Μόνον ψέμματα …«διδάσκει» τὸ ὑπουργεῖον ἀπαιδείας…

Μόνον ψέμματα ...«διδάσκει» τὸ ὑπουργεῖον ἀπαιδείας...6Ἔπεσε στὰ χέρια μου (γιὰ κακή μου τύχη) καὶ πάλι ὅλος ὁ …«διδακτικὸς» ἀπόπατος τοῦ ὑπουργείου ἀπαιδείας.
Μὰ ὅλος… «Βιβλία» γλώσσης, ποὺ μόνον γλῶσσα δὲν διδάσκουν. (Κάτι σὲ οὔγκου μπούγκου ἴσως…)
«Βιβλία» ποὺ ζητοῦν ἀπὸ τοὺς μαθητὲς νὰ ἐντοπίσουν τὰ …τριτόκλιτα, ὅταν τὰ παιδιὰ συναντοῦν γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ζωή τους τὰ τριτόκλιτα, ἐφ΄ ὅσον ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ διδάσκεται ὡς …ξένη γλῶσσα.

(Ἐν ἀντιθέσει φυσικὰ μὲ τὴν ἀγγλικὴ ποὺ εἶναι σχεδὸν …ἐπίσημος γλῶσσα τοῦ κράτους, ἄν καὶ στὴν Ἀγγλία τὰ παιδιά, ἀπὸ τὴν πρώτη δημοτικοῦ, διδάσκονται ἀρχαία ἑλληνικά!!!)

Μόνον ψέμματα ...«διδάσκει» τὸ ὑπουργεῖον ἀπαιδείας...1

Πῶς πρέπει νὰ διδάσκονται τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά.

Βιβλία μαθηματικῶν ποὺ ἀν τὶ νὰ ἐξηγοῦν μπερδεύουν καὶ συσκοτίζουν.
Ἐὰν οἱ καθηγητὲς δὲν φτιάξουν σημειώσεις, τὰ παιδιὰ θὰ παραμείνουν …ἐκτὸς μαθηματικῶν!!! (Ναί, τὸ εἶδα κι αὐτό!!!)

Ὅσο γιὰ τὴν ἱστορία… Πασαλείμματα αἰσχίστου εἴδους… Καὶ ψέμματα… Πολλὰ πολλὰ πολλὰ ψέμματα…
Ἀπὸ τὸ γυμνάσιο ἔως τὸ λύκειο. Ἀπὸ τὴν ἁπλῆ μυθολογία τοῦ δημοτικοῦ, ἔως τὴν …βυζαντικὴ ἱστορία, ἐπίσης τοῦ δημοτικοῦ.
Ψέμματα, ἀλλοιώσεις, «ἐθνάρχες», ἀνύπαρκτοι «ἥρωες» καὶ οὐδὲ μία ἀναφορὰ σὲ πραγματικοὺς ἥρωες.
Σημεῖα τῆς ἱστορίας ποὺ ἔπρεπε νὰ διδάσκονται ἀναλυτικῶς δὲν ὑπάρχουν…
Σημεῖα ποὺ ἔπρεπε νὰ τὰ θυμόμαστε ὡς παράδειγμα πρὸς ἀποφυγὴν …ἀλλοιώνονται καὶ διδάσκονται ὡς «ἡρωϊκὲς στιγμές» μας ἤ …ἀγνοοῦνται!!!
Καὶ δὲν ἀναφέρομαι σὲ περιόδους γενοκτονιῶν ποὺ …ξεχάστηκαν.
Ἀναφέρομαι στὰ συμβατά. Στὰ ἀπολύτως συμβατά…
Αὐτὰ ποὺ πρέπει ΟΛΟΙ νὰ γνωρίζουν…

Γιὰ παράδειγμα…
Ἐπὶ Θεοδοσίου ὅλα καλῶς εἶχαν στὸ βυζάντιο… Μὰ ὅλα. Οἱ γενοκτονίες …ἐξαφανίζονται καὶ …εὐτυχῶς οἱ φανατικοὶ ὄχλοι, ποὺ …δὲν μποροῦσε νὰ τοὺς …ἐλέγξῃ ὁ θεοδόσιος, (διότι …δὲν ἦταν «ἐλέῳ θεοῦ αὐτοκράτωρ, ἀλλὰ ἕνας τυχαῖος …δημόσιος ὑπάλληλος, δίχως ἐξουσίες!!!)  ἐξαφανίζουν κάθε ἴχνος ἑνὸς ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους, γνωστούς μας, πολιτισμούς.
(Οἱ χιλιάδες Θεσσαλονικεῖς ποὺ ἐσφαγιάσθησαν, διότι ἠρνήθησαν τὸν νηπιοβαπτισμό, εἶναι κάτι ποὺ ἡ ἐπίσημος ἱστορία, καὶ δὴ ἡ ἱστορία τῆς Ε΄ τάξεως, ἀγνοεῖ!!!)
Κάποιοι τάφοι ὅμως τῶν θυμάτων τοῦ θεοδοσίου μόλις προσφάτως εἶδαν τὸ φῶς τοῦ Ἡλίου, γιὰ νὰ ἀποδείξουν πὼς οἱ καταγραφές, ποὺ ξέφυγαν ἀπὸ τὴν μήνη τοῦ …παρ΄ ὁλίγον «ἁγίου», ἦσαν πραγματικές!!!

