺ μόλις ἐλάχιστες ἡμέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν κινεῖται ὁλόκληρος διαδικασία …«ἐλέγχου», ἀπὸ κοτζὰμ ἀνακριτή, κάτι ποὺ οἱ …«δικαστικές» ἀρχές, τῆς ἀνυπάρκτου δικαιοσύνης, στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, δὲν θὰ τολμοῦσαν ΠΟΤΕ νὰ ἀποφασίσουν μόνες τους.
Ἄνωθεν ἐντολή τότε;
Χμμμ… Μᾶλλον…
Γιά ποιόν λόγο ὅμως;
Μήπως διότι θέλουν πράγματι νά τόν ξεφορτωθοῦν;
Ἤ μήπως διότι τοῦ δίδουν μίαν τελευταία εὐκαιρία, καί νά γλυτώσῃ τήν φυλακή, ἀλλά καί νά προσφέρῃ τίς …«πατριωτικές» του ὑπηρεσίες;

Ὑπάρχει ὅμως περίπτωσις νά μπῆ  στήν βο(υ)λή τους ὁ Καρατζαπαίρνης;
Σαφῶς καὶ ΔΕΝ ὑπάρχει. Πάντα ὅμως ὑπάρχει πιθανότης νὰ τὴν …«ὑπάρξουν» μὲ τὴν …«ἀγαστή» φροντίδα τῆς singular  ποὺ ὡς γνωστόν, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς της, δὲν εἶναι καὶ τόσο …«ἀνοικτή» στοὺς ἐλέγχους.

Ἀποχαιρετοῦμε καὶ τὸ ἐκλογικὸ δικαίωμα!!!

Μὰ ἐὰν περάσῃ τὸ κατώφλι τῆς βο(υ)λῆς τους, τότε θὰ εἶναι ἀκόμη ἕνας …«μπαλαντέρ», ὅπως καὶ οἱ λοιποί.
Διότι σὲ μίαν ὑποτιθεμένη, μὴ αὐτοδυναμία, τοῦ τΣΥΡΙΖΑ, ἴσως ἡ ἐντολὴ σχηματισμοῦ κυβερνήσεως νὰ περάσῃ ἐκ νέου στὸ Ἀντωνάκιον.

Μὰ ὡς γνωστὸν τὸ ἀντωνάκιον ἀνήκει, μὲ τὸ κολλητάρι του, στὸ «συνταγματικὸ τόξον». Θά μποροῦσε λοιπόν ποτέ κάποιο «συνταγματικό τόξον» νά συνεργαστῇ μέ τήν ἀντισυνταγματική χρυσῆ αὐγή;;;;
Οὐδεπόποτε!!! Ἕνας ποταμίσιος φορέας ὅμως, ποὺ μπορεῖ νὰ «παίξῃ» ὡς «μπαλαντέρ» συνεπικουρούμενος καὶ ἀπὸ τὸν Καρατζαπαίρνη, μαζὺ μὲ κάποιαν συνιστῶσα τοῦ τΣΥΡΙΖΑ (τό γνωστό μας Φώτι ἴσως, πού ἐπέστρεψε στόν τΣύριζα, ἀλλά πού δέν ἔχει καί πολλές πιθανότητες εἰσόδου στήν βο(υ)λή τους, μὰ κρατᾶ τὶς …«δυνάμεις» του;) θὰ μποροῦσαν θαυμάσια νὰ προσφέρουν νέο πρωθυπουργηλίκι στὸ ἀντωνάκιον. Ἤ τοὐλάχιστον θὰ μποροῦσαν νὰ δίδουν μίαν ἐναλλακτικὴ στοὺς τραπεζῖτες, ποὺ τόσα πολλὰ ἔχουν ἐπενδύσει στὰ …Soro-κόμματα;;

Δὲν ξέρω…
Σκέψεις κάνω… Καὶ πολὺ πιθανὸν νὰ εἶμαι ἐκτὸς θέματος…
Μὰ μοῦ φαίνεται παράλογον νὰ μᾶς …θυμήθηκε τώρα στὰ τελειώματά του ὁ Καρατζαπαίρνης. Κι ἄς …«ἔχουν γνώσιν οἱ φύλακες»**, κατὰ πῶς προειδοποίησε, ὅταν βγῆκαν κάποια ἀπὸ τὰ ἄπλυτά του στὴν φόρα.

Ἡ ἐσχάτη …«ἀντίστασις» (κατὰ τῆς φυλακῆς) τῶν βο(υ)λευτῶν εἶναι ὁ …ἐκβιασμός!!!

Κανονικὰ αὐτὸς τώρα ἔπρεπε νὰ τρέχῃ καὶ νὰ μὴν φθάνῃ κι ὄχι νὰ ζητᾷ θέσεις στὸ κΥνοβούλιον.
Μὰ ζητᾶ… Κι ὄχι μόνον ζητᾶ, μὰ ἐμφανίζεται καὶ …ἀντιμνημονιακός!!!
(Μήπως ἀποσκοπεῖ στά ψηφαλάκια τῆς χρυσῆς αὐγῆς;;; Ἄ πὰ πά… Πιπέρι!)

