Διαθέτουμε ὅμως (γιὰ …ἐφεδρεία) καὶ (κάθε εἴδους) …«Σακοράφες»!!! (α)

Ἡ γενικὴ γραμμὴ παραπληροφορήσεώς μας, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ συστηματικὴ χειραγώγησις τῆς ψήφου μας, δὲν …ἔτυχε, ἀλλὰ ἐπέτυχε, ἐφ΄ ὅσον μεθοδικά, ἐδῶ καὶ κάτι δεκαετίες, κάποιοι πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, ἀλλὰ πάντα γιὰ τὸ …«καλό» μας, διορίζουν σὲ ἐκλόγιμες θέσεις (ἢ μᾶς προβάλλουν ὡς μοναδικές μας ἐπιλογές), «δικά τους παιδιά». «Παιδιά» ποὺ ἔχουν στὸ πίσω μέρος τοῦ μυαλοῦ τους νὰ ὑπηρετήσουν πιστὰ τὸ τοκογλυφικὸ καθεστὼς τῶν πραγματικῶν ἐξουσιαστῶν τοῦ πλανήτου, ἀποδεχόμενοι καὶ νομιμοποιώντας πάντα, μὲ κάθε πρόσχημα, τὰ ἀνύπαρκτα χρέη τοῦ Δημοσίου καὶ τῶν ἰδιωτῶν, ἐνᾦ παραλλήλως λαμβάνουν τὸ …διάφορον τοῦ «κόπου» τους εἴτε σὲ χρῆμα, εἴτε σὲ ἀσυλίες (γιὰ προϋπάρχοντά τους ἐγκλήματα) εἴτε σὲ οἰκονομικὴ κι ἐπαγγελματικὴ ἀποκατάστασιν συγγενῶν τους.

Μία ἐνδιαφέρουσα δημοσίευσις (ποὺ θὰ τεθῆ στὸ πέρας τῆς ἀναρτήσεως) εἶναι αὐτὴ ποὺ τὸ «πρῶτο θέμα» ἔφερε στὸ φῶς, τὸ 2014, μὲ ἀφορμὴ τὶς τότε ἀποκαλύψεις καὶ μὲ τίτλο: «διορίζουν ὁ ἕνας τὰ παιδιὰ τοῦ ἄλλου», γιὰ νὰ μᾶς ἐπιβεβαιώσῃ πὼς ναί, τὸ κύκλωμα εἶναι διακομματικό, ἡ συμμορία ποὺ λυμαίνεται τὴν χώρα ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ ἴδια πρόσωπα (ποὺ κατὰ καιροὺς ἀλλάζουν κι ὀνόματα) καὶ τὸ ἔγκλημα εἰς βάρος μας διαρκὲς καὶ σὲ ἐπίπεδον Ἐθνικῆς Προδοσίας. Τὰ δὲ ὀνόματα τῶν εὐρωβουλευτῶν, ποὺ ἐπαρουσιάσθησαν στὸ σχετικὸ ἄρθρον, ἦσαν μόνον γιὰ ἐκείνην τὴν περίοδο μαριᾶ καὶ εὐρωβουλευτῶν χρυσῆς αὐγῆς κυρίως) καὶ σαφῶς, ἀκόμη καὶ σήμερα, ἐπαναλαμβάνονται αὐτά, σὲ ἀκόμη χειρότερα ἐπίπεδα, ἀκόμη καὶ μὲ κάθε εἴδους καρανίκες καὶ ζαχαριάδηδες, μέσα στὶς «ἀνταλλαγές» ὑποταγῆς τους καὶ στὸ δικό μας ξεπούλημα.

Τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ δημοσιεύματος εἶναι πὼς μέσα στὶς ἀποκαλύψεις  δὲν μποροῦμε νὰ ἐντοπίσουμε παιδιὰ τῆς ΝουΔουλάρας καὶ τοῦ (μ)Πα(τ)ΣοΚ, κάτι ποὺ γνωρίζουμε ὅμως πὼς συμβαίνει συστηματικά. Ἡ μὴ ἐνασχόλησις τῆς ἐφημερίδος μὲ αὐτὰ τὰ «ἰδιαίτερα παιδιά», δὲν ἀποδεικνύει κάτι, ἀλλὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλην δὲν σημαίνει πὼς τὰ …«ἄλλα κόλπα» τῶν εὐρωβουλευτῶν τῆς χρυσῆς αὐγῆς καὶ τῶν ΑΝΕΛ, μᾶς προέκυψαν ἔτσι, ξαφνικά, δίχως νὰ ἔχουν διδαχθεῖ ἅπαντες ἐξ αὐτῶν, τὶς τακτικὲς καὶ τὶς τεχνικὲς τῶν συνεταίρων τους. Ἄλλως τὲ εἶναι ἀμέτρητα τὰ σχετικὰ δημοσιεύματα γιὰ ἀποκαταστάσεις καὶ διορισμοὺς συγγενῶν, ὅλων τῶν βουλευτῶν καὶ τῶν εὐρωβουλετῶν, συνήθως διὰ τῆς …πλαγίας ὁδοῦ. Αὐτὸ ὅμως, σὰν συνήθεια, ἀποδεικνύεια πασιφανῶς πὼς ἡ σχετικὴ τεχνικὴ περιλαμβάνεται ἐπίσης στὶς μεταξύ τους συναλλαγὲς καὶ σφραγίζει, μὲ ὅρκους ἰσοβίου σιωπῆς, τὴν Ὀμερτὰ τῆς συμμορίας τῶν 300.