Μόνον ψέμματα ...«διδάσκει» τὸ ὑπουργεῖον ἀπαιδείας...2

Μία φρικτὴ ἀπόδειξις τῶν ἐγκλημάτων τοῦ Θεοδοσίου.

Καί τί μαθαίνουμε γιά τόν …«μέγα καί σχεδόν …ἰσάγιο» θεοδόσιο;
Πὼς …ἀνέχθηκε τὶς καταστροφὲς τῶν μνημείων ἀπὸ τοὺς χριστιανούς!!!
Νά γελάσω ἤ νά κλάψω;

Διατάζει τὴν ἀπαγόρευσιν τῆς ἐθνικῆς θρησκείας τῶν Ἑλλήνων διὰ σοβαρῶν ἀντιποίνων (μαχαιράκια, κρεμαλίτσες, πυρές, ἀσβεστώματα, παλουκώματα, τεμαχίσματα… Μαννούλες ἦσαν ὅλοι τους…!!!)
Ἀπαγορεύει Ὀλυμπιακούς, Μυστήρια καὶ Μαντεῖα.
Ὁρίζει ὡς ἐπίσημο καὶ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ἀποδεκτή, «ἀληθή», ὑποχρεωτικὴ θρησκεία τὸν χρηστιανισμό…
…καὶ τὸν …ἔπιασε ἡ …ἀνοχὴ ὅταν κατέστρεφαν οἱ φανατικοὶ ὄχλοι, ποὺ ἀπολύτως ἤλεγχε, τὰ ὑπέροχα μνημεῖα τῶν Ἑλλήνων.

Μόνον ψέμματα ...«διδάσκει» τὸ ὑπουργεῖον ἀπαιδείας...3

πηγή

Πόσο πιό ξεφτίλες πιά; Πόσο χειροτέρα ἦταν ἡ ῥεπούση;;

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἐπεὶ δὴ γνωρίζουμε πὼς ὁ Θεοδόσιος ΔΕΝ ἦταν κἄν εὐρωπαῖος …ἰθαγενὴς ἀλλὰ ἀπόγονος …μαϊμούδων, ποὺ συγγενεῖς του, ἀπόγονοι ἐπίσης, χρησιμοποίησαν καὶ χρησιμοποιοῦν τὴν προσφιλὴ μέθοδο τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ, ἄς μὴν κλαῖμε γιὰ ὅσα μᾶς συμβαίνουν σήμερα, διότι ἁπλῶς ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται, ὡς φάρσα, ἀκόμη μία φορά, μὲ τοὺς ἰδίους πρωταγωνιστές.

Μόνον ψέμματα ...«διδάσκει» τὸ ὑπουργεῖον ἀπαιδείας...5

Τὸ προσφιλὲς «ἄθλημα» τῶν …«συμμάχων» εἶναι οἱ …ἀποκεφαλισμοί!!!

Υ.Γ. 2. Στὴν ἰδία σελίδα, λίγο παρακάτω, ἀναφέρεται κι ὁ Λιβάνιος, καθὼς καὶ ἕνα (ἄς ποῦμε) ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς του πρὸς τὸν Θεοδόσιο. Διχασμένες προσωπικότητες οἱ συγγραφεῖς; Ἤ κάτι χειρότερον;

«…ὦ βασιλεῦ, καὶ κρατοῦντος τοῦ νόμου θέουσιν ἐφ᾿ ἱερὰ ξύλα φέροντες καὶ  λίθους καὶ σίδηρον, οἱ δὲ καὶ ἄνευ τούτων χεῖρας καὶ πόδας….»

Μόνον ψέμματα ...«διδάσκει» τὸ ὑπουργεῖον ἀπαιδείας...4

Αὐτὴν τὴν  σχολικὴ παραπαιδεία ἐπὶ τέλους πρέπει νὰ τὴν ἀντιμετωπίσουμε σοβαρά. Εἶμαι κατὰ τῆς  δημιουργίας συνθηκῶν μίσους, ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας.

Υ.Γ.3. Κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀρχίσουμε  νὰ ἀναζητοῦμε …«ῥίζες» καὶ «δεσμούς» μεταξὺ κάποιων …«γνωστῶν» μας.
Ἀλλὰ ἄς μὴν τὸ πράξουμε σήμερα.
Πρὸς προβληματισμὸ μόνον…

Μία οἰκογένεια (ΜΟΝΟΝ) ἐλέγχει τά πάντα στόν πλανήτη;

φωτογραφία

(Visited 1,025 times, 1 visits today)
Leave a Reply