Καθαρίζοντας τὶς σκέψεις μου…

Καθαρίζοντας τὶς σκέψεις μου...Μὲ ὅλα τὰ μέσα καὶ τοὺς τρόπους.
Μία προσπάθεια γενναία χρειάζεται γιὰ νὰ μπορέσῃ ἐπὶ τέλους τὸ μυαλό μας νὰ λειτουργήσῃ ὅπως ἐμεῖς χρειάζομαι κι ὄχι ὅπως ἄλλοι τὸ προγραμματίζουν.
Κι αὐτὸ μπορεῖ νὰ συμβῇ μόνον μὲ ἕναν τρόπο: ἐπαναφέροντας τὶς φυσικὲς λειτουργίες στὴν ζωή μας.

Ἡ Φύσις σαφῶς καὶ γνωρίζει καλλίτερα.
Ὁ σωστὸς ὕπνος, ἡ σωστὴ διατροφή, ἡ ἡρεμία, ἡ ἐνασχόλησις μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς ἀφυπνίζουν, ἡ ἀπομάκρυνσίς μας ἀπὸ τὶς φασαρίες καὶ τοὺς φανατισμοὺς θὰ συμβάλουν ἐπίσης στὴν κάθαρσιν.
Καὶ χρειαζόμαστε ΟΛΟΙ πλέον.
Ἡ πορεία τῆς Ἀνθρωπότητος ἔχει ἀλλάξει. Κι αὐτὸ εἶναι ὀρατό…
Λίγος χρόνος χρειάζεται πιὰ γιὰ νὰ φθάσουμε ἐκεῖ ποὺ ὀφείλουμε νὰ φθάσουμε.
Κι αὐτὸ οὔτως ἤ ἄλλως θὰ ἐπιτευχθῆ.
Ἁπλῶς πρέπει νὰ συμβῇ μὲ ὅσο τὸ δυνατὸν καθαρότερα μυαλά, ἐντιμοτέρους Ἀνθρώπους, ὑγιεῖς συνειδήσεις.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 91 times, 1 visits today)
Leave a Reply