Μὲ ἀφορμὴ τὸ ἄρθρον τοῦ «πρώτου θέματος» ὅμως, ἀλλὰ καὶ μὲ μίαν συνομιλία ποὺ εἶχα μὲ τὸν φίλο Ἰωσὴφ Παπαδόπουλο, ἀπεφάσισα νὰ καταπιασθῶ (δυστυχῶς, γιὰ τὴν ὥρα, ἀκροθιγῶς, ἐφ΄ ὅσον τὸ θέμα βρωμᾶ καὶ ζέχνει ἀπὸ ἀρχῆς ἔως τέλους του, ἀλλὰ καὶ λόγῳ τῆς ἐξαπλώσεώς του στὸν χῶρο τῶν κουδουνισμένων) ὁλίγον τὶ μὲ τὸ ποιοὺς μᾶς προετοιμάζει τὸ καθεστὼς τῶν τοκογλύφων, γιὰ τοὺς ἐπομένους «σωτῆρες» μας.

Δύο ἦσαν τὰ ὀνόματα τῶν …«ἐλπιδοφόρων» αὐτῶν πολιτικῶν: σακοράφα καὶ μαριᾶς, ποὺ ἀπεφάσισα νὰ ἐρευνήσω περισσότερο, ἐφ΄ ὅσον προέρχονται ἀπὸ τὸν χῶρο τῶν ἤδη γνωστῶν μας τρωκτικῶν (ΝουΔουλομΠατΣόΚοι). Πρόσωπα τὰ ὁποία ἂν καὶ λαμβάνουν ἀντι-κυβερνητικὲς θέσεις πλέον (ἐπισήμως), ἐν τούτοις ἔχουν καὶ αὐτὰ τὰ …βαρίδια τους.
Τὰ πρόσωπα ποὺ σχετίζονται δὲ μὲ τὴν χρυσῆ αὐγή, ἂν καὶ πράγματι ἐχρησιμοποίησαν τὶς γνωστὲς μεθόδους ἀλληλοεξυπηρετήσεώς τους, ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς πρόκειται νὰ παίξουν διαφορετικὸ ῥόλο μελλοντικῶς, δὲν θὰ γίνουν ἀντικείμενον ἐλέγχου σήμερα. Μᾶς ἀρκεῖ, γιὰ τὴν ὥρα, ἡ χρῆσις τῆς συνήθους τακτικῆς διορισμῶν τῶν συγγενῶν τους κι ἀπὸ αὐτούς, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς εἶναι αὐτοὶ παιδιὰ τοῦ ἰδίου μορφώματος.

Ἡ ἄρνησις τῆς σακοράφα, γιὰ παράδειγμα, νὰ δόσῃ συνέντευξιν στὸν Ἰωσὴφ Παπαδόπουλο, καταδεικνύει σαφῶς πὼς δὲν θέλει νὰ ἐκτεθῇ περισσότερο.
Σὲ σχετικὸ δημοσίευμα τοῦ Ἰωσῆφ, ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2015, ἀλλὰ καὶ ἀναφορά του τότε στὸ Συνέδριο γιὰ τὸν Λογιστικὸ Ἔλεγχο τοῦ Χρέους, γίνεται σαφὲς πὼς ἂλλα εἶναι τὰ λόγια τὰ μεγάλα κι ἄλλο τὰ …ἀνύπαρκτα ἔργα, ποὺ ὄφειλαν νὰ ἀκολουθοῦν τὰ μεγάλα λόγια.
Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἡ σακοράφα, ἀκόμη καὶ σήμερα, ἐπικρατεῖ στὶς συνειδήσεις ἀρκετῶν συμπατριωτῶν μας, ὡς μία ἀγωνίστρια τῶν δικαίων τοῦ λαοῦ.
Κι ἂς εἶναι καθαρὸ παιδὶ τοῦ (μ)Πα(τ)ΣοΚ… Κι ἂς ἐστήριξε τὸ ἀλεξέι τυφλά… Κι ἂς ξέχασε τὸν λογιστικὸ ἔλεγχο τοῦ «χρέους»…

Γιατί ξεχάσθηκε ὁ περιβόητος λογιστικός ἔλεγχος τοῦ χρέους;

Γιὰ σήμερα λοιπὸν θὰ ἀρκεσθοῦμε στὴν σιωπὴ τῆς εὐρωβουλευτοῦ μας, ποὺ πληρώνουμε πανάκριβα, γιὰ νὰ κουνᾷ τὸ δάκτυλο στὸν τΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα γιὰ νὰ …σιωπᾷ, ἀπολαμβάνοντας τὶς ἀμοιβές της, δίχως φυσικὰ νὰ κάνῃ κάτι οὐσιαστικό.