Ὁ Καρατζαπαίρνης εἶναι τελειωμένος. Κι αὐτὸς καὶ τὸ κόμμα του.
Ἐὰν τοὺ …«ἐπιτρέψουν» νὰ μπῇ στὴν βο(υ)λή, ἐὰν λέμε, θὰ συμβῇ μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ μειώσουν τὴν δύναμιν τῆς χρυσῆς αὐγῆς. (Φυσικῶς ἤ …«τεχνητῶς»!!!)
Θὰ τοῦ δόσουν μίαν …παράτασιν, ἴσα γιὰ νὰ ἐλπίζῃ σὲ παραγραφές, καὶ θὰ τὸν ἔχουν γιὰ τὰ …θελήματα. Ἄλλως τὲ ἐδῶ καὶ καιρὸ σιγοψιθυρίζεται πὼς τὸν προετοιμάζουν γιὰ τὴν μεγάλη ἐπιστροφὴ στὴν ΝουΔουλάρα.
Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε…
Ἔχει μάθει ἀλλοιῶς… Δὲν εἶναι τώρα γιὰ …πισωγυρίσματα τοὺ «παλλουκάρι» μας.
Εἶναι ὥρα τώρα νά μείνῃ στήν …«ψάθα» καί νά χάσῃ …«κόπους» μίας ζωῆς;
Διότι ἐὰν ΔΕΝ τοὺς κάνῃ τὰ χατήρια καὶ κλαμένος θὰ εἶναι καὶ δαρμένος καὶ στὴν …ψειροῦ!!
Κι ὅσο γιὰ τὸ χρῆμα…
Μὲ ἕνα …ΚΛΙΚ τὸ ἀπέκτησε καὶ μὲ ἄλλο ἕνα …ΚΛΙΚ θὰ τὸ ξε-αποκτήση!!!

Φιλονόη

 Σημείωσις

Τό ξέρατε πώς ἐπιζητᾶ σειχάχθεια; Ἔως κι ἐπιστροφὴ σὲ ἐθνικὸ νόμισμα. (Δὲν τολμᾶ νὰ πῇ δραχμή…!!!)
Ἐπίσης θεωρεῖ τὸ χρέος (ἤ μέρος του) ἐπαχθές. Αὐτὸ ὅμως ΔΕΝ τὸ θεωροῦσε ὅταν ὑπέγραφε…
Φυσικὰ πρέπει νὰ τιμωρηθοῦν οἱ ἔνοχοι. Νὰ ὑπάρξῃ δικαιοκρατία. Ἀξιοκρατία…
Νὰ ἔλθῃ αὐτὸς στὴν ἐξουσία, ποὺ δὲν κυβέρνησε καὶ συνεπῶς δὲν …ἔφαγε μὲ χρυσές, ἀλλὰ μὲ …ἀργυρὲς μασέλες.
Καὶ πρῶτα ἀπ΄ ὅλα θέλει …τρακτέρ. Νὰ ἐπιστρέψουμε στὴν πρωτογενῆ παραγωγή…
Νὰ διεκδικήσουμε τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις. Νὰ κάνουμε τὸν τουρισμό μας βιομηχανία…
Καὶ ἄλλα πολλά…
Ἔχει πρόγραμμα λέμε!!!

Μίας …ἄλλης ἐποχῆς. Ἀπὸ τὰ …παραμύθια λέμε!!!
Χά… Ὤ.. .Ναί!!!
Θαυμᾶστε!!!

Ἡ ...«νεκρανάστασις» τοῦ Καρατζαπαίρνη.7 Ἡ ...«νεκρανάστασις» τοῦ Καρατζαπαίρνη.8 Ἡ ...«νεκρανάστασις» τοῦ Καρατζαπαίρνη.6 Ἡ ...«νεκρανάστασις» τοῦ Καρατζαπαίρνη.9

*Ψήφισαν, λέει, μόνον τὸ ἄρθρον 1. Πάει καλῶς. Τί ἔλεγε αὐτό ὅμως; Μήπως πώς δέχονται καί στηρίζουν ὅλα τά …ὑπόλοιπα ἄρθρα;

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Μηχανισμός στήριξης της ελληνικής οικονομίας
1. Με τη Δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ζώνης του ευρώ που δημοσιοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 25η Μαρτίου 2010 και προσαρτάται στον παρόντα νόμο ως Παράρτημα Ι, αποφασίστηκε για την οικονομική και τη δημοσιονομική σταθερότητα της ευρωζώνης, η δημιουργία μηχανισμού στήριξης.
2. Με τη Δήλωση για τη στήριξη της Ελλάδας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης του ευρώ που δημοσιοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 11η Απριλίου 2010 και προσαρτάται στον παρόντα νόμο ως Παράρτημα II στην αγγλική γλώσσα, και σε μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης της παραγράφου 1 με την κατάρτιση κοινού προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τις ελληνικές αρχές.
3. Για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις Δηλώσεις των προηγούμενων παραγράφων, καταρτίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχέδιο προγράμματος (Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής) το οποίο με επιστολές του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος διαβιβάστηκε, αφ’ ενός προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αφ’ ετέρου προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το σχέδιο προγράμματος προσαρτάται στον παρόντα νόμο ως Παραρτήματα III και IV, στην ελληνική γλώσσα.
4. Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και να υπογράφει κάθε μνημόνιο συνεργασίας, συμφωνία ή σύμβαση δανεισμού, διμερή ή πολυμερή, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη−μέλη της ζώνης του ευρώ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της προηγούμενης παραγράφου. Τα μνημόνια, οι συμφωνίες και οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου, εισάγονται στη Βουλή για κύρωση.

ὀλυμπία

** Ἐκβιασμός; Ἄ πὰ πὰ λέμε… Πιπέρι!!!

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὸν φίλο Τᾶσο Γκολέμη

(Visited 60 times, 1 visits today)
Leave a Reply