Ἡ μάχη τοῦ ἀσφαλιστικοῦ εἶναι ἡ μάχη τῆς γενεᾶς μας!!!

Ή ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΆΣΟΥΜΕ, Ή ΘΑ ΑΦΑΝΙΣΤΟΎΜΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κατά την σημερινή έκτακτη συνεδρίασή του, αναφορικά με το προσχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό, κατέληξε ομόφωνα ότι:

«Η επιβάρυνση του κάθε δικηγόρου με ποσοστό 38,5% επί του ετησίου φορολογητέου εισοδήματος, το οποίο έρχεται σε συνέχεια του 26% φόρου από το πρώτο ευρώ, του ΦΠΑ 23%, της προκαταβολής φόρου επομένης χρήσεως 75% και 100%, του τέλους επιτηδεύματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, οδηγεί σε μηδενισμό του εισοδήματός του. Ενώ είναι γνωστό, ότι ήδη σήμερα οι δικηγόροι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ισχύουσες – συνεχώς αυξανόμενες – ασφαλιστικές εισφορές».

Αύριο, θα καταθέσω αίτηση για την λήψη μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση της καταστάσεως (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). Αίτημα, να υποχρεωθεί το Ταμείο να αναγνωρίσει ότι, δεν υπάγομαι στην ασφάλιση του «Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)» ανεξαρτήτως αν είμαι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) και να διαγραφώ από τα μητρώα του, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση για την αντίστοιχη προσφυγή μου.

Η μάχη του ασφαλιστικού, είναι η μάχη της γενεάς μας.

Ἀλαμπάσης Θανάσης

Αίτηση προς το Ταμείο Νομικών: «Δεν θέλω σύνταξη από το Ταμείο σας, δεν υποχρεούμαι να σας καταβάλω εισφορές και ζητώ την διαγραφή μου από τα μητρώα του Ταμείου»

Κοινοποίηση Εξώδικης Δηλώσεως με Πρόσκληση προς το ΕΤΑΑ – ΤΑΝ με αίτημα, να αναγνωρισθεί ο χρόνος προϋπηρεσίας μου ως μη συντάξιμος καθώς και η μη απονομή των πάσης φύσεως συνταξιοδοτικών παροχών και ειδικότερα

α) να αναγνωρισθεί ότι δεν υπάγομαι στην ασφάλιση του «Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)» [ανεξαρτήτως αν είμαι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ)] και να διαγραφώ από τα μητρώα του,

β) να υποχρεωθεί το «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)»  να μην με ασφαλίζει στο μέλλον,

γ) να αναγνωρισθεί ότι δεν είμαι ασφαλιστέος (ούτε θα είμαι στο μέλλον) σε οποιονδήποτε κλάδο κύριας ή επικουρικής ασφαλίσεως του «Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)»,

δ) να αναγνωρισθεί ότι μη νομίμως επιβλήθηκαν σε βάρος μου εισφορές για  κύρια ή/και επικουρική ασφάλιση έως σήμερα,

ε) να αναγνωρισθεί ότι αδικαιολογήτως καταβλήθηκαν εκ μέρους μου  χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν σε εισφορές για κύρια ή/και επικουρική ασφάλιση,

στ) να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του «Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)» να μου καταβάλει νομιμοτόκως το καταβληθέν ποσό που υποχρεώθηκα να καταβάλλω, ως εισφορές και πρόσθετες εισφορές, έως σήμερα

Σε διαφορετική περίπτωση,

α) Για κάθε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που πραγματοποιώ να μου χορηγείται, ως εγγύηση, το ισόποσο των καταβληθεισών εισφορών σε Κρατικά Ομόλογα Κράτους Μέλους της Ζώνης του Ευρώ πιστοποιημένου από τους διεθνείς οίκους αξιολογήσως Moody`s, Fitch και Standard & Poor`s ως  «AAA», διαρκείας κάθε φορά ίσης με τον χρόνο θα απομένει έως την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού μου δικαιώματος. Σύνδεση της αποδόσεως του κεφαλαίου που δημιουργείται από τις εισφορές που καταβάλω, με το  85% της ασφαλιστικής παροχής που θα μου αποδίδονταν αν η διαχείριση των συνολικών κεφαλαίων που καταβάλω, ως εισφορές και πρόσθετες εισφορές, είχε ανατεθεί στο «Ταμείο Συντάξεων της Κυβερνήσεως της Νορβηγίας» (“Norway’s Government Pension Fund Global”) που διαθέτει την ανωτάτη αξιολόγηση χρηστής και διαφανούς διαχειρίσεως των εισφορών των εργαζομένων που ασφαλίζει, άλλως,

β) Να συμψηφισθεί το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που μέχρι το χρόνο θεμελιώσεως συνταξιοδοτικού μου δικαιώματος υποχρεούμαι να καταβάλλω (πλην όμως, υπό τις παρούσες συνθήκες, αρνούμαι να καταβάλλω), με τις ασφαλιστικές παροχές που θα δικαιούμουν εφόσον κατέβαλα τις προβλεπόμενες από τονἩ μάχη τοῦ ἀσφαλιστικοῦ εἶναι ἡ μάχη τῆς γενεᾶς μας!!! νόμο ασφαλιστικές εισφορές.

Τέλος, ζητήθηκε η χορήγηση αντιγράφων α) των εγγράφων από τα οποια προκύπτει το ύψος των οφειλών που εισπράχθηκαν  από το Κ.Ε.Α.Ο. καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος που τα εν λόγω ποσά αποδόθηκαν στο Ταμείο Νομικών, β) της τελευταίας αναλογιστικής μελέτης για το ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και ΤΕΑΔ που αφορά στην εκτίμηση της βιωσιμότητας του Ταμείου μετά το PSI και γ) το σύνολο των ισολογισμών και απολογισμών του Ταμείου από το 2007 έως σήμερα.

Ολόκληρη η εξώδικη δήλωση εδώ:

Απευθείας download από εδώ.

Ἀλαμπάσης Θανάσης

 

(Visited 182 times, 1 visits today)
Leave a Reply