Εἴπαμε… θὰ ἔχῃ κι αὐτὴ τοὺς λόγους της…..
Καί, προφανῶς, δὲν θὰ σχετίζεται μὲ αὐτό:

πηγὴ
(παρακάτω ὅλο τὸ δημοσίευμα)

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἐφεδρεία ἔγραψα; Χμμμ… Γιὰ νὰ δοῦμε… Θά μᾶς ἐπανέλθῃ ἡ μανδάμ σακοράφα ὡς …ἐθνοσωτήριος λύσις;

Διορίζει ο ένας τα παιδιά του άλλου

Εκτός από τον μισθό των 15.000 ευρώ, κάθε ευρωβουλευτής μοιράζεται άλλα 21.000 ευρώ τον μήνα με συζύγους, φίλους και συγγενείς – Όχι ένα, αλλά 33 «δικά μας παιδιά» σαν… σύμβουλοι στην Εθνική Τράπεζα

Χωρίς ίσως να το γνωρίζουν, αν και θα έπρεπε γενικά να είναι υποψιασμένοι, οι Έλληνες ψηφοφόροι στις 25 του περασμένου Μαΐου έστειλαν στις Βρυξέλλες με τις επιλογές τους μαζί με τους ευρωβουλευτές και… στενούς συγγενείς αρκετών εξ αυτών. Για την ακρίβεια, ευρωβουλευτές διαφόρων κομμάτων βρήκαν ευκαιρία να αποκαταστήσουν, με την εκλογή τους στο Ευρωκοινοβούλιο, συζύγους, παιδιά, συγγενείς διαφόρων ειδών και κομματικούς φίλους.

Αποδεικνύεται έτσι ότι για μεγάλο μέρος του πολιτικού προσωπικού της χώρας η ενασχόληση με την πολιτική είναι και ένα μέσο επαγγελματικής αποκαταστάσεως σχεδόν ολόκληρης της οικογενείας τους…

Πρώτοι μάλιστα σέρνουν τον χορό οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, δύο εκ των οποίων διόρισαν τις κόρες τους, ενώ αποκατέστησαν και κομματικά στελέχη στα γραφεία τους.
 
Ο μοναδικός ευρωβουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Νότης Μαριάς, είχε φροντίσει από καιρό να αποκαταστήσει τον γιο του στο γραφείο της ομάδας, στην οποία εντάχθηκε όταν εκλέχτηκε, ενώ δύο ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκαν στις Βρυξέλλες με το έτερον ήμισυ σε άτυπο επιτελικό ρόλο, αν και ακόμη δεν υπάρχει κάποιος επίσημος διορισμός.
Όλα αυτά τα ωραία και τόσο «ελληνικά» έχουν προκαλέσει από θυμηδία μέχρι ενόχληση στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς αποτελούν αντικείμενο σχολιασμού σε πολλά πηγαδάκια, με παλαιούς παράγοντες να σηκώνουν ψηλά… χέρια και ώμους. Πρόκειται ασφαλώς για μιαν εικόνα που εκθέτει την χώρα και φέρνει σε δύσκολη θέση τους άλλους Ελληνες ευρωβουλευτές, αλλά και την ίδια την ηγεσία του Ευρωκοινοβουλίου.


Είναι ενδεικτικό ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει προσπαθήσει τα τελευταία χρόνια να θεσπίσει κανόνες διαφάνειας, ώστε να μην διακυβεύεται το κύρος του από φαύλες συμπεριφορές. Για παράδειγμα, έχει απαγορεύσει στους ευρωβουλευτές να προσλαμβάνουν ως συνεργάτες συγγενείς πρώτου βαθμού (γονείς και παιδιά). Κι όμως, ακόμη και σ’ αυτό το «εμπόδιο» το ελληνικό δαιμόνιο βρήκε την λύση, αφού οι δύο Χρυσαυγίτες ευρωβουλευτές δεν προσέλαβαν ευθέως τις κόρες τους, αλλά το έκαναν στο πλαίσιο μιας ιδιόμορφης ανταλλαγής: ο κάθε ένας πήρε τον άνθρωπο του άλλου και έτσι ξέφυγαν από την θεσμική απαγόρευση.

