Ἡ ἐπιστήμη τῆς ἰατρικῆς στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα

Ἡ ἐπιστήμη τῆς ἰατρικῆς στὴν Ἀρχαία ἙλλάδαΟἱ ἰατρικὲς σχολὲς στὸν Ἑλληνικὸ κόσμο (βλέπε πίνακα)

******************************************************************

Αἰσχύλος, Προμηθεὺς Δεσμώτης, 476-483

Προμηθεύς:

Τὰ λοιπά μου κλύουσα θαυμάσῃ πλέον,
οἵας τέχνας τε καὶ πόρους ἐμησάμην.
τὸ μὲν μέγιστον, εἴ τις ἐς νόσον πέσοι,
οὐκ ἦν ἀλέξημ᾽ οὐδέν, οὔτε βρώσιμον,
οὐ χριστόν, οὐδὲ πιστόν, ἀλλὰ φαρμάκων
χρείᾳ κατεσκέλλοντο, πρίν γ᾽ ἐγώ σφισιν
ἔδειξα κράσεις ἠπίων ἀκεσμάτων,
αἷς τὰς ἁπάσας ἐξαμύνονται νόσους.

Ἀπόδοσις

Τὰ ἄλλα νὰ ἀκούσῃς πιότερο θὲ νὰ θαυμάσῃς,
Τὶ μηχανὶες σοφίστηκα καὶ πόσες τέχνες·
κι ἡ πιὸ μεγάλη – ποὺ ἄν κάποιος ποὺ ἀῤῥώσταινε,
δὲν εἶχε κάποιο ἀντίδοτο, οὔτε νὰ πάρῃ,
οὔτε νὰ πιῇ, οὔτε νὰ ἀλειφθῇ καὶ μαραινόταν
ἔτσι, μὲ δίχως γιατρικά, ὥσπου ἐγὼ πάλι
ἔδειξα τ’ ἀνακάτωμα λογῆς φαρμάκων
τὴν πάσα ἀῤῥώστια τους μὲ αὐτὰ νὰ πολεμοῦν. 

Στὴν τραγωδία αὐτὴν τοῦ Αἰσχύλου ὁ Προμηθεὺς ἀπαριθμεῖ τὶς εὐεργεσίες ποὺ προσέφερε στὴν ἀνθρωπότητα, δίνοντάς τὴν πρώτη θέση στὴν Ἰατρική.

Ἀπὸ τὸν Ἑρμῆ τὸν Τρισμέγιστο ἔως τὸν Ἀσκληπιό, τὸν Ἀμφιάραο τὸν Ἀργεῖο (-8ος αἰών), τὸν Ὀνάσιλο τὸν Κύπριο καὶ τὴν Φαιναρέτη τὴν Ἀθηναία (5ος αἰών),  τὸν Ἱπποκράτη τὸν Κῶο (4ος αἰών), τὸν Ἀριστογένη τὸν Κνίδιο (3ος αἰών), τοὺς Ἀλεξανδρινοὺς Γοργία, Νηλέα καὶ Πασικράτη (2ος αἰών), τὸν Ἀσκληπιάδη τὸν Βιθύνιο (1ος αἰών), τὸν Διοσκουρίδη, τὴν Ἀσπασία τὴν γυναικολόγο καὶ τὸν Γαληνὸ (1ος αἰών), οἱ ἰατροί μας διέπρεψαν, εἶτε στὴν ἰδιωτική, εἶτε στὴν δημόσια Ἰατρική, στὰ Ἀσκληπιεῖα.

Τὰ Ἀσκληπιεῖα αὐξάνονται καὶ κατακλύζουν τὶς ἑλληνίδες πόλεις ἀπὸ τὴν Ἰβηρικὴ χερσόνησο ἔως τὴν Κυρηναϊκή, τὴν Αἴγυπτο, τὴν Ποντικὴ καὶ τὴν Μεσοποταμία.

Ἡ κάθε ἀρχαία ἑλληνικὴ Ἰατρικὴ Σχολὴ διεκρίνετο ἀναλόγως τῆς θεωρητικῆς κατευθύνσεως τοῦ ἔργου καὶ τοῦ εἴδους τῶν θεραπειῶν της σέ:

  1. Ἱπποκράτειο Σχολή, μὲ ἱδρυτὴ τὸν Ἱπποκράτη, στὴν Κῶ.
  2. Δογματική, μὲ ἱδρυτὴ τὸν Θεσσαλό, τὸν Δράκοντα καὶ τὸν Πόλυβο, στὴν Κῶ.
  3. Ἀλεξανδρινὴ ἤ Ἡροφίλειο, μὲ ἱδρυτὲς τὸν Ἡρόφιλο καὶ τὸν Ἐρασίστρατο, στὴν Ἀλεξάνδρεια.
  4. Β΄ Ἡροφίλειο, μὲ ἱδρυτὴ τὸν Ζεύξιδα, στὴν Λαοδικεία.
  5. Ἐμπειρική, μὲ ἱδρυτὴ τὸν Φιλῖνο τὸν Κῶο, στὴν Ἀλεξάνδρεια
  6. Μεδοδική, μὲ ἰδρυτὴ τὸν Θεμίσωνα τὸν Λαοδικέα, στὴν Ῥώμη
  7. Πνευματική, μὲ ἰδρυτὴ τὸν Ἀθήναιο τὸν Ἀτταλέα, στὴν Ῥώμη.
  8. Ἐπισυνθετικὴ ἤ Ἐκλεκτική, μὲ ἱδρυτὴ τὸν Κλαύδιο Ἀγαθῖνο τὸν Σπαρτιάτη, στὴν Ῥώμη.
  9. Μαρίνειο, μὲ ἱδρυτὴ τὸν Μαρῖνο, τὸν μέγα ἀνατόμο, στὴν Ἀλεξάνδρεια.

Ἡ Ἱπποκρατικὴ Ἰατρικὴ καὶ αὐτὴ τῶν ἄλλων μεγάλων Ἑλλήνων Ἰατρῶν, ἐπηρεάζει ἐπὶ 20 καὶ πλέον αἰῶνες τὴν ἰατρικὴ σκέψη καὶ πράξη.
Ὁ μέγας αὐτὸς ἰατρός, ὁ Ἱπποκράτης, ἔλεγε ὅτι «ἡ γνώμη μας βασίζεται στὴν κοινὴ φύση ὅλων τῶν ἀνθρώπων καὶ στὴν ἰδιαιτέρα φύση τοῦ καθ’ ἑνός», ῥῆσις μὲ μεγάλη ἠθικὴ διάσταση, χωρὶς νὰ γίνεται καμμία διάκρισις ἀνάμεσα σὲ δούλους καὶ ἐλευθέρους.

Ἐλευθερία Κωνσταντίνου

(Visited 171 times, 1 visits today)
Leave a Reply