Διαχρονικὴ συνταγὴ γιὰ μίαν νέα …Ἐθνικὴ τραγῳδία!!!

Ἀνέκαθεν οἱ μεγάλες καὶ κυρίαρχες χῶρες ἔχουν μακροχρόνια συμφέροντα καὶ σχεδιασμοὺς γιὰ νὰ ἐξυπηρετοὺν τὸ Ἐθνικό τους συμφέρον, ἐκμεταλευόμενοι τὶς τρέχουσες συγκυρίες.

Ἡ ἀνάγκη γιὰ γεωπολιτικὸ ἐλεγχο, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ δίψα τους γιὰ ἐνέργεια, δημιουργοῦν στὸν ἀντίποδα χῶρες-στόχους, ὑποψήφιες γιὰ «λεία πολέμου»!
Ὅπως δῆλα δὴ ἡ Ἑλλάς, στὴν σημερινὴ ἐποχή, ποὺ ἔχει τὴν «τύχη» νὰ εὑρίσκεται στὴν θέση ποὺ εὑρίσκεται καὶ νὰ κάθεται μάλιστα ἐπάνω σὲ νέα, τεράστια, ἐνεργειακὰ κοιτάσματα.
Κοιτάσματα ποὺ ἀποτελοῦσαν στόχο καί, ὅπως ἀποδεικνύεται, στόχος πολυετής, ποὺ σήμερα ἐπὶ πλέον διαπιστώνουμε ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, πὼς ὅ,τι συμβαίνει στὴν χώρα, εἶναι μέρος μακροχρονίων σχεδιασμῶν τῶν διψασμένων γιὰ ἐνέργεια Γερμανῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν Εὐρωπαίων, καθὼς ἐπίσης καὶ τῶν Ἀμερικανο-Ἑβραίων, ποὺ ἐπὶ πλέον ἑτοιμάζουν τὸ νέο ἐβραιοχριστιανικὸ οἰκονομικὸ καὶ γεωπολιτικό, παγκόσμιο κέντρο δυνάμεως καὶ ἐλέγχου, ποὺ συμπεριλαμβάνει φυσικὰ καὶ τὴν περιοχή μας..

Μεταξὺ αὐτῶν τῶν παγκοσμίων σφαιτεριστῶν καὶ ἡ φιλόδοξος νέα μεγάλη «περιφερειακὴ δύναμις», ἡ γειτονική μας Τουρκία, πανέτοιμη νὰ ὑφαρπάξῃ ὅ,τι …«περισσέψῃ» ἢ ὅ,τι τῆς «πετάξουν» οἱ «μεγάλοι» σὰν ἀποφάγια…

Καί ἡ Ἑλλάς;, θὰ ἐρωτήσῃ κάποιος.
Τί κάνει ἡ Ἑλλάς, ἀλλά καί ἡ πολιτική καί οἰκονομική ἡγεσία της;

«Ἡ Ἑλλὰς, διὰ τῶν ἐπισήμων ἐκπροσώπων της, ὑπογράφει καὶ ἀποδέχεται τὰ πάντα», εἶναι ἡ ἀπάντησις.

Κυβέρνηση καὶ ἀντιπολίτευσις ἀνταγωνίζονται γιὰ τὸ ποιὸς θὰ ὑπογράψῃ ταχύτερα τὴν παράδοση τῆς χώρας.
Ἴσως ὄχι γιατὶ εἶναι προδότες καὶ δουλοπρεπεῖς, ἀλλά, σίγουρα, γιατὶ εἶναι ἁπλῶς ἀνίκανοι.

Ἡ διαχρονικὴ καὶ σίγουρη συνταγὴ γιὰ μίαν νέα Ἐθνικὴ Τραγῳδία!!!

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 119 times, 1 visits today)
Leave a Reply