Ως απάντηση για τις επιλογές τους, ορισμένοι ευρωβουλευτές επικαλούνται την ανάγκη να έχουν δίπλα τους έναν άνθρωπο της απολύτου εμπιστοσύνης τους, όμως φαίνεται ότι εδώ ισχύει και η αξέχαστη ρήση από παλαιά ταινία του ελληνικού σινεμά: «Είναι πολλά τα λεφτά». Ακόμη και μετά τις μειώσεις και τις δικλίδες διαφάνειας και ελέγχου, ο κάθε ευρωβουλευτής πέραν του μισθού και των προνομίων που απολαμβάνει προσωπικά (συνολικά περί τις 15.000 ευρώ!), έχει την ευχέρεια να διαχειρισθεί για την πληρωμή συνεργατών του 21.000 ευρώ τον μήνα! Με την «κατάλληλη» δηλαδή διαχείριση και κατανομή των θέσεων, μπορεί το οικογενειακό εισόδημα να ξεπεράσει και τις 20.000 ευρώ μηνιαίως – ποσό διόλου άσχημο, όχι μόνον για να αντιμετωπίσει κάποιος την παρούσα οικονομική κρίση, αλλά και κάνα δυο-τρεις μελλοντικές…

Χρυσή Αυγή: Η οικογένεια επάνω απ’ όλα

Απίθανα κι όμως αληθινά πράγματα γίνονται στην Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα της Χρυσής Αυγής. Φαίνεται ότι οι εκπρόσωποι της εθνικιστικής και ναζιστικής ακροδε­ξιάς στην χώρα μας το εννοούν όταν λένε ότι βάζουν την οικογένεια επάνω απ’ όλα, ακόμη και από οποιονδήποτε κώδικα ηθικής συμπεριφοράς και σεβασμού στο δημόσιο χρήμα, το οποίο υποτίθεται πως θέλουν να προστατέψουν.

Επειδή, λοιπόν, δεν μπορούσε ο κάθε πατέρας να προσλάβει την κόρη του, εφήρμοσαν την εξής… επιτήδεια πατέντα: ο κ. Γιώργος Επιτήδειος προσέλαβε την κόρη του κ. Λευτέρη Συναδινού, Θεοδότα. Όμως, για να μη γίνει εντελώς προκλητικό το πράγμα, συμφώνησαν, και την κόρη του κ. Επιτήδειου, Μάρθα, δεν την προσέλαβε ο κ. Συναδινός, αλλά ο τρίτος εκ των ευρωβουλευτών του κόμματος κ. Λάμπρος Φουντούλης. Στους διαδρόμους των Βρυξελλών ψάχνουν τώρα όλοι να ανακαλύψουν ποιον συγγενή, φίλο ή συνεργάτη του κ. Φουντούλη προσέλαβε ο κ. Συναδινός, ώστε να είναι ολοκληρωμένη και ισορροπημένη η απίστευτη τριγωνική σχέση που σκαρφίστηκαν οι απίθανοι τύποι, που πλασάρονται μεν ως πολέμιοι της φαυλοκρατίας, αλλά έγιναν φαυλότεροι των φαύλων μόλις πήραν πόστα.

Πάντως, για να μη μείνει παραπονεμένο και το κόμμα και ίσως για να μην αρχίσουν οι εσωκομματικές γκρίνιες, προσέλαβαν και δύο στελέχη που ήταν υποψήφιοι ευρωβουλευτές: ο κ. Επιτήδειος τον κ. Κωνσταντίνο Μποβιάτσο και ο κ. Φουντούλης τον κ. Αλέξανδρο Λύρη. Ωραίο επάγγελμα το «χρυσαυγίτης πολιτικός» δηλαδή…

Επιστημονική ευρηματικότητα φάνηκε να επέδειξε και ο ευρωβουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Νότης Μαριάς, ο οποίος πήρε έγκαιρα τα μέτρα του για να μην εκτεθεί ευθέως. Ο γιος του, Γιώργος, προσελήφθη στο γραφείο της ευρωπαϊκής ομάδας των Αντιφεντεραλιστών, στην οποία επέλεξε να ανήκει ο νεοεκλεγείς ευρωβουλευτής. Η σχέση ανάμεσα στον κ. Μαριά -ο οποίος είχε από καιρό βάλει στόχο να εκλεγεί στο Ευρωκοινοβούλιο- και την συγκεκριμένη ομάδα είναι παλιά και στενή για να είναι τόσο αθώες όλες αυτές οι κινήσεις με τις επιλογές συνεργατών, συμβούλων και επιτελικών στελεχών. Και επειδή οι σατανικές συμπτώσεις λέγονται έτσι επειδή είναι και σπάνιες, στα πηγαδάκια του Ευρωκοινοβουλίου η περίπτωση Μαριά είναι από τις πλέον συζητήσιμες τις τελευταίες εβδομάδες, παρ΄  ό,τι τυπικά η όλη διαδικασία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί – απλά όπως και όλες οι πολιτικές πράξεις εμπίπτει στον γνωστό κανόνα περί νομίμου και ηθικού!

