Λησμονημένος διωγμός…

Ἕνας λησμονημένος διωγμὸς

Μὲ διαταγὴ τῆς 14ης/27ης Μαΐου 1914, τῆς ὀθωμανικῆς κυβερνήσεως πρὸς τὸν Νομάρχη Σμύρνης, ποὺ ὑπέγραφε ὁ ὑπουργὸς ἐσωτερικῶν Ταλαᾶτ Μπέης, ξεκίνησε τὸ ἑλληνικὸ ὁλοκαύτωμα καὶ ὁ διωγμὸς 120.000 Ἑλλήνων, ἀπὸ τὰ παράλια πρὸς τὴν Ἀνατολία.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐπεσκιάσθη ἀπὸ τὶς μετέπειτα ἱστορικὲς ἐξελίξεις, τὴν ἔναρξη τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τὴν ἐκστρατεία τῶν Ἑλλήνων στὴν Μικρὰ Ἀσία τὸ 1919 καὶ τὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης τὸ 1922.

Ὁ Γάλλος ἀρχαιολόγος Φελὶξ Σαρτιῶ (Felix Sartiaux), ποὺ πραγματοποιοῦσε ἀνασκαφὲς στὴν περιοχὴ τῆς Παλαιᾶς Φωκαίας, ἀναζητώντας τὰ ἴχνη τῶν ἀρχαίων Φωκαέων, ἱδρυτῶν τῆς πόλεως τῆς Μασσαλίας τὸν 6ον αἰῶνα πχ, ὑπῆρξε μάρτυς αὐτοῦ τοῦ διωγμοῦ. Κατέγραψε κι ἐφωτογράφισε τὰ γεγονότα καί, μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς του, μαζὺ μὲ τοὺς συνεργάτες του, ἔσωσε κι ἐφυγάδευσε χιλιάδες Φωκαεῖς.
Προσπάθησε, ματαίως, νὰ εὐαισθητοποιήσῃ τὴν ἀδιάφορη Εὐρώπη…

Πανορμίτης Σπανὸς

 

(Visited 79 times, 1 visits today)
Leave a Reply