Χωρίς θεσμικό ρόλο οι Συριζαίοι σύζυγοι

Δεν διορίστηκαν ακόμα και μάλλον δεν θα διορισθούν – ίσως να μην ήταν καν αυτός ο σκοπός τους από την αρχή. Ωστόσο η παρουσία συζύγων δύο ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στις Βρυξέλλες έχει συζητηθεί έντονα. Ιδιαίτερη εντύπωση έχει προκαλέσει η έντονη παρουσία του συζύγου της κυ­ρίας Σοφίας Σακοράφα, κ. Κωνσταντίνου Μπιτσάνη. Πρόκειται για τον πιο στενό και φυσικά έμπιστο συνεργάτη της ευρωβουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και χρόνια. «Είμαστε μαζί περίπου 25-30 χρόνια, αλίμονο αν χωρίσουμε στα 60 μας, επειδή εγώ τώρα έγινα ευρωβουλευτής, προς Θεού! Ο ρόλος του συζύγου μου είναι συμβουλευτικός. Βρίσκεται κοντά μου, μου συμπαραστέκεται, όπως έκανε πάντα, ρωτώ την άποψή του, όμως δεν πληρώνεται από πουθενά», δηλώνει η κυρία Σακοράφα στο «ΘΕΜΑ». Στις Βρυξέλλες έκανε την εμφάνισή της και είχε αρχικά συντονιστικό ρόλο και η σύζυγος του κ. Κώστα Χρυσόγονου, κυρία Ελένη Μυλωνά. Δεν έχει εντοπισθεί ωστόσο κάποιος θεσμικός ρόλος της.


Γιώργος Επιτήδειος – Λευτέρης Συναδινός: Οι Χρυσαυγίτες ευρωβουλευτές δεν προσέλαβαν ευθέως τις κόρες τους Μάρθα και Θεοδότα, αλλά το έκαναν στο πλαίσιο μιας ιδιόμορφης ανταλλαγής – ο ένας προσέλαβε την κόρη του άλλου και για να μην καρφωθούν έβαλαν στο παιχνίδι των προσλήψεων συμβούλων και τον Λάμπρο Φουντούλη, ξεφεύγοντας έτσι από την θεσμική απαγόρευση των κανόνων των Ευρωκοινοβουλίου.

Στην ΑΘήνα

Επιτελικό ρόλο στο γραφείο της έχει δώσει η ευρωβουλευτής της Ελιάς κυρία Εύα Καϊλή στην αδελφή της Μανταλένα, την οποία έχει δίπλα της σε όλη την διάρκεια της δεκάχρονης πολιτικής της καριέρας. «Η Μανταλένα έχει εξαιρετικές ευκαιρίες μακρυά από την πολιτική. Όταν, όμως, μπλέκεις με όλα αυτά, η αδελφή σου είναι ο πρώτος άνθρωπος που εμπιστεύεσαι. Η Μανταλένα ανέλαβε το γραφείο μου από τότε που πρωτοασχολήθηκα με την πολιτική, ενώ ακόμη και όταν έμεινα εκτός, εκείνη έκανε πάντα την πολιτική διαχείριση. Σήμερα είναι επιστημονική συνεργάτιδά μου στο γραφείο μου στην Αθήνα για τις ανάγκες της θέσεώς μου στο Ευρωκοινοβούλιο», παραδέχεται η κυρία Καϊλή στο «ΘΕΜΑ», τονίζοντας ότι εμπιστεύεται την αδελφή της όχι μόνο λόγω συγγενείας, αλλά και για τα προσόντα της. Η Μανταλένα Καϊλή έχει σπουδάσει δικηγόρος, πήρε μεταπτυχιακό στο Εμπορικό Δίκαιο στο Λονδίνο, έκανε την πρακτική της στην δικηγορική εταιρεία Norton Rose όπου εργάσθηκε μικρό διάστημα, την περίοδο 2012-2013 ήταν μάνατζερ στα Village Cinemas στην Θεσσαλονίκη και εργάσθηκε στον Διεθνή Οργανισμό Μεταναστεύσεως.

Μαρία Σπυράκη: Επιλογή συνεργατών βάσει προσόντων

Από την πλευρά της η κυρία Μαρία Σπυράκη της Ν.Δ. δεν κατέφυγε σε οποιονδήποτε συγγενικό κύκλο και προτίμησε να προσλάβει στο γραφείο της δύο νεαρά στελέχη, γιους παλαιών κομματικών στελεχών. Τον κ. Γιώργο Μολυβιάτη, γιο του πρώην υπουργού Εξωτερικών, και τον κ. Μάκη Ζαγορίτη, γιο του παλαιού γραμματέα της Ν.Δ. «Επιλέγω τους συνεργάτες του με βάση τα προσόντα, την εμπειρία και την αξιοσύνη τους», έγραψε στο Facebook η κυρία Σπυράκη, υπενθυμίζοντας ότι ο κ. Ζαγορίτης μιλά τρεις ξένες γλώσσες και έχει δύο μεταπτυχιακά.


Τα ονόματα Epitideiou Martha και Synadinou Theodota φιγουράρουν στις λίστες των εσωτερικών e-mail του Ευρωκοινοβουλίου, στις ομάδες των ευρωβουλευτών κάτω από τους ευρωβουλευτές FOUNTOULΙS Lampros και EPITIDEIOS Georgios

«Οικογενειακό» παιχνίδι με 21.000€ τον μήνα

Με τους συνεργάτες των ευρωβουλευτών γίνεται ένα ενδιαφέρον οικονομικό παιχνίδι. Κάθε μέλος του Ευρωκοινοβουλίου έχει την δυνατότητα να προσλάβει συνεργάτες, αλλά με συνολικό προϋπολογισμό 21.000 ευρώ τον μήνα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με βάση τις αμοιβές που προβλέπονται για τους συνεργάτες στις Βρυξέλλες, μπορεί να προσλάβει όσους συνεργάτες επιλέξει. Υπάρχουν 19 βαθμίδες συμβούλων, με την πρώτη και χαμηλότερη να προβλέπεται αμοιβή 1.694,21 ευρώ (μεικτά 2.139,13) και τη 19η και υψηλότερη να φτάνει τα 7.802,33 ευρώ (μεικτά 9.466,82). Οι κρατήσεις δηλαδή είναι περίπου της τάξεως του 20%, ενώ για να περάσει κάποιος από τη 13η βαθμίδα κι επάνω πρέπει να έχει πτυχίο Πανεπιστημίου ή τριετή προϋπηρεσία οπουδήποτε. Για τους συνεργάτες στην Αθήνα ισχύουν όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία με τις αμοιβές των εργαζομένων και μπορεί να προσληφθούν είτε με τυπική πρόσληψη είτε με μπλοκ παροχής υπηρεσιών. Οι ευρωβουλευτές μπορούν επίσης να προσλάβουν εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες οργανώσεως και λειτουργίας γραφείων. Όλα αυτά τα έξοδα, όμως, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 21.000 ευρώ. Σημειωτέον ότι ειδικά και μόνον για τους Ελληνες ευρωβουλευτές ισχύει και η παροχή που τους δίδει με δικά του έξοδα το Ελληνικό Κοινοβούλιο, δηλαδή επιπλέον τέσσερις συνεργάτες (δύο αποσπασμένους και δύο μετακλητούς).

Και έξτρα διχίλιαρα

Για τους συνεργάτες που διορίζονται στο γραφείο των ευρωβουλευτών στις Βρυξέλλες ισχύει και το εξής: στις περιπτώσεις που βρεθούν σε αποστολή εκτός Βρυξελλών, για παράδειγμα αν ταξιδέψουν στην Ελλάδα για τις ανάγκες της δράσεως του ευρωβουλευτού, λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, πλέον του μισθού τους, 100 ευρώ! Μπορεί δηλαδή ένας συνεργάτης ευρωβουλευτού να βρίσκεται δέκα ημέρες στις Βρυξέλλες και τις άλλες είκοσι στην Ελλάδα κι έτσι θα πληρωθεί τον μισθό του και επιπλέον 2.000 ευρώ!

Με μια απλή μελέτη εκτιμάται ότι η δουλειά σε ένα γραφείο Ελληνα ευρωβουλευτού μπορεί να βγει με το πολύ τρεις συνεργάτες (θα υπάρχουν έτσι κι αλλιώς και εκείνοι που έχουν διατεθεί και πληρώνονται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο). Εάν δηλαδή ένας ευρωβουλευτής προσλάβει έναν-δύο «κανονικούς» και με πραγματικά προσόντα συνεργάτες που θα του κοστίσουν μαζί γύρω στα δέκα με δώδεκα χιλιάρικα ώστε να βγαίνει η δουλειά και να μην εκτίθεται, του μένουν και περίπου άλλα δέκα να τα διαθέσει ακόμη και στον πιο ανίκανο συγγενή, φίλο ή κομματικό στέλεχος. Εάν μάλιστα οι συγγενείς, φίλοι ή κομματικά στελέχη έχουν την στοιχειώδη δυνατότητα να κάνουν τα βασικά της δουλειάς, τότε όλος ο προϋπολογισμός των 21.000 ευρώ μπορεί να κινείται και να διατίθεται σε έναν στενό περίγυρο ανθρώπων του ευρωβουλευτού. Ακόμη κι αν δεν έχει κάποιο πανεπιστημιακό πτυχίο, ένα παιδί ευρωβουλευτού μπορεί να παίρνει καθαρό μισθό 4.430 ευρώ (βαθμίδα 12) και μένοντας στην Αθήνα για είκοσι ημέρες να συμπληρώνει ακόμη 2.000 ευρώ! Όλα αυτά επί δώδεκα μήνες τον χρόνο και επί πέντε χρόνια κάνουν ένα σεβαστό ποσό – μέχρι και καλή προίκα μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος!


Ο Νότης Μαριάς των ΑΝ.ΕΛ. είχε ήδη τοποθετήσει τον γιο του Γιώργο στο γραφείο της ευρωπαϊκής ομάδας των Αντιφεντεραλιστών, με τους οποίους επέλεξε να συμπορευθεί στην Ευρωβουλή 

Για την ιστορία να σημειωθεί ότι ο καθαρός μισθός του ευρωβουλευτού είναι 6.200 ευρώ τον μήνα και ημερήσια αποζημίωση για κάθε ημέρα στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο 300 ευρώ (περίπου 22 ημέρες επί 300, άλλα 6.000 ευρώ δηλαδή). Επίσης, έχουν επιπλέον 4.000 ευρώ για άλλα έξοδα γραφείου, πέραν δηλαδή εκείνων για τους συνεργάτες. Πιθανόν, μετά απ’  όλα αυτά να χρειάζεται και αλλαγή της ύλης του μαθήματος για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών: καλλίτερο επάγγελμα μακράν είναι αυτό του ευρωβουλευτού – και του συνεργάτου του!H Σοφία Σακοράφα με τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Μπιτσάνη, ο οποίος βρίσκεται συνεχώς μαζί της στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου: «Είμαστε μαζί περίπου 25-30 χρόνια, αλίμονο αν χωρίσουμε στα 60 μας, επειδή εγώ τώρα έγινα ευρωβουλευτής!
Ο ρόλος του συζύγου μου είναι συμβουλευτικός. Μου συμπα­ραστέκεται όπως έκανε πάντα, όμως δεν πληρώνεται από πουθενά», δηλώνει η ευρωβουλευτής στο «ΘΕΜΑ»

Όχι 3 αλλά 33 «δικά μας παιδιά» έγιναν σύμβουλοι στην Εθνική

Την στιγμή που η χώρα βυθίζεται στην κρίση και το 60% των νέων είναι άνεργοι, τα «διακομματικά» ρουσφέτια στα παιδιά των εργατοπατέρων συνεχίζονται. Ανίψια, βαφτιστήρια και εξαδέλφια υπουργών στην λίστα

Οι αναταράξεις που προκάλεσε η αποκάλυψη των προσλήψεων «από το παράθυρο»  παιδιών των αρχισυνδικαλιστών του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ) δεν άγγιξαν μόνο τους συνδικαλιστές των τραπεζών, αλλά επεκτάθηκαν και σε κάθε συνδικαλιστικό χώρο ανά το πανελλήνιο.

Η ενέργεια των εργατοπατέρων θεωρήθηκε πρωτοφανής, καθώς ποτέ άλλοτε δεν είχε καταγραφεί στα χρονικά ανάλογο υπερκομματικό ρουσφέτι. Υπενθυμίζουμε ότι σε μια εποχή όπου ο εφιάλτης της ανεργίας βυθίζει στην απελπισία μια ολόκληρη γενεά νέων ανθρώπων με προσόντα, προσελήφθησαν χωρίς διαγωνισμό τα παιδιά τεσσάρων αρχισυνδικαλιστών, όπως του προέδρου του συλλόγου Γιώργου Γιαννακόπουλου, επικεφαλής της ΔΗΣΥΕ (πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ), του γενικού γραμματέα Ευθυμίου Κατσίκα (ΔΑΚΕ), ο οποίος συμμετέχει και στο Δ.Σ. της ΕΤΕ, του ταμία Αλεξάνδρου Πολίτη (από την παράταξη ΔΑΣ που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ) και του αναπληρωτού ταμία Γιώργου Δαμίγου (ΔΗΣΥΕ).


Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της περασμένης Κυριακής (20/7) στο «ΘΕΜΑ» για τα ρουσφέτια και την διαπλοκή που, αν και χρεωκόπησαν την χώρα, ζουν και βασιλεύουν στο Δημόσιο

Στο γενικό συμβούλιο της ΟΤΟΕ την προηγουμένη εβδομάδα επικράτησε ένταση καθώς πολλά μέλη ζήτησαν την παραίτηση Γιαννακόπουλου, ενώ αρκετοί συνδικαλιστές προσπάθησαν να βάλουν στο «κάδρο» και παλαιότερα στελέχη της Ομοσπονδίας που φρόντισαν για τις προσλήψεις των παιδιών τους, φθάνοντας σε βάθος χρόνου μέχρι τον «αρχαίο» τη τάξει πρόεδρό της Αλέξανδρο Πουλαρίκα, ο οποίος είχε διορίσει τα παιδιά του στην τράπεζα.

Μάλιστα, κάποιοι κακοήθεις δημιούργησαν ψεύτικο προφίλ του κ. Γιαννακόπουλου στο Facebook και ανήρτησαν πληροφορίες για προσλήψεις παιδιών στελεχών της τράπεζας.

Ο «συγγραφέας» των αναρτήσεων υποστήριζε ότι στο πακέτο των 33 ατόμων που προσελήφθησαν στην τράπεζα τον Μάιο ως ειδικοί συνεργάτες, μαζί με τα παιδιά των συνδικαλιστών, ήταν και η κόρη του κ. Αντώνη Αντωνόπουλου, βοηθού γενικού διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού του ομίλου της Εθνικής.


Παρεμβάλλονται 30 κωδικοί!

Η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού διέψευσε την πρόσληψη πακέτου 33 ατόμων υποστηρίζοντας ότι, εκτός από τα παιδιά των συνδικαλιστών, διορίστηκαν το πολύ 3-4 άτομα ακόμη. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από συνδικαλιστές αριστερών παρατάξεων που έχουν πρόσβαση στο μηχανογραφικό σύστημα της τράπεζας, ανάμεσα στον κωδικό προσλήψεως του παιδιού του κ. Δαμίγου και του παιδιού του κ. Πολίτη παρεμβάλλονται άλλοι 30 κωδικοί.

Τα 20 από τα 30 άτομα του προνομιακού πακέτου, όπως πληροφορούμαστε, είναι ανίψια, βαπτιστήρια και εξαδέλφια στελεχών της κυβερνήσεως. Δεν πρόκειται για ρουσφέτια κατηγορίας ΑΑ, καθώς προσελήφθησαν ως ειδικοί συνεργάτες με σύμβαση αορίστου χρόνου και αμοιβή περίπου 810 ευρώ καθαρά, ωστόσο έχουν λάβει την διαβεβαίωση ότι η καριέρα τους μελλοντικά θα εξελιχθεί, με υψηλότερες απολαβές.
 
Σήμερα εργάζονται στην ΕΤΕ 430 ειδικοί συνεργάτες δύο και τριών ταχυτήτων, από νέους με μισθό 800 ευρώ έως υψηλόμισθους που αμείβονται με 8.000 ευρώ μηνιαίως. Όπως σχολιάζουν συνδικαλιστές, αν το ρουσφέτι αφορούσε σε παιδιά υπουργών, η διοίκηση θα τα διόριζε σε κάποια θέση ειδικού συμβούλου με υψηλότερες απολαβές.

Με αντάλλαγμα εργασιακή ειρήνη

Στο πακέτο «παρεισέφρησαν» και τα τέσσερα παιδιά των συνδικαλιστών καριέρας οι οποίοι προφανώς θα ανταποδώσουν το ρουσφέτι εξασφαλίζοντας εργασιακή ειρήνη στην τράπεζα. Το γεγονός ότι οι αμοιβές των παιδιών δεν είναι υψηλές δεν μειώνει το μέγεθος του ηθικού ατοπήματος, αν αναλογισθεί κάποιος ότι η Εθνική απασχολεί σήμερα 1.650 ενοικιαζομένους υπαλλήλους ακόμα και σε θέσεις υψηλών προσόντων οι οποίοι αμείβονται με 510 ευρώ, αν είναι κάτω των 25 ετών, χωρίς επιδόματα και αξιώσεις μονιμότητας ή αποζημιώσεως.

Αλλά και γι’ αυτές τις κακοπληρωμένες δουλειές, το μέσο είναι απαραίτητο. Δεκάδες συνδικαλιστές της Εθνικής Τράπεζας, ακόμη και συνταξιούχοι, κομματικοί παράγοντες και κυβερνητικά στελέχη που δεν μπόρεσαν να διορίσουν τα παιδιά τους ή την κομματική πελατεία τους, φρόντισαν να τους εξασφαλίσουν μια θέση στο ενοικιαζόμενο προσωπικό. Οι ευκαιρίες «μεταλλάχθηκαν» στην αγορά εργασίας μετά την επέλαση της τρόικας. Αυτές είναι οι νέες καλές δουλειές. Με αυτές θα συντελεσθεί η ανάπτυξη. Με αυτές γίνονται και τα ρουσφέτια. Παλαιότερα, τις εποχές των παχιών αγελάδων, για να μην δημιουργηθεί σκάνδαλο, οι συνδικαλιστές φρόντιζαν να κάνουν «τράμπες» διορίζοντας τα παιδιά τους σε άλλες τράπεζες. Δηλαδή ο συνδικαλιστής της Εθνικής διόριζε το παιδί του στην Alpha Bank και ο συνδικαλιστής της Εμπορικής στην Εθνική.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, με ερώτηση που ετοιμάζεται να καταθέσει για το θέμα ομάδα βουλευτών του στην Βουλή, θα ζητήσει την ακύρωση των προσλήψεων των παιδιών των συνδικαλιστών. Υπενθυμίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε όποιον συνδικαλιστή εμπλέκεται και προσωπικά σε τέτοιες διευθετήσεις να παραιτηθεί άμεσα από κάθε συνδικαλιστική ιδιότητα, ως ελάχιστη προσφορά στην ηθική αποκατάσταση του συνδικαλισμού. Όπως πληροφορούμαστε, πάντως, ο ταμίας του ΣΥΕΤΕ, συνεργαζόμενος με τον ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Πολίτης αρνήθηκε προς το παρόν να παραιτηθεί, εκθέτοντας τον ίδιο τον πολιτικό του φορέα.

πρῶτο θέμα

Το χρέος, η αποζημίωση από το Πράσινο Ταμείο και οι καταγγελίες για προνομιακή μεταχείριση του συζύγου της Σοφίας Σακοράφα [PDF]

 

(Visited 208 times, 1 visits today)
Leave a Reply